Toegankelijkheid/VN-verdrag gelijke behandeling

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga..
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Hoe gaat het met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap?
  Zeven jaar geleden werd het VN-verdrag Handicapt geratificeerd. In dit artikel beschrijft Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering.
 • Hebben mensen met een beperking volledig toegang tot rechtsbescherming?
  Die vraag onderzocht het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in de Monitor 2022. Het College beantwoordde die vraag ontkennend en deed een
  aantal aanbevelingen ter verbetering. In dit artikel beschrijft het College wat er is gebeurd met de aanbevelingen.
 • ‘Discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kunnen we dat verminderen?’
  Onder die titel heeft Movisie een eenvoudig leesbare versie uitgebracht van een vorig jaar verschenen literatuuronderzoek. Meer over deze publicaties in dit bericht
  (bron: Movisie) ; in het bericht staat een link naar beide rapporten.
 • Voortgangsbrief over nationale invoeringsstrategie VN-verdrag
  Deze week stuurde minister Helder een brief (link) over de stand van zaken bij de uitvoering van het VN-verdrag.
 • Kabinet gaat eindelijk Facultatief Protocol ratificeren
  Dit Protocol (een soort bijlage) bij het VN-Verdrag biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève, als de regering
  zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet nu
  het Protocol gaat ratificeren. Zij komt binnenkort met een voorstel voor de goedkeuringswet.
  Reacties van Ieder(in) (link) en het College voor de Rechten van de Mens (link).
 • Nieuwe brochure over VN-Verdrag Handicap
  Die uitgebreide brochure is gemaakt door Ieder(in). In de brochure is er aandacht voor wat er nu eigenlijk in het VN-verdrag Handicap staat en wat men daaraan heeft.
  Ook is er een hoofdstuk voor lokale belangenbehartigers met informatie hoe zij het verdrag in hun belangenbehartigerswerk kunnen gebruiken. De brochure is
  via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in).
 • Laatste handtekening gezet: ’handicap’ nu toegevoegd aan artikel 1 Grondwet
  Vorige week zette minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) haar handtekening onder de wijziging van artikel 1 van Grondwet.
  Vanaf nu is handicap als discriminatiegrond toegevoegd aan de Grondwet. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Kamervragen beantwoord over Rapport rechtsbescherming van mensen met een beperking
  Eind vorig jaar bracht het College voor de Rechten van de Mens een rapport uit over rechtsbescherming van mensen met een beperking. Over dit Rapport zijn vragen
  gesteld door het CDA. Die zijn deze week door minister Helder beantwoord.
 • Voor eind maart kabinetsbesluit over ratificatie Facultatief Protocol
  Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève als de regering zich niet aan het Verdrag houdt.
  Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet voor het eind van dit kwartaal met een beslissing
  komt over die ratificatie. De Kamer had daar in een motie om gevraagd.
 • Verbod op discriminatie mensen met beperking komt in Grondwet
  De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de wijziging van artikel 1 van de Grondwet. Aan dat artikel is “handicap” toegevoegd, waardoor duidelijk
  is bepaald dat discriminatie op grond van handicap verboden is. Meer over de betekenis van deze Grondwetswijziging in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook op de site van Ieder(in) een overzicht van de reacties in de pers (link). Zie ook de persoonlijke blog van Boris van der Ham, nu voorzitter van VGN, en
  toentertijd als kamerlid initiatiefnemer voor deze wijziging van de Grondwet (bron: VGN).
 • Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen?
  Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht
  van deze vergoedingen. Dat overzicht is via dit
  bericht te vinden (bron:  Ieder(in).
 • PGGM: Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen
  PGGM heeft daar onderzoek naar laten doen. Meer resultaten uit dit onderzoek in dit bericht (bron:  Skipr).
 • Kabinet wordt strenger voor (schijn)zelfstandige in de zorg
  Dat schrijven  minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (FIN) in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief zelf
  is
   hier te vinden.
 • GroenLinks stelt vragen over de boete die leerlingen van een praktijkschool moeten betalen voor hun ov-kaart
  Deze week beantwoordde minister Wiersma tijdens het Vragenuurtje mondeling vragen hierover. Zie voor een korte samenvatting van de antwoorden
  dit
  bericht (bron: Tweede Kamer).
 • Wacht niet!  Bij ondersteuning aan voortijdig schoolverlaters met multiproblematiek
  Dat is de kern van dit artikel in Sociaal Bestek.
