Persoonsgebonden budget (PGB)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende berichten zijn overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Invoering PGB 2.0 verder vertraagd
  Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is via deze link te vinden.
 • Evaluatie PGB-experiment Zorg op Maat van Menzis.
  In deze brief (link) geeft minister De Jonge zijn reactie op de resultaten van dit experiment bij  zorgkantoor Menzis. Centraal in dat experiment staat
  een andere manier van toekennen van het PGB-Wlz. Het evaluatie-rapport is als bijlage bij de brief gevoegd.
 • Nieuwe tarieven PGB-WLz per 1 juli
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Voorkom onnodige lasten en kosten voor ouderinitiatieven
  Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Op basis van die wet moeten ook ouderinitiatieven een toelatingsvergunning aanvragen. Dat jaagt
  ouderinitiatieven op kosten. Per Saldo wil dat voorkomen. Lees meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Zzp-er inhuren met pgb blijft mogelijk
  Minister De Jonge wil het gebruik van zzp-ers in de zorg verminderen (zie ook het bericht hieronder). Dat geldt niet voor het pgb; daar blijft het gebruik van een zzp-er mogelijk,
  meldt Per Saldo in dit bericht.
 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een verwijzing naar een bericht (bron: Skipr), waarin duidelijk wordt dat ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  een beperking wil van het aantal zzp-ers en externe krachten  in de zorg. Reden zijn de hoge kosten van die externe krachten.  De notitie van ZN is hier te vinden.
 • Budgethouders in de knel door niet erkennen bovengebruikelijke zorg
  Dat meldt Per Saldo, die getroffen budgethouders oproept om daarover een klacht in te dienen. Meer info in dit bericht.
 • ‘ZZP-er in de zorg moet in loondienst’ geldt niet voor PGB
  Budgethouders kunnen zzp’ers blijven inhuren. Dat meldt Per Saldo (link). Volgens dat bericht komt daarover binnenkort een aan de Tweede Kamer.

 • Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans voor PGB-houder
  Per Saldo gaat in dit bericht in op die gevolgen.
 • Verhoging maximum tarief PGB-Wlz uitgesteld tot 1 juli 2020
  Dat meldt Per Saldo. Zie verder dit bericht.
 • Nieuwe tarieven PGB Wlz voor 2020 bekend
  De nieuwe tarieventabeltabel is via dit bericht te vinden (bron: Per Saldo).
 • Rapport over huisbezoek door zorgkantoren bij PGB-Wlz
  Dat rapport is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Deze week stuurde minister De Jonge dat rapport naar de Tweede Kamer. Zie voor zijn begeleidende brief hier;
  het rapport zelf is hier te vinden.
 • Per Saldo protesteert tegen lage indexatie PGB-Wlz
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Stand van zaken uitvoering Agenda pgb
  In een brief informeert minister De Jonge de Tweede Kamer over de uitvoering van de Agenda pgb. Die Agenda omvat een aantal activiteiten rondom het pgb.
  De brief van de minister is via deze link te vinden. Bij de brief zit een kort overzicht van alle activiteiten (link).
 • Onderaannemerschap ouderinitiatieven mag van VGZ
  Dit zorgkantoor kwam eerder met maatregelen waardoor onderaannemerschap bij wooninitiatieven niet meer mogelijk leek. Daartegen kwam verzet. Deze maatregel
  is nu van de baan. Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Uitrol PGB 2.0 loopt vertraging op en kost meer
  Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer bericht. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden. Zie hier voor de reactie van VNG.
 • Toelichting VWS op tarieven PGB
  Op verzoek van de Tweede Kamer geeft minister De Jonge een toelichting op PGB-tarieven. Hij doet dat in antwoord op vragen die door de Kamer zijn gesteld. Zie voor zijn
  antwoorden hier; de begeleidende brief van de minister is hier te vinden.
 • Verzekeraar VGZ stelt nieuwe regels voor zzp-er in woon-ouderinitiatief (2)
  In aansluiting op een bericht van Naar-Keuze over nieuw beleid van verzekeraar VGZ  in de vorige Docu-alert is (hier) nog een bericht van Per Saldo daarover.
 • Gewaarborgde hulp mag meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigen
  Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door een budgethouder. Zie daarover verder dit bericht van Per Saldo.
