Jeugdwet en Jeugdzorg

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres

 • Tweede Kamer wil einde aan winsten jeugdzorg
  Vorige week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg.
  Deze week is er gestemd over de toen ingediende moties. Zie voor de uitkomsten de berichten van Schilink (link) en Binnenlands Bestuur (link).
 • Meerderheid Kamer stelt kabinet harde deadlines jeugdzorg
  Deze week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg.
  Een meerderheid van de Kamer wil dat kabinet nu met spoed begint aan de uitvoering van die vernieuwingen. Meer over dat debat in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur/ANP). Ook Jeugdzorg Nederland vindt dat er nu snel gehandeld moet worden. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Hervormingsagenda Jeugd nu definitief vastgesteld
  Alle betrokken partijen hebben nu formeel ingestemd met de hervormingsagenda Jeugd. Hier is lang over gepraat. En nog zijn de zorgen
  niet bij iedereen voorbij. Zie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Ieder(in) (link).
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen de Hervormingsagenda naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief (link) gaat hij verder in
  op de stappen die nu gezet gaan worden.
 • IGJ: Veel verschil tussen gemeentelijke jeugdhulpteams
  Lokale teams die in gemeenten jeugdhulp bieden, werken vaak verschillend. Daardoor vormen zij op dit moment nog geen goede basis voor hervorming van de jeugdhulp
  en de jeugdbescherming. Dat concludeert de Inspectie na onderzoek. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). Het Inspectierapport is hier te vinden.
 • RVS wil ‘groot onderhoud’ van zorgstelsel, anders is het niet ‘houdbaar
  Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)  in het advies ‘Met de stroom mee’, dat deze week werd gepubliceerd.
  DEeRVS is een belangrijk adviesorgaan van het Kabinet. Meer over dit kritische advies in dit bericht (bron: NZG/ANP). Minister Kuipers wil na de zomer op het advies
  terugkomen, maar de Tweede Kamer wil al eerder een debat. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het advies zelf is via deze link te lezen (bron: RVS).
  Zie voor een reactie van Ieder(in) op het advies hier.
 • Gemeenten stemmen morrend in met akkoord jeugdzorg
  Dat bleek tijdens de afgelopen ledenvergadering van de VNG. Meer over de goedkeuring en de voorwaarden die gemeenten stellen in dit bericht (bron: Skipr).
 • Twentse jeugdzorgaanbieder Jarabee tijdelijk uit de financiële problemen
  Deze instelling stond volgens  regionale media op omvallen. Zie dit bericht (bron: Skipr).
  Door een eenmalige financiële bijdrage van zestien Twentse gemeenten is de instelling nu echter voorlopig uit de acute problemen. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Helft grootste jeugdzorgaanbieders lijdt verlies door hogere personeelskosten
  Dat blijkt uit onderzoek. Meer over de resultaten in dit bericht (bron Skipr).
 • Deel gemeenten wil nog niet instemmen met Hervormingsagenda Jeugd
  Ze vinden dat het Rijk nog onvoldoende zekerheid biedt over de financiële middelen voor de jeugdzorg op de langere termijn. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kennis over rechten en regelingen ontbreekt in de jeugdzorg
  Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdstem. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verlies en onzekere situatie voor Pluryn
  Meer over de situatie bij jeugdzorg- en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn in dit bericht (bron: Skipr).
 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld
  Per Saldo vindt dat de aansluiting van gemeenten onnodig vertraagd wordt. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Eindelijk is er overeenstemming over de hervorming van de Jeugdzorg
  Al langer praten Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, professionals en clientorganisaties met elkaar over de noodzakelijke hervormingen in de jeugdzorg.
  Oorspronkelijk zou dat vorig jaar al afgerond moeten zijn. Maar door ruzie over geld tussen Rijk en gemeenten lukte dat maar niet. Deze week werd er uiteindelijk
  wel een principe-overeenstemming bereik over een Hervormingsagenda Jeugd. De betrokken organisaties gaan dit resultaat nu bespreken in hun achterban.
  Staatssecretaris Van Ooijen informeerde deze week de Tweede Kamer in een brief over de globale inhoud van deze concept-Hervormingsagenda Jeugd.
  Die agenda is via deze link te vinden (bron: voor jeugd en gezin). Meer info over de inhoud van de agenda in dit bericht (bron: Skipr).
  Er zijn inmiddels reacties van betrokken organisaties: reactie van Kamerleden (bron: Skipr), reactie Ieder(In), reactie VGN, reactie FNV (bron: Sklipr) en reactie VNG.
 • Aantal jongeren in jeugdzorg nagenoeg stabiel
  Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waarover Binnenlands Bestuur schrijft (link).
 • Overheid krijgt maar geen greep op de jeugdbescherming
  Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek van de sector. Jongeren moeten naar verwachting nog jaren geduld hebben voordat de
  jeugdbescherming beter wordt. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoeksrapport ‘Georganiseerde Onmacht
  ís via deze link te vinden. Klik voor de beleidsreactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier.
 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen
  Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.
  Inmiddels is over deze brief schriftelijk overleg gaande met de Tweede Kamer. Deze week beantwoordde VWS schriftelijke vragen van een aantal fracties over die brief.
  Zie voor die vragen en antwoorden hier
 • SCP: houdbaarheid sociaal domein staat onder druk
  Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed. Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen:
  Stand van Nederland 2023
  , (link) waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het instituut verwacht
  dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Brandbrief aan Tweede Kamer: ‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’
  Clientorganisaties, beroepsorganisaties en zorgaanbieders hebben gezamenlijk een brief naar de Tweede kamer gestuurd. Deze organisaties vinden dat verder uitstel
  van hervormingen in de jeugdzorg niet meer kan. Komende week discussieert de Tweede Kamer over de situatie in de jeugdzorg. Meer info over deze brief in
  deze berichten van Ieder(in)
  (link) en VGN (link). Staassecretaris Van Oijen heeft inmiddels op die brief gereageerd. Zie voor zijn reactie hier.
 • Rijk en gemeenten sluiten compromis over bezuinigen jeugdzorg
  Het Rijk voert al langer overleg met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en clientorganisaties over noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg
  (‘de Hervormingsagenda Jeugd’). Dit overleg lag  geruime tijd stil doordat Rijk en gemeenten geen overeenstemming konden bereiken over bezuinigingen.
  Deze week sloten ze daarover uiteindelijk een compromis. Meer daarover in dit bericht bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de brief die staatssecretaris van Ooijen
  hierover schreef aan de Tweede Kamer. Er zijn reacties van VNG (link) en zorgaanbieders (link)
 • Debat in Tweede Kamer over jeugdzorg
  Deze week was er ook een debat over de jeugdzorg in de Tweede Kamer. Het compromis over de bezuinigingen kwam daar ook breed aan de orde.
  Zie voor een korte indruk van dit debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Skipr).
  Staatssecretaris Van Ooijen sloot in het debat niet uit dat er toch een eigen bijdrage komt in de jeugdzorg.
 • PGB-tarieven in veel gemeenten onvoldoende
  Dat meldt Per Saldo op basis van signalen van PGB-gebruikers. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Amsterdam snijdt radicaal in jeugdhulpaanbod
  Het aantal jeugdhulpaanbieders moet terug van ruim tweehonderd naar  ongeveer veertig. Zo’n duizend kinderen en jongeren blijven daardoor vanaf volgend jaar
  verstoken van specialistische zorg. Meer over dit plan en de gevolgen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Onderzoek naar verkorting behandelduur in jeugdzorg
  Op verzoek van VWS is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verkorting van de behandelduur in de jeugdzorg. Achterliggend is de wens tot kostenbesparing.
