Jeugdwet en Jeugdzorg

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres

 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voorstel voor wijziging Jeugdwet gepubliceerd; reageren is mogelijk
  Met die wijziging wil het kabinet een aantal knelpunten in de Jeugdwet oplossen. Zie voor meer info over de wijzigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De tekst van het voorstel en de memorie van Toelichting zijn hier te vinden. Via die pagina kan op het concept-voorstel gereageerd worden.
 • Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’
  Dat schrijft de jeugdsector in een verkiezingsmanifest. Meer over dat manifest in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Brief over voortgang sluiting Hoenderloo Groep
  Met deze brief (link) informeert minister De Jonge de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de sluiting van de Hoenderloo Groep.
 • Voor alle kinderen van Hoenderloo Groep is er een nieuwe plek
  Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Apeldoornse gemeenteraad. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Ook in hoger beroep verliest Haaglanden rechtszaak tegen te lage tarieven
  De Jeugdregio Haaglanden wilde vorig jaar geen reële en kostendekkende tarieven bieden voor de jeugdzorg. Een aantal instellingen spande hiertegen een kort geding aan dat die
  instellingen wonnen. De Jeugdregio ging tegen die uitspraak in hoger beroep, maar de instellingen wonnen opnieuw. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands bestuur)
  en dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Voortgangsbrief Jeugd naar Eerste Kamer
  Ministers De Jonge en Dekker stuurden deze week een brief naar de Eerste Kamer, waarin zij ingaan op de voortgang van de veranderingen in de jeugdzorg,
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en Wmo voor inkoop
  Met behulp van die handreiking kunnen gemeenten makkelijker kwaliteitscriteria Meer over die handreiking in dit bericht. De handreiking zelf is hier te vinden.
 • Kabinet houdt vast aan verplichte samenwerking gemeenten
  Dat heeft het kabinet vandaag in een brief laten weten. Gemeenten waren tegen zo’n verplichting, maar het kabinet zet toch door. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van het kabinet is hier te vinden. Bij die brief zit een aantal bijlagen. De brief is bedoeld ter voorbereiding van
  een debat begin volgende week over de stand van zaken in de Jeugdzorg. Ook beantwoordde de minister Kamervragen van de PvdA over de stelselwijziging
  in de Jeugdzorg. Klik voor die antwoorden hier. De koepels van jeugdzorgaanbieders stuurden deze week een brief naar de  Kamer
  met hun knelpunten en suggesties. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).
 • Kamervragen over uitstel herziening woonplaatsbeginsel beantwoord
  Die vragen waren gesteld door het CDA en zijn nu beantwoord (link).
 • Veel jeugdhulpaanbieders vrezen minder doorverwijzingen en minder cliënten
  Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit. Zie voor meer info over deze en andere uitkomsten deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
 •  VNG-reactie op advies over wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Enige tijd terug bracht een groep van deskundigen advies uit aan de VNG over een mogelijke beperking van de jeugdhulp. In een eerdere Docu-alert besteedden
  we daar aandacht aan: klik voor dat bericht en het advies hier resp. hier. Nu heeft VNG op dit advies gereageerd. Zie daarvoor dit bericht.
 • Inspectie signaleert toename van zorgfraude
  Dat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het nieuwe Jaarbeeld 2019. Zie voor meer info daarover dit bericht (Bron: Binnenlands Bestuur).
  De meeste nieuwe aanbieders in de Jeugdzorg voldoen ook niet aan de basiseisen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr).
  Het jaarverslag van de Inspectie is hier te vinden.
 • Marktdenken te ver doorgeslagen in Jeugdwet
  Dat zeggen de organisaties in de jeugdzorg in reactie op het Jaarverslag van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Meer daarover in dit bericht
  (bron Binnenlands Bestuur).
 • Vragen over mogelijke doorstart Hoenderloo Groep beantwoord
  De antwoorden van minister De Jonge zijn hier te vinden.
 • Vragen over sluiting Het Poortje beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA ; zie voor de antwoorden hier.
 • Invoering woonplaatsbeginsel opnieuw uitgesteld
  De ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 januari 2022. Het woonplaatsbeginsel regelt, kort gezegd, welke gemeenten financieel verantwoordelijk is voor de
  kosten van zorgverlening van een jeugdige. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdzorginstellingen: afspraken jeugdzorg zijn te vrijblijvend
  Het Rijk heeft eerder maatregelen aangekondigd om de Jeugdzorg anders te organiseren. De VNG is het met die maatregelen niet eens en heeft nu een voorstel
  gedaan voor een alternatief. De koepel van jeugdzorgaanbieders vindt dat voorstel te vrijblijvend. Meer over dat voorstel en de reactie van de jeugdzorg in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Ombudsman: maak betere afspraken over geluidsopnamen
  Hij doet daarvoor enkele suggesties. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wat veroorzaakt de stijging van de jeugdhulp?
  Divosa heeft de recent gepubliceerde cijfers van het CBS over het gebruik van jeugdhulp geanalyseerd op zoek naar oorzaken voor de gestegen vraag. Zie voor
  de uitkomsten dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Eindhoven trekt aanbesteding Jeugdwet en Wmo in
  Dat doet de gemeenten in verband met de Coronacrisis. Meer details in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken.  Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijf
 • Gebruik Jeugdhulp blijft stijgen
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2019. Meer info in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link. De cijfers va het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).
 • Afschaffen tijdschrijven in Jeugdzorg komt dichterbij
  Dat zegt de FNV in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tijdschrijven toch nog niet afgeschaft
  Een aantal gemeenten lijkt hiermee problemen te hebben. Meer toelichting hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grenzen reikwijdte jeugdhulpplicht liggen er al
  Dat is de kern van een pamflet dat deze wek verscheen. Dit pamflet is een reactie op een advies dat enkele weken geleden verscheen en waarin wordt aanbevolen om de
  zorgplicht wettelijk te beperken. Meer over de inhoud van dat pamflet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Advies: geen wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Dat adviseert het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in een recent rapport. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het rapport zelf is hier te vinden.
 • Kabinet publiceert nieuwe voorstellen voor organisatie jeugdzorg
  Afgelopen week deden ministers De Jonge en Dekker voorstellen voor de organisatie van de jeugdzorg. Die voorstellen zijn hier te vinden (link)
  Een korte samenvatting van de voorstellen is te vinden in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De VNG heeft teleurgesteld op deze voorstellen gereageerd. Zie daarvoor
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • 24-uurs actie tegen sluiting Hoenderloo Groep
  Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Meer in dit bericht (bron: Skipr). De actie is inmiddels aangepast vanwege het coronavirus. Zie daarover verder hier
  (bron: Skipr). Minister De Jonge beantwoordde deze week vragen over de sluiting van de  Hoenderloo Groep. Die vragen waren gesteld door PvdA, GL, PVV, SP en SGP.
  De antwoorden van de minister zijn via deze link te vinden.
 • Kamer bespreekt problemen bij jeugd met een levenslange beperking
  Die bespreking vindt plaats in april en gaat over de problemen die jongeren met een levenslange en levensbrede beperking ondervinden in de Jeugdwet.
  Ieder(in) en Per Saldo hebben samen een brief over die problemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Reactie minister op rapport over kinderen met  zeer ernstige beperkingen
  Dit rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ is uitgebracht door de werkgroep Wij zien je Wel. Het rapport geeft aanbevelingen voor verbetering van de zorg
  aan mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen. Het rapport is hier te vinden en de reactie van de minister hier.
  Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
 • Zeeuwse noodkreet over tekorten jeugd en Wmo nog onbeantwoord
  Dat is de kop boven dit artikel in Binnenlands Bestuur.  Klik hier voor de brief die minister De Jonge over deze noodkreet schreef
  aan de Tweede Kamer.