 • VGZ blaast ouderinitiatieven op met zelfbedachte regeltjes (1)
  Dat schrijft budgethoudersvereniging Naar-Keuze. Meer daarover in dit bericht (bron:Naar-Keuze).
 • PGB-tarieven Wmo en Jeugdwet vaak niet toereikend
  Dat schrijft Per Saldo in dit bericht. Vaak ook zijn de tarieven niet geïndexeerd.
 • Welke onnodige regels worden geschrapt bij het PGB?
  Via het programma [Ont)regel de zorg wil VWS, samen met aanbieders, medewerkers en cliënten, het aantal onnodige regels in de zorg verminderen. Dat gebeurt onder meer
  via schrapsessies. De afgelopen periode is dat ook voor het PGB gebeurd. Dat leverde een aantal concrete schrap- en verbeterwensen op. Zie daarvoor  dit bericht;
  in het bericht staat een link naar een boekje met daarin de eerste tien verbeterpunten die worden aangepakt en wanneer.
 • PGB-wooninitiatieven vallen niet onder de Wmcz 2018
  Dat staat in een concept-besluit dat minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie art 2 onderdeel d) . Voorwaarde is wel dat het initiatief geheel uit PGB
  gefinancierd wordt en verder dat het bestuur van het initiatief in meerderheid bestaat uit cliënten of verwanten. Het concept-besluit met toelichting is hier te vinden en de
  korte begeleidende brief van de minister hier.
 • Problemen rondom PGB in Eindhoven nog niet opgelost
  Dat meldt Per Saldo in dit bericht (bron: Per Saldo/Eindhovens Dagblad)
 • Gemeenten kunnen vaardigheden budgethouders toetsen (2)
  We berichtten hierover al eerder. Die toets is inmiddels beschikbaar. Deze legt nadruk op verplichtingen van de budgethouder. Zie voor meer info over deze toets dit bericht
  van Skipr (link). De 10 punten van de toets zijn te vinden via deze link (bron: Per Saldo). Een toelichting daarop via deze link.
 • Zorgprofielen LVG en SGLVG aangepast
  Die aanpassing is bedoeld om praktijk en regelgeving beter op elkaar te laten passen. Zie voor een toelichting op de wijzigingen hier (zorgprofiel LVG) en hier
  (zorgprofiel SGLVG) (bron: www.informatielangdurigezorg.nl).Zie voor de gevolgen voor het PGB hier (bron: Per Saldo)
 • Gemeenten kunnen binnenkort pgb-houders toetsen (1)
  De toetsing betreft kennis en vaardigheden om met een PGB om te gaan. Daarvoor is een kader- en communicatiepakket ontwikkeld door VGN, VWS en Per Saldo. Dat pakket is eind
  deze maand beschikbaar. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en VNG (link).
 • ‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’
  Dat is de kop boven een artikel op website van Schulinck. Het artikel (link) gaat in op een recente uitspraak van de CRvB, waaruit afgeleid kan worden dat binnen de Jeugdwet
  bij het bepalen van de eigen mogelijkheden bij PGB rekening kan worden  gehouden met de financiële positie van ouders. Zie ook deze reactie van Per Saldo.
  En dit artikel (bron: Van Benthem en Keulen, advocaten).
 • Gebruikersgroep PGB-portaal uitgebreid
  Vanaf medio juli kunnen ook PGb-ers uit de regio Flevoland  van Zorgkantoor Zilveren Kruis gebruik maken van het nieuwe PGB-portaal. Zie dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Wat zijn de kosten en de baten van het nieuwe PGB 2.0 systeem (2)
  In aansluiting op het bericht  in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een kort artikel op Skipr (link). De brief die minister De Jonge hierover schreef is hier te vinden.
 • Minister De Jonge geeft invulling aan eerdere toezeggingen
  In een eerder debat met de Tweede Kamer over PGB heeft minister De Jonge diverse toezeggingen gedaan. In een brief (link) aan de Tweede Kamer beschrijft hij hoe hij
  die toezeggingen gaat nakomen.
 • Kamerbrief over hoogte van PGB-tarieven
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge een brief geschreven, waarin hij ingaat op de hoogte van PGB-tarieven.. Die brief is hier te vinden.
