Jeugdwet en Jeugdzorg

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres

 • Snijden op sociaal domein doet pijn
  In een artikel in Binnenlands Bestuur beschrijven enkele gemeenten hoe zij omgaan met de (dreigende) tekorten op Jeugdwet en Wmo.
 • Diverse Kamervragen over (dreigende) sluiting jeugdvoorzieningen beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA resp. SP. Die vragen zijn beantwoord. Zie voor de antwoorden hier (PvdA) en hier (SP).
 • Ook in CAO Jeugdzorg ‘recht op onbereikbaarheid’
  Zie meer in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Gemeenten, verhoog tarieven jeugdzorg’
  Dat vragen vakbonden en werkgeversorganisaties in de jeugdzorg omdat de lonen met 4% gaan stijgen per 1 januari a.s. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Financieel tekort ontslaat gemeente niet van zorgplicht
  Dat antwoord minister De Jonge op Kamervragen van de PvdA over de grote tekorten op het sociaal domein. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De antwoorden van de minister zijn hier te vinden.
 • Veel gemeenten passen ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget toe
  In de kern komt die truc er op neer dat gemeenten in hun meerjarenbegrotingen er van uit gaan dat zij ook in de jaren 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen.
  Zie voor verdere uitleg dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Veel geld voor Jeugdwet en Wmo gaat op aan apparaatskosten
  Bij de Jeugdwet is dat zo’n 30% en bij de Wmo 25%. Bureau Berenschot heeft dit onderzocht. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
  Gemeente.nu (link).
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (3)
  In aansluiting op eerdere berichten daarover in Docu-alert is hier nog een kort artikel, waarin kenniscentrum Schulinck enkele opmerkingen maakt over de uitvoering
  van die informatieplicht.
 • Financiën jeugdzorg grootste probleem gemeenten
  Dat concludeert de Visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. De Wmo komt op de tweede plaats. Die commissie onderzoekt op verzoek van
  gemeenten het financieel beleid op het  sociaal domein . Er zijn nu vijf gemeenten onderzocht. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten korten massaal op sociaal domein
  Dat is de conclusie uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over sluiting jeugdinstelling Juzt beantwoord
  Die Instelling voor gespecialiseerde jeugdhulp uit West-Brabant moest deze zomer om financiële redenen ontmanteld worden. Daarover zijn tweemaal Kamervragen gesteld
  door het CDA. Die vragen zijn nu beantwoord (link) en (link).
 • Zorginstelling De Opbouw stopt met jeugdzorg
  Deze zorginstelling wil de tekorten op de jeugdzorg niet langer dragen en gaat deze activiteiten overdragen. De Opbouw zal zich voortaan alleen nog bezig houden met
  ouderen- en gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Midden-Groningen gaat strenger indiceren
  De gemeenten wil op die manier de tekorten op de Wmo en de Jeugdwet beperken. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Medewerkers Jeugdzorg demonstreren voor meer geld
  Die demonstratie is maandag 2 september in Den Haag. Vakbonden en werkgeversorganisaties staan achter deze actie. Meer info in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
  Minister De Jonge heeft inmiddels antwoord gegeven op vragen van FNV Zorg en Welzijn over de uitvoering van de Jeugdwet. Zie voor zijn brief en de antwoorden hier en hier.
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Ieder(in).(link).
 • Geen extra geld voor Jeugdwet
  Minister De Jonge is niet bereid om (naast de al toegezegde 1 mld ) nog eens extra geld uit te trekken voor de uitvoering van de Jeugdwet. 150 gemeenten hadden daarom gevraagd
  in een petitie. Die gemeenten vragen nu steun van de Tweede Kamer. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de brief van de minister hier.
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (1)
  Dat zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Meer daarover  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn via deze link te vinden.
 • Twenterand laat kosten Wmo en Jeugdwet extern onderzoeken
  Dat gebeurt door de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, die daarvoor is ingesteld door VNG en ministerie van Binnenlands Zaken. Twenterand is één
  van de tien gemeenten die dit laat doen. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eindhoven wil winsten zorgaanbieders beperken
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Zie verder dit bericht.
 • Provincies ongelukkig met boekhoudtruc rijk over het jeugdbudget
  Een toelichting daarop  staat In dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie ook dit bericht van VNG.
 • Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding
  Onder die kop staat een kort artikel (link) op de Schulinck-website. Daarin wordt o.m. besproken of dit hoort bij de zorgplicht van school of de
  verantwoordelijkheid van gemeenten.
 • Doorbreek de negatieve spiraal in de jeugdzorg
  Daarvoor pleit een Brabantse jeugdzorgaanbieder in een deze week gepubliceerd manifest. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ouders van kinderen met beperking hekelen bureaucratie gemeente
  Dat schrijft NZG (link) naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf deze week.
