Sociaal Domein

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Handreiking Sociaal domein 2017

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.             De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Snijden op sociaal domein doet pijn
  In een artikel in Binnenlands Bestuur beschrijven enkele gemeenten hoe zij omgaan met de (dreigende) tekorten op Jeugdwet en Wmo.
 • Wetsvoorstel betere gegevensuitwisseling in sociaal domein
  Die gegevensuitwisseling moet bijdragen aan betere hulpverlening voor mensen met problemen op verschillende terreinen (bv zorg, schulden, huisvesting). Meer info over
  dat wetsontwerp in dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht (Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten korten massaal op sociaal domein
  Dat is de conclusie uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Inwoners willen niet winnen van overheid’
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur in een artikel over mediation bij conflicten met gemeenten in het sociaal domein. Klik hier voor dat artikel.
 • Jaarverslag Toezicht Sociaal Domein over 2018 gepubliceerd
  Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingverband van vier landelijke Inspecties op het terrein van zorg, justitie, onderwijs en sociale zekerheid. Meer over dat
  ‘Jaarbeeld’ in dit bericht (bron: Sociaalweb). Het jaarbeeld zelf is hier te vinden.
 • Ervaringen gehandicapteninstellingen met inkoop Wlz en sociaal domein 2019
  VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van die instellingen met de ‘zorginkoop’ op het terrein van Wlz,
  Wmo en Jeugdwet voor 2019. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: VGN).
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een interview met de voorzitter van de Visitatie-commissie. Zij verwacht voor het eind
  van het jaar tien gemeenten te kunnen doorlichten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Handreiking over samenwerking gemeente en Adviesraad Sociaal Domein
  Die handreiking is mede opgesteld door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Zie voor die handreiking ‘Partners in Participatie’ dit bericht ; onderaan het bericht
  staat een link naar de handreiking
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (1)
  Dat heeft de VNG besloten. Er komt een visitatiecommissie die gemeenten helpt om meer greep te krijgen op de financiën in het sociaal domein (mn. Wmo en Jeugdwet).
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Ervaringen koplopergemeenten met onafhankelijke cliëntondersteuning
  VGN, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken samen in het Project koplopers cliëntondersteuning. Doel is verbetering van de onafhankelijke
  cliëntondersteuning. In het eerste jaar hebben veertien gemeenten deelgenomen. Hun ervaringen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport. Meer info
  over dit rapport in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link); in die berichten staat een link naar het rapport. Inmiddels is een nieuwe groep van koplopergemeenten aan de slag gegaan.
  Uitgebreidere informatie over dit project is te vinden via deze website van Movisie.
 • Reactie VWS op Overall rapportage sociaal domein 2017
  Eind vorig jaar publiceerde het SCP dit rapport. Op verzoek van de Tweede Kamer geeft minister De Jonge een reactie (link).
 • Aanbesteden in sociaal domein: problemen worden ‘schromelijk overdreven’
  In een bericht op Gemeente.nu (link) reageert emeritus-hoogleraar Telgen op de brief (link) die minister De Jonge vorige week naar de Tweede Kamer stuurde over
  aanbesteden in het sociaal domein. Een samenvatting van die brief is hier te vinden (bron: Divosa).
 • Kamerbrief over aanbesteden in het sociaal domein
  Minister De Jonge stuurde deze week een brief (link) naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de praktijk van het aanbesteden in het sociaal domein en op de
  ondersteuning die  gemeenten en aanbieders geboden gaat worden.
 • Voorstel om verplichte aanbesteding sociaal domein af te schaffen
  Dat voorstel is ingediend door GroenLinks en de SGP bij de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Hulpbereidheid vanuit het netwerk sterk overschat
  De overheid gaat uit van de gedachte dat burgers problemen meer zelf moeten oplossen of met behulp van hun netwerk (familie, vrienden, buren).
  Uit recent onderzoek van het SCP blijkt dat bereidheid én mogelijkheid daarvoor sterk worden overschat. Meer info over dit onderzoek in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), Gemeente.nu (link), Divosa (link) Het SCP-onderzoeksrapport ‘Overall rapportage sociaal domein 2017’en een
  samenvatting daarvan zijn hier resp. hier te vinden (bron:SCP).
 • Resultaten sociaal domein moeten beter onderling vergelijkbaar worden
  Dat vindt de Algemene rekenkamer. Die heeft een ‘tool ’ontwikkeld om die resultaten  beter vergelijkbaar te maken tussen gemeenten. Meer info daarover hier
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten melden wisselend succes mediation bij conflicten in sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur over conflictoplossing in het sociaal domein (link)
 • VNG wil duidelijkheid over tekorten gemeenten op sociaal domein
  Dat heeft de VNG in een brief aan het kabinet gevraagd. Zie voor meer info en die brief dit bericht (bron: VNG).