 • Kamerbrief over kosten en baten PGB 2.0 systeem (1)
  Eveneens op verzoek van de Kamer heeft minister De Jonge inzicht gegeven In de kosten en baten van het nieuwe PGB 2.0 systeem. Dat systeem is in ontwikkeling.
  Klik voor die brief hier.
 • Stand van zaken opbouw PGB 2.0–Portaal
  In een kort bericht schetst Per Saldo de voortgang van dat Portaal (link).
 • Zwolle onderzoekt betaling huur uit zorggeld
  Zie verder dit bericht van Skipr.
 • Wooninitiatieventoeslag niet afhankelijk van gezamenlijke inkoop
  Dat heeft de Rechtbank Overijssel onlangs bepaald in een zaak tussen een wooninitiatief  en een zorgkantoor. Meer in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Zorgelijk nieuw pgb-beleid Rotterdam voor jeugdhulp was ‘niet zo bedoeld’
  Eerder stuurde de gemeente Rotterdam een brief naar een aantal ouders, waarin onder andere stond dat de rol van hulpverlener en vertegenwoordiger niet meer
  door één persoon konden worden uitgevoerd. Meer info daarover in dit bericht. Inmiddels heeft de betrokken wethouder aangegeven dat de brief niet zo bedoeld
  was; maatwerk moet altijd mogelijk zijn. Zie daarvoor verder dit bericht (bron: 2x Per Saldo).
 • Betalingen PGB worden stopgezet vanwege niet reageren
  Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon ook van toepassing op zorgverleners met een overeenkomst van opdracht en familie-overeenkomsten. Tot 1 mei 2019 kreeg een
  groep budgethouders met lopende overeenkomsten van vóór 2018 de tijd om uurtarieven in overeenkomsten hierop aan te passen. Een aantal budgethouders heeft
  dat niet gedaan. Bij hen wordt de betaling nu gestopt. Meer info hier (bron: Per Saldo).
 • Gemeenten vinden dat zij wel reële PGB-tarieven gebruiken
  In een eerdere Docu-alert verwezen we naar berichten van Per Saldo en Mantelzorg NL waaruit naar voren kwam dat gemeenten geen reële PGB-tarieven vergoeden.
  Enkele van die gemeenten zeggen nu in een reactie dat zij naar hun mening wel reële PGB-tarieven betalen.  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nog 17.000 zorgovereenkomsten zonder ‘derdenbeding’
  Dat schrijft Per Saldo. Dat moet voor 1 juli opgelost zijn. Zie voor meer info over de noodzaak van dat ‘derdenbeding’ dit bericht.
 • Plan van Aanpak Invoering PGB 2.0
  Deze week informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer over de voortgang van het PGB2.0. Eén van de onderdelen is het Plan van Aanpak voor de invoering van
  PGB 2.0. Zie voor de brief van de minister hier; het plan van aanpak is hier te vinden.
 • Debat over PGB weer verplaatst
  Dat debat vindt nu plaats op donderdag 4 april. Zie verder dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Wat als de PGB- zorgverlener nóg een andere baan heeft? (2) Reactie Per Saldo
  In een vorige Docu-alert vermeldden we een bericht van Per Saldo, waaruit bleek dat zorgkantoren soms overeenkomsten afkeuren omdat de zorgverlener nog een andere
  baan heeft. Over dat bericht van Per Saldo zijn Kamervragen gesteld door de PvdA. In de Docu-alert van vorige week gaven we antwoorden van VWS. In aansluiting op
  dat bericht is hier nog de reactie van Per Saldo op die antwoorden.
 • Wat als de zorgverlener nóg een andere baan heeft?(1)
  In een vorige Docu-alert noemden we een bericht van Per Saldo, waaruit bleek dat zorgkantoren soms overeenkomsten afkeuren omdat de zorgverlener ook een andere
  baan heeft. Over dat bericht van Per Saldo zijn Kamervragen gesteld door de PvdA.Die vragen zijn deze week beantwoord (link)..
 • Eind maart vervolgdebat in Tweede Kamer over PGB
  Dat debat zou eerder deze week plaatsvinden, maar is uitgesteld naar eind maart. Per Saldo heeft per brief een aantal aandachtspunten gestuurd naar de Tweede Kamer.
  Meer info hier (bron: Per Saldo).
 • Kort verslag vervolgdebat Tweede Kamer over het nieuwe PGB-portaal
  Dat debat was afgelopen week. Klik hier voor een kort verslag van Per Saldo.