 • VGN past modelovereenkomst en privacyreglement aan
  VGN maakt voor de aangesloten gehandicapteninstellingen een modelovereenkomst voor zorg- en  dienstverlening. Veel instellingen gebruiken dat model als voorbeeld voor
  de eigen overeenkomst die zij met cliënten sluiten. In dat model zijn enkele veranderingen aangebracht. Zie voor die wijzigingen dit bericht (bron: VGN)..
 •  Jeugdzorgplicht gemeenten moet worden begrensd
  Daarvoor pleiten een burgemeester en enkele wetenschappers in reactie op de financiële problemen van gemeenten. Zie meer over dat pleidooi dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor een voorbeeld van die problemen dit bericht over Middelburg (bron: Skipr).
  In dit verband is ook de beantwoording door minister De Jonge interessant van CDA-Kamervragen over de bekostiging van hulp in een speciale buitenschoolse opvang
  vanuit de Jeugdwet. Zie voor die antwoorden hier . Een deskundige pleit voor een andere verdeling van het jeugdbudget over de gemeenten
  Zie voor zijn pleidooi hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?
  Onlangs deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in enkele geschillen over de Jeugdwet. Uit die uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de gemeenten geen jeugdhulp hoeft te verlenen
  als de ouders voldoende inkomen hebben. In een artikel op Schulinck wordt die uitspraak kritisch besproken (link).
 • Kort verslag van het debat over de jeugdzorg vorige week
  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge over de problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet. In aansluiting op het bericht daarover in de vorige
  Docu-alert is hier nog een kort verslagen van het debat (link), (bron: Divosa).
 • Verandering  woonplaatsbeginsel Jeugdwet gaat per 2021 in
  Zie voor die wijziging van het woonplaatsbeginsel dit bericht  (bron: Divosa).
 • Landelijke schrapdag van overbodige regels
  Die dag wordt gehouden in de Jeugdzorg op initiatief van de FNV en in samenwerking met o.a. beroeps- en brancheverenigingen, gemeenten en het ministerie van VWS.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Debat over de Jeugdzorg met minister De Jonge
  Deze week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over de uitvoering van de Jeugdwet. Voorafgaand aan dat debat boden 150 gemeenten een petitie aan waarin wordt
  gepleit voor meer geld voor de jeugdzorg dan de minister eerder toezegde. Zie voor die petitie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). En dit bericht (bron: VNG).
  Ook ieder(in) en Per Saldo stuurden de Kamer voor het debat een brief met daarin een aantal knelpunten. In aanvulling op het bericht daarover in de vorige Docu-alert is hier
  nog een link naar een uitgebreid en aangevuld bericht daarover op Skipr.
  Ter voorbereiding van het debat stuurde ook minister De Jonge een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer (link) bij die brief zat een aantal bijlagen .
  Een kort verslag van het debat is te vinden via dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Gemeenten willen nog meer geld voor de Jeugdzorg
  Dat hebben zij besloten op hun ledenvergadering. Zij vinden het geld dat het Rijk extra ter beschikking heeft gesteld te weinig en ze hebben de VNG opdracht gegeven om
  bij het rijk te blijven inzetten op een structurele verhoging van het budget. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
  Ook de vakbonden zijn ontevreden over het toegezegde geld. Zij bereiden acties voor. Zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Ieder(in) wil dat extra geld ook gaat naar kinderen met een beperking
  Dat hebben zij geschreven in een brief (link) aan de Tweede kamer. Deze brief is ook bedoeld als voorbereiding op een overleg volgende week in de Tweede Kamer met
  minister De Jonge over de stand van zaken in de Jeugdzorg.
 • Debat in Tweede Kamer over de hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren
  Aanleiding was een kritische brief van de Kinderombudsman over die hulp. Meer over de inhoud en de uitkomsten van het debat in deze twee berichten van Sociaalweb van 5 juni
  (link) resp. 6 juni (link).
 • Volgende week breed debat over de jeugdhulp
  Komende donderdag is er een breed overleg met de Tweede Kamer over de jeugdulp. Voorafgaand daaraan stuurden Ieder(in) en Per Saldo een brief met een aantal
  knelpunten naar de Kamer. Meer over die brief in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Kabinet stelt extra geld voor jeugdzorg beschikbaar
  Het kabinet heeft deze week besloten om de komende drie jaar extra geld voor de Jeugdzorg te bestemmen. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur
  d.d.27/5 (link) en d.d. 28/5 (link). En dit bericht (bron: Zorg en Welzijn). Zie voor de reacties van VNG (hier) en VGN (hier).
  De brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
 • Wethouder Laarbeek wil vrijwillige eigen bijdrage voor de jeugdwet
  Hij wil op die manier aangeven dat er steeds meer hulp gevraagd wordt bij ‘kleine’ problemen die bij het gewone leven horen. Zie voor zijn argumentatie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ruim honderd Colleges van B en W vragen nu meer geld voor Jeugdzorg
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over acties vanuit gemeenten om meer geld voor de jeugdzorg, is hier nog een bericht over het verloop van
  één van die acties (bron: Binnenlands Bestuur). 