  Deze week stuurde staatssecretaris van Ooijen het onderzoeksrapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.
  FNV Jeugdzorg noemt dit onderzoek naar het verminderen van de behandelduur jeugdzorg ’kwalijk en schadelijk’. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr).
 • Jeugdzorg: 40 jaar hervormen zonder verbeteringen
  Dat is (kort samengevat) een belangrijke  conclusie van het promotie-onderzoek van bestuurswetenschapper Sharon Stellaard. Meer conclusies uit haar onderzoek
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘In voorjaar akkoord over jeugdzorg’
  Dat verwacht staatssecretaris Van Ooijen, nu partijen weer met elkaar praten. Hij vermeldt echter niet hoe hij de meningsverschillen wil overbruggen.
  Het Akkoord over jeugdzorg had er al een jaar eerder moeten zijn. Maar partijen verschillen vooral diepgaand van mening over financiële kwesties.
  Het is de vraag of de Tweede en Eerste Kamer genoegen nemen met de brief van Van Ooijen. De Eerste Kamer had eind januari van Van Ooijen geëist
  dat hij de senaat voor 1 maart zou laten weten hoe het financiële geschil tussen rijk en gemeenten zou worden opgelost. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over schrappen van honderden banen in jeugdhulpverlening Limburg beantwoord (Herplaatsing)
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks; ze werden deze week beantwoord door staatssecretaris Van Ooijen.
 • Tweede Kamer wil betere wet tegen zorgfraude
  Met behulp van deze wet (de Wet bevordering samenwerking en rechtmatige zorg) moet de fraude in de zorg effectiever worden aangepakt. Onderdeel van de wet is een
  Waarschuwingsregister Zorgfraude. Juist dit onderdeel heeft de nodige discussie gegeven. Een aantal fracties in de Kamer vreest dat zorgaanbieders te gemakkelijk
  in het waarschuwingsregister terechtkomen en als fraudeur te boek komen te staan, terwijl zorgfraude nog niet is bewezen. Voor meer informatie klik hier
  (bron: Tweede Kamer).
 • Ouders krijgen brief van CIZ over mogelijk recht op dubbele kinderbijslag.
  In februari verstuurt het CIZ een brief aan alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een Wlz-indicatie die geen dubbele kinderbijslag
  ontvangen. In de brief staat dat zij mogelijk recht hebben op dubbele kinderbijslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Meer info in dit bericht (bron: CIZ).
 • Betere hulp voor mensen en gezinnen met meerdere problemen
  Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)
  bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen
  of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar worden afgestemd. Met dit wetsvoorstel kan ervoor gezorgd worden dat gemeenten
  en andere betrokken organisaties die deze gezinnen helpen, makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Dat betekent onder andere dat de loketten voor zorg, jeugdhulp,
  bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning goed kunnen  samenwerken. Dit is in veel gemeenten nog niet het geval.
  Meer info over dit nieuwe wetsvoorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Wetsvoorstel Wams lost probleem maar gedeeltelijk op
  In een eerste reactie op het wetsvoorstel Wams (zie bericht hierboven) onderschrijft MEE Nl de noodzaak van meer coördinatie en informatie-uitwisseling op gemeentelijk
  terrein. MEE Nl vindt het echter belangrijk dat ook de WLz en de Zorgverzekeringswet daarbij worden betrokken.
  Daarnaast zouden ook de clientondersteuners in Wlz en Wmo het recht moeten krijgen om domeinoverstijgend te werken.
  Meer over de reactie van MEE Nl in dit bericht (bron: MEE NL).
 • Hoe staat het met de samenloop van de drie zorgwetten in gemeenten?
  Daarover is meer te vinden in het Dashboard Samenloop. Ook het NZa heeft daarnaar onderzoek gedaan. Meer toelichting bij het Dashboard en het onderzoek in dit bericht
  (bron: Schulinck).
 • Geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg’
  Deze week pleitte de Stichting Het Vergeten Kind voor een afschaffing van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eerste Kamer geeft ‘ruziënde partijen’ overlegruimte jeugdzorg
  Net als eerder de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer een debat over de jeugdzorg uitgesteld. Dit om de onderhandelende partijen over de hervorming
  van de jeugdzorg de ruimte te bieden om de onderhandelingen af te ronden. De Eerste Kamer wil nu voor 1 maart duidelijkheid van de staatssecretaris Van Ooijen
  hoe het belangrijkste geschil wordt opgelost. Meer informatie en toelichting in dit bericht (bron: Skipr).
 • VNG wil snelle hervatting onderhandelingen over hervorming van de jeugdzorg
  Al langer praten het rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken hadden er voor kerst moeten zijn.
  Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. In vorige Docu-alerts hebben we hier aandacht aan besteed.
  Inmiddels vraagt VNG om een snelle hervatting van die gesprekken. Meer daarover in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur). De VNG is boos op staatssecretaris
  Van Ooijen omdat die volgens hen in een recente brief een eenzijdig beeld schetst over de te maken financiële afspraken. Die brief is eerder in een Docu-alert vermeld,
  maar voor de zekerheid is hier nog een link naar die brief.
 • Waar zit het gesprek over de hervorming van de Jeugdzorg nog op vast?
  Al langer praten het rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken hadden er voor kerst moeten zijn.
  Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. In vorige Docu-alerts hebben we hier aandacht aan besteed.
  In dit bericht word beschreven, waar de gesprekken precies op vastzitten (bron: Binnenlands Bestuur).
  Al langer praten het Rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken zouden er voor afgelopen kerst
  moeten zijn. Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. Dat heeft staatssecretaris van Ooijen eerder laten weten. Klik hier voor de brief d
  ie hij daarover eind vorig jaar schreef. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Zie voor de reactie van VNG op de situatie dit bericht. Deze week gaf staatssecretaris Van Ooijen  in een nieuwe brief zijn visie op de situatie.
  Volgens hem is er geen sprake van een impasse. Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr).
 • Voor kerst moet er overeenstemming zijn over hervormingen jeugdzorg’
  Dat zei staatssecretaris van Ooijen vorige week in debat met de Tweede Kamer over de problemen in de jeugdzorg. Al langer praten alle betrokken partijen in de jeugdzorg
  met elkaar over noodzakelijke hervormingen, maar overeenstemming blijft uit. De staatssecretaris wil nu dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is.
  Meer over dat debat in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link). Deze week informeerde de VNG haar leden over de stand van zaken. Zie daarvoor
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Mogelijkheden compensatie voor hoge energiekosten van zorginstellingen en wooninitiatieven én voor mensen met hoge energiekosten
  door zorgbehoeften
  Hierover heeft VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd; die brief is hier te vinden.
