Toegankelijkheid/VN-verdrag gelijke behandeling

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering van het Verdrag
  Dat blijkt uit een peiling (link) van kennisinstituut Movisie en de VNG. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • College Rechten van de Mens helpt gemeenten en provincies bij het beoordelen van het eigen beleid
  Het College heeft daarvoor een Handreiking opgesteld. Meer daarover in dit bericht (bron:  Schulinck). In het bericht staan links naar de Handreiking.
 • Kabinet: neem beslissing over ratificatie van Facultatief Protocol
  Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol
  wacht al 6 jaar op ratificatie, maar door samenhang met andere verdragen heeft de regering dat tot nu niet gedaan.
  Recent heeft de Raad van State echter een advies over die ratificatie uitgebracht, waardoor er nu wel ruimte is voor de regering om te ondertekenen
  Meer over dit Protocol en het advies in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staan links naar het advies en naar een samenvatting.
 • 6 jaar VN-verdrag Handicap: nog veel te winnen
  Met die zin vat Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag samen. Zie verder dit bericht.
 • Kamervragen over uitvoering VN-verdrag beantwoord
  Door het vorige kabinet is de uitvoering van het VN-verdrag voor de periode 2018-2021 geregeld via het programma ‘Onbeperkt Meedoen  2018-2021’. De Eindrapportage (link)
  van dat project is eind vorig jaar naar de Tweede en Eerste kamer gestuurd (link). De Eerste Kamer had nog enkele vragen bij dit rapport en de brief. Die zijn nu
  beantwoord (link).
 • Welke voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid zijn overgenomen door de Kamer en het kabinet? (3)
  Eind april was er een debat in de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid en de langdurige zorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met
  voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
  De Minister stuurde voor dat debat een brief (link) over de verdere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Op VGN-website staat een kort verslag (link) van het debat.
  Ieder(in) besteedt deze week op zijn site aandacht aan de punten die door hen waren ingebracht en die door de Tweede Kamer en de minister zijn overgenomen (link).
  Bovenstaand bericht stond in een eerdere Docu-alert en is nu aangevuld met de reactie
  van Ieder(in).
 • Meeste discriminatiemeldingen afkomstig van mensen met beperking
  Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken 2021. Skipr schrift daarover (link).
  De Monitor is via deze link te vinden (bron: College).
 • VN gaat Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap toetsen
  De VN heeft Nederland inmiddels een vragenlijst opgestuurd. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet komt dichtbij
  Dit wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer . Zie voor een stand van zaken dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Tweede Kamer stemt vóór uitbreiding art.1 van de Grondwet met grondslag handicap
  De Kamer deed dat in grote meerderheid. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Mensen met zwaardere beperkingen kunnen onvoldoende meedoen
  Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CVRM ), dat onderzoek heeft laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij is
  speciaal gekeken naar zelfstandig leven in de samenleving, werk en onderwijs. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron Ieder(in); onderaan het bericht staat
  een link naar het onderzoeksrapport.
 • VN toetst Nederland op uitvoering van het verdrag
  Die toetsing gebeurt eind dit jaar of begin volgend jaar. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Gemeenten krijgen onvoldoende voor ‘toegankelijkheid’
  Dat blijkt uit een onderzoek bij ervaringsdeskundigen naar de toepassing van het VN-verdrag op gemeentelijke niveau. Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Per Saldo) ; onderaan het bericht staat een link naar het rapport van Movisie.
 • Kamer bespreekt opnieuw voorstel om ‘handicap’ toe te voegen aan artikel 1 Grondwet
  Dit voorstel is al eerder, voor de verkiezingen, door de Tweede en Eerste Kamer besproken en aangenomen, maar omdat het een Grondwetswijziging is moet de
  nieuwe Tweede Kamer en de huidige Eerste Kamer zich daar opnieuw over uitspreken. De bespreking in de Tweede Kamer was deze week. In beide kamers is nu
  een tweederde meerderheid nodig.
  Het wetsvoorstel wil de grondslag ‘handicap’ toevoegen aan artikel 1 van de Grondwet, waardoor ook het verbod op discriminatie vanwege een handicap in de Grondwet
  staat opgenomen. Meer info in dit bericht van Ieder(in) (link). Een kort verslag van het eerste gedeelte van het debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • College Rechten van de Mens wil betere wetgeving en uitvoering
  Dat schrijft het College in het jaarlijkse rapport over de uitvoering van het VN-Verdrag. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Het Jaarrapport over 2021 is
  via deze link te vinden
 • Participatie van mensen met verstandelijke beperking in 2020 afgenomen
