Passend Onderwijs

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ouders veeleisend? Ja en terecht.

klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                                 De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Regelarme zorg in heel het onderwijs stapje dichterbij
  De Tweede Kamer wil dat oplossingen voor knelpunten tussen onderwijs- en zorgstelsel onderwijsbreed worden uitgedacht. Er zijn twee moties aangenomen om de financiering
  van zorg in onderwijstijd makkelijker en collectief te regelen in héél het onderwijs, niet alleen in een deel van het speciaal onderwijs. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Tussentijdse evaluatie resultaten subsidieregeling tegen thuiszitten
  In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt het effect beschreven van de OCW-subsidieregeling, die thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten moet tegengaan.
 • Maak Regelarme zorg in het hele onderwijs beschikbaar
  Daarvoor pleiten een aantal belangen- en onderwijsorganisaties, waaronder Ieder(in), in een brief aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
  De Commissie voor OCW van de Tweede Kamer sprak deze week over een voorstel om de financiering van zorg in onderwijstijd te verbeteren.  Van dat overleg is
  nog geen verslag.
 • Minister Wiersma: inclusief onderwijs wordt de norm in 2035
  Dat schrijft hij deze week in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Hij wil dat inclusief onderwijs in 2035 bereikt hebben. In de brief beschrijft hij wat dat
  betekent en hoe hij dit wil bereiken. Zie hier voor de reactie van Ieder(in) op deze brief.
 • Rapport over oplossing problemen bij financiering van zorg in onderwijstijd
  De financiering van zorg in het onderwijs is een bekend knelpunt, zeker bij zorg voor kinderen met complexe problematiek op scholen in het speciaal onderwijs
  cluster 3 en 4. Bij die financiering zijn nu de gemeente, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en het samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken.
  In opdracht van VWS en OCW is nu een rapport (
  link) uitgebracht waarin een structurele oplossing voor die problemen is uitgewerkt. Dat rapport is deze week
  door staatssecretaris van Ooijen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief
  (link) geeft hij aan dat VWS en OCW begin volgend jaar
  met een beleidsreactie komen.
 • Kamervragen beantwoord over knelpunten bij zorg in onderwijs
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks en zijn nu beantwoord. Zie voor de antwoorden hier.
 • Handreiking Samen naar School voor inclusief onderwijs
  De handreiking is bedoeld voor mensen die meer inclusief onderwijs willen realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Meer over die
  handreiking in dit bericht (bron: VNG); in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • Rapport over oplossing problemen bij financiering van zorg in onderwijstijd
  De financiering van zorg in het onderwijs is een bekend knelpunt, zeker bij zorg voor kinderen met complexe problematiek op scholen in het speciaal onderwijs
  cluster 3 en 4. Bij die financiering zijn nu de gemeente, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en het samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken.
  In opdracht van VWS en OCW is nu een rapport (link) uitgebracht waarin een structurele oplossing voor die problemen is uitgewerkt. Dat rapport is deze week
  door staatssecretaris van Ooijen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief (link) geeft hij aan dat VWS en OCW begin volgend jaar
  met een beleidsreactie komen.
 • Kamervragen beantwoord over knelpunten bij zorg in onderwijs
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks en zijn nu beantwoord. Zie voor de antwoorden hier.
 • Acties dreigen in leerlingen- en Wmo-vervoer
  Dit vanwege problemen in de de CAO-onderhandelingen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Kinderen in het speciaal onderwijs vaak veel te laat naar school gebracht
  Koninklijk Nederlands Vervoer (de branche-organisatie voor de taxibedrijven) geeft de problemen in het leerlingenvervoer toe. En doet de suggestie aan
  taxibedrijven om de chauffeurs een 40-uurs contract aan te bieden. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs weer hoger dan voor invoering Passend onderwijs
  Dat is opvallend want de invoering van het Passend onderwijs moest juist zorgen voor meer leerlingen die gebruik maken van het regulier onderwijs.
  Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt echter weer snel toe. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Onderwijs. Meer daarover in dit bericht
  (bron: KLIK); in het bericht staat een link naar een uitgebreider artikel van de AOb.
 • Experimenten met zorg in schooltijd
  Zorg in schooltijd is moeilijk te organiseren en te financieren door ingewikkelde regelgeving. Om daar oplossingen voor te zoeken, word er nu op twee plaatsen
  geëxperimenteerd met een eenvoudiger vorm van financiering. De NZa heeft daar toestemming voorgegeven.
  In deze brief (link) informeert minister Helder de Tweede Kamer over dit experiment.
 • Start branche-opleidingen voor mensen met een beperking
  Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS rie nieuwe praktijkgerichte brancheopleidingen ontwikkeld. Deze erkende opleidingen
  – Assistent Facilitair, Groen en Logistiek –moeten de overstap naar bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding of een betaalde baan bevorderen.
  Deze week gaf minister Helder het officiële startsein. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Kinderen veel te lang in de taxi naar school
  Dit is één van de punten waarin de kwaliteit van het leerlingenvervoer tekort schiet. Dat meldt de organisatie Ouders en Onderwijs. Meer over deze en andere klachten
  in deze berichten van NZG (link) en Ouders en Onderwijs (link); in het laats bericht staat een link naar het rapport. De reactie van de VNG is hier te vinden.
 • Kamer wil sneller verbeteringen in het onderwijs
  Dat is één van de uitkomsten van een debat deze week in de Tweede Kamer over inclusief en passend onderwijs. Een korte weergave van het debat is te vinden in
  dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Kamerbrief over extra geld voor thuiszitters
  In die brief (link) beschrijft minister Slob hoe het extra geld voor thuiszitters wordt ingezet.
 • Participatie in de steunpunten passend onderwijs
  Er komen steunpunten voor passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk
  ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. In September verschijnt daarvoor een praktische handreiking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • ‘Inclusief onderwijs: het beste van twee werelden’
  Onder die titel publiceerde Ieder(in) deze week haar visie op de toekomst van het (inclusief) onderwijs. Meer daarover in dit bericht (bron).
 • Tweede Kamer wil unaniem beter passend onderwijs
  Dat meldt Ieder(in) in dit bericht.
 • Versterk positie van ouders in het Passend onderwijs
  Het Passend Onderwijs is onlangs geëvalueerd. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het evaluatierapport. Ieder(in) stuurde deze week een reactie met voorstellen naar
  de Tweede Kamer. Klik voor die reactie hier.
 • Verbeteringen in Passend onderwijs
  Minister Slob heeft afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer een aantal verscherpingen in het Passend Onderwijs aangekondigd.
  Die brief is via deze link te vinden. Zie voor de aangekondigde veranderingen ook dit bericht van Schulinck (link),
 • Onderwijs moet toegankelijker voor kinderen met beperkingen
  Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een recent rapport. Zie voor dat rapport dit bericht (bron: CvRM); onderaan het bericht staan links
  naar het rapport.
 • 54 procent van vso-leerlingen met beperking leert door
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in dit bericht (bron: NZG). Zie voor een wat uitgebreider weergave van de cijfers dit bericht (bron: CBS)
 • Driekwart van leraren vindt Passend Onderwijs niet werken
  Dat blijkt uit een enquête van het Lerarencollectief, waarover NRC bericht. Klik hier voor het krantenartikel in NRC (bron: NRC).
 • Kinderen met ingewikkelde ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend
  Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsvrouw. Meer infomeer hier (bron: Kinderombudsvrouw); in het bericht staat een link naar het hele rapport.
 • Wet passend onderwijs nog steeds niet-passend, zeggen docenten”
  Onder die kop doet  EenVandaag verslag van een enquête onder docenten in  het passend onderwijs. Meer details in dit bericht (bron: NZG).
 • Foooocus leert jongere met beperking schoolvaardigheden op werkplek
  Deze nieuwe vorm van onderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking gaat in het nieuwe schooljaar van start in Nijmegen. Meer in dit bericht (bron: NZG
 • Geen scheiding meer tussen geld voor onderwijs, ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd.
  In een brief (link) geven de ministers De Jonge en Slob aan hoe zij op termijn de schotten tussen geld voor onderwijs en ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd
  willen gaan weghalen.
 • Eindrapportage evaluatie passend onderwijs (2)
  In aanvulling op ons bericht in de vorige Docu-alert over het eindrapport is hier nog een reactie van (Ieder(in) . Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via
  dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over de evaluatie met meer informatie : https://evaluatiepassendonderwijs.nl/,
 • Eindrapportage evaluatie passen donderwijs
  Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over
  de evaluatie met meer informatie : klik hier
 • Meervoudig gehandicapt kind zit nog vaak gedwongen thuis.
  Dat blijkt uit onderzoek van  De Telegraaf en Reporter Radio. Meer over de uitkomsten van onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Leg inkoop zorg op school niet bij gemeente
  Dat schrijft een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer. Zij verzetten zich daarmee tegen voorstellen van de ministers Slob en De Jonge. Die willen
  op deze wijze problemen in het Passend Onderwijsoplossen. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meer aandacht voor thuiszitters
  Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • ZMLK-scholieren vaak te jong van school vanwege gedoe om geld
  Dat schrijft de NRC vandaag op basis van onderzoek van Reporter radio. Klik hier voor het artikel. (bron:NRC)

 

beheerder