 • Eén organisatie voor specialistische jeugdhulp in Utrecht
  Zie voor die nieuwe vorm van uitvoering verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Waar komen de verschillen in jeugdhulpgebruik vandaan?
  Er zijn grote verschillen in het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten, maar ook tussen wijken binnen gemeenten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een eerste
  onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen. Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
  Het SCP-rapport is via deze link te vinden.-
 • Sluiting Hoenderloo Groep definitief
  Dat heeft de Raad van Bestuur van de ‘moederorganisatie’ besloten. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr). De FNV wil dat die sluiting wordt opgeschort; zie verder
  dit bericht (bron: NZG).
  De Kinderombudsman gaat die sluiting onderzoeken, zo blijkt uit dit bericht (bron
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Gemeente Renkum kan komst jongeren Hoenderloo Groep niet betalen
  De sluiting van de Hoenderloo Groep blijft voor nieuws zorgen. Klik bijvoorbeeld hier voor een bericht over de problemen bij de gemeente Renkum (bron: Skipr).
  En hier voor het bericht ‘Zorggroep Pluryn mag miljoenen aan onterechte subsidies houden’ (bron: Skipr).
 • Evaluatie inkoop en aanbesteding Wmo en Jeugdzorg in 2019
  Op verzoek van VWS onderzoekt PPRC jaarlijks de inkoop en aanbesteding van Wmo en Jeugdzorg. Recent verscheen de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Daaruit
  blijkt dat gemeenten bij de Wmo meestel het model ‘Open House’ gebruiken. In de Jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Zie voor meer informatie deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Doorstart jeugdzorg Hoenderloo Groep gaat niet door
  Een poging daartoe is mislukt. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). Klik hier voor de brief die minister De Jonge hierover schreef aan de Tweede Kamer.
  Zie voor een reactie van de FNV dit bericht (bron: FNV).
 • Binnenkort is tijdschrijven in de Jeugdzorg voorbij
  Dat hebben alle betrokken partijen in de jeugdzorg afgesproken. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdhulpregio’s In Brabant kopen gezamenlijk zorg in
  Die samenwerking is in lijn met de wensen van minister De Jonge. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aanpassing woonplaatsbeginsel moet bureaucratie verminderen
  Hoe nodig dat is, blijkt uit dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • Hoogeveen zoekt grenzen van de wet op bij Wmo en Jeugdwet
  De gemeente doet dit omdat de reserves opraken en men geen ‘kaalslag’ wil bij andere algemene voorzieningen. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Haal deel jeugdzorg weg bij gemeenten’
  Dat stelt de FNV voor in een recent plan. Zie voor dat voorstel deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • De Opbouw stopt met Jeugdzorg
  Deze instelling draagt per 1 april a.s. deze taken over aan andere instellingen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen uitstel van wijziging woonplaatsbeginsel
  Jeugdzorg Nederland had daarom gevraagd, maar de Tweede Kamer stemt volgende week naar verwachting in met deze wijziging. Zie voor meer info de berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • ‘Diepgaand onderzoek naar tekorten Jeugdwet is ondermaats’
  Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG op verzoek van VWS en moest helderheid bieden over de besteding van het geld van de Jeugdzorg. Op dat onderzoek is de nodige kritiek.
  Zie daarvoor dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Zie hier voor de brief die minster De Jonge over het onderzoek schreef aan de
  Tweede Kamer. Bij die brief zit het onderzoeksrapport als bijlage. Interessant is ook het bericht ‘Wildgroei aanbieders drijft kosten jeugdzorg op’ (link) (bron: Skipr).
 • Overeind houden jeugdzorginstellingen remde vernieuwing van de jeugdzorg
  Dat is één van de conclusies uit de evaluatie van de (inmiddels opgeheven) Transitie Autoriteit Jeugd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Doorstart Hoenderloo-groep nog niet zeker
  Dat zei minister De Jonge in een debat deze week. Meer in dit bericht (bron: Skipr). Eerder beantwoordde hij schriftelijke vragen daarover van het CDA (link), (link) resp.
  SGP (link) en CU (link).
 • Kamervragen over afbouw jeugdinstelling Juzt beantwoord.
  Die vragen waren gesteld door de SP. De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Kamerbrief over financiële problemen jeugdinstellingen
  In die brief reageert minister De Jonge op de financiële problemen bij jeugdinstellingen. In die brief geeft hij onder meer aan hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd
  kan worden bij een aantal instellingen in problemen (link).
 • Stel wijziging woonplaatsbeginsel uit!
  Dat vraagt Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer, die komende week een wetsontwerp  daarover bespreekt. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Rechter: tarieven Zuid-Limburgse jeugdinstellingen zijn te laag
  In navolging van rechters in andere regio’s heeft nu ook de rechter in Zuid-Limburg geoordeeld dat gemeenten te lage tarieven willen bieden. Meer in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Kritiek burgemeesters op Rijk vanwege onvoldoende financiële middelen
  Een aantal burgemeesters e.a. heeft in nieuwjaarstoespraken kritiek geuit op het Rijk omdat deze onvoldoende financiële middelen geeft én zich bemoeit met
  de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Zie voor enkel voorbeelden deze twee berichten van Binnenlands Bestuur (link) (link).
 • Kabinet moet gemeenten voorschot geven op Wmo en Jeugdwet
  Dat vindt het College van B&W van Hellendoorn die dit voorstel aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Meer over deze noodkreet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Loket Jeugdzorg nog steeds lastig te vinden
  Dat concludeert Binnenlands Bestuur uit een analyse van cliëntervaringsonderzoek in 80 gemeenten naar de ervaringen met Wmo en Jeugdwet. Meer daarover in dit bericht.
 • ‘Zorgverzekeraars moeten meebetalen aan jeugdzorg
  Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek. Meer over zijn pleidooi in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Zorggeld mag niet aan strijkstok blijven hangen
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur boven een artikel (link) , waarin wordt beschreven hoe de gemeente Eindhoven met ‘zorgcowboys ‘wil omgaan. Zie voor meer info over misbruik
  van zorggeld en onvoldoende toezicht deze berichten van Sociaalweb (link) en NZG (link). Ook minister De Jonge heeft gereageerd; klik voor zijn brief hier.
 • Zeeuwse gemeenten halveren het aantal contracten met jeugdzorgaanbieders
  In plaats van de 200 aanbieders nu krijgen nog maar zo’n 100 aanbieders een contract voor de komende periode. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamerbrief over voorgenomen sluiting Hoenderloo Groep
  Op verzoek van de Tweede Kamer reageert minister De Jong op deze sluiting. Zijn brief
  is hier te vinden.
 • Kamervragen beantwoord over structurele problemen in de Jeugdzorg
  Die vragen waren gesteld door de PvdA. De antwoorden van minister De Jonge zijn
  via deze link te vinden.
 • Brief aan gemeenten over cliëntondersteuning en hulpmiddelen
  De VNG stuurde deze week de gemeenten een brief met informatie over een aantal uitvoeringszaken in de Wmo en de Jeugdwet, zoals cliëntenondersteuning
  en de problemen met hulpmiddelen. Meer over die brief in dit bericht (bron:VNG).
 • Werkplan Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd 2020 (IGJ) gepubliceerd.
  in dat plan staan ondermeer de onderwerpen, waaraan de IGJ in 2020 extra aandacht wil besteden. Dat werkplan is hier te vinden en de begeleidende brief van minister
  De Jonge hier.
 • FNV wil uitstel sluiting jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep
  Meer daarover hier (bron: Skipr).
