Passend Onderwijs

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ouders veeleisend? Ja en terecht.

klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                                 De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Geen scheiding meer tussen geld voor onderwijs, ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd.
  In een brief (link) geven de ministers De Jonge en Slob aan hoe zij op termijn de schotten tussen geld voor onderwijs en ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd
  willen gaan weghalen.
 • Eindrapportage evaluatie passend onderwijs (2)
  In aanvulling op ons bericht in de vorige Docu-alert over het eindrapport is hier nog een reactie van (Ieder(in) . Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via
  dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over de evaluatie met meer informatie : https://evaluatiepassendonderwijs.nl/,
 • Eindrapportage evaluatie passen donderwijs
  Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over
  de evaluatie met meer informatie : klik hier
 • Meervoudig gehandicapt kind zit nog vaak gedwongen thuis.
  Dat blijkt uit onderzoek van  De Telegraaf en Reporter Radio. Meer over de uitkomsten van onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Leg inkoop zorg op school niet bij gemeente
  Dat schrijft een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer. Zij verzetten zich daarmee tegen voorstellen van de ministers Slob en De Jonge. Die willen
  op deze wijze problemen in het Passend Onderwijsoplossen. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meer aandacht voor thuiszitters
  Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • ZMLK-scholieren vaak te jong van school vanwege gedoe om geld
  Dat schrijft de NRC vandaag op basis van onderzoek van Reporter radio. Klik hier voor het artikel. (bron:NRC)
 • € 5 mln. voor betere zorg aan leerlingen met ernstige handicaps
  VWS en OCW stellen € 5 mln. beschikbaar om de zorg aan leerlingen met ernstige meervoudige handicaps te verbeteren. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
  Klik hier voor de brief die de ministers De Jonge en Slob daarover schreven aan de Tweede Kamer.
 • Leerlingen in het VSO krijgen voortaan een diploma
  Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Debat met minister over problemen in Passend Onderwijs
  Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge over de problemen in het Passend Onderwijs. Op de site van Per Saldo staat een kort verslag (link).
  Voorafgaand aan dat debat stuurden enkele cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo, een brief naar de Tweede Kamer met aandachtspunten (link).
 • Brief over samenwerking zorg en onderwijs in zorgboerderijen
  Op verzoek van de Tweede Kamer geven ministers De Jonge en Slob in een brief (link) aan hoe zij willen voorkomen dat samenwerkingsinitiatieven in zorgboerderijen
  mislukken.
 • ‘Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken’
 • ‘Kwetsbare jongeren uit speciaal onderwijs kansloos op de arbeidsmarkt’
  Dat schrijven Ieder(in) (link) resp. de NVA (link) naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie.
  Dat Inspectierapport is hier te vinden.
 • Bedragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 bekend
  Zie voor die bedragen dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Aantal gedwongen thuiszitters daalt niet (2)
  In de vorige Docu-alert signaleerden we de brief die de ministers Slob, De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer schreven over gedwongen thuiszitten. In aanvulling
  daarop is hier de reactie van VNG (link).
 • Kort verslag van een overleg in de Kamer over onderwijs en zorg
  Dat overleg was vorige week. Per Saldo heeft een kort verslag gemaakt.
 • Aantal gedwongen thuiszitters daalt niet (1)
  Ondanks overheidsbeleid blijft het aantal kinderen en jeugdigen dat noodgedwongen thuis zit, gelijk. Dat schrijven de ministers Slob, De Jonge en Dekker aan de
  Tweede Kamer. Meer info daarover hier (bron: Sociaalweb). Zie voor de brief van de ministers hier.
 • Begeleiding gemeente vaak niet afgestemd op jongeren uit VSO en PrO
  Dat concludeert de Inspectie Sociaal Domein op basis van eigen onderzoek. Veel jongeren zonder startkwalificatie vallen nog steeds tussen wal en schip.
  Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Het rapport van de inspectie is via deze link te vinden.
 • Stand van zaken brief over financiering zorg in onderwijs
  Binnenkort is er weer een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Vooruitlopend daarop sturen de ministers De Jong en Slob een brief (link) ,
  waarin zij ingaan op de stand van zaken bij de uitvoering.
 • Debat over Passend Onderwijs in de Tweede kamer
  Deze week sprak de Tweede Kamer over problemen in het Passend Onderwijs. Voorafgaand aan dat overleg stuurden cliëntorganisaties brieven met aandachtspunten.
  Zie de brieven van Ieder(in) e.a. (link) en Per Saldo (link).
 • Ook diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs
  Dat heeft minister Slob besloten. Zie voor meer info hier (bron: Divosa). De brief van de minister aan de Tweede Kamer is via deze link te vinden.
 • Kamerbrief over aansluiting onderwijs en zorg
  In die brief beschrijven ministers Slob en De Jonge hoe zij een betere aansluiting willen bereiken tussen zorg en onderwijs. Die brief is hier te vinden.
 • Nieuw samenwerkingsverband voor samenhangend onderwijs en jeugdzorg
  Achttien landelijke organisaties op het terrein van jeugdzorg, onderwijs en zorg hebben een coalitie gevormd die ervoor wil zorgen dat zorg en onderwijs voor kinderen met
  een beperking of chronische ziekte beter op elkaar zijn afgestemd. Meer info  in deze berichten van Ieder(in) (link) en Skipr (link).
 • Debat over Passend onderwijs levert weinig op
  Dat constateert Ieder(in) in dit bericht .
 • Kamerbrief over toekomst Passend Onderwijs
  Deze week stuurde minister Slob een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de huidige knelpunten en de gewenste verbeteringen in het Passend Onderwijs.
  Bij zijn brief zit een aantal evaluatie- en onderzoeksrapporten. Die brief en bijlagen zijn via deze link te vinden. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Zie voor reacties en verbetervoorstellen van Per Saldo hier.  Ieder(in) hier en VGN (hier)
 • ‘Geef het Passend Onderwijs niet de schuld voor thuiszitters’
  Dat zegt Hetty Vlug in een blog (link) op de website Sociale Vraagstukken.
 • Tweede Kamer ongerust over uitvoering passend onderwijs
  Zie voor meer informatie dit bericht van Ieder(in).
 • Kamerbrief over ondersteuning minder zelfredzame jongeren in het onderwijs
  De twee ministers op OCW hebben de Kamer een beleidsbrief (link) gestuurd met daarin maatregelen om een betere doorstroming in het onderwijs en een betere aansluiting
  tussen onderwijs, zorg en werk te krijgen.
 • Resultaten aanpak ‘thuiszitters-problematiek’
  In een brief (link) informeert minister Slob de Tweede Kamer over de resultaten van het beleid om het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt terug te dringen. Bij die brief
  zit een interview met Marc Dullaert, de aanjager van het Thuiszitterspact (link).
 • Helft leerlingen Praktijkscholen haalt diploma
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS waarover Divosa bericht (link)
 • Bedragen leerlingenvervoer voor volgend schooljaar bekend
  Die zijn te vinden in dit bericht (bron: Sociaalweb)
 • Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs weer gestegen
  Dat blijkt uit een rondvraag van Trouw. Zie meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).

 

 

beheerder