 • ‘Noodzakelijke verbeteringen jeugdzorg blijven uit’
  Dat schrijft een aantal jeugdzorgaanbieders aan de Tweede Kamer. Belangrijke oorzaak volgens hen is het uitblijven van financiële duidelijkheid
  voor de komende jaren. De rijksoverheid moet die duidelijkheid volgens hen bieden. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: eerst jeugdzorg verbeteren, pas dan bezuinigen
  De vier grote steden en het stedennetwerk G40 willen dat de jeugdzorg eerst wordt verbeterd en dat er pas daarna wordt bezuinigd. Dat schrijven ze in een brief
  aan de Tweede Kamer. Meer over de zorgen van de gemeenten in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Kind moet centraal staan bij hervorming jeugdzorg, niet geld’
  Dat schrijft de SER deze week in een aanvullend advies over de hervormingen in de Jeugdzorg. Meer over dat advies en de actuele problemen in de jeugdzorg i
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Inspectie en NZa signaleren problemen in de zorg en jeugdhulp door tekort aan personeel
  Dat deden zij gedaan in een  gezamenlijke brief aan VWS. Zij vragen actie van het ministerie. Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link)
  en IGJ (link); in het laatste bericht staat een link naar de brief.
 • Voorstellen voor betere afstemming werkzaamheden klachtenfunctionaris en clientvertrouwenspersoon
  In de langdurige en jeugdzorg zijn op basis van diverse wetten klachtfunctionarissen en clientvertrouwenspersonen werkzaam. In de praktijk is er wel eens onduidelijkheid
  over de afbakening van de werkzaamheden en lijkt er soms overlap. Het ministerie van VWS heeft dit samen met betrokkenen onderzocht en voorstellen
  gedaan voor praktische oplossingen. Het rapport (link) verscheen deze week. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen stuurden dat met een
  begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • ‘Plannen voor hervorming jeugdzorg zijn ontoereikend’
  Dat zegt een drietal deskundigen in een reactie (link) op de hervormingsplannen (link) voor de Jeugdzorg die het kabinet in mei dit jaar publiceerde.
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Mogelijk acties in de Jeugdzorg
  FNV heeft eerder € 400 mln extra gevraagd van het kabinet; dat geld is bedoeld om extra medewerkers aan te trekken. FNV was van plan om actie te voeren,
  maar heeft die acties op verzoek van het ministerie nog even opgeschort, omdat het ministerie aangaf dat het bezig was met de voorbereiding van maatregelen.
  Als die maatregelen naar het idee van FNV onvoldoende zijn, dan besluit de FNV mogelijk alsnog tot acties. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Gemeenten mogen net doen alsof ze extra jeugdzorggeld krijgen
  Hoewel gemeenten alleen nog maar voor 2023 (extra) jeugdzorggeld is toegezegd, mogen ze doen alsof ze ook in 2024, 2025 en 2026 geld krijgen. Op die manier hoeven
  ze niet onder preventief financieel toezicht worden gesteld. Dat hebben Rijk en gemeenten met elkaar afgesproken. Meer toelichting in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • VNG wil onder voorwaarden meewerken aan extra bezuiniging jeugdzorg maar onrust bij aantal gemeenten blijft
  Dat blijkt uit een brief die de VNG vorige week verstuurd heeft naar het Kabinet. Meer over die brief in dit bericht; in het bericht staat een link naar die brief.
  Een aantal gemeenten blijft echter kritisch en wil een steviger oppositie Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • VNG wil nu vaart zetten achter overleg over hervorming jeugdhulp
  Dat overleg (‘de Hervormingsagenda Jeugd’) was door de VNG stilgelegd omdat het kabinet geen duidelijkheid wilde geven over bezuinigingen op de Jeugdzorg.
  Nu die duidelijkheid er wel is, wil de VNG weer vaart zetten achter het overleg met zorgaanbieders, professionals, cliëntenorganisaties en VWS. Meer daarover
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en van VNG (link).
 • VNG wil onder voorwaarden meewerken aan extra bezuiniging jeugdzorg
  Dat blijkt uit een brief die de VNG vorige week verstuurd heeft naar het Kabinet.  Meer over die brief in dit bericht; in het bericht staat een link naar die brief.
 • Eerste debat in Tweede Kamer over de hervormingsvoorstellen jeugdzorg
  Deze week was er al een eerste debat in de Tweede Kamer over deze voorstellen.
  Belangrijk punt in dat debat was de mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor jeugdzorg. De Tweede Kamer lijkt daar in meerderheid op tegen. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Een kort verslag van het debat is hier te vinden (bron:  Sociaalweb)
 • VWS komt met voorstellen voor hervorming van de jeugdzorg
  Vandaag stuurde staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer> In die brief beschrijven ze hoe de jeugdzorg willen hervormen.
  Zie voor die brief hier; bij de brief zit een aantal bijlagen.
  hier nog links naar berichten daarover in de vakpers en naar reacties van belangenorganisaties. Het gaat om berichten van Skipr (link),
  Binnenlands Bestuur (link), NZG (link), Ieder(in) (link), VGN (link),VNG (link) en Denktank Jeugdsprong (link).
 • Gebruik jeugdzorg blijft stijgen
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook blijken er grote verschillen te bestaan tussen gemeenten in het gebruik van jeugdzorg. Gemiddeld krijgt zo’n 10%
  van de jongeren tot 22 jaar jeugdhulp. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kabinet schrapt bezuiniging op de jeugdzorg
  Het gaat om de bezuiniging van € 500 miljoen op de jeugdzorg, die in het regeerakkoord staat. RTL Nieuws zegt dat deze bezuiniging van de baan is. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de reactie van VGN hier. VGN is samen met de andere organisaties in de jeugdzorg ongerust over de mogelijkheid dat het kabinet
  het geld nu via eigen bijdragen op andere hulp of via beperking van de zorg wil gaan vinden.
 • Veel gehandicapteninstellingen overwegen te stoppen met Wmo en Jeugdwet
  Dat blijkt uit een onderzoek van VGN bij zijn leden. Gehandicapteninstellingen vinden de gemeentelijke tarieven te laag en de administratiekosten te hoog.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar het rapport.
 • Kabinet moet opschieten met verbetering jeugdzorg en Wmo (2)
  Dat bleek vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over een wet die de inkoop en aanbesteding beter wil regelen. In dat debat kwamen ook allerlei andere problemen
  in Jeugdzorg en Wmo aan de orde. Meer info over dit debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit kort verslag (bron: Tweede Kamer).
  Deze week stemde de Kamer in meerderheid in met dit wetsontwerp. De voorgestelde wetswijziging moet nu nog door de Eerste Kamer worden besproken Zie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: bezuinig zeker niet op Jeugdzorg nu er een nieuwe Cao is
  Partijen in de Jeugdzorg hebben deze week een nieuwe Cao afgesloten. Zie meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en van Binnenlands Bestuur (link).
  Die Cao betekent extra kosten voor gemeenten. VNG heeft nu aan het kabinet laten weten, dat er nu helemaal geen reden meer is om te bezuinigen op de jeugdzorg.
  Meer over die reactie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Zorginstellingen, cliënten en professionals maken nu maar zelf plan om jeugdhulp te verbeteren
  Omdat Rijk en Gemeenten ruzie maken over de aangekondigde bezuinigen in de jeugdzorg liggen de gesprekken stil die deze twee voerden met jeugdinstellingen,
  cliënten en professionals over noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg. Om die impasse te doorbreken hebben zij nu maar zelf een plan gemaakt.
  Meer over dat plan in deze berichten van VGN (link) en Ieder(in) (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het plan.