 • ‘Waarschuwingen decentralisaties genegeerd’
  In dit artikel (link) in Binnenlands Bestuur reageert een aantal betrokkenen op de kritische rapporten over de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • Continuïteit jeugdzorg in regio Haaglanden voor één jaar geregeld
  In deze regio zette de rechter eerder een streep door de aanbesteding. Gemeenten en zorginstellingen hebben nu afspraken gemaakt waarbij de zorg voor één jaar kan
  worden gecontinueerd. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdinstelling Hoenderloo-groep gaat sluiten
  Dat heeft moederinstelling Pluryn bekend gemaakt. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • FNV: meer jeugdzorginstellingen gaan omvallen
  Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Skipr).
 • Problemen bij veel jeugdzorgcliënten houden na 18e jaar aan
  Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019. Meer info in dit bericht (bron:Skipr). Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: CBS).
 • ‘Wie haalt de zeven weeffouten uit de jeugdzorg’
  In een kort artikel (link) op de NZG-website bespreekt Sjors van Leeuwen de zeven weeffouten in de jeugdzorg en hoe die volgens hem
 • Gemeenten willen meer grip op de Wmo
  Dat hebben ze deze week besloten op een ledenvergadering van de VNG. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeente mag burger niet dwingen tot extra lening
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald in een uitspraak. Een gemeente had een burger gedwongen om een extra-hypotheek op de
  woning af te sluiten. De CRvB zegt dat die beslissing in strijd is met de Wmo. Zie meer over deze uitspraak in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Gebruikers ontevreden over vermindering hulp en gebrekkige samenwerking
  Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd  in opdracht van Binnenlands Bestuur. Meer resultaten zijn te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Uitkomsten debat over veranderingen in de Jeugdwet
  Deze week praatte de Tweede Kamer met de ministers De Jonge en Dekker over de stand van zaken in de jeugdzorg en over de voorgenomen veranderingen in de jeugdzorg.
  Zie voor de uitkomsten van dat debat deze berichten van de Tweede Kamer (link) en Skipr (link).
 • Kamervragen beantwoord over weer een jeugdinstelling die moet sluiten
  Het gaat om de zorginstelling De Opbouw die om financiële redenen stopt met verlenen van jeugdhulp en dat onderdeel gaat overdragen. Daarover zijn Kamervragen gesteld
  door de PvdA; die vragen zijn nu beantwoord (link).
 • Ook Drentse gemeenten willen € 600 miljoen euro erbij
  Naast de gemeenten in Overijssel en Groningen (zie berichten in eerdere Docu-alerts) hebben nu ook de Drentse gemeenten een brandbrief geschreven aan het kabinet. Zij
  vragen daarin om minmaal € 600 mln extra voor vooral de jeugdzorg. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Vraag naar jeugdzorg blijft stijgen
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het eerste halfjaar 2019. Meer informatie en cijfers in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link).
  Klik voor een samenvatting van het rapport hier (bron: CBS).
 • Jeugdzorg leert nog te weinig van calamiteiten
  Dat is de conclusie van een onderzoek in opdrachten van de Inspectie. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Een samenvatting van het rapport en een link naar het rapport
  zelf zijn te vinden via deze link (bron: Nivel).
 • Kabinet wil aanbesteding jeugdzorg en Wmo versoepelen
  Dat heeft minister De Jonge vandaag de Tweede Kamer in een brief laten weten. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de minister is hier te lezen.
 • Rijk grijpt in :Jeugdzorg deels weg bij gemeenten (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert zijn hier nog links naar verdere reacties op dat besluit van Binnenlands Bestuur dd 8/11 (link), dd 11/11 (link), dd 12/11 (link) en
  dd 15/11 (link) en van Sociaalweb (link).
 • Kamervragen over jeugdonderdeel van zorginstelling Pluryn beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn beantwoord door minister De Jonge (link).
 • Kamervragen over omvang overhead in de jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GL resp. CDA en zijn nu beantwoord (link) GL en (link) CDA.
 • Jeugdwet werkt slecht voor jeugd met beperking
  Dat blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Significant. Ieder(in) heeft hierover
  een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Meer in dit bericht (bron:Ieder(in)).
 • Rijk grijpt in :Jeugdzorg deels weg bij gemeenten (1)
  Het kabinet wil de zwaardere jeugdzorg weghalen bij gemeenten en neerleggen bij de al bestaande Jeugdzorgregio’s. De gemeenten blijven dan verantwoordelijk voor de
  lichtere jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekkers hebben dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Aanleiding is onder meer een zeer kritisch rapport van
  de Inspecties. Zie meer over die voorgenomen wijziging dit bericht van Binnenlands Bestuur (link),
  De brief van de ministers is hier te vinden; het rapport van inspecties hier. Bij de brief van minister zitten nog meer opvallende bijlagen, waaronder een rapport
  over wachtlijsten (link) en een korte analyse van de financiële positie van jeugdzorgaanbieders (link).
  VNG en gemeenten hebben teleurgesteld gereageerd op deze ingreep va het Rijk. Zie voor hun reacties deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). In het laatste
  bericht staat een link naar de brief die de VNG hierover schreef aan het kabinet. Zie voor andere reacties dit bericht (bron: Skipr).
 • Ook 3e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd gepubliceerd
  Naast de brief over de ingreep door het Rijk stuurde minister De Jonge ook nog de 3e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd naar de Tweede Kamer. Ook bij die brief
  zitten een aantal onderzoeksrapporten als bijlage. Die brief en de bijlagen zijn via deze link te vinden.
 • Voorkom rechtszaken over tarieven jeugdzorg
  Die oproep doet zorgkoepel GGZ Nederland in een brandbrief aan gemeenten. GGZ-Nederland koppelt daaraan het verzoek om reële kostendekkende tarieven
  te vergoeden. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in Haaglanden in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding
  Enkele weken geleden stelde de rechter in kort geding een aantal jeugdzorginstellingen in het gelijk die een hoger tarief en betere voorwaarden wilden van gemeenten.
  De Jeugdzorgregio Haaglanden en de tien betrokken gemeenten gaan nu in hoger beroep tegen deze uitspraak.
 • Gemeenteraad Zutphen weert zorgaanbieders die geen openheid geven
  Op die manier wil men malafide zorgverleners weren en kosten besparen. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Bijna 25% jeugdzorginstellingen in 2018 in de rode cijfers
  Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van jaarrekeningen van jeugdzorginstellingen door Intrakoop en Verstegen Accountants. Meer info over die analyse in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoek zelf is via deze link te vinden (bron: Intrakoop).
 • Rechter: Gemeenten regio Haaglanden moeten hoger tarief jeugdzorg betalen
  Dat heeft de rechter in Den Haag in kort geding bepaald in een zaak die door een aantal jeugdzorginstellingen was aangespannen tegen de tien gemeenten in de regio Haaglanden.
  Meer info over die uitspraak in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Groninger gemeenten willen 600 miljoen euro erbij
  Naast de gemeenten in Overijssel (zie het bericht in de vorige Docu-alert) hebben nu ook de gemeenten in Groningen aangegeven dat er fors geld bij moet voor de jeugdzorg.
  Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voortgang jeugdzorg in West-Brabant gewaarborgd
  In die regio ging jeugdzorgaanbieder Juzt failliet. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de voortgang van de Jeugdhulp in dat gebied. Minister De Jonge schrijft dat in een brief
  aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief hier.
 • Stand van zaken wijziging woonplaatsbeginsel
  Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp in behandeling waarbij dat woonplaatsbeginsel wordt gewijzigd. In deze fase is die behandeling nog schriftelijk.
  Deze week beantwoordde VWS de vragen van Kamerleden over dat wetsontwerp (in het jargon ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ geheten) en publiceerde
  het een wijziging van het wetsontwerp (‘Nota van wijziging’). Zie voor die stukken dit bericht.