 • Onrust over financieel tekort op de Jeugdzorg houdt aan
  Ook deze week waren er diverse acties vanuit gemeenten over het tekort aan geld voor de jeugdhulp. Vorige week stuurde de VNG een brandbrief aan het kabinet. Deze week
  waren er brieven van wethouders jeugd uit regeringspartijen (link) en van een aantal College’s van B en W (link) (bron: Binnenlands Bestuur 2x).
 • Groen Links wil gemeentelijke bureaucreatie in jeugdzorg in kaart gebracht
  Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten dreigen jeugdhulp ‘terug te geven’ aan het Rijk; Rijk zou bereid zijn extra geld beschikbaar te stellen
  De VNG schreef deze week een brandbrief aan het kabinet, waarin de gemeenten dreigen de verantwoordelijk voor de jeugdzorg ‘terug te zullen geven’ aan het Rijk,
  als er niet op korte termijn extra geld beschikbaar zou komen. De VNG kreeg steun voor deze eis van vakbonden en zorgaanbieders Zie voor meer info deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link), en VNG (link). De brandbrief aan het kabinet is hier te lezen. Volgens dit bericht zou het kabinet bereid zijn om aan die eis tegemoet te komen
  (bron: ANP/ Binnenlands Bestuur). Maar volgens dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) is geld alleen niet genoeg. Er moet ook inhoudelijk het nodige veranderen.
 • Ervaringen gehandicapteninstellingen met inkoop Wlz en sociaal domein 2019
  VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van die instellingen met de ‘zorginkoop’ op het terrein van Wlz,
  Wmo en Jeugdwet voor 2019. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: VGN).
 • Bijna 1 op de 10 jeugdigen krijgt jeugdzorg
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2018. Er blijken verder grote verschillen tussen gemeenten en regio’s in het gebruik van jeugdzorg. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de CBS-cijfers hier.
 • Ingrijpende bezuinigingen bij gemeenten door hogere kosten Jeugdwet en Wmo
  Dat blijkt uit een artikel in de Volkskrant vandaag. Meer info in dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staat een link naar het Volkskrant-artikel.
 • Tekorten in jeugdzorg onderzocht; minister De Jonge beraadt zich op reactie;gemeenten en bonden vragen extra geld
  In opdracht van VWS zijn verschuillende onderzoeken uitgevoerd naar de kostenstijgingen bij de Jeugdwet en de oorzaken daarvan. Die rapporten zijn deze week
  door minister De Jonge aan de Tweede Kamer aangeboden. Die drie rapporten zijn te vinden via deze link. Meer over de conclusies van die rapporten in deze twee  berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link), Zie voor de reactie van de VNG hier. Ook de G40 (het samenwerkingsverband van de 40 grootste gemeenten) heeft gereageerd (link); evenals de P10 (het samenwerkingsverband van 10 grootschalige plattelandsgemeenten) (link). De vakbonden vragen om € 950 mln. extra voor de Jeuggzorg. Zie dit bericht (bron: 3x Binnenlands Bestuur).
 • Herziene modelverordeningen voor Wmo en Jeugdwet
  De VNG maakt voor gemeenten voorbeelden voor lokale Wmo- en Jeugdhulpverordeningen. Die modellen zijn nu geactualiseerd. Die zijn via dit bericht te vinden:
  onderaan het bericht staan links naar de herziene modelverordeningen..
 • Eerste opzet voor een integrale gemeentelijk modelverordening sociaal domein
  Daarnaast heeft de VNG een eerste opzet gemaakt voor één integrale verordening voor het sociaal domein. Meer info in dit bericht; onderaan het bericht staat een link
  naar het voorstel.
 • Volumegroei mede oorzaak van tekorten op jeugdhulp.
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Binnenlands Bestuur bericht (link). Zie over die tekorten op de jeugdhulp en de opstelling van de VNG ook dit bericht (bron: VNG).
 • Brandbrief Jeugdombudsvrouw over uitvoering Jeugdwet
  Zij vindt dat de invoering van de Jeugdwet niet geleid heeft tot meer samenhang en kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Dat heeft zij een brandbrief aan minister De Jonge
  laten weten. Meer info dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Zie voor haar brief hier. De Tweede Kamer willen snel een debat over haar brief. Zie daarvoor dit bericht (bron:Skipr).
 • VWS en zorgaanbieders willen de (gesloten) jeugdhulp verbeteren
  Zij presenteerden deze week een actieplan waarin zij aangeven hoe zij dat willen gaan doen. Zie voor meer info deze berichten van VGN (link) en Skipr (link).
  Klik hier voor de brief van minister De Jonge; het actieplan is via deze link te vinden.
