Persoonsgebonden budget (PGB)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende berichten zijn overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede
r budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract, omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet.(bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG).

 • Minister wil gewaarborgde hulp bij PGB-Wlz schrappen
  Dat is één van de plannen van minister Helder uit haar Voortgangsbrief PGB (link), die zij eerder  naar de Tweede Kamer stuurde. Meer over die brief in dit bericht
  (bron: budgethoudersvereniging Naar-Keuze).Zie voor een uitgebreide reactie van Per Saldo op de brief dit bericht.
 • PGB -zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering
  Zorgverleners die werken voor budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract, omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet.
  Dat kan grote problemen opleveren. Deze week besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit probleem. Per Saldo wil dat er ook voor hen een sociaal vangnet komt.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG).
 • NZa: ‘Tijd om pgb-systeem tegen het licht te houden en te verbeteren’
  De NZa wil dat budgethouders beter worden beschermd en vindt dat zorgkantoren daaraan meer moeten doen. VWS moet de zorgkantoren daarbij helpen.
  De NZa heeft daarover een ‘position paper’ geschreven. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr); de position paper is hier te vinden (bron: NZa).
 • Nieuwe tarieven PGB-Wlz voor 2024 bekend
  Die tarieven zijn hier te vinden (bron: Per Saldo).aar de Twee Meer daarover in dit berichtreniging Naar-Keuze)oor een uitgebreide reactie van Per Saldo op de brief dit bericht.e vragen waren gesteld door GL en CDA , ze zijn deze week beantwoord (link) Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld
  Per Saldo vindt dat de aansluiting van gemeenten onnodig vertraagd wordt. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • PGB-zorgverleners vanaf nu verzekerd voor WW en Ziektewet
  Het gaat om zorgverleners in loondienst van een PGB-budgethouder, die minder dan 4 dagen per week werken. Zij zijn vanaf nu verzekerd voor
  de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat is het gevolg van een uitspraak van de
  Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dat meldt Per Saldo in dit bericht.
 • Maatwerk pgb mag alleen met toestemming budgethouder
  Dat is de reactie van Per Saldo op plannen van het kabinet om vanaf 2025 ‘Maatwerk pgb’ in te voeren in de Wlz voor bestaande budgethouders.
  Op dit moment worden budgethouders in de Wlz ingedeeld in een zorgprofiel. Er zijn 10 zorgprofielen in totaal. Bij elk zorgprofiel hoort
  een maximum budget. Het komt voor dat budgethouders het beschikbare bedrag niet helemaal opmaken. Bij het Maatwerk pgb wordt binnen het bestaande zorgprofiel
  het budget vastgesteld op datgene wat de budgethouder op dat moment totaal aan zorg heeft gecontracteerd. Lees voor meer info over deze plannen verder
  dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Duizenden aanbieders pgb-zorg hebben strafblad
  Die aanbieders van pgb-zorg met een strafblad blijken gemiddeld veel hogere bedragen te declareren dan aanbieders zonder strafblad. Dat komt naar voren uit
  onderzoek van RTL-nieuws. Zie voor meer uitkomsten uit dit onderzoek dit bericht (bron: Skipr). Het onderzoek van RTL Nieuws is hier te vinden.
 • Kamervragen over verlaging gemeentelijke PGB-tarieven beantwoord
  Deze Kamervragen waren gesteld door het CDA naar aanleiding van onder meer publiciteit van Per Saldo (link). Klik voor de beantwoording hier.
 • Waarom kiest men voor Pgb in de langdurige zorg?
  Het Nivel deed daar onderzoek naar. Daaruit kwamen zes belangrijke motieven: de voornaamste daarvan is het behoud van eigen regie. Meer over de deze en andere
  redenen in dit
  bericht (bron: Skipr). De onderzoekspublicatie is via deze Nivel-pagina te vinden.
 • Bewoners en pgb-wooninitiatieven in de problemen door kostenstijgingen
  Dat blijkt uit een meldactie van Per Saldo.  Belangrijkste knelpunten zijn de gestegen zorgtarieven, energiekosten én kosten voor levensonderhoud.