 • Overijsselse gemeenten willen € 600 mln. extra van het Rijk
  Dat geld is vooral bestemd om de tekorten op de jeugdzorg op te lossen. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Stroppenpot’ heeft weinig soelaas geboden
  Gemeenten die 2016 en 2017 geld tekort kwamen op de Jeugdzorg en de Wmo konden in 2018 (onder voorwaarden) extra geld krijgen van het Rijk. Uit onderzoek van
  Binnenlands Bestuur blijkt dat dit extra geld weinig heeft geholpen.  Zie dit bericht (link).
 • Snijden op sociaal domein doet pijn
  In een artikel in Binnenlands Bestuur beschrijven enkele gemeenten hoe zij omgaan met de (dreigende) tekorten op Jeugdwet en Wmo.
 • Diverse Kamervragen over (dreigende) sluiting jeugdvoorzieningen beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA resp. SP. Die vragen zijn beantwoord. Zie voor de antwoorden hier (PvdA) en hier (SP).
 • Ook in CAO Jeugdzorg ‘recht op onbereikbaarheid’
  Zie meer in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Gemeenten, verhoog tarieven jeugdzorg’
  Dat vragen vakbonden en werkgeversorganisaties in de jeugdzorg omdat de lonen met 4% gaan stijgen per 1 januari a.s. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Financieel tekort ontslaat gemeente niet van zorgplicht
  Dat antwoord minister De Jonge op Kamervragen van de PvdA over de grote tekorten op het sociaal domein. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De antwoorden van de minister zijn hier te vinden.
 • Veel gemeenten passen ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget toe
  In de kern komt die truc er op neer dat gemeenten in hun meerjarenbegrotingen er van uit gaan dat zij ook in de jaren 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen.
  Zie voor verdere uitleg dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Veel geld voor Jeugdwet en Wmo gaat op aan apparaatskosten
  Bij de Jeugdwet is dat zo’n 30% en bij de Wmo 25%. Bureau Berenschot heeft dit onderzocht. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
  Gemeente.nu (link).
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (3)
  In aansluiting op eerdere berichten daarover in Docu-alert is hier nog een kort artikel, waarin kenniscentrum Schulinck enkele opmerkingen maakt over de uitvoering
  van die informatieplicht.
 • Financiën jeugdzorg grootste probleem gemeenten
  Dat concludeert de Visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. De Wmo komt op de tweede plaats. Die commissie onderzoekt op verzoek van
  gemeenten het financieel beleid op het  sociaal domein . Er zijn nu vijf gemeenten onderzocht. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten korten massaal op sociaal domein
  Dat is de conclusie uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over sluiting jeugdinstelling Juzt beantwoord
  Die Instelling voor gespecialiseerde jeugdhulp uit West-Brabant moest deze zomer om financiële redenen ontmanteld worden. Daarover zijn tweemaal Kamervragen gesteld
  door het CDA. Die vragen zijn nu beantwoord (link) en (link).
 • Zorginstelling De Opbouw stopt met jeugdzorg
  Deze zorginstelling wil de tekorten op de jeugdzorg niet langer dragen en gaat deze activiteiten overdragen. De Opbouw zal zich voortaan alleen nog bezig houden met
  ouderen- en gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Midden-Groningen gaat strenger indiceren
  De gemeenten wil op die manier de tekorten op de Wmo en de Jeugdwet beperken. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Medewerkers Jeugdzorg demonstreren voor meer geld
  Die demonstratie is maandag 2 september in Den Haag. Vakbonden en werkgeversorganisaties staan achter deze actie. Meer info in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
  Minister De Jonge heeft inmiddels antwoord gegeven op vragen van FNV Zorg en Welzijn over de uitvoering van de Jeugdwet. Zie voor zijn brief en de antwoorden hier en hier.
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Ieder(in).(link).
 • Geen extra geld voor Jeugdwet
  Minister De Jonge is niet bereid om (naast de al toegezegde 1 mld ) nog eens extra geld uit te trekken voor de uitvoering van de Jeugdwet. 150 gemeenten hadden daarom gevraagd
  in een petitie. Die gemeenten vragen nu steun van de Tweede Kamer. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de brief van de minister hier.
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (1)
  Dat zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Meer daarover  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn via deze link te vinden.
 • Twenterand laat kosten Wmo en Jeugdwet extern onderzoeken
  Dat gebeurt door de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, die daarvoor is ingesteld door VNG en ministerie van Binnenlands Zaken. Twenterand is één
  van de tien gemeenten die dit laat doen. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eindhoven wil winsten zorgaanbieders beperken
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Zie verder dit bericht.
 • Provincies ongelukkig met boekhoudtruc rijk over het jeugdbudget
  Een toelichting daarop  staat In dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie ook dit bericht van VNG.
 • Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding
  Onder die kop staat een kort artikel (link) op de Schulinck-website. Daarin wordt o.m. besproken of dit hoort bij de zorgplicht van school of de
  verantwoordelijkheid van gemeenten.
 • Doorbreek de negatieve spiraal in de jeugdzorg
  Daarvoor pleit een Brabantse jeugdzorgaanbieder in een deze week gepubliceerd manifest. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ouders van kinderen met beperking hekelen bureaucratie gemeente
  Dat schrijft NZG (link) naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf deze week.
 • VGN past modelovereenkomst en privacyreglement aan
  VGN maakt voor de aangesloten gehandicapteninstellingen een modelovereenkomst voor zorg- en  dienstverlening. Veel instellingen gebruiken dat model als voorbeeld voor
  de eigen overeenkomst die zij met cliënten sluiten. In dat model zijn enkele veranderingen aangebracht. Zie voor die wijzigingen dit bericht (bron: VGN)..
 •  Jeugdzorgplicht gemeenten moet worden begrensd
  Daarvoor pleiten een burgemeester en enkele wetenschappers in reactie op de financiële problemen van gemeenten. Zie meer over dat pleidooi dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor een voorbeeld van die problemen dit bericht over Middelburg (bron: Skipr).
  In dit verband is ook de beantwoording door minister De Jonge interessant van CDA-Kamervragen over de bekostiging van hulp in een speciale buitenschoolse opvang
  vanuit de Jeugdwet. Zie voor die antwoorden hier . Een deskundige pleit voor een andere verdeling van het jeugdbudget over de gemeenten
  Zie voor zijn pleidooi hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?
  Onlangs deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in enkele geschillen over de Jeugdwet. Uit die uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de gemeenten geen jeugdhulp hoeft te verlenen
  als de ouders voldoende inkomen hebben. In een artikel op Schulinck wordt die uitspraak kritisch besproken (link).
 • Kort verslag van het debat over de jeugdzorg vorige week
  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge over de problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet. In aansluiting op het bericht daarover in de vorige
  Docu-alert is hier nog een kort verslagen van het debat (link), (bron: Divosa).
 • Verandering  woonplaatsbeginsel Jeugdwet gaat per 2021 in
  Zie voor die wijziging van het woonplaatsbeginsel dit bericht  (bron: Divosa).
 • Landelijke schrapdag van overbodige regels
  Die dag wordt gehouden in de Jeugdzorg op initiatief van de FNV en in samenwerking met o.a. beroeps- en brancheverenigingen, gemeenten en het ministerie van VWS.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Debat over de Jeugdzorg met minister De Jonge
  Deze week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over de uitvoering van de Jeugdwet. Voorafgaand aan dat debat boden 150 gemeenten een petitie aan waarin wordt
  gepleit voor meer geld voor de jeugdzorg dan de minister eerder toezegde. Zie voor die petitie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). En dit bericht (bron: VNG).
  Ook ieder(in) en Per Saldo stuurden de Kamer voor het debat een brief met daarin een aantal knelpunten. In aanvulling op het bericht daarover in de vorige Docu-alert is hier
  nog een link naar een uitgebreid en aangevuld bericht daarover op Skipr.