 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet is bijna zover
  Deze week besprak de Eerste Kamer de initiatiefwet waarmee  ‘handicap’ wordt toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 bevat het non-discriminatiebeginsel.
  Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, is een langdurige procedure aan vooraf gegaan met als sluitstuk deze tweede behandeling in de Eerste Kamer.
  Oorspronkelijk zou de stemming ook deze week plaatsvinden, maar die is uitgesteld tot januari. Meer over de betekenis van deze wet en over de procedure i
  in deze berichten van Ieder(in) (
  link) en VGN (link). Een samenvatting en volledig verslag van het debat in de Eerste Kamer is hier te vinden
  (bron: Eerste Kamer).
 • Tweede Kamer debatteert over uitvoering VN-verdrag Handicap
  Deze week besprak de Tweede Kamer de stand van zaken uitvoering van het VN-verdrag .Belangrijk daarbij waren de antwoorden die Nederland had gegeven
  op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de
  staten die het verdrag ondertekend hebben. Ook de recent verschenen 
  Monitor VN-verdrag handicap 2022 van het College voor de Rechten van de Mens
  was belangrijk . Meer over het debat in
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) Een aantal organisaties had voor het debat brieven met aandachtspunten voor
  de Kamer gestuurd. Meer daarover in deze berichten van Ieder(in)
  (link) en Coalitie voor Inclusie (link).
 • Minister Helder gaat einde maken aan herhaalindicaties chronisch zieken
  Dat zegde ze toe in het debat over de uitvoering van het VN-verdrag. Dat en nog meer uitkomsten van het debat in dit bericht (bron: Skipr/ANP).
  Een wat langer
  verslag van het debat staat op de website van de Tweede Kamer.
 • Guusje ter Horst gaat verbetering samenleving voor gehandicapten ‘aanjagen’
  Zij moet vaart brengen in de uitwerking van het Programma Onbeperkt Meedoen. Dat programma geeft praktisch uitvoering aan het VN-verdrag Handicap. Dat heeft
  minister Helder bekend gemaakt (link). Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Verbeterde aanpak van rechtsbescherming van mensen met beperking nodig
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag Handicap. Het College vindt dat mensen met een
  beperking nu nog onvoldoende toegang hebben tot rechtsbescherming. Meer hierover in deze berichten van Ieder(in) (link) en College (link).
  De Monitor van het College is via deze link te vinden.
 • Nederland antwoordt op vragenlijst over VN-verdrag Handicap
  Deze week stuurde minister Helder antwoorden op vragen die gesteld waren door het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de
  internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de staten die het verdrag ondertekend hebben. Zie voor die antwoorden hier en voor
  de begeleidende brief van minister Helder hier.
 • 71 concrete voorstellen voor een inclusieve samenleving
  Die staan in de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’, die is opgesteld door Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), samen met (ervarings)deskundigen.
  De nota moet nog worden besproken door Kabinet en Tweede Kamer. Meer over de inhoud van deze nota in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  De nota zelf is hier te lezen.
 • Akkoord gesloten om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken voor mensen met een beperking
  Dit akkoord is een uitwerking van één van de verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap. Het is gesloten tussen overheden  en vervoerders.
  Meer over de inhoud van dat Akkoord in deze berichten van Ieder(in) (link) en Coalitie voor Inclusie (link).
 • Beleidsbrief over Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking
  Deze week verscheen een brief van OCW, samen met VWS, over de toegankelijkheid  van de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking. Deze brief (link)
  is een uitwerking van het VN-verdrag Handicap en beschrijft welke stappen er genomen worden om die toegankelijkheid te verbeteren. Bij de brief zit een
  samenvatting (link) in eenvoudige taal.
 • Verbeterde aanpak van rechtsbescherming van mensen met beperking nodig
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag Handicap. Het College vindt dat mensen met een
  beperking nu nog onvoldoende toegang hebben tot rechtsbescherming. Meer hierover in deze berichten van Ieder(in) (link) en College (link).
  De Monitor van het College is via deze link te vinden.
 • Nederland antwoordt op vragenlijst over VN-verdrag Handicap
  Deze week stuurde minister Helder antwoorden op vragen die gesteld waren door het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de
  internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de staten die het verdrag ondertekend hebben. Zie voor die antwoorden hier en voor
  de begeleidende brief van minister Helder hier.
 • Grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering van het Verdrag
  Dat blijkt uit een peiling (link) van kennisinstituut Movisie en de VNG. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • College Rechten van de Mens helpt gemeenten en provincies bij het beoordelen van het eigen beleid
  Het College heeft daarvoor een Handreiking opgesteld. Meer daarover in dit bericht (bron:  Schulinck). In het bericht staan links naar de Handreiking.
 • Kabinet: neem beslissing over ratificatie van Facultatief Protocol
  Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol
  wacht al 6 jaar op ratificatie, maar door samenhang met andere verdragen heeft de regering dat tot nu niet gedaan.
  Recent heeft de Raad van State echter een advies over die ratificatie uitgebracht, waardoor er nu wel ruimte is voor de regering om te ondertekenen
  Meer over dit Protocol en het advies in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staan links naar het advies en naar een samenvatting.
 • 6 jaar VN-verdrag Handicap: nog veel te winnen
  Met die zin vat Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag samen. Zie verder dit bericht.
 • Kamervragen over uitvoering VN-verdrag beantwoord
  Door het vorige kabinet is de uitvoering van het VN-verdrag voor de periode 2018-2021 geregeld via het programma ‘Onbeperkt Meedoen  2018-2021’. De Eindrapportage (link)
  van dat project is eind vorig jaar naar de Tweede en Eerste kamer gestuurd (link). De Eerste Kamer had nog enkele vragen bij dit rapport en de brief. Die zijn nu
  beantwoord (link).
 • Welke voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid zijn overgenomen door de Kamer en het kabinet? (3)
  Eind april was er een debat in de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid en de langdurige zorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met
  voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
  De Minister stuurde voor dat debat een brief (link) over de verdere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Op VGN-website staat een kort verslag (link) van het debat.
  Ieder(in) besteedt deze week op zijn site aandacht aan de punten die door hen waren ingebracht en die door de Tweede Kamer en de minister zijn overgenomen (link).
  Bovenstaand bericht stond in een eerdere Docu-alert en is nu aangevuld met de reactie
  van Ieder(in).
 • Meeste discriminatiemeldingen afkomstig van mensen met beperking
  Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken 2021. Skipr schrift daarover (link).
  De Monitor is via deze link te vinden (bron: College).
 • VN gaat Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap toetsen
  De VN heeft Nederland inmiddels een vragenlijst opgestuurd. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet komt dichtbij
  Dit wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer . Zie voor een stand van zaken dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Tweede Kamer stemt vóór uitbreiding art.1 van de Grondwet met grondslag handicap
  De Kamer deed dat in grote meerderheid. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Mensen met zwaardere beperkingen kunnen onvoldoende meedoen
  Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CVRM ), dat onderzoek heeft laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij is
  speciaal gekeken naar zelfstandig leven in de samenleving, werk en onderwijs. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron Ieder(in); onderaan het bericht staat
  een link naar het onderzoeksrapport.
 • VN toetst Nederland op uitvoering van het verdrag
  Die toetsing gebeurt eind dit jaar of begin volgend jaar. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Gemeenten krijgen onvoldoende voor ‘toegankelijkheid’
  Dat blijkt uit een onderzoek bij ervaringsdeskundigen naar de toepassing van het VN-verdrag op gemeentelijke niveau. Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Per Saldo) ; onderaan het bericht staat een link naar het rapport van Movisie.
 • Kamer bespreekt opnieuw voorstel om ‘handicap’ toe te voegen aan artikel 1 Grondwet
  Dit voorstel is al eerder, voor de verkiezingen, door de Tweede en Eerste Kamer besproken en aangenomen, maar omdat het een Grondwetswijziging is moet de
  nieuwe Tweede Kamer en de huidige Eerste Kamer zich daar opnieuw over uitspreken. De bespreking in de Tweede Kamer was deze week. In beide kamers is nu
  een tweederde meerderheid nodig.
  Het wetsvoorstel wil de grondslag ‘handicap’ toevoegen aan artikel 1 van de Grondwet, waardoor ook het verbod op discriminatie vanwege een handicap in de Grondwet
  staat opgenomen. Meer info in dit bericht van Ieder(in) (link). Een kort verslag van het eerste gedeelte van het debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • College Rechten van de Mens wil betere wetgeving en uitvoering
  Dat schrijft het College in het jaarlijkse rapport over de uitvoering van het VN-Verdrag. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Het Jaarrapport over 2021 is
  via deze link te vinden
 • Participatie van mensen met verstandelijke beperking in 2020 afgenomen
  Dat is één van de uitkomsten van het rapport Monitoring Onbeperkt meedoen! Meer uitkomsten uit dat rapport in deze berichten van Skipr (link) en NZG (link).
  Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: NIVEL). Dit rapport is één van de deelstudies voor het eindrapport van het Project
  Onbeperkt Meedoen! dat liep van 2018-2021. Dat eindrapport (link) over het hele project is door staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
  toegestuurd. Zijn begeleidende brief is hier te vinden.
 • Aandacht in de pers voor vijf jaar VN-Verdrag Handicap
  Is de positie van mensen met een beperking ook echt verbeterd in de afgelopen vijf jaar? Over die vraag gaan publicaties van Vrij Nederland en een uitzending van Pointer Radio.
  Beide zijn te lezen respectievelijk te beluisteren via dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Stand van zaken ondertekening Facultatief Protocol bij het Verdrag
  Nederland heeft dit Facultatief Protocol nog niet ondertekend. In een schriftelijke overleg met de Tweede Kamer (link) beantwoord het kabinet
  vragen over de stand van zaken.
 • Vijf jaar VN-verdrag Handicap: nog veel werk te doen
  Dat is de conclusie uit een aantal ervaringsverhalen over vijf jaar VN-verdrag Handicap. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Apps van overheid nog nauwelijks toegankelijk
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Ieder(in) publiceert (link).
 • Grote verschillen tussen gemeenten bij sociale inclusie
  Dat blijkt uit een flitspeiling van VNG en Movisie. Meer info over die verschillen in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link).
 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen. Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • Stand van zaken goedkeuring facultatief Protocol bij het VN-Verdrag
  Dat facultatief Protocol is nog niet goed goedgekeurd (het Verdrag zelf wel). In een brief (link) informeert minister Van Ark de Tweede Kamer
  over de stand van zaken.
 • Eerste stap gezet voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
  De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wijziging van de Grondwet. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet om dit te bereiken. Omdat het een
  wijziging van de Grondwet betreft moet er nog een stap gezet worden: na de verkiezingen moet de wet opnieuw en dan met tweederde van de stemmen door
  de beide Kamers worden aangenomen. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Maak vaart met verbeteren digitale toegankelijkheid overheid
  Dat vraagt Ieder(in) met een aantal andere belangenorganisaties in een brief (link) aan de Tweede Kamer, die deze week over de digitalisering bij de overheid debatteerde.
 • Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving’
  Dat is één van de conclusies van het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap.
  Zie voor de samenvatting en het rapport dit bericht (bron: CRvM).
 • Voortgangsrapportage Programma ‘Onbeperkt Meedoen’
  Sinds 2018 loopt het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Dit programma wil uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Diverse departementen en maatschappelijke organisaties
  doen hieraan mee. Deze week stuurde minister Van Ark de Voortgangsrapportage over 2020 aan de Tweede Kamer. Zie voor haar begeleidende brief hier; de rapportage
  zelf is hier te vinden.
 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht. De Tweede Kamer is
  deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van
  Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).
 • Nieuwe handreiking over zelfstandig wonen
  Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking gemaakt die gemeenten moet helpen bij het woonbeleid voor mensen met een beperking.
  Meer over die handreiking in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • ‘Drie kwart gemeentesites nog niet geschikt voor mensen met beperking’
  Websites van gemeenten moeten op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Veel gemeenten voldoen nu nog niet aan
  die verplichting of verwachten dat zij die deadline niet gaan halen. Zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Zie meer in dit bericht (bron: NU.nl).
 • ‘Laat zien hoe wetgeving bijdraagt aan uitvoering van het VN-verdrag’
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een recent advies aan de regering. Het advies gaat over jongeren met een arbeidsbeperking.
  Zie voor een samenvatting hier; onderaan het bericht staat een link naar het advies zelf (bron: College voor de Rechten van de Mens).Zie voor een reactie van Ieder(in) op dit advies hier.
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • Reactie VWS op kritisch rapport over uitvoering Verdrag (3)
  Dat kritische rapport was uitgebracht door de Alliantie VN-verdrag. Deze week
  reageerde VWS daarop. Zie voor die reactie hier.
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie (‘Scherp debat, matig resultaat’) van Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (1)
  Dat verslag is afkomstig van Ieder(in) en is hier te vinden.

 

beheerder