  Meer over dit onderzoek en de uitkomsten in dit
  bericht (bron: Per Saldo).
 • Uitspraak rechter: Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen niet uitgesloten worden van sociale zekerheid
  Deze week was er een belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), (de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid). Deze uitspraak heeft
  belangrijke gevolgen voor Pgb-budgethouders en voor Pgb-zorgverleners. Zie voor meer info en toelichting dit
  bericht (bron: Per Saldo).
 • Kamervragen over toezicht op PGB-wooninitiatieven beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GL en zijn nu beantwoord (
  link).
 • PGB-tarieven in veel gemeenten onvoldoende
  Dat meldt Per Saldo op basis van signalen van PGB-gebruikers. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Reactie Per Saldo op PGB-plannen minister Helder
  Eind vorig jaar stuurde Minister Helder een brief over het PGB naar de Tweede Kamer. In die brief (link) beschrijft zij haar beleidsplannen met het PGB. In dit bericht geeft
  Per Saldo een reactie op die plannen.
 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal gaat nog jaren duren
  Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de brief van de minister.
 • Stand van zaken bij uitvoering van Kabinetsplannen met het PGB
  Deze week stuurde minister Helder een stand -van- zaken- brief over het PGB. Die brief is hier te vinden.
 • PGB blijft beschikbaar in kleinschalige woonvormen
  Dat heeft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Zij komt daarmee terug op haar voornemen in de PGB-beleidsbrief (link) van 22 mei 2022.
  Tegen dat voornemen ontstond veel verzet; ook in de Tweede Kamer. Meer info in deze reacties van Per Saldo (link) en KansPlus (link).
 • ‘Wooninitiatieven: word wakker, besef waar het pgb voor bestemd is’
  Onder die titel schrijft Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, een artikel
  over wooninitiatieven, eigen regie en pgb, waarin ze het standpunt van Per Saldo
  over de inzet van pgb in wooninitiatieven toelicht  (bron: Zorg&sociaalweb).
 • Brief over onmogelijkheid van toekenning PGB met terugwerkende kracht
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Helder in een brief kort de indicatiestelling voor de Wlz, de rol van het CIZ en de onmogelijkheid van toekenning
  van PGB  met terugwerkende kracht. Die brief is hier te vinden.
 • Hoe verder na het PGB-debat?
  Verleden week sprak de Tweede Kamer over het PGB-beleid met minister Helder. Aanleiding was haar beleidsbrief over het PGB-beleid in de komende jaren.
  In de afgelopen weken is in diverse Docu-alerts aandacht besteed aan die brief, aan de reacties daarop en (via twee korte verslagen) aan de inhoud van het debat.
  In aansluiting daarop is hier nog een bericht van Per Saldo, waarin uitgebreid word ingegaan op het debat en op de toezeggingen die zijn gedaan.
 • Deze week debat in Tweede Kamer over beleidsbrief PGB
  In mei stuurde minister Helder een brief (link) naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder meer welke punten zij in de komende jaren in het PGB
  wil veranderen. In vorige Docu-alerts stonden berichten over die brief van Skipr (link)
  en Binnenlands Bestuur (link), alsook de reacties van budgethoudersvereniging Naar-Keuze (link), (link), van Per Saldo (link) en VNG (link).
  bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Deze week stuurden belangenorganisaties KansPlus, Sien, Helpende Handen, Dit Koningskind en EMB nog een brief (link) met aandachtspunten voor het debat.
  Ook Sociaalweb ing in een blog (‘Zetten de pgb-plannen van het kabinet zoden aan de dijk?) inhoudelijk in op de plannen.
  De minister stuurde deze week ook nog een brief (link) met aanvullende informatie over het Project PGB 2.0. Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr).
  Daarnaast stuurde zij de antwoorden (link) op Kamervragen over het gebruik van PGB in kleinschalige woonvormen. Die vragen waren gesteld door D66 en CU.
  Korte verslagen van het debat zijn hier ( ‘Helder noemt werkwijze gemeenten ‘mensonterend’) (bron: Binnenlands Bestuur) en hier (‘Minister Helder bekijkt
  hogere pgb-tarieven om zorgverleners te behouden’) (bron: Skipr/ANP) te vinden.