  Ter voorbereiding van het debat stuurde ook minister De Jonge een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer (link) bij die brief zat een aantal bijlagen .
  Een kort verslag van het debat is te vinden via dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Gemeenten willen nog meer geld voor de Jeugdzorg
  Dat hebben zij besloten op hun ledenvergadering. Zij vinden het geld dat het Rijk extra ter beschikking heeft gesteld te weinig en ze hebben de VNG opdracht gegeven om
  bij het rijk te blijven inzetten op een structurele verhoging van het budget. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
  Ook de vakbonden zijn ontevreden over het toegezegde geld. Zij bereiden acties voor. Zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Ieder(in) wil dat extra geld ook gaat naar kinderen met een beperking
  Dat hebben zij geschreven in een brief (link) aan de Tweede kamer. Deze brief is ook bedoeld als voorbereiding op een overleg volgende week in de Tweede Kamer met
  minister De Jonge over de stand van zaken in de Jeugdzorg.
 • Debat in Tweede Kamer over de hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren
  Aanleiding was een kritische brief van de Kinderombudsman over die hulp. Meer over de inhoud en de uitkomsten van het debat in deze twee berichten van Sociaalweb van 5 juni
  (link) resp. 6 juni (link).
 • Volgende week breed debat over de jeugdhulp
  Komende donderdag is er een breed overleg met de Tweede Kamer over de jeugdulp. Voorafgaand daaraan stuurden Ieder(in) en Per Saldo een brief met een aantal
  knelpunten naar de Kamer. Meer over die brief in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Kabinet stelt extra geld voor jeugdzorg beschikbaar
  Het kabinet heeft deze week besloten om de komende drie jaar extra geld voor de Jeugdzorg te bestemmen. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur
  d.d.27/5 (link) en d.d. 28/5 (link). En dit bericht (bron: Zorg en Welzijn). Zie voor de reacties van VNG (hier) en VGN (hier).
  De brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
 • Wethouder Laarbeek wil vrijwillige eigen bijdrage voor de jeugdwet
  Hij wil op die manier aangeven dat er steeds meer hulp gevraagd wordt bij ‘kleine’ problemen die bij het gewone leven horen. Zie voor zijn argumentatie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ruim honderd Colleges van B en W vragen nu meer geld voor Jeugdzorg
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over acties vanuit gemeenten om meer geld voor de jeugdzorg, is hier nog een bericht over het verloop van
  één van die acties (bron: Binnenlands Bestuur). 
 • Onrust over financieel tekort op de Jeugdzorg houdt aan
  Ook deze week waren er diverse acties vanuit gemeenten over het tekort aan geld voor de jeugdhulp. Vorige week stuurde de VNG een brandbrief aan het kabinet. Deze week
  waren er brieven van wethouders jeugd uit regeringspartijen (link) en van een aantal College’s van B en W (link) (bron: Binnenlands Bestuur 2x).
 • Groen Links wil gemeentelijke bureaucreatie in jeugdzorg in kaart gebracht
  Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten dreigen jeugdhulp ‘terug te geven’ aan het Rijk; Rijk zou bereid zijn extra geld beschikbaar te stellen
  De VNG schreef deze week een brandbrief aan het kabinet, waarin de gemeenten dreigen de verantwoordelijk voor de jeugdzorg ‘terug te zullen geven’ aan het Rijk,
  als er niet op korte termijn extra geld beschikbaar zou komen. De VNG kreeg steun voor deze eis van vakbonden en zorgaanbieders Zie voor meer info deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link), en VNG (link). De brandbrief aan het kabinet is hier te lezen. Volgens dit bericht zou het kabinet bereid zijn om aan die eis tegemoet te komen
  (bron: ANP/ Binnenlands Bestuur). Maar volgens dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) is geld alleen niet genoeg. Er moet ook inhoudelijk het nodige veranderen.
 • Ervaringen gehandicapteninstellingen met inkoop Wlz en sociaal domein 2019
  VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van die instellingen met de ‘zorginkoop’ op het terrein van Wlz,
  Wmo en Jeugdwet voor 2019. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: VGN).
 • Bijna 1 op de 10 jeugdigen krijgt jeugdzorg
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2018. Er blijken verder grote verschillen tussen gemeenten en regio’s in het gebruik van jeugdzorg. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de CBS-cijfers hier.
 • Ingrijpende bezuinigingen bij gemeenten door hogere kosten Jeugdwet en Wmo
  Dat blijkt uit een artikel in de Volkskrant vandaag. Meer info in dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staat een link naar het Volkskrant-artikel.
 • Tekorten in jeugdzorg onderzocht; minister De Jonge beraadt zich op reactie;gemeenten en bonden vragen extra geld
  In opdracht van VWS zijn verschuillende onderzoeken uitgevoerd naar de kostenstijgingen bij de Jeugdwet en de oorzaken daarvan. Die rapporten zijn deze week
  door minister De Jonge aan de Tweede Kamer aangeboden. Die drie rapporten zijn te vinden via deze link. Meer over de conclusies van die rapporten in deze twee  berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link), Zie voor de reactie van de VNG hier. Ook de G40 (het samenwerkingsverband van de 40 grootste gemeenten) heeft gereageerd (link); evenals de P10 (het samenwerkingsverband van 10 grootschalige plattelandsgemeenten) (link). De vakbonden vragen om € 950 mln. extra voor de Jeuggzorg. Zie dit bericht (bron: 3x Binnenlands Bestuur).
 • Herziene modelverordeningen voor Wmo en Jeugdwet
  De VNG maakt voor gemeenten voorbeelden voor lokale Wmo- en Jeugdhulpverordeningen. Die modellen zijn nu geactualiseerd. Die zijn via dit bericht te vinden:
  onderaan het bericht staan links naar de herziene modelverordeningen..
 • Eerste opzet voor een integrale gemeentelijk modelverordening sociaal domein
  Daarnaast heeft de VNG een eerste opzet gemaakt voor één integrale verordening voor het sociaal domein. Meer info in dit bericht; onderaan het bericht staat een link
  naar het voorstel.
 • Volumegroei mede oorzaak van tekorten op jeugdhulp.
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Binnenlands Bestuur bericht (link). Zie over die tekorten op de jeugdhulp en de opstelling van de VNG ook dit bericht (bron: VNG).
 • Brandbrief Jeugdombudsvrouw over uitvoering Jeugdwet
  Zij vindt dat de invoering van de Jeugdwet niet geleid heeft tot meer samenhang en kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Dat heeft zij een brandbrief aan minister De Jonge
  laten weten. Meer info dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Zie voor haar brief hier. De Tweede Kamer willen snel een debat over haar brief. Zie daarvoor dit bericht (bron:Skipr).
 • VWS en zorgaanbieders willen de (gesloten) jeugdhulp verbeteren
  Zij presenteerden deze week een actieplan waarin zij aangeven hoe zij dat willen gaan doen. Zie voor meer info deze berichten van VGN (link) en Skipr (link).
  Klik hier voor de brief van minister De Jonge; het actieplan is via deze link te vinden.
 • Kamervragen over te lage tarieven in de Jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door Groen Links. Het antwoord van minister De Jonge is ia deze link te vinden.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een interview met de voorzitter van de Visitatie-commissie. Zij verwacht voor het eind
  van het jaar tien gemeenten te kunnen doorlichten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil af verplichte Europese aanbesteding in Wmo en Jeugdwet
  Wij berichtten daar al eerder over. Minister De Jonge gaat daarvoor nu, samen met staatssecretaris Keizer, steun verzamelen in Europa. Meer info en reacties in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Klik hier voor de brief die minister De Jonge over het aanbesteden aan de Tweede Kamer schreef.
 • Wijze van toezicht door Inspectie past niet bij kleinschalige zorg
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zie dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van de Inspectie hier.