 • Maximaal 40 uur per week zorg verlenen in de Wlz?
  Per Saldo krijgt regelmatig signalen van budgethouders dat zorgkantoren overeenkomsten afkeuren omdat een zorgverlener naast de 40 uren dienst-
  verlening aan de budgethouder nog een baan heeft. Meer info hier.
 • Inbreng  voor vervolgdebat in Tweede Kamer over nieuwe PGB-portaal
  Dat vervolgdebat wordt waarschijnlijk komende week gehouden. Per Saldo heeft de Tweede Kamer ter voorbereiding een brief (link) met enkele aandachtspunten gestuurd.
 • Nieuw experiment met Integraal Persoonlijk Budget
  Dit experiment start (naar verwachting) per 1 april a.s. en wordt uitgevoerd in een tiental gemeenten. Het experiment heeft betrekking op de Wmo, Wlz,
  Jeugdwet en Zvw. Gemeenten kunnen er voor kiezen om ook de Participatiewet en het passend onderwijs daarbij te betrekken.
  Afgelopen week is een concept-besluit gepubliceerd dat dit experiment regelt. Dat besluit is met de Nota van Toelichting te vinden via deze link.
 • Wet zorg en dwang gaat ook gelden voor mensen met PGB
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Wooninitiatieventoeslag Wlz mag ingezet voor huur gemeenschappelijke ruimte
  Dit mag al langer; maar sommige zorgkantoren stonden dit toch niet toe. Na overleg met VWS is dit nu voor alle helderheid expliciet opgenomen in de vergoedingenlijst
  PGB Wlz 2019. Zie dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Brief VWS over ontwikkelingen in PGB
  In die brief informeert minister De Jonge de Tweede  Kamer onder meer over het uitstel van het ‘derdenbeding’ tot 1 juli 2019. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Per Saldo). Klik voor de brief van de minister hier.
 • Relatief veel gebruik PGB in ‘krimpgemeenten’
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
 • Pgb’ers positiever over zorg dan cliënten met zorg in natura
  Dat concludeert het Nivel op basis van onderzoek bij cliënten van zorgkantoor CZ. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Actieplan PGB gepubliceerd door VWS
  Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer een Agenda PGB toegestuurd, een actieplan om het PGB toekomstbestendig te houden. Meer daarover hier
  (bron: Per Saldo); onderaan het bericht staat een link naar de brief van de minister.
 • Kamerdebat over ouderinitiatieven (2); aangenomen moties
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert verwijzen we nu nog naar een bericht van Per Saldo, waarin wordt aangegeven welke moties door de Kamer zijn aangenomen.
 • Nieuwe regeling voor PGB bij hulp uit sociaal netwerk (2)
  In aansluiting op eerdere berichten daarover in Docu-alert  is hier nog ter informatie
  een bericht van Per Saldo.
 • Verslag Kamerdebat over PGB en budgethoudersportaal
  Dat verslag is hier te vinden (bron: Per Saldo).
 • Kamerdebat over ouderinitiatieven
  Deze week praatte de Tweede Kamer met minister De Jonge over de problemen die ouderinitiatieven ondervinden. Zie voor een kort verslag van dat debat hier
  (bron: Per Saldo) en hier (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan dat debat had Per Saldo de Kamer nog een brief met aandachtspunten gestuurd (bron: Ieder(in)).
 • Nieuwe regeling voor PGB bij hulp uit sociaal netwerk
  In aansluiting op eerdere berichten daarover in Docu-alert verwijzen we nu naar dit bericht van de VNG. In dat bericht staan onder meer links naar
  de brief die de VNG hierover heeft gestuurd naar de gemeenten.
 • Kamerdebat over PGB en budgethoudersportaal
  Volgende week debatteert de Tweede Kamer over PGB en het nieuwe budgethoudersportaal. Per Saldo heeft voorafgaand aan dat debat een brief aan de Tweede Kamer
  gestuurd. Meer info daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Zeer kritisch advies over nieuwe PGB-systeem 2.0
  Dat advies is afkomstig van het Bureau ICT-toetsing. Dit overheidsbureau toetst ict-projecten bij de rijksoverheid en is daarbij onafhankelijk. Meer over dat advies
  in dit bericht (bron: Skipr);het advies zelf is hier te vinden.