 • Kamervragen over te lage tarieven in de Jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door Groen Links. Het antwoord van minister De Jonge is ia deze link te vinden.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een interview met de voorzitter van de Visitatie-commissie. Zij verwacht voor het eind
  van het jaar tien gemeenten te kunnen doorlichten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil af verplichte Europese aanbesteding in Wmo en Jeugdwet
  Wij berichtten daar al eerder over. Minister De Jonge gaat daarvoor nu, samen met staatssecretaris Keizer, steun verzamelen in Europa. Meer info en reacties in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Klik hier voor de brief die minister De Jonge over het aanbesteden aan de Tweede Kamer schreef.
 • Wijze van toezicht door Inspectie past niet bij kleinschalige zorg
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zie dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van de Inspectie hier.
 • Toelichting op instelling Jeugdautoriteit
  Op verzoek van de Eerste Kamer geeft minister De Jonge een nadere toelichting op de instelling van een nieuwe Jeugdautoriteit.  Zie voor zijn brief hier.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (1)
  Dat heeft de VNG besloten. Er komt een visitatiecommissie die gemeenten helpt om meer greep te krijgen op de financiën in het sociaal domein (mn. Wmo en Jeugdwet).
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Ervaringen koplopergemeenten met onafhankelijke cliëntondersteuning
  VGN, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken samen in het Project koplopers cliëntondersteuning. Doel is verbetering van de onafhankelijke
  cliëntondersteuning. In het eerste jaar hebben veertien gemeenten deelgenomen. Hun ervaringen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport. Meer info
  over dit rapport in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link); in die berichten staat een link naar het rapport. Inmiddels is een nieuwe groep van koplopergemeenten aan de slag gegaan.
  Uitgebreidere informatie over dit project is te vinden via deze website van Movisie.
 • Meeste Gelderse gemeenten hebben tekorten op de Jeugdzorg
  Zes gemeenten daarvan hebben zulke grote tekorten, dat zij die niet meer kunnen aanvullen uit hun reserves. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids / AD).
 • Wijziging van uitvoeringregelingen Wmo en Jeugdwet gepubliceert
  Door die wijziging wordt het mogelijk dat VWS regels oplegt aan gemeenten en zorgverleners waardoor onnodige uitvoeringskosten worden voorkomen. Zie voor
  die Ontwerp-Regeling en de toelichting daarop hier; beide stukken staan in de bijlagen.
 • Meeste Gelderse gemeenten hebben tekorten op de Jeugdzorg
  Zes gemeenten daarvan hebben zulke grote tekorten, dat zij die niet meer kunnen aanvullen uit hun reserves. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids / AD).
 • Rotterdam vermindert onnodige regels in de zorg
  Die gemeente gaat dit jaar, samen met zorgaanbieders, overbodige regels schrappen om zo de administratieve kosten te verlagen. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie VWS op berichten over kosten wijkteams.
  In de pers verschenen eerder berichten over een rapport van het CPB, waarin werd geconcludeerd dat wijkteams kostenverhogend werken. Op verzoek van de Tweede
  Kamer geeft minister De Jonge nu een reactie op dat rapport (link).
 • ‘Jeugdhulp staat onder druk door bureaucratie bij gemeenten’
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een aantal rapporten over de jeugdhulp die minister De Jonge naar de Tweede Kamer had gestuurd. Dit bericht van Skipr (link)
  bevat enkele hoofdlijnen uit die rapporten.
 • Wijziging woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 1-1-2021
  Meer daarover in dit bericht van de VNG (link).
 • Kamerbrief met rapporten over ontwikkelingen op het jeugddomein.
  Die brief en de rapporten zijn via deze link te vinden.
 • VWS stelt Jeugdautoriteit in
  Die Jeugdautoriteit moet de continuïteit van Jeugdhulp garanderen. Deze instantie is ingesteld per 1 januari 2019 en is de opvolger van de Transitie Autoriteit Jeugd.
  Meer info hier (bron: Skipr).
 • Hoofd Inspectie Gezond en Jeugd vooral bezorgd over Jeugdwet in 2019
  Dat zegt Inspecteur-Generaal Van Diemen van de IGJ in een interview met het Financieel Dagblad. Skipr bericht daarover (link).
 • Ouders kloppen voor langdurige zorg nogal eens aan bij het verkeerde loket
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Kamer akkoord met (voortzetting) verplichte samenwerking gemeenten
  Zo’n mogelijkheid zat al in de Wmo 2015 en in de Jeugdwet. Maar die verplichting tot samenwerking was slechts tijdelijk. De Tweede Kamer vindt -met minister De Jonge-
  dat gemeenten nog te weinig samenwerken en heeft nu ingestemd met een wetsontwerp om die verplichting weer in de wet op te nemen. Zie verder dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • Extra geld voor alle jeugdzorgregio’s
  Dat hebben VWS en VNG samen besloten. Het gaat om een bedrag van € 108 mln. verdeeld over drie jaar. Zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Voorstellen voor betere samenwerking zorg, onderwijs en jeugd
  Die voorstellen zijn gedaan door de Coalitie Zorg en Onderwijs. Ieder(in) neemt daaraan deel. Zie voor die voorstellen dit bericht (bron: Ieder(in); onderaan het
  bericht staan links naar het rapport.
