Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (Wmcz)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.             De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Wmcz 2018 vanaf 1 juli van kracht
  Zie voor meer info hierover van het LSR hier. 
 • Handreiking Wmcz 2018 en Model medezeggenschapsregeling
  LSR, KansPlus en VGN hebben gezamenlijk een model medezeggenschapsregeling opgesteld voor de gehandicaptenzorg en een  handreiking gemaakt met uitleg
  over de Wmcz 2018. Verdere toelichting bij die stukken staat in dit bericht (bron: LSR); onderaan het  bericht staan links naar het model en naar de Handreiking.
 • Jaarverslag Commissie Vertrouwenslieden 2019 gepubliceerd
  Deze Landelijke Commissie bemiddelt of doet uitspraken bij conflicten tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. In het Jaarverslag staan ook samenvattingen
  van de uitspraken die in 2019 zijn gedaan (bron: Kansplus).
 • Model-medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 vertraagd
  Veel zorginstellingen gebruiken de Modelmedezeggenschapsregeling als voorbeeld voor de eigen regeling. Vanwege het coronavirus is de nieuwe modelregeling
  vertraagd. Die modelregeling wordt gemaakt door VGN, LSR en KansPlus. Meer details in dit bericht (bron: LSR).
 • Wmcz 2018 in Staatsblad gepubliceerd; gaat definitief in per 1 juli 2020
  Meer over  wet en invoering is te vinden in dit bericht (bron: LSR).
 • Welke instellingen hoeven geen Clientenraad in te stellen
  Dat is te lezen in het deze week gepubliceerde Besluit over de Reikwijdte Wmcz 2018. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR).
 • Nieuwe handreiking voor cliëntenraden over inspraak in zorginstellingen
  Die handreiking is gemaakt door een aantal belangenorganisaties in opdracht van VWS. De handreiking en een samenvatting zijn via dit bericht te vinden (bron: LSR). Zie hier
  voor de brief die minister De Jonge over die handreiking schreef aan de Tweede Kamer.
 • Stand van zaken nieuwe Wmcz
  In dit kort bericht informeert VGN over de invoering van de Wmcz.
 • LSR komt met voorbeeld voor medezeggenschapsregeling.
  Zorgaanbieders hebben na de inwerkingtreding van de wet nog maximaal een half jaar de tijd om een (nieuwe) medezeggenschapsregeling op te stellen. De LSR is bezig om
  een model voor zo’n regeling op te stellen. Die is begin volgend jaar beschikbaar. Meer in dit bericht (bron: LSR).
 • PGB-wooninitiatieven vallen niet onder de Wmcz 2018
  Dat staat in een concept-besluit dat minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie art 2 onderdeel d) . Voorwaarde is wel dat het initiatief geheel uit PGB
  gefinancierd wordt en verder dat het bestuur van het initiatief in meerderheid bestaat uit cliënten of verwanten. Het concept-besluit met toelichting is hier te vinden en de
  korte begeleidende brief van de minister hier.
 • Handige elektronische brochure over de nieuwe Wmcz 2018
  Deze nieuwe wet wordt per 1 januari of 1 juli 2020 ingevoerd. De LSR heeft een handige brochure gemaakt met alle informatie over de nieuwe wet.
  Die brochure is via deze link te vinden.
 • Wmcz 2018 nu ook door Eerste Kamer aangenomen
  Daarmee is de nieuwe wet een feit. Moment van invoering is nog niet bekend: dat wordt of 1 januari 2020 of 1 juli 2020. Zie de berichten van LSR (link) en NCZ (link).
  Voor de invoering moet ook nog bij Algemene maatregel van bestuur (Amvb); een soort ‘lagere’ wetgeving) geregeld worden welke instellingen er nu precies aan de Wmcz 2018
  moeten gaan voldoen. Een concept van die Amvb is eerder gepubliceerd; daarop kon via consultatie gereageerd worden. In aansluiting op eerdere reacties is  hier nog de reactie
  van Per Saldo
 • Voortgang behandeling wetsvoorstel Wmcz 2018 in de Eerste Kamer
  Dit wetsontwerp is al door de Tweede Kamer aangenomen. Het wordt nu behandeld in de Eerste Kamer. Door de Eerste Kamer zijn vragen gesteld aan de regering. Die zijn
  deze week beantwoord in de Memorie van Antwoord (MvA). Klik voor die MvA hier.
 • Welke instellingen hoeven (bij welke grootte) geen cliëntenraad in te stellen?
  Volgens het wetsontwerp Wmcz 2018 wordt dit geregeld bij Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) (een vorm van ‘lagere’ regelgeving). VWS heeft een ontwerp
  voor die AMvB gemaakt. Daarop kan nu via internet gereageerd worden. Zie voor de inhoud van die ontwerp-AMvB dit bericht (bron: LSR).