 • Gemeenten krijgen voorlopig geen extra geld
  Dat bleek in een debat deze week in de Tweede Kamer over de gemeentelijke financiën. Ondanks een brandbrief van de gemeenten vindt het merendeel van de Tweede Kamer
  dat nu (ong) niet nodig. Wel zijn er zorgen over de gemeentelijke financiën na 2026. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eerste Kamer: ‘Voor 15 april duidelijkheid over bezuinigingen Jeugdzorg’
  De Eerste Kamer wil dat het Kabinet voor 15 april duidelijkheid geeft over het doorgaan van de bezuinigingen op de Jeugdzorg. Het kabinet wilde pas begin mei
  die duidelijkheid geven. De Eerste Kamer gaat daar dus niet mee akkoord. Meer daarover in deze bericht (bron: Binnenlands Bestuur/ANP).
 • 24-uursstaking van jeugdzorgmedewerkers
  Deze week staakten jeugdzorgzorgmedewerkers 24 uur voor meer geld voorde sector. Meer info over deze staking in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (Skipr).
 • Kabinet denkt nog na over bezuiniging jeugdzorg
  Het kabinet wil bezuinigen in de Jeugdzorg. De Tweede Kamer is daarmee akkoord, maar de Eerste Kamer wil die bezuiniging in meerderheid niet. Het kabinet heeft
  in beide Kamers een meerderheid nodig. Het kabinet denkt nog na hoe zij dit nu moet oplossen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Maak van Jeugdzorg en Wmo een basisvoorziening’
  Dat moet een basisvoorziening zijn waar hulpbehoevende Nederlanders recht op hebben, onafhankelijk van waar ze wonen. Voor zo’n basisvoorziening wordt
  gepleit in een artikel in Binnenlands Bestuur.
 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het Kabinet Rutte IV. Een motie daarover heeft de steun van een meerderheid.
  Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  Daarnaast zijn hier (bron: Skipr/ANP) en hier (bron: VNG) nog berichten dat de Eerste Kamer deze week
  inderdaad in meerderheid tegen de bezuiniging heeft gestemd (bron: Skipr/ANP).
 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het Kabinet Rutte IV. Een motie daarover lijkt de steun van een meerderheid te hebben.
  Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link)
 • Kabinet negeert ultimatum over bezuinigingen: jeugdzorg gaat nu staken
  Het kabinet is niet is ingegaan op het ultimatum van jeugdzorgmedewerkers om de geplande bezuinigingen te schrappen. Daarom gaan jeugdzorgmedewerkers op
  15 maart 24 uur lang staken. Meer daarover in dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG).
  Jeugdzorginstellingen steunen de actie van de medewerkers (link) (bron: Skipr).
 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht
  (bron: ANP/Binnenlands Bestuur). Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer
  nog een brief (link gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen. Meer over die fraude in dit bericht (link) (bron: Skipr). Zie voor een reactie van
  vakbond NU’91 hier (bron: NZG). Hier nog een bericht van Per Saldo met een kort verslag van het overleg in de Kamer en met een reactie die vooral ingaat op het PGB.
 • Gemeenten willen dat Eerste Kamer bezuinigingen op jeugdzorg ongedaan maakt
  Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de regeringsverklaring van Rutte IV. Een poging van de oppositie in de Tweede Kamer om de bezuinigingen op
  de jeugdzorg ongedaan te maken, mislukte eerder. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders richten zich nu op de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht.
  Inmiddels dreigen Jeugdzorgmedewerkers met stakingen tegen de bezuinigingen (link) (bron: 2x  Binnenlands Bestuur).
 • Inventarisatie van hardvochtige regels gestart; iedereen kan reageren
  In opdracht van de Tweede Kamer wordt nu geïnventariseerd welke wetten en regels mensen (onbedoeld) ernstig in de knel kunnen brengen. Iedereen kan wetten en
  regels aanmelden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). De regels kunnen worden aangemeld via de consultatiesite van de overheid
 • Regio Haaglanden stelt maximum winst van 5% vast in de jeugdzorg
  Deze regio, met daarin centrumgemeente Den Haag, is de eerste regio dit doet in reactie op de berichten over hoge winsten in de jeugdzorg.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamervragen over falend gemeentelijk toezicht op Wmo en Jeugdwet beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door CDA en VVD. De antwoorden van staatssecretaris Van Ooijen zijn hier te lezen.
 • Hervorming van de jeugdzorg zit muurvast
  Dat komt vooral door het conflict tussen Rijk en gemeenten over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Meer info hier (bron: Skipr).
 • Kamer schrikt van falend zorgtoezicht gemeenten
  De Kamer reageert daarmee op berichten over falend toezicht van gemeenten op de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Brabants Dagblad (link). Voorafgaand aan het debat in de Tweede kamer had VNG nog enkele aandachtpunten aangeleverd. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeenten versoberen de coronasteun voor aanbieders van jeugdzorg en Wmo
  Daarover heeft de VNG afspraken gemaakt met het Rijk. Gemeenten kunnen zo nodig nog wel uitzonderingen maken voor zorginstellingen die als gevolg van corona
  in financiële problemen komen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)..
 • Kabinet houdt vast aan bezuinigingen op Jeugdzorg
  Dat bleek tijdens het debat over de regeringsverklaring deze week. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De kamer verwierp in meerderheid
  een motie over het terugdraaien van die bezuiniging. Ook een motie over het niet invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg werd verworpen.
 • Gedoe over noodzakelijke hervormingen Jeugdzorg blijft
  Gemeenten, Rijk, jeugdzorginstellingen, professionals en cliëntenorganisaties praten gezamenlijk over noodzakelijke hervormingen in de Jeugdzorg.
  Dat gaat niet gemakkelijk. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zijn eerder uit dat overleg gestapt. In de vorige Docu-alert berichtten we daarover.
  De koepels van de jeugdinstellingen hebben echter besloten om wel mee te blijven praten (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Maar ook bij gemeenten bestaat grote onvrede. Zij stemmen volgende week over een besluit om voorlopig niet verder mee te doen, tenzij het Rijk hen op
  belangrijke  punten tegemoet komt. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De vier grootste gemeenten (G4) willen daarnaast dat er geen eigen bijdrage in de Jeugdzorg komt. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De nieuwe staatssecretaris van Jeugd, Van Ooijen, heeft inmiddels gezegd op korte termijn met de gemeenten te willen praten (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Waar gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgende jaar extra op letten?
  Dat heeft de IGJ vastgelegd in het werkplan 2022 (link). Minister De Jonge stuurde dat plan deze week met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • Gedoe over noodzakelijke hervormingen jeugdzorg
  Gemeenten, Rijk, jeugdzorginstellingen, professionals en cliëntenorganisaties praten gezamenlijk over noodzakelijke hervormingen in de Jeugdzorg.
  Dat gaat niet gemakkelijk. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zijn uit dat overleg gestapt.
  Daarnaast is er onvrede over de voornemens van het Kabinet Rutte IV over de jeugdzorg. Zie voor meer informatie over beide zaken deze berichten van
  Binnenlands Bestuur d.d. 22/12 (link) en d.d. 23/12  (link).
 • Langdurig beschikken in Jeugdwet mogelijk
  Dat heeft staatssecretaris Blokhuis nog eens gezegd in een brief aan de gemeenten. We meldden die brief al in een vorige Docu-alert. In dit bericht gaat Per Saldo
  in op de betekenis van de brief voor PGB-houders
 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link), NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link), Nu 91 (link) en Per Saldo (link) en LCR (link).
 • Nieuwe cijfers over gebruik Wmo en Jeugdwet op website Waarstaatjegemeente
  Op die website zijn deze cijfers per gemeente en soms per wijk te raadplegen. Vergelijking met bijvoorbeeld andere gemeenten is ook mogelijk. Die website is
  via dit bericht te vinden (bron: Schulinck).