 • Kamervragen over Evaluatie Jeugdwet beantwoord
  Door de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de Evaluatie Jeugdwet en het programma Zorg voor de Jeugd. Die vragen zijn deze week beantwoord (link).
 • Kamerbrief over aansluiting onderwijs en zorg
  In die brief beschrijven ministers Slob en De Jonge hoe zij een betere aansluiting willen bereiken tussen zorg en onderwijs. Die brief is hier te vinden.
 • Eerst onderzoek, dan pas (misschien) extra geld voor de Jeugdzorg
  Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, die zich daarmee aansluit bijminister De Jonge. Deze wil ook eerst onderzoek naar de oorzaken van de tekorten
  en de verschillen in aanpak tussen gemeenten. Meer info hier (Binnenlands Bestuur).
 • Nauwelijks bezwaarschriften in de jeugdzorg
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Voor meer info zie hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aantal afwijzingen voor langdurige zorg verschilt stevig tussen gemeenten
  Uit cijfers van het CIZ blijkt dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen gemeenten in het aantal afgewezen verzoeken om toelating tot de langdurige zorg.
  Over dit onderwerp zijn vervolgens Kamervragen gesteld door het CDA; die zijn nu beantwoord. Klik voor de antwoorden hier.
 • Kamervragen over wachttijden voor sociaal domein Assen beantwoord
  De gemeente Assen wil de tekorten op Jeugdzorg en Wmo beperken door het invoeren van wachttijden en budgetplafonds. Over dat voornemen zijn Kamervragen gesteld door
  het CDA. Die vragen zijn nu beantwoord door VWS (link).
 • Zorgen in Tweede Kamer over tekorten op de Jeugdzorg
  Komende maandag praat de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Jeugdzorg.Belangrijk punt van aandacht zijn de financiële tekorten bij veel gemeenten
  op de Jeugdzorg. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur(8/11) (link), (6/11) (link), van Gemeente.nu (link)
  Voorafgaand aan dat debat stuurden de VNG en de zorgaanbieders nog eengezamenlijke brandbrief (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Ook Per Saldo stuurde een brief (link).
  Verder stuurde minister De Jonge een brief over de Voortgang van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd. Bij die brief zitten 12 bijlagen. Brief en bijlagen
  zijn via deze link te vinden.
 • Aantal jeugdigen in de jeugdzorg is gedaald
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van 2018. Onduidelijk is of dit komt door gemeentelijke beleid of door een afnemende vraag.
  Meer info over dit CBS-onderzoek in dit bericht (bron: Divosa).
 • Jeugdwet schiet tekort, generatie dreigt de boot te missen
  Dat schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Op 12 november debatteert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Jeugdwet.
  Voor meer info en de brief zie dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Betere aansluiting zorg en onderwijs nodig
  Daarvoor pleiten Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week over de Onderwijsbegroting sprak (link).
 • 77 gemeenten krijgen extra geld uit ‘stroppenpot’
  Het gaat om gemeenten die al twee jaar tekorten hebben op de kosten van Wmo en Jeugdwet. 88 Gemeenten hadden een aanvraag gedaan bij de ‘stroppenpot’.
  Van 11 gemeenten is de aanvraag niet gehonoreerd. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link);
  onderaan het laatste bericht staat een link naar de bedragen per gemeente.

Kamer wil goed onderzoek naar wonen met zorg voor gehandicapten (in Wmo)
Dat onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • Sterke groei kosten jeugdhulp in 2017
  Dat blijkt uit een analyse van gemeentelijke jaarrekeningen, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
  Minister De Jonge heeft in een debat met de Tweede Kamer inmiddels onderzoek toegezegd naar de tekorten. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge ziet weinig in centraal loket voor zorgvragers
  Dat schrijft de minister in reactie op een eerder verschenen rapport van de Nationale Ombudsman. Dat rapport gaat over de problemen die zorgvragers ervaren als
  zij hulp zoeken. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Gemeente.nu). De brief van de minister is hier te vinden.
 • Forse financiële tekorten door nieuw beleid Jeugdhulp in Amsterdam
  Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over Jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door Groenlinks. Klik voor de antwoorden hier.
 • Meer Jeugdzorgregio’s vallen uit elkaar
  Binnenlands Bestuur (link) meldt dat vaker Jeugdzorgregio’s uit elkaar vallen. Gemeenten willen nu vaak in kleiner verband zaken doen.