 • Ministerie past 40-uursnorm in de Wlz niet aan
  Met de zogenoemde 40-uursnorm is geregeld, dat een zzp’er niet meer dan 40 uur in één week voor een budgethouder met een pgb in de Wlz mag werken.
  Per Saldo had VWS gevraagd die regel aan te passen. Maar die heeft daar afwijzend op gereageerd. Meer toelichting in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Ongewenst bij-effect van PGB
  In een blog (link) gaat Erica van der Bilt in op een mogelijk risico als een alleenstaande ouder zich uit het PGB laat betalen voor hulp aan het kind.
  (bron: CliëntondersteuningPLUS).
 • Voorgenomen veranderingen in het pgb; geen pgb meer voor wooninitiatieven? (2)
  Vorige week stuurde minister Helder een brief (link) naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder meer welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil
  veranderen.  Hier nog berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link), alsook de reactie van budgethoudersvereniging Naar-Keuze (link), (link) en van Per Saldo (link).  Bovendien nog een link naar een uitgebreide reactie van Per Saldo (link) op de brief. En een update van Naar Keuze over contacten met VWS
  over de toekomst van wooninitiatieven (link). 
 • Ervaringen met (her)indicatie
  Eerder dit jaar deed Per saldo een oproep om ervaringen met (her) indicaties te melden. In dit bericht beschrijft Per Saldo welke meldingen er zijn gedaan en wat daarmee is gebeurd.
 • Zorgkantoren te traag met toekenning PGB
  Dat vindt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), die bij enkele zorgkantoren onderzoek heeft gedaan naar de toekenningsprocedures bij PGB. De NZa vindt dat die procedures
  sneller moeten. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link).
 • Belangrijke pgb-verbeteringen sociaal domein blijven uit
  Dat schrijft Per Saldo op zijn site in een bericht (link) over de voortgang van het Verbetertraject sociaal domein.
 • SVB stopt met PGBbetaling zorgverlener bij overeenkomst zonder derdenbeding
  Vanaf 1 april zijn overeenkomsten met een derdenbeding verplicht. Zo’n derdenbeding beschermt PGB-houders bij oneigenlijk gebruik door zorgverleners.
  Ondanks diverse acties waren er eind vorige maand nog zo’n 1400 overeenkomsten waar dat derdenbeding ontbrak. De SVB heeft nu bij deze contracten de betalingen aan
  zorgverleners gestopt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb)
 • Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooral vooraf controleren en niet achteraf
  Dat heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) bepaald in een uitgebreide uitspraak over PGB-Wlz. De CRvB is de hoogste rechter op dit terrein.
  Meer over deze uitspraak in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Bestuursrechter geeft kwetsbare mensen bescherming tegen hoge pgb-schuld
  In drie zaken had een frauderende zorgaanbieder minder zorg geleverd dan gedeclareerd werd. Het zorgkantoor verlaagt achteraf de toegekende PGB’s en vordert
  het teveel betaalde terug van de PGB-houders. De Rechtbank Midden-Nederland bepaalt nu in een uitvoerig beargumenteerde uitspraak dat de PGB-houder niet hoeft
  terug te betalen. Het zorgkantoor kan zo nodig wel een civiele procedure starten tegen familie of de gewaarborgde hulp. Zie voor verdere toelichting dit bericht
  (bron: Sociaalweb).
 • Modelovereenkomst en ‘derdenbeding’ verplicht per 1 april 2022
  Deze verplichting geldt voor PGB’s in de Wmo en de Jeugdzorg. Veel pgb-houders hebben al aan deze verplichting voldaan; een aantal nog niet. In dit bericht
  geven SVB en VNG aan hoe zij de laatste groep gaan activeren.
 • Brief over stand van zaken pgb
  In een brief deze week beschrijft minister De Jonge de actuele stand van zaken rondom het pgb.
 • Verbeterpunten bij gewaarborgde hulp
  Afgelopen maand verscheen een rapport met verbeterpunten bij gewaarborgde hulp. Dat is iemand die helpt bij het beheren van het PGB.
  Klik hier voor de reactie van Per Saldo op de voorgestelde verbeteringen.