 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link), NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link), u 91 (link) en Per Saldo (link).
 • ‘Geef lange indicaties voor jeugdzorg af’
  Dat dringende beroep doet staatssecretaris Blokhuis op de gemeenten. Hij deed dat beroep tijdens een debat met de Tweede Kamer over de Jeugdzorg.
  Meer details over dat verzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tweede Kamer praat over hoge winsten in de Jeugdzorg
  In de vorige Docu-alert berichtten we over onderzoek naar winsten in de jeugdzorg, Deze week praatte de Tweede Kamer over de problemen in de jeugdzorg,
  Tijdens dat debat kwam ook dit onderwerp breed aan de orde. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden ((bron: Binnenlands Bestuur).
 • Inspectie Sociaal domein gaat overgang 18-/18+ onderzoeken
  Dat is één van de onderwerpen uit het werkplan voor volgend jaar. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat
  een link naar het werkplan (‘Werkagenda’).
 • Zo’n derde van de jeugdzorgaanbieders maakt teveel winst
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Kurtosis. Meer over dat onderzoek in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link).  Over de uitkomsten van dit onderzoek bestaat discussie. Lees daarvoor ook de
  rectificatie onder het bericht in Binnenlands Bestuur. Inmiddels hebben onder meer staatssecretaris Blokhuis en de VNG op de uitkomsten
  van dit onderzoek gereageerd. Zie voor een samenvatting van hun reacties dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Antwoorden op Kamervragen over ‘weglekken van jeugdzorggelden’
  Deze week antwoordde staatsecretaris Blokhuis op vragen van de SP over een eerder onderzoek naar de geldmiddelen in de jeugdzorg. Die antwoorden zijn hier te vinden.
 • Jeugdautoriteit bezorgd over beschikbaarheid en continuïteit jeugdhulp
  Dat blijkt uit een rapport dat deze week door staatssecretaris Blokhuis naar de Tweede Kamer is  gestuurd. Meer over de conclusies van dat rapport
  is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Vakbonden willen dat gemeenten extra geld ook echt aan jeugdzorg besteden (2)
  Dat zeggen ze in een ultimatum. De bonden zijn bang dat gemeenten dit extra geld van het rijk aan andere sectoren gaan besteden en niet aan verbetering
  van de jeugdzorg. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de reacties van Jeugdzorg Nederland, de gemeenten en VWS op dit ultimatum
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).  In aansluiting daarop zijn hier nog links naar bericht dat vakbonden nu willen gaan staken in de Jeugdzorg (link)
  (bron: Binnenlands Bestuur) en link (bron: Skipr).
 • Jeugdzorginstellingen hebben het nog steeds financieel moeilijk
  Dat is de conclusie van onderzoekers van Intrakoop en Verstegen Accountants, die de jaarverslagen van jeugdzorginstellingen over 2020 analyseerden.
  Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlandse Bestuur).
 • Besparingsvoorstellen voor de jeugdzorg te optimistisch
  Dat is de uitkomst van een onderzoeksrapport dat de voorstellen van de Arbitragecommissie heeft geanalyseerd en doorgerekend.
  De Arbitragecommissie deed eerder dit jaar uitspraak in het geschil tussen rijk en gemeenten over het beschikbare geld voor de jeugdzorg.
  Verdere informatie in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten gebruiken extra geld jeugdzorg om gaten in begroting te vullen
  Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij een aantal gemeenten. Meer informatie in dit bericht (bron: Skipr). Het uitgebreide artikel van de NOS is hier te vinden
  (bron: NOS).
 • Plan voor hervorming jeugdzorg is niet op tijd af
  Dit plan , officieel de hervormingsagenda Jeugd genoemd, wordt gemaakt door partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg: gemeenten, rijk, aanbieders,
  professionals en cliëntorganisaties.  De FNV is niet uitgenodigd. Dit plan zou aan het eind van dit jaar klaar moeten zijn.
  Uit een rondgang van Binnenlands Bestuur (link) bij een aantal partijen blijkt, dat die datum niet gehaald wordt. Er zijn nog veel problemen waarover knopen
  doorgehakt moeten worden.
 • ‘Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld’
  Dat zeggen de vakbonden in de jeugdzorg. Van het extra geld dat het Rijk heeft toegezegd aan gemeenten wordt niets gebruikt voor verbetering
  van de arbeidsvoorwaarden in de jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Vragen over vergoeding ‘alternatieve geneeswijzen’ door gemeente Groningen
  Door partijen in de Groningse gemeenteraad zijn vragen gesteld over de wenselijkheid van vergoeding van ‘alternatieve geneeswijzen’ in de jeugdzorg.
  Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tekorten jeugdzorg dwingen tot koerswijziging
  Dit korte artikel gaat onder meer in op de maatregelen die in de regio Zuid-Holland-Zuid zijn genomen om de jeugdzorg betaalbaar te houden
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grote hervorming jeugdzorg van start
  Vijf partijen gaan die hervorming voorbereiden. Voor het eind van het jaar moeten er concrete voorstellen liggen. Die vijf partijen zijn: VWS, de Vereniging Nederlandse
  Gemeenten (VNG), de werkgevers vertegenwoordigd in de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), patiëntenorganisaties
  en elf beroepsverenigingen. Meer info in deze berichten van Skipr (link)
 • Hoeveel extra geld voor jeugdzorg krijgt uw gemeente?
  Minister Ollongren heeft de voorlopige verdeling bekend gemaakt van de € 1.3 miljard die het Rijk extra aan de gemeenten heeft toegezegd.
  Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link). De voorlopige bedragen per gemeente zijn vinden in de bijlage van deze brief.
 • Nieuwe afspraken voor meer continuïteit jeugdzorg
  Die afspraken zijn gemaakt door Rijk, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg. Meer info over die afspraken in deze berichten van Skipr (link),
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Minister Dekker dreigt met ingrijpen jeugdbescherming Noord-Brabant
  Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur van 22/6 (link) en 23/6 (link).
 • Rechters slaan alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen
  Aanleiding voor dit alarm is de situatie in Noord-Brabant. Meer in dit bericht  (bron: Schulinck).
 • Gemeenten sleutelen al volop aan de jeugdzorg
  Dit artikel uit Binnenlands Bestuur geeft daarvan een aantal voorbeelden.
 • Sommige gemeenten schrappen nu al inkomenstoets
  Dit als reactie op een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eerste Kamer ontvangt Voortgangsbrief Jeugd
  Deze week stuurden staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker de Eerste Kamer een brief over actuele ontwikkelingen op het terrein van de jeugdzorg.
  Die brief (met een aantal bijlagen) is hier te vinden.
 • Stand-van-zaken-brief Intensieve kindzorg(2)
  In die brief informeert minister De Jonge de Kamer over de ontwikkelingen in de intensieve kindzorg. Bij zijn brief (link) zit het onderzoeksrapport
 • Stand-van-zaken-brief Jeugdzorg naar de Tweede Kamer(1)
  Deze week stuurden staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker een brief (link) naar de Tweede Kamer waarin ze ingaan op een aantal onderwerpen op het terrein
  van de jeugdzorg. Bij die brief zit een aantal informatieve bijlagen.
 • ‘Den Haag’ moet goed letten op besteding extra jeugdgeld’
  Dat schrijven jeugdzorginstellingen als reactie op de afspraak van het kabinet met de gemeenten om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg.