 • Voornemens kabinet voor komend jaar op zorgterrein en de reacties daarop
  Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019 gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van VWS deze berichten van
  Skipr (link) en VGN (link). Zie ook de reactie van Ieder(in) (link). De VWS-begroting (357 pag.)en de beleidsagenda VWS zijn via deze link te vinden.
 • 88 gemeenten willen geld uit stroppenpot voor tekorten op Wmo en Jeugdwet
  Er is eerder eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die zowel in 2016 als in 2017 (fors) geld toelegden op de Wmo en de Jeugdwet. Ongeveer een
  kwart van de gemeenten (88) wil daar een beroep op doen (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Bij gemeenten bestaat overigens onvrede over de criteria waaraan moet worden voldaan
  voordat men in aanmerking komt voor deze stroppenpot (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuw samenwerkingsverband voor samenhangend onderwijs en jeugdzorg
  Achttien landelijke organisaties op het terrein van jeugdzorg, onderwijs en zorg hebben een coalitie gevormd die ervoor wil zorgen dat zorg en onderwijs voor kinderen met
  een beperking of chronische ziekte beter op elkaar zijn afgestemd. Meer info  in deze berichten van Ieder(in) (link) en Skipr (link).
 • Tarieven Jeugdhulp blijven een probleem
  Er blijft ‘gedoe’ over de tarieven in de jeugdzorg; veel gemeenten betalen onder de kostprijs. Zie meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link)
 • Geen extra geld voor jeugdhulp
  Dat heeft minister De Jonge laten weten naar aanleiding van de manifestatie van jeugdzorgmedewerkers begin deze week in Den Haag. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). In de vakpers verschijnen opnieuw berichten over problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet. Drie voorbeelden: deze week waren er berichten over problemen
  in Amsterdam (link),Noord-Holland (link) en Noordoost-Brabant (link).
 • Stop met ‘aanbestedingswaanzin’ jeugdhulp
  Dat is één van de eisen in een Manifest dat zo’n 2500 werkers in de Jeugdhulp op maandag 3 september aanbieden aan minister De Jonge. Zie meer over dat manifest
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr  (link).
 • ‘Worstelen met cliëntondersteuning’
  In een aantal ‘koplopergemeenten’ is geprobeerd om meer bekendheid en inhoud te geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning. In juni was het eindcongres van dit
  koplopersproject. In Binnenlands Bestuur staat een kort artikel over de uitkomsten van dat congres (link).
 • Vraag naar Jeugdhulp neemt toe
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
 • Gemeente Hengelo bezuinigt op Wmo en Jeugdwet
  Zie voor die bezuinigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wat doen de nieuwe Colleges van B&W met de tekorten op het sociaal domein?
  Binnenlands Bestuur heeft geïnventariseerd hoe nieuwe Colleges van B&W de financiële tekorten op het sociaal domein willen aanpakken. Zie voor de resultaten
  dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Toezicht op zorgboerderijen nog in ontwikkeling’
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een situatie op een zorgboerderij in Zutphen.  Zie voor dit artikel hier.
 • Impuls Vws voor onafhankelijke cliëntenondersteuning
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een brief van Minister De Jonge, waarin hij extra geld aankondigt voor onafhankelijke cliëntenondersteuning. In aansluiting
  op dat bericht is hier nog een link naar een samenvatting van die brief (bron: Skipr). De VNG is op zoek naar 14 nieuwe gemeenten die koploper willen zijn bij de verdere
  ontwikkeling van onafhankelijke cliëntenondersteuning. Zie dit bericht (bron: VNG).
 • Zet de onafhankelijke cliëntenondersteuning ook in bij werk en inkomen
  De Landelijke Clientenraad (LCR) vindt dat dit extra geld voor cliëntenondersteuning ook gebruikt zou moeten worden bij werk, inkomen, uitkering, armoede
  en re-integratie. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: LCR)
 • Hoe wordt het extra geld voor cliëntenondersteuning ingezet?
  Daarover schreef minister De Jonge deze week een brief aan de Tweede Kamer (link).
 • Aanbesteding jeugdhulp in Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem nu wel rond
  Eerder keurde de rechter de wijze van aanbesteding door deze gemeenten af.
  Nu is er dan toch een nieuwe
  akkoord. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Gemeenten besteden onnodig Wmo en jeugdhulp aan
  Dat blijkt uit onderzoek van PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Meer info
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Minister De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels voor gemeenten
  Dat schrijft hij in een reactie op de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018.
  Zijn brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
 • Rekenkamer Rotterdam kritisch over werk wijkteams
  Dat blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport, waarover Skipr bericht (link).
 •  Gemeenten willen eerder geld uit ‘stroppenpot’
  Gemeenten met meerjarige tekorten op de Wmo en de Jeugdwet kunnen eenmalig extra geld van het Rijk krijgen als hun tekorten een bepaalde grens overschrijden.