 • Toelichting op instelling Jeugdautoriteit
  Op verzoek van de Eerste Kamer geeft minister De Jonge een nadere toelichting op de instelling van een nieuwe Jeugdautoriteit.  Zie voor zijn brief hier.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (1)
  Dat heeft de VNG besloten. Er komt een visitatiecommissie die gemeenten helpt om meer greep te krijgen op de financiën in het sociaal domein (mn. Wmo en Jeugdwet).
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Ervaringen koplopergemeenten met onafhankelijke cliëntondersteuning
  VGN, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken samen in het Project koplopers cliëntondersteuning. Doel is verbetering van de onafhankelijke
  cliëntondersteuning. In het eerste jaar hebben veertien gemeenten deelgenomen. Hun ervaringen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport. Meer info
  over dit rapport in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link); in die berichten staat een link naar het rapport. Inmiddels is een nieuwe groep van koplopergemeenten aan de slag gegaan.
  Uitgebreidere informatie over dit project is te vinden via deze website van Movisie.
 • Meeste Gelderse gemeenten hebben tekorten op de Jeugdzorg
  Zes gemeenten daarvan hebben zulke grote tekorten, dat zij die niet meer kunnen aanvullen uit hun reserves. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids / AD).
 • Wijziging van uitvoeringregelingen Wmo en Jeugdwet gepubliceert
  Door die wijziging wordt het mogelijk dat VWS regels oplegt aan gemeenten en zorgverleners waardoor onnodige uitvoeringskosten worden voorkomen. Zie voor
  die Ontwerp-Regeling en de toelichting daarop hier; beide stukken staan in de bijlagen.
 • Meeste Gelderse gemeenten hebben tekorten op de Jeugdzorg
  Zes gemeenten daarvan hebben zulke grote tekorten, dat zij die niet meer kunnen aanvullen uit hun reserves. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids / AD).
 • Rotterdam vermindert onnodige regels in de zorg
  Die gemeente gaat dit jaar, samen met zorgaanbieders, overbodige regels schrappen om zo de administratieve kosten te verlagen. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie VWS op berichten over kosten wijkteams.
  In de pers verschenen eerder berichten over een rapport van het CPB, waarin werd geconcludeerd dat wijkteams kostenverhogend werken. Op verzoek van de Tweede
  Kamer geeft minister De Jonge nu een reactie op dat rapport (link).
 • ‘Jeugdhulp staat onder druk door bureaucratie bij gemeenten’
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een aantal rapporten over de jeugdhulp die minister De Jonge naar de Tweede Kamer had gestuurd. Dit bericht van Skipr (link)
  bevat enkele hoofdlijnen uit die rapporten.
 • Wijziging woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 1-1-2021
  Meer daarover in dit bericht van de VNG (link).
 • Kamerbrief met rapporten over ontwikkelingen op het jeugddomein.
  Die brief en de rapporten zijn via deze link te vinden.
 • VWS stelt Jeugdautoriteit in
  Die Jeugdautoriteit moet de continuïteit van Jeugdhulp garanderen. Deze instantie is ingesteld per 1 januari 2019 en is de opvolger van de Transitie Autoriteit Jeugd.
  Meer info hier (bron: Skipr).
 • Hoofd Inspectie Gezond en Jeugd vooral bezorgd over Jeugdwet in 2019
  Dat zegt Inspecteur-Generaal Van Diemen van de IGJ in een interview met het Financieel Dagblad. Skipr bericht daarover (link).
 • Ouders kloppen voor langdurige zorg nogal eens aan bij het verkeerde loket
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Kamer akkoord met (voortzetting) verplichte samenwerking gemeenten
  Zo’n mogelijkheid zat al in de Wmo 2015 en in de Jeugdwet. Maar die verplichting tot samenwerking was slechts tijdelijk. De Tweede Kamer vindt -met minister De Jonge-
  dat gemeenten nog te weinig samenwerken en heeft nu ingestemd met een wetsontwerp om die verplichting weer in de wet op te nemen. Zie verder dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • Extra geld voor alle jeugdzorgregio’s
  Dat hebben VWS en VNG samen besloten. Het gaat om een bedrag van € 108 mln. verdeeld over drie jaar. Zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Voorstellen voor betere samenwerking zorg, onderwijs en jeugd
  Die voorstellen zijn gedaan door de Coalitie Zorg en Onderwijs. Ieder(in) neemt daaraan deel. Zie voor die voorstellen dit bericht (bron: Ieder(in); onderaan het
  bericht staan links naar het rapport.
 • Kamervragen over Evaluatie Jeugdwet beantwoord
  Door de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de Evaluatie Jeugdwet en het programma Zorg voor de Jeugd. Die vragen zijn deze week beantwoord (link).
 • Kamerbrief over aansluiting onderwijs en zorg
  In die brief beschrijven ministers Slob en De Jonge hoe zij een betere aansluiting willen bereiken tussen zorg en onderwijs. Die brief is hier te vinden.
 • Eerst onderzoek, dan pas (misschien) extra geld voor de Jeugdzorg
  Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, die zich daarmee aansluit bijminister De Jonge. Deze wil ook eerst onderzoek naar de oorzaken van de tekorten
  en de verschillen in aanpak tussen gemeenten. Meer info hier (Binnenlands Bestuur).
 • Nauwelijks bezwaarschriften in de jeugdzorg
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Voor meer info zie hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aantal afwijzingen voor langdurige zorg verschilt stevig tussen gemeenten
  Uit cijfers van het CIZ blijkt dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen gemeenten in het aantal afgewezen verzoeken om toelating tot de langdurige zorg.
  Over dit onderwerp zijn vervolgens Kamervragen gesteld door het CDA; die zijn nu beantwoord. Klik voor de antwoorden hier.
 • Kamervragen over wachttijden voor sociaal domein Assen beantwoord
  De gemeente Assen wil de tekorten op Jeugdzorg en Wmo beperken door het invoeren van wachttijden en budgetplafonds. Over dat voornemen zijn Kamervragen gesteld door
  het CDA. Die vragen zijn nu beantwoord door VWS (link).
 • Zorgen in Tweede Kamer over tekorten op de Jeugdzorg
  Komende maandag praat de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Jeugdzorg.Belangrijk punt van aandacht zijn de financiële tekorten bij veel gemeenten
  op de Jeugdzorg. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur(8/11) (link), (6/11) (link), van Gemeente.nu (link)
  Voorafgaand aan dat debat stuurden de VNG en de zorgaanbieders nog eengezamenlijke brandbrief (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Ook Per Saldo stuurde een brief (link).
  Verder stuurde minister De Jonge een brief over de Voortgang van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd. Bij die brief zitten 12 bijlagen. Brief en bijlagen
  zijn via deze link te vinden.
 • Aantal jeugdigen in de jeugdzorg is gedaald
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van 2018. Onduidelijk is of dit komt door gemeentelijke beleid of door een afnemende vraag.
  Meer info over dit CBS-onderzoek in dit bericht (bron: Divosa).
 • Jeugdwet schiet tekort, generatie dreigt de boot te missen
  Dat schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Op 12 november debatteert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Jeugdwet.
  Voor meer info en de brief zie dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Betere aansluiting zorg en onderwijs nodig
  Daarvoor pleiten Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week over de Onderwijsbegroting sprak (link).
 • 77 gemeenten krijgen extra geld uit ‘stroppenpot’
  Het gaat om gemeenten die al twee jaar tekorten hebben op de kosten van Wmo en Jeugdwet. 88 Gemeenten hadden een aanvraag gedaan bij de ‘stroppenpot’.
  Van 11 gemeenten is de aanvraag niet gehonoreerd. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link);
  onderaan het laatste bericht staat een link naar de bedragen per gemeente.