 • Tarieven pgb-Wlz per 1 januari 2022 bekend
  Die tarieven zijn te vinden via dit bericht (bron: Per Saldo). Voor de zekerheid geven we ook een link naar een eerder artikel van Per Saldo
  dat gaat over andere wijzigingen in het pgb-Wlz per 1 januari a.s.
 • Twee nieuwe rapporten over pgb-Wlz naar de Tweede Kamer
  Deze week stuurde minister De Jonge nog een tweetaal rapporten over het pgb-Wlz naar de Tweede Kamer. Het ene rapport (link) gaat over de mogelijkheden van de
  ‘gewaarborgde hulp’; het andere rapport (link) bevat een analyse van de huisbezoeken die zorgkantoren hebben afgelegd bij pgb-ers. De brief van de minister met daarin
  een korte samenvatting van de rapporten is hier te vinden.
 • Ouders mogen zorgverlener én vertegenwoordiger zijn
  Dat heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald in een zaak over PGB-Wlz. Het zorgkantoor had eerder besloten dat zo’n combinatie niet mogelijk was.
  Meer toelichting op deze uitspraak in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • VWS stopt experiment met integraal budget
  De redenen zijn onder meer problemen bij de uitvoering en gebrek aan belangstelling bij budgethouders. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge daarover stuurde naar de Tweede Kamer.
  Bij deze brief zitten enkele onderzoeksrapporten, waarop de minister in zijn brief  reageert.  Hier nog een link naar de reactie van Per Saldo.
 • Geen indicatie meer met terugwerkende kracht bij Pgb
  Het CIZ kan vanaf 1 september alleen nog een indicatie met terugwerkende krachttoekennen bij verblijf of opname in een instelling.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Wijzigingen voor PGB in de Wlz
  Het PGB-Wlz wijzigt op enkele onderdelen. Per Saldo zet die wijzigingen in dit bericht op een rij.
 • Stand van zaken brief over verdere ontwikkeling PGB 2.0
  Minister De Jonge stuurde deze week een brief (link) naar de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de verdere ontwikkeling van PGB 2.0. De brief bevat ook een eindrapportage
  over het veranderproject Agenda PGB.
 • Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling
  De Ministerraad heeft dat deze week besloten. Meer info in dit bericht van NZG (link).
 • Derdenbeding’ per april 2022 verplicht in de zorgovereenkomst
  Dat heeft de SVB laten weten. Anders betaalt de SVB de zorgverlener niet meer uit. Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder
  beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Zie verder dit bericht (bron: VNG).
 • Weer groep PGB-houders overgestapt naar het nieuwe PGB-portaal
  Dat meldt  Per Saldo (link).
 • Aanvraag zorgbonus voor PGB-ers vanaf 1 maart (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een artikel op Skipr over deze zorgbonus voor PGB-ers.
 • Wanneer kunnen PGB-zorgverleners een vaccinatie krijgen?
  Daarover schrijft Per Saldo in dit bericht.
 • Reactie Per Saldo op brief VWS over PGB
  Twee weken terug stuurde VWS een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd ingegaan op enkele PGB-onderwerpen. Op de website van Per Saldo staat
  een reactie op die brief.
 • Controletoets PGB-vaardigheden schiet doel voor bij
  Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek, dat is gedaan in opdracht van VWS. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
  Het onderzoeksrapport is via deze link te vinden. De begeleidende brief van minister De Jonge is hier te lezen. In die brief gaat minister De Jonge
  ook in op andere onderwerpen die met PGB te maken hebben.
 • Meer budgethouders over naar PGB Portaal
  Dat schrijft Per Saldo in dit bericht. Het gaat om zo’n 21.000 budgethouders.
 • Nu ook zorgbonus voor pgb zorgverleners (1)
  Dat meldt Per Saldo (link). In het bericht staan meer details voor wie de zorgbonus is bedoeld en hoe die aan te vragen.
 • Reactie Per Saldo op Kamerdebat over PGB
  In dat debat heeft Per Saldo enkele successen behaald. Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Nieuwe tarieven Wlz en Zorgverzekeringswet bekend
  Zie voor die tarieven dit bericht van Per Saldo.