 • Behandeling Wmcz 2018 in Eerste Kamer vertraagd (2)
  In aanvulling op de info hierover in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een bericht van het LSR. In dat bericht wordt ingegaan op de vragen die de Eerste Kamer heeft gesteld.
 • Behandeling Wmcz 2018 in Eerste Kamer vertraagd (1)
  Dat komt doordat VWS uiterlijk 1 mei de vragen van de Eerste Kamer beantwoordt en niet, zoals gevraagd, voor 1 maart. Zie voor die vertraging deze brief van VWS.
 • Eerste Kamer heeft nog vragen over Wmcz 2018
  De Wmcz 2018 is nu bij de Eerste Kamer in behandeling. Door de fracties zijn nog een aantal vragen ingebracht (‘voorlopig verslag’). Meer info daarover in dit bericht (bron: LSR). 
 • Eerste Kamer begonnen met  behandeling Wmcz 2018
  Meer info in dit korte bericht van de LSR.
 • Wmcz 2018 ook van toepassing op PGB-initiatieven?
  De Tweede Kamer heeft enkele weken geleden het wetsontwerp Wmcz 2018 aangenomen. Volgens die aangenomen wet zouden Wlz-ouderinitiatieven ook een
  Clientenraad moeten instellen. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp is echter ook kamerbreed een motie aangenomen, waarin de minister wordt gevraagd om die
  wooninitiatieven van die verplichting uit te zonderen via een Algemene Maatregel van Bestuur (een soort lagere regelgeving). Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Per Saldo). Het wetsontwerp ligt nu bij de Eerste Kamer ter behandeling.
 • Wetsvoorstel Wmcz 2018 door Tweede Kamer aangenomen (2)
  In aansluiting op ons bericht vorige week over het aannemen van de Wmcz 2018 in de Tweede kamer, is hier nog de reactie van VGN (link).
  Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.
 • Wetsvoorstel Wmcz 2018 door Tweede Kamer aangenomen
  Deze week is gestemd over de Wmcz 2018 en over de ingediende amendementen en moties. De wet is aangenomen. Zie voor een overzicht van de aangebrachte
  wijzigingen (amendementen) en de aangenomen moties deze berichten van LSR (link) en LOC (link). Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.
 • Debat over wetsvoorstel Wmcz 2018 afgerond; volgende week wordt er gestemd
  Deze week was het vervolgdebat over de Wmcz 2018. Daarmee is de mondelinge behandeling in Tweede Kamer afgerond. Volgende week wordt er gestemd over dit
  wetsvoorstel en over de wijzigingen die door de Kamer zijn voorgesteld. Een kort verslag van het debat is te vinden op de site van de Tweede Kamer (link).
  Op de site van de LSR is meer informatie te vinden over de belangrijkste thema’s die speelden in de Tweede Kamer. Zie dit bericht van 13/11 (link).
 • Ministerraad akkoord met nieuwe Wmcz 2018; tekst nu bekend
  De Ministerraad heeft ingestemd met een nieuwe Wmcz 2018. De tekst van dit wetsvoorstel, de toelichting en het advies van de Raad van State
  zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer (link). De Tweede Kamer gaat dit wetsontwerp in het nieuwe jaar behandelen.
 • Ook zorginstellingen kritisch over dit wetsontwerp (Wmcz)
  Zie voor een reactie van de zorgbranches dit bericht van VGN.
 • Kamerdebat over Wmcz 2018 eind oktober voortgezet
  Die voortzetting van dit debat staat gepland op 29 oktober. Kansplus heeft deze week nog een brief met aandachtspunten verstuurd (link).
 • Vragen van de Tweede Kamer over de nieuwe Wmcz 2018 bekend
  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmcz 2018 in behandeling genomen. Als eerste stap hebben alle fracties deze week hun reacties en vragen bij dat
  voorstel ingediend. Die zijn verzameld in een Verslag. Meer info en een link naar dat Verslag zijn te vinden in dit bericht (bron: LSR).
 • Cliëntenorganisaties: Wmcz 2018 bevat fundamentele verslechteringen
  Dit wetsontwerp ligt nu bij de Tweede Kamer. De Kamerleden kunnen deze maand hun eerste reacties en vragen indienen. Om hen te helpen hebben een aantal
  cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), KansPlus en de LSR, hun reactie op papier gezet. Die gezamenlijke reactie is via deze link te vinden.
  Daarnaast hebben KansPlus (link) en het LOC (link) nog aanvullende reacties gestuurd.