  Dat is één van de uitkomsten van het rapport Monitoring Onbeperkt meedoen! Meer uitkomsten uit dat rapport in deze berichten van Skipr (link) en NZG (link).
  Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: NIVEL). Dit rapport is één van de deelstudies voor het eindrapport van het Project
  Onbeperkt Meedoen! dat liep van 2018-2021. Dat eindrapport (link) over het hele project is door staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
  toegestuurd. Zijn begeleidende brief is hier te vinden.
 • Aandacht in de pers voor vijf jaar VN-Verdrag Handicap
  Is de positie van mensen met een beperking ook echt verbeterd in de afgelopen vijf jaar? Over die vraag gaan publicaties van Vrij Nederland en een uitzending van Pointer Radio.
  Beide zijn te lezen respectievelijk te beluisteren via dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Stand van zaken ondertekening Facultatief Protocol bij het Verdrag
  Nederland heeft dit Facultatief Protocol nog niet ondertekend. In een schriftelijke overleg met de Tweede Kamer (link) beantwoord het kabinet
  vragen over de stand van zaken.
 • Vijf jaar VN-verdrag Handicap: nog veel werk te doen
  Dat is de conclusie uit een aantal ervaringsverhalen over vijf jaar VN-verdrag Handicap. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Apps van overheid nog nauwelijks toegankelijk
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Ieder(in) publiceert (link).
 • Grote verschillen tussen gemeenten bij sociale inclusie
  Dat blijkt uit een flitspeiling van VNG en Movisie. Meer info over die verschillen in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link).
 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen. Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • Stand van zaken goedkeuring facultatief Protocol bij het VN-Verdrag
  Dat facultatief Protocol is nog niet goed goedgekeurd (het Verdrag zelf wel). In een brief (link) informeert minister Van Ark de Tweede Kamer
  over de stand van zaken.
 • Eerste stap gezet voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
  De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wijziging van de Grondwet. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet om dit te bereiken. Omdat het een
  wijziging van de Grondwet betreft moet er nog een stap gezet worden: na de verkiezingen moet de wet opnieuw en dan met tweederde van de stemmen door
  de beide Kamers worden aangenomen. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Maak vaart met verbeteren digitale toegankelijkheid overheid
  Dat vraagt Ieder(in) met een aantal andere belangenorganisaties in een brief (link) aan de Tweede Kamer, die deze week over de digitalisering bij de overheid debatteerde.
 • Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving’
  Dat is één van de conclusies van het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap.
  Zie voor de samenvatting en het rapport dit bericht (bron: CRvM).
 • Voortgangsrapportage Programma ‘Onbeperkt Meedoen’
  Sinds 2018 loopt het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Dit programma wil uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Diverse departementen en maatschappelijke organisaties
  doen hieraan mee. Deze week stuurde minister Van Ark de Voortgangsrapportage over 2020 aan de Tweede Kamer. Zie voor haar begeleidende brief hier; de rapportage
  zelf is hier te vinden.
 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht. De Tweede Kamer is
  deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van
  Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).
 • Nieuwe handreiking over zelfstandig wonen
  Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking gemaakt die gemeenten moet helpen bij het woonbeleid voor mensen met een beperking.
  Meer over die handreiking in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • ‘Drie kwart gemeentesites nog niet geschikt voor mensen met beperking’
  Websites van gemeenten moeten op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Veel gemeenten voldoen nu nog niet aan
  die verplichting of verwachten dat zij die deadline niet gaan halen. Zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Zie meer in dit bericht (bron: NU.nl).
 • ‘Laat zien hoe wetgeving bijdraagt aan uitvoering van het VN-verdrag’
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een recent advies aan de regering. Het advies gaat over jongeren met een arbeidsbeperking.
  Zie voor een samenvatting hier; onderaan het bericht staat een link naar het advies zelf (bron: College voor de Rechten van de Mens).Zie voor een reactie van Ieder(in) op dit advies hier.
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • Reactie VWS op kritisch rapport over uitvoering Verdrag (3)
  Dat kritische rapport was uitgebracht door de Alliantie VN-verdrag. Deze week
  reageerde VWS daarop. Zie voor die reactie hier.
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie (‘Scherp debat, matig resultaat’) van Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (1)
  Dat verslag is afkomstig van Ieder(in) en is hier te vinden.

 

beheerder