  Een aantal gemeenten uit Zuid-Holland vindt dat dit grens lager moet. Zie voor meer info dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Gemeenten akkoord met ‘stroppenpot’ voor Wmo en Jeugdwet
  Gemeenten met grote tekorten op de Wmo of de Jeugdwet kunnen eenmalig een uitkering uit die stroppenpot aanvragen. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Alternatieve vorm voor het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek.
  Enkele gemeenten en de VNG doen op dit moment testen met online cliëntervaringsonderzoek. Meer info in dit bericht (bron: VNG).
 • Uitkomsten debat evaluatie JeugdwetVorige week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over de evaluatie van de Jeugdwet. In dit bericht (link) staat een
  kort verslag van de uitkomsten van dat debat (bron: Sociaalweb).
 • Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met een handicap
  Dat schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Bij deze brief zit een Zwartboek, waarin de problemen worden beschreven, waar ouders dagelijks
  tegenaan lopen. Zie voor meer info en het Zwartboek dit bericht (bron: Ieder(in)). Lees ook de column ‘Klemgezet door de Jeugdwet’ van Ilya Soffer, directeur van
  Ieder(in), in Binnenlands Bestuur (link).
 • Minister De Jonge wil budget Jeugdwet niet verder uitbreiden
  Dat zei hij deze week in een debat met de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet. Een deel van de Kamer wil zo’n uitbreiding wel. Meer info daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Schulinck). Zie voor het standpunt van de gemeenten hier (bron: VNG).
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge eerder deze week over de financiering van het sociaal domein (incl. de Jeugdwet) aan de Tweede Kamer stuurde.
 • Definitie woonplaats wijzigt per 2020
  Onduidelijkheid over de woonplaats van een jeugdige leidt nog wel eens tot problemen tussen gemeenten (en zorgaanbieders) over betaling van de Jeugdzorg.
  Door een wijziging in regelgeving wordt daarin nu verandering gebracht. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Extra geld voor vernieuwing Jeugdzorg
  Het kabinet heeft voor de komende drie jaar in totaal € 108 miljoen beschikbaar gesteld om de vernieuwing van de Jeugdzorg te versnellen. Dit geld wordt verdeeld naar rato
  van het aantal kinderen en jeugdigen beneden 23 jaar in de jeugdzorgregio. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Groningse gemeenten willen compensatie voor tekort op de Jeugdhulp
  Dat hebben zij in een brandbrief laten weten. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Gemeenten luiden opnieuw de noodklok
  In een artikel in Trouw luiden een aantal (middel)grote gemeenten de noodklok over verwijzingen naar specialistische hulp door huisartsen. Meer info in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet / Wmo

 • RVS: Verleng grens jeugdzorg tot 21 jaar; maak Wmo vanaf 16 jaar mogelijk
  De huidige grens van 18 jaar tussen Jeugdzorg en Wmo levert in de praktijk veel problemen op. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil daarin
  verandering brengen door de Jeugdzorg te verlengen tot 21 jaar (met mogelijke uitloop tot 23 jaar). En anderzijds door gebruik van Wmo en Zvw mogelijk te maken
  vanaf 16 jaar. De RVS doet dat in een advies ‘Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare Jongeren’. Zie voor meer info over het advies dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link) Het advies zelf is via dit bericht (bron:RVS) te vinden; in het bericht staat een link naar het advies.
  Minister De Jonge (VWS) heeft inmiddels op dit rapport gereageerd (link): hij gaat de gevolgen van zo’n leeftijdswijziging onderzoeken. Voor het eind van het jaar komt hij
  met een definitieve reactie.  Zie voor de reactie van VNG hier.
 • Welke middelen kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toepassen?
  Dat staat in dit document (link), dat aan de Tweede Kamer is toegestuurd.
 • Contractering Wmo en Jeugdwet ondermaats
  Dat vindt VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) op basis van onderzoek bij de leden. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Evaluatie Jeugdwet: rechtspositie cliënt schiet tekort
  In een blog (link) onder die titel word bepleit om die rechtspositie snel te verbeteren. Dat zou zonder al te veel moeite kunnen (bron: Schulinck).
 • Inspecties signaleren knelpunten in de Jeugdwet
  Die inspecties hebben inmiddels een signalement daarover aan de betrokken bewindslieden gestuurd. Zie dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link
  naar het Signalement. De reactie van minister De Jonge is hier te vinden.
 • Ruim 400.000 jongeren in jeugdzorg
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waarover Skipr bericht (link). Meer cijfers en het rapport zijn te vinden op de CBS-site (link).
 • ‘Gebrek aan vertrouwen kost jeugdzorg miljoenen in Groningen’
  Dat concludeert de SER Noord die op verzoek van de provincie Groningen onderzoek
  deed naar de uitvoering van Wmo, Participatiewet en vooral de Jeugdwet.