 • Wat zijn de hoofdpunten uit het wetsontwerp? (Wmcz)
  Het wetsvoorstel voor vernieuwing van de medezeggenschap voor cliënten in zorginstellingen is eind vorig jaar bij de Tweede Kamer ingediend.
  De LSR heeft inmiddels de hoofdpunten uit dit wetsontwerp op een rij gezet. Die analyse is hier te vinden
 • Brief minister Bruins over enkele vragen tijdens de Kamerbehandeling
  Die vragen waren gesteld tijdens de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel. De brief is hier te vinden.
 • Reactie cliëntenorganisaties op het nieuwe wetsvoorstel
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe wetsontwerp over de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. Voorafgaand aan dat overleg
  hebben cliëntenorganisaties nog een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten. Zie voor die brief en die aandachtspunten dit bericht (bron: LSR).
 • Tweede Kamer behandelt wetsontwerp Wmcz 2018 begin september
  De plenaire behandeling van dit ontwerp voor een nieuwe medezeggenschapswet staat gepland op 10 september. Meer info daarover in dit bericht (bron: LSR).
 • Wetsontwerp Wmcz 2018 gewijzigd
  Bij de Tweede Kamer is een nieuwe wet in behandeling die de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen regelt, de Wmcz 2018. Die Kamerbehandeling is in deze fase
  nog schriftelijk. De Tweede Kamer heeft een vragen gesteld bij het ontwerp en de toelichting  Die vragen zijn nu beantwoord door minister Bruins in de
  ‘Nota naar aanleiding van hetverslag Wmcz 2018’ (link); verder is het westontwerp op een aantal punten gewijzigd. Die wijzigingen met toelichting zijn te vinden in de
  ‘Nota van wijziging Wmcz 2018’ (link) Op de LSR-website staat ook een bericht waarin de voorgesteld veranderingen in de wetstekst worden beschreven en becommentarieerd. (link).
 • ‘Cliëntenparticipatie is geen corvee, maar krachtig leermiddel’
  Onder die kop publiceren Hans Bosselaar en Branko Hagen een artikel over een nieuwe invulling van cliëntenparticipatie op de website Sociale Vraagstukken (link).
 • Nieuw kabinet beslist over invoering nieuwe Wmcz
  Door het huidige kabinet is een voorstel gemaakt voor een nieuwe Wmcz. De Raad van State heeft inmiddels, zoals verplicht, over dit voorstel geadviseerd.
  Het voorstel ligt nu klaar om bij de Tweede Kamer te worden ingediend, maar minister Schippers heeft beslist dat zij dat overlaat aan het nieuwe kabinet. Zie voor meer info
  dit bericht (bron: LSR)
 • LCR: Investeer meer in werk voor kwetsbare jongeren
  Afgelopen week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt-problematiek van kwetsbare jongeren. De Landelijke Clientenraad (LCR) was daarvoor
  niet uitgenodigd en heeft zijn inbreng per brief opgestuurd. Meer info in dit bericht (bron: LCR); onderaan het bericht staat een link naar de brief
 • Tweede Kamer wil zeggenschap zorg beter regelen
  De Kamer heeft daarvoor twee moties aangenomen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Discussie over uitspraak Hoge Raad gaat door
  De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan over medezeggenschap in zorginstellingen. Uit die uitspraak zou afgeleid kunnen worden dat een instelling
  met één cliëntenraad zou kunnen volstaan. In vorige Docu-alerts verwezen we naar die uitspraak, de reactie van minister Schippers daarop en naar enkele commentaren. In aansluiting daarop geven we hier nog de reacties van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) (link) en KansPlus (link).
 • ‘Schippers : Medezeggenschap dichtbij de plaats waar zorg wordt verleend’
  Onder deze kop publiceert de LSR een artikel naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad. Uit die uitspraak zou afgeleid kunnen worden dat een instelling
  met één clientenraad’ zou kunnen volstaan. In antwoord op Kamervragen van PvdA en CU antwoordt minister Schippers (onder verwijzing naar het komende wijzigings-
  voorstel van de Wcmz) dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de plaats waar de zorg wordt verleend, moet worden georganiseerd. Zie voor meer info het artikel (link) en de antwoorden op de Kamervragen (link). Zie voor de reactie van de advocaat van de betrokken zorginstelling op de reactie van minister Schippers hier (bron: Zorgivisie).
 • LCR: Clientenraad Participatiewet werk samen met andere raden
  Op de website van de landelijke Clientenraad (LCR) staat een bericht met een filmpje (link) waarin wordt ingegaan op de samenwerking tussen
  Wmo-raden, Participatieraden, huurdersorganisaties e.d.

 

 

beheerder