 • Rechter: Terugvordering PGB op ‘gewaarborgde hulp’ niet mogelijk
  In de Wlz moet in sommige situaties een ‘gewaarborgde hulp’ worden benoemd die het PGB beheert namens de budgethouder. In een rechterlijke uitspraak is nu
  vastgelegd dat het zorgkantoor het PGB niet bij zo’n gewaarborgde hulp kan terugvorderen. Meer informatie is te vinden in dit bericht van Per Saldo.
 • Zorgovereenkomsten vereenvoudigd
  De SVB heeft de zorgovereenkomsten versimpeld en korter gemaakt. Meer info over de wijzigingen in dit bericht (bron: SVB).
 • Budgethouder en zorgkantoor tevreden over nieuw PGB Portaal
  In de gemeente Westland wordt geëxperimenteerd met het nieuwe PGB-portaal. Lees meer over de eerste ervaringen in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Vakantietoeslag moet per 1 januari 2019 onderdeel zijn van zorgloon
  Dat is bij een aantal budgethouders nu nog niet het geval. Per Saldo en de VNG roepen budgethouders op om dit zo snel mogelijk in orde te maken.
  Zie daarvoor deze berichten van Per Saldo (link) en VNG (link).
 • Rechter: mantelzorg kan niet verplicht gesteld worden
  Die uitspraak deed de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het sociaal domein). Zie voor die uitspraak dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Eerste ervaringen met nieuw Pgb-systeem positief
  Dit nieuwe systeem PGB 2.0 wordt uitgeprobeerd in de gemeente Westland. Uit een eerste evaluatie blijkt dat  betrokkenen positief zijn over dit nieuwe systeem.
  Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Zie hier voor een brief van minister De Jonge over deze evaluatie.
 • PGB-tarieven 2019 voor Wlz bekend
  Zie voor meer info en de tarieven dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Toereikend PGB-tarief in de Wmo en Jeugdwet?
  In een kort artikel (link) op de website van Schulinck wordt (aan de hand van rechterlijke uitspraken) ingegaan op de vraag wanneer het gemeentelijke PGB-tarief
  toereikend is.
 • Gemeenten doen vaak moeilijk over PGB in de Wmo
  Dat schrijft Per Saldo in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Volgende week debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Wmo.
 • Minister De Jonge onderzoekt mogelijkheden voor meer grip op PGB’s
  Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de SP over een rechterlijke uitspraak; die ging over een mogelijke fraudezaak in Nijmegen. Meer info hier (bron: Gemeente.nu).
 • Voor 14 september a.s. nieuwe overeenkomst mèt derdenbeding insturen
  Zie voor meer info daarover deze berichten van Per Saldo (link)en SVB (link).
 • Test met nieuwe PGB-portaal in Westland
  Sinds juni wordt het nieuwe PGB-portaal uitgeprobeerd in Westland. Skipr schrijft daarover in dit bericht.
 • Nu ook derdenbeding in zorgovereenkomsten van voor 1 april 2017
  Door zo’n derdenbeding wordt voorkomen dat bij bv. fraude van de zorgverlener de budgethouder financieel wordt aangesproken. Zie verder dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Het nieuwe budgethoudersportaal (pgb 2.0) is nu van start
  Meer daarover in dit bericht van Per Saldo.
 • Heerlen geeft ten onrechte geen keuze voor PGB bij maatwerkvoorzieningen (2)
  Ook Ieder(in) heeft op deze uitspraak gereageerd; met een advies. Zie daarvoor hier.
 • Heerlen geeft ten onrecht geen keuze voor PGB bij maatwerkvoorzieningen (1)
  Dat heeft de Rechtbank Limburg bepaald. Zie voor meer info deze twee berichten van Sociaalweb dd. 18/5 (link) en 22/5 (link).
 • Gebruikelijke zorg in Wmo-PGB en Zvw-PGB
  Minister Bruins heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om in overleg met betrokken partijen na te gaan of er meer verduidelijking (‘handvatten’) moet
  komen over de betekenis  van‘gebruikelijke zorg’ in de het PGB. Zie voor zijn reactie hier.
 • VWS-reactie op rapport over ouderinitiatieven die in de knel raken
  Enkele weken terug publiceerde het SCP een onderzoek naar de toekomst van ouderinitiatieven. De Tweede Kamer vroeg daarna om een reactie op dat rapport.