  Meer over die reactie in di bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hoogste rechter: inkomenstoets mag niet bij Jeugdwet
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid, bepaald in een uitspraak die deze week is gepubliceerd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie ook dit bericht van Per Saldo.
 • Overeenstemming Rijk en gemeenten over 1,3 miljard extra voor de Jeugdzorg
  Een arbitragecommissie had vorige week geadviseerd om € 1,9 miljard extra te geven aan de gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet. Rijk en gemeenten hebben nu
  uiteindelijk overeenstemming bereikt over een extra bedrag van € €1,314 miljard. Daarnaast moeten gemeenten via maatregelen ruim € 200 miljoen bezuinigen. Zie voor
  die afspraken deze berichten van Skipr (link), Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Klik hier voor de brief die staatssecretaris Blokhuis daarover schreef aan de
  Tweede Kamer. De afspraken zelf zijn hier te vinden.
 • Arbitragecommissie: 1,9 miljard naar gemeenten voor jeugdzorg
  Die arbitragecommissie is ingesteld om het conflict tussen de gemeenten en het Rijk over extra geld voor de jeugdzorg te beslechten. Deze ‘Commissie van wijzen’ komt
  tot het oordeel dat gemeenten volgend jaar 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg moeten krijgen. En in 2023 en 2024 zou er jaarlijks 1,6 miljard euro extra aan gemeenten
  moeten worden toebedeeld. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Vandaag stuurde staatsecretaris Blokhuis de uitspraak van de Commissie van Wijzen
  naar de Tweede Kamer. Zie voor zijn brief hier; de uitspraak is hier te vinden.
 • Tienpuntenplan voor betere jeugdzorg
  Dat Plan (Manifest Jeugdsprong) is opgesteld door FNV en Stichting Beroepseer. Meer over dat plan in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en FNV (link);
  onderaan het laatste bericht staat een link naar het Manifest.
 • Ook advies van de SER over de toekomst van de jeugdzorg
  Inmiddels heeft ook de SER een advies uitgebracht. De Sociaal Economische Raad (SER) is een belangrijk adviesorgaan voor het Kabinet. Meer over dit advies in dit bericht
  (bron: Skipr). Het SER-advies is via deze link te vinden.
 • Gemeenten krijgen in 2021 ruim € 600 miljoen extra voor jeugd
  Dat zijn het Rijk en VNG overeengekomen. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  VNG (link) en VGN (link). Zie voor de inhoud van de afspraken tussen Rijk en de VNG dit document (bron: Rijksoverheid).
 • Rapport over beheersing kosten jeugdwet uitgebracht
  Dat rapport is op verzoek van VWS door een stuurgroep van Rijk en gemeenten opgesteld. Het bevat een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de Jeugdwet
  financieel beheersbaar te maken. Het rapport is door de staatssecretaris Blokhuis zonder reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is aan het nieuwe kabinet
  om hierover beslissingen te nemen.
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (2)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nóg een reactie op dat wetsvoorstel (bron: Skipr).
 • Dubbele financiering van zorg vanwege samenloop Jeugdzorg en Wlz?
  Over die mogelijkheid zijn Kamervragen gesteld door de VVD. Die zijn nu door staatssecretaris Blokhuis beantwoord (link).
 • Kan gemeente verwijzing door huisarts naar jeugdzorg beperken?
  Diverse gemeenten willen die bevoegdheid van de huisarts beperken om zo te bezuinigen. Deskundigen zeggen in dit artikel dat dit wettelijk niet kan
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Instroom jeugdzorg vorig jaar met ruim 12 procent gedaald
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link),
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (1)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Gemeenten krijgen in 2021 ruim € 600 miljoen extra voor jeugd (2)
  Dat zijn het Rijk en VNG overeengekomen. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  VNG (link) en VGN (link). Zie voor de inhoud van de afspraken tussen Rijk en de VNG dit document (bron: Rijksoverheid).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop nog een bericht met (gemengde) reacties op dit extra geld (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Rapport over toekomst Jeugdwet uitgebracht (2)
  Dat rapport is op verzoek van VWS door een stuurgroep van Rijk en gemeenten opgesteld. Het bevat een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de Jeugdwet
  financieel beheersbaar te maken. Het rapport is door de staatssecretaris Blokhuis met een korte brief (link) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu aan het nieuwe
  kabinet om hierover beslissingen te nemen. Het rapport is via deze link te vinden. Zie voor de eerste reacties deze berichten van Binnenlands Bestuur (link),
  Skipr (link) en VGN (link). Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Daarin ontbraken echter de links.
  Die links zijn nu aangebracht en het bericht is verder aangevuld.
 • Twaalf lessen voor succesvolle vernieuwing jeugdhulp
  Het Verwey-Jonkerinstituut heeft met anderen onderzoek gedaan in vijf gemeenten die er in geslaagd zijn om de kosten voor de Jeugdzorg beheersbaar te houden.
  Uit dat onderzoek komen enkele gemeenschappelijke kenmerken naar voren. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het onderzoeksrapport ‘Eigenwijs transformeren’ is hier te vinden (bron: Verwey-Jonker).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer.
  Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting
  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Eigen bijdrage jeugdhulp slecht idee
  Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)  in een brief aan de informateur. In die brief doen zij voorstellen voor een betere jeugdzorg.
  Zie voor die brief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VGN); onderaan het laatste bericht staat een link naar die brief.
 • Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen. Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid (2)
  In aanvulling op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht van Skipr over hetzelfde onderwerp.
 • Extra miljarden lossen tekort op jeugdbudget niet op
  Uit dit artikel (link) blijkt dat zo’n zes van de tien gemeenten zelfs met extra geld nog met een tekort blijft zitten op de jeugdzorg (bron: Binnenlands Bestuur).  
 • Wat willen de politieke partijen met de jeugdzorg?
  De Nationale Zorggids (NZG) heeft op een rijtje) gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de jeugdzorg  (link).
 • Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen. Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid
  Het kabinet wil verbetering van de jeugdzorg. Eén van de voorstellen was om de toegang tot de jeugdzorg regionaal te organiseren. Dat voorstel is nu vervallen.
  Wat gebleven is, is de verplichting aan gemeenten om regionaal samen te werken bij inkoop van specialistische jeugdzorg. Een wetsontwerp tot wijziging van de Jeugdwet
  ligt inmiddels voor advies bij de Raad van State. Meer over deze en andere voorgestelde wijzigingen in deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Wolters Kluwer (link).
 • Hoge winst bij jeugdzorginstellingen voor veel gemeenten een probleem
  Dat blijkt uit een rondgang van het onderzoeksprogramma Pointer bij een aantal wethouders. Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (bron: Pointer).
 • Kamervragen over ‘zorgcowboys die gemeenten op kosten jagen ‘beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
 • Kabinet geeft gemeenten nu geen extra geld voor jeugdzorg
  Het kabinet wil de gemeenten niet tegemoet komen om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link),
  Skipr (link) en VNG (link). Zie voor de reactie van staatsecretaris Blokhuis hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdzorginstellingen stappen uit overleg met overheid
  Dat doen ze omdat dat overleg te weinig is gericht op inhoudelijke verbeteringen van de zorg en teveel op kostenbeheersing. Meer details in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en VGN (link.