 • Nieuwe voortgangsbrief over PGB
  Deze week stuurde minister De Jonge weer een voortgangsbrief over de vernieuwingen binnen het PGB. Klik voor zijn brief hier.
  Ook beantwoordde minister De Jonge een aantal vragen van de Tweede Kamer over de voortgang van PGB 2.0.  Dat document is via deze link te lezen
  (kijk vooral vanaf pag. 9).
 • Kritische blog over het PGB -gebruikersportal 2.0
  Het PGB bestaat 25 jaar. Sociaalweb publiceert een reeks blogs om dat te vieren. Deze week verscheen het vierde blog (link) over het gebruikersportal 2.0.
 • Nu ook zorgbonus mogelijk voor instellingen die werken met PGB
  Zie daarvoor dit bericht van Per Saldo.
 • Niet-geleverde PGB-zorg doorbetalen wordt weer mogelijk
  Dat schrijft Per Saldo. Meer info in dit bericht.
 • PGB bestaat 25 jaar
  Dit jaar bestaat het PGB 25 jaar. Website Sociaalweb publiceert een zestal artikelen over de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van het PGB.
  Afgelopen week verschenen de eerste twee artikelen:

  •  ‘Het persoonsgebonden budget: 25 bewogen jaren’ (link)
  •  ‘Het pgb is een instrument van zorgaanbieders geworden’ (link) .
 • Per Saldo oneens met nieuwe werkwijze Menzis zorgkantoor
  Volgens Per Saldo stemt het zorgkantoor ten onrechte de zorgbehoefte en de hoogte van het PGB af op het budgetplan. Meer over de reactie van Per Saldo
  in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Kamervragen over korting op PGB beantwoord
  Het gaat om vragen over ouders die zelf een meervoudig gehandicapt kind verzorgen en verplegen. Deze ouders werden gekort op het PGB-Zvw.
  Klik voor de antwoorden hier. De vragen waren gesteld door de PVV.
 • Invoering PGB 2.0 verder vertraagd
  Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is via deze link te vinden.
 • Evaluatie PGB-experiment Zorg op Maat van Menzis.
  In deze brief (link) geeft minister De Jonge zijn reactie op de resultaten van dit experiment bij  zorgkantoor Menzis. Centraal in dat experiment staat
  een andere manier van toekennen van het PGB-Wlz. Het evaluatie-rapport is als bijlage bij de brief gevoegd.
 • Nieuwe tarieven PGB-WLz per 1 juli
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Voorkom onnodige lasten en kosten voor ouderinitiatieven
  Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Op basis van die wet moeten ook ouderinitiatieven een toelatingsvergunning aanvragen. Dat jaagt
  ouderinitiatieven op kosten. Per Saldo wil dat voorkomen. Lees meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Zzp-er inhuren met pgb blijft mogelijk
  Minister De Jonge wil het gebruik van zzp-ers in de zorg verminderen (zie ook het bericht hieronder). Dat geldt niet voor het pgb; daar blijft het gebruik van een zzp-er mogelijk,
  meldt Per Saldo in dit bericht.
 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een verwijzing naar een bericht (bron: Skipr), waarin duidelijk wordt dat ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  een beperking wil van het aantal zzp-ers en externe krachten  in de zorg. Reden zijn de hoge kosten van die externe krachten.  De notitie van ZN is hier te vinden.
 • Budgethouders in de knel door niet erkennen bovengebruikelijke zorg
  Dat meldt Per Saldo, die getroffen budgethouders oproept om daarover een klacht in te dienen. Meer info in dit bericht.
 • ‘ZZP-er in de zorg moet in loondienst’ geldt niet voor PGB
  Budgethouders kunnen zzp’ers blijven inhuren. Dat meldt Per Saldo (link). Volgens dat bericht komt daarover binnenkort een aan de Tweede Kamer.

 • Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans voor PGB-houder
  Per Saldo gaat in dit bericht in op die gevolgen.
 • Verhoging maximum tarief PGB-Wlz uitgesteld tot 1 juli 2020
  Dat meldt Per Saldo. Zie verder dit bericht.

beheerder