  Minister De Jonge heeft die reactie (link) inmiddels naar de Kamer gestuurd. Ook waren er Kamervragen gesteld door de CU. Die zijn nu beantwoord (link).
 • Fraude met PGB weer in het nieuws
  Deze week had de Volkskrant een artikel waarin bericht werd over fraude met PGB. Zie voor de inhoud dit berichten Schulinck/ANP (link).
 • Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!?
  Onder die kop schrijft Christine van der Hoeven een prikkelende blog op Sociaal Web. Haar blog is hier te vinden (bron: Sociaalweb).
 • Gemeenten verstrekken veel minder PGB’s
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de SVB, waarover dagblad Trouw deze week schreef.
  Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
  Klik voor een reactie van Per Saldo hier.
 • Diverse organisaties willen verbod op bemiddelingsbureaus PGB
  D66, Per Saldo en Zilveren Kruis hebben dit voorstel gedaan. Zie voor hun plan dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Ouderinitiatieven: gewaardeerd, maar ook onder druk
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport gepubliceerd over ouderinitiatieven. Meer info over het rapport is te vinden in de berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), Per Saldo (link) en Nationale Zorggids (link). Het hele rapport ‘Net als thuis’ en het persbericht zijn via deze pagina te vinden.
 • Zorg inkopen met PGB in andere EU-landen mag
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep afgelopen week beslist. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Almelo en Hengelo stimuleren omzetten van PGB in zorg in natura
  Op die manier willen deze gemeenten PGB-fraude voorkomen. Zie dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Kabinet komt met actieplan tegen fraude in de zorg (waaronder PGB)
  Dat plan is deze week gepubliceerd. Eén van de vijf onderwerpen is de aanpak van fraude met PGB. Zie voor dat plan en de begeleidende brief van de minster van
  VWS hier en hier.
 • Minister wil strengere eisen aan PGB stellen
  Dat heeft hij laten weten naar aanleiding van berichten over een grote PGB-fraude. Zie dit bericht (Skipr).
 • er Saldo: pak administratieve belasting bij PGB aan
  Dat heeft deze organisatie, samen met Mezzo, geschreven (link) aan minister Bruins. VWS wil de administratieve lasten namelijk terugbrengen en vraagt daarvoor aan
  organisaties om ideeën. Per Saldo heeft die nu geleverd.
 • Verhuizen met een hulpvraag: niet eenvoudig
  Onder die kop schrijft Per Saldo een kort artikel (link) over problemen die budgethouders tegen kunnen komen bij een verhuizing binnen de gemeente of naar een andere gemeente.
 • PGB-stelsel nog steeds ingewikkeld.
  in de vorige Docu-alert verwezen we naar een aantal rapporten die Minister De Jonge naar de Tweede Kamer had gestuurd. In aansluiting daarop hierna  nog links naar korte
  samenvattingen van die rapporten van Skipr (link) en Zorgvisie (link). De rapporten zelf zijn via deze (link) te vinden.
  Zie voor een reactie van Per Saldo op die rapporten hier (bron: Per Saldo).
 • Nieuwe rapporten over het PGB
  Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer een aantal rapporten over het PGB toegestuurd. Zijn begeleidende brief (link) bevat een korte samenvatting van die
  rapporten. De rapporten zijn ook via die link te vinden. Eén van die rapporten gaat over vertegenwoordiging bij het beheer van het PGB. De rapporten worden gebruikt
  bij het verder ontwikkelen van het ‘toekomstbestendig PGB’
 • Per Saldo: ‘gemeente: beperk keuzevrijheid informele zorgverlener niet’
  In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen doet Per Saldo deze oproep (link) aan gemeenten.
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning loopt nog niet altijd  goed
  Dat stelt Per Saldo in dit bericht. Deze organisatie adviseert om dit punt aan de orde te stellen in de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Gemeenten hebben moeite met erkenning positie budgethouder’
  Dat schrijft Per Saldo in een artikel op de eigen website (link).
 • Uitzondering op minimumloon nu definitief
  Ook in het PGB geldt het minimumloon. Daarop is een uitzondering gemaakt als de hulp wordt verleend door partner of familie. Zie voor die uitzondering
  dit bericht van Per Saldo.

beheerder