 • Kamerbrief over gespecialiseerde cliëntondersteuning Wmo en sociaal domein
  Op verzoek van de Tweede Kamer komen er pilots, waarbij specifieke groepen gespecialiseerde cliëntondersteuning kunnen krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer
  beschrijft minister De Jonge hoe hij die pilots wil vormgeven (link).
 • ‘Kwetsbare Nederlanders vragen nauwelijks hulp aan het sociale netwerk’
  Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek na onderzoek. Dit staat op gespannen voet met het overheidsbeleid dat
  uitgaat van inzet van het sociale netwerk bij kwetsbare mensen. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Teveel monitors op het sociaal domein
  Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een deze week verschenen rapport. Er is teveel informatie en de samenhang ontbreekt. Zie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). In het bericht staat een link naar het rapport.
 • Knellende budgetten beperken vernieuwing sociaal domein
  Dat is één van de uitkomsten van de Benchmark Sociaal Domein van adviesbureau Berenschot. Zie voor meer info en andere uitkomsten dit bericht (bron: Skipr).
 • Wat doen de nieuwe Colleges van B&W met de tekorten op het sociaal domein?
  Binnenlands Bestuur heeft geïnventariseerd hoe nieuwe Colleges van B&W de financiële tekorten op het sociaal domein willen aanpakken. Zie voor de resultaten
  dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Mensen met beperking verdwalen in doolhof van regels
  Dat concludeert MEE NL in het Trend- en Signaleringsrapport 2018. Skipr bericht daarover (link); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Brief minister De Jonge over financiering sociaal domein
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge op verzoek van de Tweede Kamer schreef over de financiering van het sociaal domein (incl. de Jeugdwet).
 • 40 grootste gemeenten willen meer geld voor sociaal domein
  Dat willen zij omdat ze nu tekort komen op de Jeugdhulp en de kosten van de bijstand. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ervaringdeskundige LVB-ers toetsen toegankelijkheid gemeentelijke diensten
  De Inspectie Sociaal Domein onderzoekt in vijf gemeenten de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  Die Inspectie onderzoekt dat via ervaringsdeskundige mystery-guests. Recent is het rapport (link) over de gemeente Weststellingwerf gepubliceerd (bron:Sociaalweb).
 • ‘Niet de burger staat centraal, maar de regeltjes’
  Dat is de conclusie van (alweer) een kritisch rapport van de Ombudsman over de uitvoering van zorgwetten in het sociaal domein. Korte samenvattingen van het
  rapport zijn te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Per Saldo (link). Het rapport zelf is via deze link te vinden op de website van de Ombudsman.
  Klik hier voor een reactie van de VNG op dat rapport. Ook Ieder(in),Per Saldo en KansPlus hebben gereageerd; zij vragen om een visie van VWS
  op het gehandicaptenbeleid; Klik hier voor hun brief aan de Tweede Kamer.
 • Geld voor sociaal domein niet goed verdeeld over gemeenten
  Het Rijk verdeelt het geld voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet via verdeelsleutels. Gemeenten vinden dat die verdeelsleutels niet goed werken en
  vragen al langer om aanpassing. Minister Ollongren erkent dit en gaat hierover in overleg met de VNG.  Mede ter voorbereiding is een (technisch) rapport
  opgesteld. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport zelf is via deze link te vinden.
 • Waardering voor sociale wijkteams licht gestegen
  Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksinstituut I&O Research jaarlijks uitvoert. Zie voor meer cijfers en inhoud dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Ontschot de budgetten’
  Dat adviseert de Inspectie Sociaal Domein in haar nieuwste jaarverslag. Binnenlands Bestuur bericht daarover (link). Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
 • “Ongelijke gevallen ongelijk behandelen, dat is de leidraad”
  Onder die titel wordt kort verslag (link) gedaan van de nieuwe samenwerking tussen Jeugdteam en Sociaal team (met ontschotte budgetten) in de gemeente Teylingen
  (bron: VNG).
 • Inkoop op Sociaal Domein kan effectiever
  Dat zegt het Centraal Planbureau in een publicatie. Zie voor meer info dit bericht (bron:VNG) ; in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Onderwerpen om in te brengen bij de coalitieonderhandelingen in uw gemeente
  Die onderwerpen zijn door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein verzameld bij lokale belangenbehartigers. Zie voor die onderwerpen dit bericht.
 • Burgers nog steeds sceptisch over decentralisaties sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zie voor info dit bericht (bron: Skipr). Het onderzoeksrapport is via deze link te vinden.
 • Rijk en gemeenten samen aan zet in sociaal domein
  Dat schrijft Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) in een artikel. Over de inhoud is meer te lezen in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link)
  en Divosa (link). In die berichten staat een link naar het artikel zelf.
 • Meer gemeentes melden tekorten op het sociaal domein in 2017
  Zie bijvoorbeeld deze berichten over de gemeenten Groningen (link) en Zwolle (link) (bron van beide: Nationale Zorggids).