Kamer wil goed onderzoek naar wonen met zorg voor gehandicapten (in Wmo)
Dat onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • Sterke groei kosten jeugdhulp in 2017
  Dat blijkt uit een analyse van gemeentelijke jaarrekeningen, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
  Minister De Jonge heeft in een debat met de Tweede Kamer inmiddels onderzoek toegezegd naar de tekorten. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge ziet weinig in centraal loket voor zorgvragers
  Dat schrijft de minister in reactie op een eerder verschenen rapport van de Nationale Ombudsman. Dat rapport gaat over de problemen die zorgvragers ervaren als
  zij hulp zoeken. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Gemeente.nu). De brief van de minister is hier te vinden.
 • Forse financiële tekorten door nieuw beleid Jeugdhulp in Amsterdam
  Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over Jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door Groenlinks. Klik voor de antwoorden hier.
 • Meer Jeugdzorgregio’s vallen uit elkaar
  Binnenlands Bestuur (link) meldt dat vaker Jeugdzorgregio’s uit elkaar vallen. Gemeenten willen nu vaak in kleiner verband zaken doen.
 • Voornemens kabinet voor komend jaar op zorgterrein en de reacties daarop
  Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019 gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van VWS deze berichten van
  Skipr (link) en VGN (link). Zie ook de reactie van Ieder(in) (link). De VWS-begroting (357 pag.)en de beleidsagenda VWS zijn via deze link te vinden.
 • 88 gemeenten willen geld uit stroppenpot voor tekorten op Wmo en Jeugdwet
  Er is eerder eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die zowel in 2016 als in 2017 (fors) geld toelegden op de Wmo en de Jeugdwet. Ongeveer een
  kwart van de gemeenten (88) wil daar een beroep op doen (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Bij gemeenten bestaat overigens onvrede over de criteria waaraan moet worden voldaan
  voordat men in aanmerking komt voor deze stroppenpot (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuw samenwerkingsverband voor samenhangend onderwijs en jeugdzorg
  Achttien landelijke organisaties op het terrein van jeugdzorg, onderwijs en zorg hebben een coalitie gevormd die ervoor wil zorgen dat zorg en onderwijs voor kinderen met
  een beperking of chronische ziekte beter op elkaar zijn afgestemd. Meer info  in deze berichten van Ieder(in) (link) en Skipr (link).
 • Tarieven Jeugdhulp blijven een probleem
  Er blijft ‘gedoe’ over de tarieven in de jeugdzorg; veel gemeenten betalen onder de kostprijs. Zie meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link)
 • Geen extra geld voor jeugdhulp
  Dat heeft minister De Jonge laten weten naar aanleiding van de manifestatie van jeugdzorgmedewerkers begin deze week in Den Haag. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). In de vakpers verschijnen opnieuw berichten over problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet. Drie voorbeelden: deze week waren er berichten over problemen
  in Amsterdam (link),Noord-Holland (link) en Noordoost-Brabant (link).
 • Stop met ‘aanbestedingswaanzin’ jeugdhulp
  Dat is één van de eisen in een Manifest dat zo’n 2500 werkers in de Jeugdhulp op maandag 3 september aanbieden aan minister De Jonge. Zie meer over dat manifest
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr  (link).
 • ‘Worstelen met cliëntondersteuning’
  In een aantal ‘koplopergemeenten’ is geprobeerd om meer bekendheid en inhoud te geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning. In juni was het eindcongres van dit
  koplopersproject. In Binnenlands Bestuur staat een kort artikel over de uitkomsten van dat congres (link).
 • Vraag naar Jeugdhulp neemt toe
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
 • Gemeente Hengelo bezuinigt op Wmo en Jeugdwet
  Zie voor die bezuinigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wat doen de nieuwe Colleges van B&W met de tekorten op het sociaal domein?
  Binnenlands Bestuur heeft geïnventariseerd hoe nieuwe Colleges van B&W de financiële tekorten op het sociaal domein willen aanpakken. Zie voor de resultaten
  dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Toezicht op zorgboerderijen nog in ontwikkeling’
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een situatie op een zorgboerderij in Zutphen.  Zie voor dit artikel hier.
 • Impuls Vws voor onafhankelijke cliëntenondersteuning
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een brief van Minister De Jonge, waarin hij extra geld aankondigt voor onafhankelijke cliëntenondersteuning. In aansluiting
  op dat bericht is hier nog een link naar een samenvatting van die brief (bron: Skipr). De VNG is op zoek naar 14 nieuwe gemeenten die koploper willen zijn bij de verdere
  ontwikkeling van onafhankelijke cliëntenondersteuning. Zie dit bericht (bron: VNG).
 • Zet de onafhankelijke cliëntenondersteuning ook in bij werk en inkomen
  De Landelijke Clientenraad (LCR) vindt dat dit extra geld voor cliëntenondersteuning ook gebruikt zou moeten worden bij werk, inkomen, uitkering, armoede
  en re-integratie. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: LCR)
 • Hoe wordt het extra geld voor cliëntenondersteuning ingezet?
  Daarover schreef minister De Jonge deze week een brief aan de Tweede Kamer (link).
 • Aanbesteding jeugdhulp in Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem nu wel rond
  Eerder keurde de rechter de wijze van aanbesteding door deze gemeenten af.
  Nu is er dan toch een nieuwe
  akkoord. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Gemeenten besteden onnodig Wmo en jeugdhulp aan
  Dat blijkt uit onderzoek van PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Meer info
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Minister De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels voor gemeenten
  Dat schrijft hij in een reactie op de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018.
  Zijn brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
 • Rekenkamer Rotterdam kritisch over werk wijkteams
  Dat blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport, waarover Skipr bericht (link).
 •  Gemeenten willen eerder geld uit ‘stroppenpot’
  Gemeenten met meerjarige tekorten op de Wmo en de Jeugdwet kunnen eenmalig extra geld van het Rijk krijgen als hun tekorten een bepaalde grens overschrijden.
  Een aantal gemeenten uit Zuid-Holland vindt dat dit grens lager moet. Zie voor meer info dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Gemeenten akkoord met ‘stroppenpot’ voor Wmo en Jeugdwet
  Gemeenten met grote tekorten op de Wmo of de Jeugdwet kunnen eenmalig een uitkering uit die stroppenpot aanvragen. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Alternatieve vorm voor het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek.
  Enkele gemeenten en de VNG doen op dit moment testen met online cliëntervaringsonderzoek. Meer info in dit bericht (bron: VNG).
 • Uitkomsten debat evaluatie JeugdwetVorige week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over de evaluatie van de Jeugdwet. In dit bericht (link) staat een
  kort verslag van de uitkomsten van dat debat (bron: Sociaalweb).
 • Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met een handicap
  Dat schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Bij deze brief zit een Zwartboek, waarin de problemen worden beschreven, waar ouders dagelijks
  tegenaan lopen. Zie voor meer info en het Zwartboek dit bericht (bron: Ieder(in)). Lees ook de column ‘Klemgezet door de Jeugdwet’ van Ilya Soffer, directeur van
  Ieder(in), in Binnenlands Bestuur (link).
 • Minister De Jonge wil budget Jeugdwet niet verder uitbreiden
  Dat zei hij deze week in een debat met de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet. Een deel van de Kamer wil zo’n uitbreiding wel. Meer info daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Schulinck). Zie voor het standpunt van de gemeenten hier (bron: VNG).
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge eerder deze week over de financiering van het sociaal domein (incl. de Jeugdwet) aan de Tweede Kamer stuurde.
 • Definitie woonplaats wijzigt per 2020
  Onduidelijkheid over de woonplaats van een jeugdige leidt nog wel eens tot problemen tussen gemeenten (en zorgaanbieders) over betaling van de Jeugdzorg.