  Skipr bericht daarover (link).
 • Burger heeft recht op helder besluit van gemeente
  Dat vinden Ieder(in) en Per Saldo. Zij hebben dat in een brief (link) aan de Tweede Kamer laten weten. De Kamer praatte deze week over cliënten- en patiëntenrechten.
 • Evaluatie Jeugdwet: toegang tot jeugdhulp moet beter
  Dat is één van de punten uit het actieplan dat ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer hebben toegestuurd. Dat plan is een reactie op de eerste kritische
  evaluaties van de Jeugdwet. Zie voor meer info over de inhoud van het actieplan dit bericht uit Binnenlands Bestuur (link).
  Het actieplan en de begeleidende brief van de ministers zijn hier resp. hier te vinden. Komende maandag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over deze evaluatie.
  Zie voor de onderwerpen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).  Ieder(in) vindt dat er in het plan te weinig aandacht is voor jeugdigen met een beperking.
  Zie voor die reactie van Ieder(in) hier. Ook de VNG heeft gereageerd; hun reactie is via dit bericht te vinden.
 • Inspectie grotendeels tevreden over zorgboerderijen en gezinshuizen
  De Inspectie heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorgboerderijen en gezinshuizen. Voor het merendeel was het oordeel positief.
  Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Het hele rapport van de Inspectie is via deze pagina te vinden.
 • Brabantse gemeenten willen meer geld voor Jeugdzorg
  Het gaat om de gemeenten in de Jeugdzorgregio Noordoost-Brabant. Zie voor hun brandbrief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kort overzicht rechterlijke uitspraken Jeugdwet
  Dit overzicht van uitspraken uit de laatste twee maanden van 2017 is door de VNG
  gemaakt en is via dit bericht te vinden.
 • Adviesorgaan: maak zorgvernieuwing concreet
  De Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) heeft voor de vierde keer gerapporteerd over de uitvoering van de Jeugdwet. Deze TAJ is door het vorige kabinet ingesteld om de
  uitvoering van de Jeugdwet kritisch te begeleiden. Zie voor de inhoud van het advies dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het advies zelf is via deze link te vinden.
 • Infografic gebruikelijke hulp in de Jeugdwet
  Op de website van Schulinck staat een infografic (link) waarin kort wordt uitgelegd wat gemeenten beleidsmatig moeten regelen rondom gebruikelijke hulp.
 • Hoe kan de gemeente de Integrale Vroeghulp organiseren?
  In een factsheet worden kort drie modellen beschreven die gemeenten kunnen gebruiken om de Integrale Vroeghulp goed te organiseren. Zie voor die factsheet
  hier (bron: VNG).
 • Aantal jongeren in jeugdzorg blijft ondanks de decentralisatie ongeveer gelijk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat de cijfers over de jaren 2011-2016 geanalyseerd heeft. Meer info in dit bericht (bron: Divosa). Het rapport is via deze link te vinden.
 • Groen Links wil af van gemeentelijke aanbesteding zorg
  Deze partij heeft daarvoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) staat meer informatie.
 • Gemeenten verzamelen teveel informatie bij de Wmo en de Jeugdwet
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bracht daar eerder een rapport over uit. In een eerdere Docu-alert verwezen we al naar dat rapport. In aansluiting daarop
  volgt hier een link naar de reactie van de VNG.
 • Rijk maakt haast met registratie jeugdzorginstellingen
  Dat heeft minister De Jonge in een debat aan de Tweede Kamer toegezegd. Op die manier moeten wantoestanden voorkomen worden. Meer info in dit bericht
  (bron: Gemeente.nu).
 • CPB: inkoop sociaal domein kan slimmer
  Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in een recent uitgebracht advies. Skipr bericht daarover (link); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Welke gemeenten geven makkelijk toegang tot de Wmo en de Jeugdwet
  De VNG geeft op haar website voorbeelden van gemeenten (link) die de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet makkelijk hebben geregeld en zonder al te veel regels.
 • Kritische eerste evaluatie Jeugdwet
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben enkele onderzoeksinstellingen een tussenevaluatie gedaan van de uitvoering van de Jeugdwet. De voornaamste
  resultaten zijn te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur (hier) en VGN (hier). Zie voor een reactie van gemeenten op de evaluatie hier.
  Minister De Jonge heeft de evaluatie met deze reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het evaluatie-rapport is via deze link te vinden.
 • Wetsontwerp ingediend om Wmo en Jeugdwet aan te passen
  Met dat wetsontwerp wil Minister De Jonge enkele knelpunten bij de uitvoering van deze wetten aanpakken. Met deze wetswijziging wil de minister meer samenwerking
  tussen gemeenten realiseren én de overhead bij zorgaanbieders beperken. Meer info in dit bericht (bron: VNG). Onderaan het bericht staan links naar
  het wetsontwerp en de toelichting.

 

beheerder