 • Advieswijzer regionalisering
  Veel gemeenten werken in regionaal verband samen bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van Wmo en Participatiewet. Maar de belangenbehartiging
  is vaak vooral lokaal georganiseerd. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft nu -in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen- de Advieswijzer
  Regionalisering geactualiseerd. Die advieswijzer is via dit bericht te vinden; onderaan het bericht staat de link naar de Advieswijzer.
 • € 100 mln. extra voor gemeenten voor tekorten op het sociaal domein
  Dat zijn het Rijk en de gemeenten overeengekomen. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren
  Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Inspectie SZW, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link). Vooral bij de overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp gaat
  veel mis. De Inspectie SZW heeft ook andere onderwerpen onderzocht. Zie daarover de berichten van Divosa (link) en de Federatie Opvang (link).
  Het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW is hier te vinden.
 • Veel ontevredenheid over lokale zorg en ondersteuning
  Dat blijkt uit een meldactie van enkele cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in). Zie voor een samenvatting van de resultaten dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan
  het bericht staat een link naar het rapport.
 • Scan moet zorgen voor betere overgang van school naar werk
  Op dit moment is het voor schoolverlaters van o.m. het VSO en het Praktijkonderwijs bijzonder lastig om een baan te vinden. Om die overgang te vergemakkelijken
  is door een aantal organisaties de Participatiescan opgesteld. Zie daarvoor dit bericht in Binnenlands Bestuur. De scan is te vinden op www.participatiescan.com.
 • Aanwezigheid en rol ervaringsdeskundigheid in adviesraden sociaal domein
  Door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein is onderzoek gedaan naar (o.m.)de aanwezigheid en de rol van ervaringsdeskundigen in sociaal domeinraden.
  Daarover is nu een rapport uitgebracht. Zie voor dat rapport dit bericht.
 • Reactie Ombudsman op voorstel integrale klachtafhandeling sociaal domein
  Vaak is onduidelijk hoe en door wie een klacht in het sociaal domein behandeld moet worden, zeker als het om meer wetten gaat. Eerder is een voorstel gedaan
  om voor alle wetten in het sociaal domein te komen tot één vorm van integrale geschillenbehandeling. Op dat voorstel kon via internet gereageerd worden.
  Deze week heeft de Ombudsman zijn reactie gepubliceerd. Zie voor die reactiedit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Waddinxveen pionier met één integrale verordening sociaal domein
  Deze gemeente heeft Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in één integrale verordening ondergebracht. Waddinxveen is daarmee een voorloper. Zie voor meer info deze
  berichten van Gemeente Nu (link) en VNG (link).
 • ‘Hulp uit eigen netwerk minder vanzelfsprekend’
  Onder die kop vat Skipr (link) een rapport van SCP over informele zorg samen. Een samenvatting en een link naar het rapport zijn te vinden in dit persbericht (bron: SCP)
 • Eén model-verordening voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet samen?
  De VNG maakt voor gemeenten zgn. model-verordeningen, die gemeenten kunnen gebruiken als voorbeeld voor de eigen verordeningen. Dergelijke modellen
  zijn er nu voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet afzonderlijk. Volgens dit bericht maakt de VNG nu een model voor één integrale verordening
  die alle drie de wetten dekt.
 • Handreiking Inspraak sociaal domein vernieuwd
  Deze handreiking is gemaakt door Ieder(in) en bedoeld voor (lokale) belangenbehartigers. De handreiking is te vinden via dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • SCP: gemeenten worstelen met Wmo, jeugdzorg en Participatiewet
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een uitgebreide evaluatie gepubliceerd over de uitvoering van de Wmo,de Jeugdwet en de Participatiewet.
  Op de SCP-website zijn ondermeer een samenvatting (link) en een overall-rapport (link) te vinden. Voor korte samenvattingen verwijzen we naar berichten van Skipr (link),
  Gemeente.nu (link), Divosa (link)  Er is ook eenreacties van de VNG (link).
 • Hoe doet je gemeente het op het sociaal domein?
  Op de website waarstaatjegemeente is te zien hoe gemeenten op een aantal terreinen presteren t.o.v. andere gemeenten. Deze website is nu geactualiseerd:
  de cijfers over de eerste helft 2017 zijn toegevoegd. Meer info in dit bericht (bron: VNG);  onderaan het bericht staat een link naar de website.
 • Nieuw hulmiddel voor integrale aanpak ondersteuning kwetsbare jongeren
  Door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en gemeenten is een nieuw instrument gemaakt voor professionals en gemeenten om kwetsbare jongeren
  tussen de 16 en 27 jaar integraal te ondersteunen bij zorg, arbeid, wonen, veiligheid en onderwijs. Deze toolkit is te vinden via www.16-27.nl/toolkit .

 

beheerder