  Door een wijziging in regelgeving wordt daarin nu verandering gebracht. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Extra geld voor vernieuwing Jeugdzorg
  Het kabinet heeft voor de komende drie jaar in totaal € 108 miljoen beschikbaar gesteld om de vernieuwing van de Jeugdzorg te versnellen. Dit geld wordt verdeeld naar rato
  van het aantal kinderen en jeugdigen beneden 23 jaar in de jeugdzorgregio. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Groningse gemeenten willen compensatie voor tekort op de Jeugdhulp
  Dat hebben zij in een brandbrief laten weten. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Gemeenten luiden opnieuw de noodklok
  In een artikel in Trouw luiden een aantal (middel)grote gemeenten de noodklok over verwijzingen naar specialistische hulp door huisartsen. Meer info in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet / Wmo

 • RVS: Verleng grens jeugdzorg tot 21 jaar; maak Wmo vanaf 16 jaar mogelijk
  De huidige grens van 18 jaar tussen Jeugdzorg en Wmo levert in de praktijk veel problemen op. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil daarin
  verandering brengen door de Jeugdzorg te verlengen tot 21 jaar (met mogelijke uitloop tot 23 jaar). En anderzijds door gebruik van Wmo en Zvw mogelijk te maken
  vanaf 16 jaar. De RVS doet dat in een advies ‘Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare Jongeren’. Zie voor meer info over het advies dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link) Het advies zelf is via dit bericht (bron:RVS) te vinden; in het bericht staat een link naar het advies.
  Minister De Jonge (VWS) heeft inmiddels op dit rapport gereageerd (link): hij gaat de gevolgen van zo’n leeftijdswijziging onderzoeken. Voor het eind van het jaar komt hij
  met een definitieve reactie.  Zie voor de reactie van VNG hier.
 • Welke middelen kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toepassen?
  Dat staat in dit document (link), dat aan de Tweede Kamer is toegestuurd.
 • Contractering Wmo en Jeugdwet ondermaats
  Dat vindt VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) op basis van onderzoek bij de leden. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Evaluatie Jeugdwet: rechtspositie cliënt schiet tekort
  In een blog (link) onder die titel word bepleit om die rechtspositie snel te verbeteren. Dat zou zonder al te veel moeite kunnen (bron: Schulinck).
 • Inspecties signaleren knelpunten in de Jeugdwet
  Die inspecties hebben inmiddels een signalement daarover aan de betrokken bewindslieden gestuurd. Zie dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link
  naar het Signalement. De reactie van minister De Jonge is hier te vinden.
 • Ruim 400.000 jongeren in jeugdzorg
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waarover Skipr bericht (link). Meer cijfers en het rapport zijn te vinden op de CBS-site (link).
 • ‘Gebrek aan vertrouwen kost jeugdzorg miljoenen in Groningen’
  Dat concludeert de SER Noord die op verzoek van de provincie Groningen onderzoek
  deed naar de uitvoering van Wmo, Participatiewet en vooral de Jeugdwet.
  Skipr bericht daarover (link).
 • Burger heeft recht op helder besluit van gemeente
  Dat vinden Ieder(in) en Per Saldo. Zij hebben dat in een brief (link) aan de Tweede Kamer laten weten. De Kamer praatte deze week over cliënten- en patiëntenrechten.
 • Evaluatie Jeugdwet: toegang tot jeugdhulp moet beter
  Dat is één van de punten uit het actieplan dat ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer hebben toegestuurd. Dat plan is een reactie op de eerste kritische
  evaluaties van de Jeugdwet. Zie voor meer info over de inhoud van het actieplan dit bericht uit Binnenlands Bestuur (link).
  Het actieplan en de begeleidende brief van de ministers zijn hier resp. hier te vinden. Komende maandag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over deze evaluatie.
  Zie voor de onderwerpen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).  Ieder(in) vindt dat er in het plan te weinig aandacht is voor jeugdigen met een beperking.
  Zie voor die reactie van Ieder(in) hier. Ook de VNG heeft gereageerd; hun reactie is via dit bericht te vinden.
 • Inspectie grotendeels tevreden over zorgboerderijen en gezinshuizen
  De Inspectie heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorgboerderijen en gezinshuizen. Voor het merendeel was het oordeel positief.
  Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Het hele rapport van de Inspectie is via deze pagina te vinden.
 • Brabantse gemeenten willen meer geld voor Jeugdzorg
  Het gaat om de gemeenten in de Jeugdzorgregio Noordoost-Brabant. Zie voor hun brandbrief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kort overzicht rechterlijke uitspraken Jeugdwet
  Dit overzicht van uitspraken uit de laatste twee maanden van 2017 is door de VNG
  gemaakt en is via dit bericht te vinden.
 • Adviesorgaan: maak zorgvernieuwing concreet
  De Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) heeft voor de vierde keer gerapporteerd over de uitvoering van de Jeugdwet. Deze TAJ is door het vorige kabinet ingesteld om de
  uitvoering van de Jeugdwet kritisch te begeleiden. Zie voor de inhoud van het advies dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het advies zelf is via deze link te vinden.
 • Infografic gebruikelijke hulp in de Jeugdwet
  Op de website van Schulinck staat een infografic (link) waarin kort wordt uitgelegd wat gemeenten beleidsmatig moeten regelen rondom gebruikelijke hulp.
 • Hoe kan de gemeente de Integrale Vroeghulp organiseren?
  In een factsheet worden kort drie modellen beschreven die gemeenten kunnen gebruiken om de Integrale Vroeghulp goed te organiseren. Zie voor die factsheet
  hier (bron: VNG).
 • Aantal jongeren in jeugdzorg blijft ondanks de decentralisatie ongeveer gelijk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat de cijfers over de jaren 2011-2016 geanalyseerd heeft. Meer info in dit bericht (bron: Divosa). Het rapport is via deze link te vinden.
 • Groen Links wil af van gemeentelijke aanbesteding zorg
  Deze partij heeft daarvoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) staat meer informatie.
 • Gemeenten verzamelen teveel informatie bij de Wmo en de Jeugdwet
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bracht daar eerder een rapport over uit. In een eerdere Docu-alert verwezen we al naar dat rapport. In aansluiting daarop
  volgt hier een link naar de reactie van de VNG.
 • Rijk maakt haast met registratie jeugdzorginstellingen
  Dat heeft minister De Jonge in een debat aan de Tweede Kamer toegezegd. Op die manier moeten wantoestanden voorkomen worden. Meer info in dit bericht
  (bron: Gemeente.nu).
 • CPB: inkoop sociaal domein kan slimmer
  Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in een recent uitgebracht advies. Skipr bericht daarover (link); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Welke gemeenten geven makkelijk toegang tot de Wmo en de Jeugdwet
  De VNG geeft op haar website voorbeelden van gemeenten (link) die de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet makkelijk hebben geregeld en zonder al te veel regels.
 • Kritische eerste evaluatie Jeugdwet
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben enkele onderzoeksinstellingen een tussenevaluatie gedaan van de uitvoering van de Jeugdwet. De voornaamste
  resultaten zijn te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur (hier) en VGN (hier). Zie voor een reactie van gemeenten op de evaluatie hier.
  Minister De Jonge heeft de evaluatie met deze reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het evaluatie-rapport is via deze link te vinden.
 • Wetsontwerp ingediend om Wmo en Jeugdwet aan te passen
  Met dat wetsontwerp wil Minister De Jonge enkele knelpunten bij de uitvoering van deze wetten aanpakken. Met deze wetswijziging wil de minister meer samenwerking
  tussen gemeenten realiseren én de overhead bij zorgaanbieders beperken. Meer info in dit bericht (bron: VNG). Onderaan het bericht staan links naar
  het wetsontwerp en de toelichting.

 

beheerder