 • Gemeenten eisen ook voor korte termijn extra geld voor Jeugdwet
  Dat deden ze vandaag tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG. Komt dat ( en ander extra geld) er niet, dan overwegen ze niet meer mee te werken
  aan de klimaatmatregelen en aan de versnelling van de woningbouw. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Betere toegang tot zorg voor jeugdigen met een levenslange en levensbrede zorgvraag
  De zorg voor diebjeugdigen is verdeeld over vier wetten. Dat levert in de praktijk problemen op, met name voor de groep jeugdigen met een levenslange en
  levensbrede zorgvraag. In opdracht van VWS heeft KPMG een aantal verbetermogelijkheden uitgewerkt. Dat rapport is deze week door staatssecretaris
  Blokhuis naar de Tweede Kamer gestuurd. De begeleidende brief van de staatssecretaris is via deze link te vinden en het rapport hier..
 • Lage tarieven leiden tot vertrek van zorginstellingen uit sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek onder financiële professionals in de langdurige zorg. Ruim een derde van de instellingen in de langdurige zorg overweegt activiteiten
  waarbij gemeenten opdrachtgever zijn af te bouwen of zelfs te beëindigen.  Meer info over dat onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inzet wijkteams leidt niet tot minder jongeren in gespecialiseerde Jeugdzorg
  Inzet van wijkteams en van praktijkondersteuners bij de huisarts moest zorgen voor een verschuiving van de gespecialiseerde zorg naar lichtere (en goedkopere)
  jeugdzorg. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat die doelstelling is mislukt. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), en
  Schulinck (link).
 • Gemeentes overschrijden budget jeugdzorg in 2019 met 1.8 miljard
  Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van VWS en gemeenten is uitgevoerd.
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
 • Jeugdzorgaanbieders hebben flink last van tweede coronagolf
  Dat blijkt uit een enquête van Jeugdzorg Nederland, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
 • Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervence vraagt minister om hulp
  Dertien Zeeuwse gemeenten willen deze instelling niet verder financieren. Hierdoor moet deze sluiten. De instelling vraagt nu hulp van de minister van Justitie.
  Meer info in dit bericht (bron: NZG). Zie voor de reactie van de FNV dit bericht  (bron: NZG). Staatssecretaris Blokhuis en minister Dekkers hebben  inmiddels gereageerd.
  Zie voor hun brief hier.
 • Jeugdhulp voor kinderen met een beperking moet beter
  Dat zeggen Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht.
 • Gemeenten bezuinigen op jeugdhulp
  In aansluiting op berichten in vorige Docu-alerts over bezuinigingen door gemeenten is hier nog een bericht over de manier waarop de gemeenten Breda dat wil gaan doen
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • VWS onderzoekt mogelijkheden voor meer geld voor jeugdzorg
  Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer; in die brief staan meer mogelijke maatregelen om de jeugdzorg (financieel) gezond te maken.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief (en een aantal bijlagen) zelf is hier te vinden.
 • Financiële zorgen bij steeds meer jeugdzorgorganisaties
  Dat meldt Intrakoop op basis van onderzoek van de jaarstukken van jeugdzorginstellingen. Meer info en cijfers in dit berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), ; het onderzoek zelf is hier te vinden
 • Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer
  Dat is één van de uitkomsten van de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020. Die monitor wordt jaarlijks opgesteld. Zie dit bericht voor meer uitkomsten
  uit de Monitor (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet meer door kabinet vergoed
  Door de vaste bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’ ) is het beroep op  huishoudelijke hulp uit de Wmo met 80% gestegen. Het Rijk wil
  deze meerkosten niet meer vergoeden aan de gemeenten. Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (link).  De VNG is hier boos over.
  Zie  verder deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).Klik voor de boze reactie van VNG hier.
 • FNV: scheld eigen bijdrage Wmo kwijt bij minima
  Door allerlei problemen bij o.a. het CAK ontvangen cliënten nu gestapelde rekeningen voor achterstallige eigen bijdragen Wmo. De FNV roept gemeenten
  op om die rekeningen kwijt te schelden bij de sociale minima. Meer over die achterstallige rekeningen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Financieel tekort is voor de gemeenschap; de winst is privé
  Dat is de conclusie van een onderzoek door Follow the Money en het Brabants Dagblad over de Jeugdzorg in delen van Brabant. Het onderzoek is gedaan bij kleine en
  grote aanbieders van jeugdzorg. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en het Brabants Dagblad (link).
 • Gemeenten krijgen meer geld voor coronakosten Wmo en Jeugdwet
  Eerder kregen de gemeenten al € 144 mln. ; daar is nu € 26 mln. aan toegevoegd door het rijk. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grote winsten en grote verliezen in de Jeugdzorg
  Dat blijkt uit een onderzoek van Jeugdzorg Nederland van de jaarrekeningen van jeugdzorginstellingen. Er moet een andere tariefopbouw komen, vindt Jeugdzorg
  Nederland. Zie voor het onderzoek dit bericht (bron: Jeugdzorg Nederland). Over de scheefgroei zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de PvdA. Zie dit bericht  (bron: NZG). .
 • Tekorten jeugdzorg de schuld van ZHZ-gemeenten zelf’
  Dat is de conclusie van een onderzoek naar de tekorten van gemeenten in Jeugdregio Zuid-Holland Zuid. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
  Dat is de conclusies uit het proefschrift  ‘Effectief Verbinden- Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ van Marion Herben. Meer toelichting is te
  vinden in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Gemengde reacties op voorgestelde wijziging Jeugdwet
  Het kabinet wil dat gemeenten veel meer gaan samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet. Dat staat in een concept-wetsontwerp, waar deze zomer op gereageerd
  kon worden. Uit de reacties blijkt dat de gemeenten en Divosa de wet van tafel willen hebben. Jeugdzorginstellingen en de FNV zijn positiever en vinden de wet niet ver
  genoeg gaan. Zie voor die reacties de berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link), Nationale ombudsman (link) en VGN (link).
 • Voor VNG gaat verandering Jeugdwet veel te ver; voor FNV niet ver genoeg
  Het kabinet wil dat gemeenten veel meer gaan samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet. Dat staat in een concept-wetsontwerp, waar deze zomer op gereageerd
  kon worden. Uit de reacties blijkt dat de gemeenten de wet van tafel willen hebben. De FNV daarentegen vindt dat de wet niet ver genoeg gaat. Meer over die wijziging
  en de reacties daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de reactie van VNG hier (bron: VNG).
 • Vooral grote jeugdzorginstellingen hebben het financieel moeilijk .
  Dat blijkt uit de jaarlijkse EY-Barometer. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tekort aan jeugdzorgmedewerkers neemt hard toe
  Groen Links heeft daar zorgen over en heeft daarover Kamervragen gesteld aan Minister De Jonge. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie over dat tekort ook het bericht ‘Animo voor baan jeugdzorg daalt sterk’ (bron: Skipr)
 • Voor 3e jaar op rij acties zorgmedewerkers voor verbetering jeugdzorg
  De jeugdzorgmedewerkers willen dat de jeugdzorg drastisch versimpeld wordt. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).  
 • Passende jeugdhulp hoeft niet in eigen regio
  Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. Ouders wilden dat hun zoon in de eigen jeugdregio opgenomen zou worden. De rechter wees dit echter af. Verdere
  toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voorstel voor wijziging Jeugdwet gepubliceerd; reageren is mogelijk
  Met die wijziging wil het kabinet een aantal knelpunten in de Jeugdwet oplossen. Zie voor meer info over de wijzigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De tekst van het voorstel en de memorie van Toelichting zijn hier te vinden. Via die pagina kan op het concept-voorstel gereageerd worden.
 • Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’
  Dat schrijft de jeugdsector in een verkiezingsmanifest. Meer over dat manifest in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voortgangsbrief Jeugd naar Eerste Kamer
  Ministers De Jonge en Dekker stuurden deze week een brief naar de Eerste Kamer, waarin zij ingaan op de voortgang van de veranderingen in de jeugdzorg,
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en Wmo voor inkoop
  Met behulp van die handreiking kunnen gemeenten makkelijker kwaliteitscriteria Meer over die handreiking in dit bericht. De handreiking zelf is hier te vinden.
 • Kabinet houdt vast aan verplichte samenwerking gemeenten
  Dat heeft het kabinet vandaag in een brief laten weten. Gemeenten waren tegen zo’n verplichting, maar het kabinet zet toch door. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van het kabinet is hier te vinden. Bij die brief zit een aantal bijlagen. De brief is bedoeld ter voorbereiding van
  een debat begin volgende week over de stand van zaken in de Jeugdzorg. Ook beantwoordde de minister Kamervragen van de PvdA over de stelselwijziging
  in de Jeugdzorg. Klik voor die antwoorden hier. De koepels van jeugdzorgaanbieders stuurden deze week een brief naar de  Kamer
  met hun knelpunten en suggesties. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).
 • Kamervragen over uitstel herziening woonplaatsbeginsel beantwoord
  Die vragen waren gesteld door het CDA en zijn nu beantwoord (link).
 • Veel jeugdhulpaanbieders vrezen minder doorverwijzingen en minder cliënten
  Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit. Zie voor meer info over deze en andere uitkomsten deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
 •  VNG-reactie op advies over wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Enige tijd terug bracht een groep van deskundigen advies uit aan de VNG over een mogelijke beperking van de jeugdhulp. In een eerdere Docu-alert besteedden
  we daar aandacht aan: klik voor dat bericht en het advies hier resp. hier. Nu heeft VNG op dit advies gereageerd. Zie daarvoor dit bericht.
 • Inspectie signaleert toename van zorgfraude
  Dat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het nieuwe Jaarbeeld 2019. Zie voor meer info daarover dit bericht (Bron: Binnenlands Bestuur).
  De meeste nieuwe aanbieders in de Jeugdzorg voldoen ook niet aan de basiseisen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr).
  Het jaarverslag van de Inspectie is hier te vinden.
 • Marktdenken te ver doorgeslagen in Jeugdwet
  Dat zeggen de organisaties in de jeugdzorg in reactie op het Jaarverslag van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Meer daarover in dit bericht
  (bron Binnenlands Bestuur).
 • Invoering woonplaatsbeginsel opnieuw uitgesteld
  De ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 januari 2022. Het woonplaatsbeginsel regelt, kort gezegd, welke gemeenten financieel verantwoordelijk is voor de
  kosten van zorgverlening van een jeugdige. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdzorginstellingen: afspraken jeugdzorg zijn te vrijblijvend
  Het Rijk heeft eerder maatregelen aangekondigd om de Jeugdzorg anders te organiseren. De VNG is het met die maatregelen niet eens en heeft nu een voorstel
  gedaan voor een alternatief. De koepel van jeugdzorgaanbieders vindt dat voorstel te vrijblijvend. Meer over dat voorstel en de reactie van de jeugdzorg in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Ombudsman: maak betere afspraken over geluidsopnamen
  Hij doet daarvoor enkele suggesties. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wat veroorzaakt de stijging van de jeugdhulp?
  Divosa heeft de recent gepubliceerde cijfers van het CBS over het gebruik van jeugdhulp geanalyseerd op zoek naar oorzaken voor de gestegen vraag. Zie voor
  de uitkomsten dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken.  Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijf
 • Gebruik Jeugdhulp blijft stijgen
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2019. Meer info in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link. De cijfers va het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).
 • Afschaffen tijdschrijven in Jeugdzorg komt dichterbij
  Dat zegt de FNV in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tijdschrijven toch nog niet afgeschaft
  Een aantal gemeenten lijkt hiermee problemen te hebben. Meer toelichting hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grenzen reikwijdte jeugdhulpplicht liggen er al
  Dat is de kern van een pamflet dat deze wek verscheen. Dit pamflet is een reactie op een advies dat enkele weken geleden verscheen en waarin wordt aanbevolen om de
  zorgplicht wettelijk te beperken. Meer over de inhoud van dat pamflet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Advies: geen wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Dat adviseert het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in een recent rapport. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het rapport zelf is hier te vinden.
 • Kabinet publiceert nieuwe voorstellen voor organisatie jeugdzorg
  Afgelopen week deden ministers De Jonge en Dekker voorstellen voor de organisatie van de jeugdzorg. Die voorstellen zijn hier te vinden (link)
  Een korte samenvatting van de voorstellen is te vinden in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De VNG heeft teleurgesteld op deze voorstellen gereageerd. Zie daarvoor
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Kamer bespreekt problemen bij jeugd met een levenslange beperking
  Die bespreking vindt plaats in april en gaat over de problemen die jongeren met een levenslange en levensbrede beperking ondervinden in de Jeugdwet.
  Ieder(in) en Per Saldo hebben samen een brief over die problemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Reactie minister op rapport over kinderen met  zeer ernstige beperkingen
  Dit rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ is uitgebracht door de werkgroep Wij zien je Wel. Het rapport geeft aanbevelingen voor verbetering van de zorg
  aan mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen. Het rapport is hier te vinden en de reactie van de minister hier.
  Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
 • Waar komen de verschillen in jeugdhulpgebruik vandaan?
  Er zijn grote verschillen in het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten, maar ook tussen wijken binnen gemeenten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een eerste
  onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen. Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
  Het SCP-rapport is via deze link te vinden.-
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
  Zie voor een reactie van de FNV dit bericht (bron: FNV).
 • Binnenkort is tijdschrijven in de Jeugdzorg voorbij
  Dat hebben alle betrokken partijen in de jeugdzorg afgesproken. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aanpassing woonplaatsbeginsel moet bureaucratie verminderen
  Hoe nodig dat is, blijkt uit dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • ‘Haal deel jeugdzorg weg bij gemeenten’
  Dat stelt de FNV voor in een recent plan. Zie voor dat voorstel deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Geen uitstel van wijziging woonplaatsbeginsel
  Jeugdzorg Nederland had daarom gevraagd, maar de Tweede Kamer stemt volgende week naar verwachting in met deze wijziging. Zie voor meer info de berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • ‘Diepgaand onderzoek naar tekorten Jeugdwet is ondermaats’
  Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG op verzoek van VWS en moest helderheid bieden over de besteding van het geld van de Jeugdzorg. Op dat onderzoek is de nodige kritiek.
  Zie daarvoor dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Zie hier voor de brief die minster De Jonge over het onderzoek schreef aan de
  Tweede Kamer. Bij die brief zit het onderzoeksrapport als bijlage. Interessant is ook het bericht ‘Wildgroei aanbieders drijft kosten jeugdzorg op’ (link) (bron: Skipr).
 • Overeind houden jeugdzorginstellingen remde vernieuwing van de jeugdzorg
  Dat is één van de conclusies uit de evaluatie van de (inmiddels opgeheven) Transitie Autoriteit Jeugd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamerbrief over financiële problemen jeugdinstellingen
  In die brief reageert minister De Jonge op de financiële problemen bij jeugdinstellingen. In die brief geeft hij onder meer aan hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd
  kan worden bij een aantal instellingen in problemen (link).

beheerder