Toegankelijkheid/VN-verdrag gelijke behandeling

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht. De Tweede Kamer is
  deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van
  Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).
 • Nieuwe handreiking over zelfstandig wonen
  Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking gemaakt die gemeenten moet helpen bij het woonbeleid voor mensen met een beperking.
  Meer over die handreiking in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • ‘Drie kwart gemeentesites nog niet geschikt voor mensen met beperking’
  Websites van gemeenten moeten op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Veel gemeenten voldoen nu nog niet aan
  die verplichting of verwachten dat zij die deadline niet gaan halen. Zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Zie meer in dit bericht (bron: NU.nl).
 • ‘Laat zien hoe wetgeving bijdraagt aan uitvoering van het VN-verdrag’
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een recent advies aan de regering. Het advies gaat over jongeren met een arbeidsbeperking.
  Zie voor een samenvatting hier; onderaan het bericht staat een link naar het advies zelf (bron: College voor de Rechten van de Mens).Zie voor een reactie van Ieder(in) op dit advies hier.
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • Reactie VWS op kritisch rapport over uitvoering Verdrag (3)
  Dat kritische rapport was uitgebracht door de Alliantie VN-verdrag. Deze week
  reageerde VWS daarop. Zie voor die reactie hier.
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie (‘Scherp debat, matig resultaat’) van Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (1)
  Dat verslag is afkomstig van Ieder(in) en is hier te vinden.
 • Positie van mensen met een beperking verslechterd
  Dat concludeert de Alliantie VN-verdrag Handicap> Zie voor meer info deze berichten van Ieder(in) (link) Binnenlands Bestuur (link) ,
 • Kamervragen beantwoord over laksheid gemeenten bij uitvoering van Verdrag
  Eind oktober publiceerde de vereniging van rekenkamers (NVRR) de resultaten van onderzoek dat zij in samenwerking met het  College voor de Rechten van de Mens had
  gehouden naar de uitvoering van het Verdrag. Conclusie was dat een aantal gemeenten laks was met die uitvoering. Over dat onderzoek zijn Kamervragen gesteld door GroenLinks
  resp. de PvdA. Die vragen zijn nu beantwoord (link)  (Groenlinks) resp. (link) (Pvda).
 • Voortgangsbrief over uitvoering Programma Onbeperkt Meedoen
  Via het programma Onbeperkt Meedoen stimuleert het kabinet de uitvoering van het verdrag. Deze week stuurde minister De Jonge een brief met enkele bijlagen over de
  stand van zaken bijn de invoering. Die brief en bijlagen zijn via deze link te vinden.
 • Nog veel gemeenten zonder plan voor uitvoering VN-verdrag handicap (3)
  Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door gemeentelijke Rekenkamers in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Sociaalweb). Zie voor de reactie van VNG hier.
 • Nog veel gemeenten zonder plan voor uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op de info hierover in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht van Binnenlands Bestuur (link). Klik hier voor de reactie van Ieder(in).
 • Decentralisaties beperken werking VN-verdrag (1)
  Dat schrijft Illya Soffer (directeur van Ieder(in)), in een blog op Sociaalweb. Haar blog is hier te lezen.
 • Meer festivals (toegankelijk) voor mensen met (verstandelijke) beperking
  Daarover schrijft Zorg+Welzijn in dit artikel.
 • Recht moet ook toegankelijk zijn voor mensen met verstandelijke beperking
  Daarvoor pleitten medewerkers van MEE Friesland bij minister Dekker die op werkbezoek was in Leeuwarden. Meer in dit bericht (bron: MEE Friesland).
 • Tweede Kamer wil duidelijkheid over klachtrecht naleving Verdrag
  In de vorige Docu-alert meldden we dat het kabinet de ondertekening (‘ratificatie’) van het zgn. ‘Facultatief Protocol’ wil uitstellen. Dat ‘Facultatief Protocol’
  is een bijlage bij het Verdrag en regelt de mogelijkheid om bij het VN-Comité in Genève te klagen over de naleving van het Verdrag.
  De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen waarin het Kabinet wordt gevraagd om voor de zomer met een duidelijk standpunt te komen over de ratificatie.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Kabinet stelt invoering klachtrecht over het Verdrag voorlopig uit
  De mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Geneve over de uitvoering van het Verdrag is geregeld in een apart bijlage bij dat Verdrag
  (het zgn. Facultatief Protocol). Dat moet apart door een staat ondertekend worden. Nederland heeft dat –in tegenstelling tot veel andere landen – nog niet gedaan.
  Het Kabinet heeft nu besloten om die ondertekening voorlopig uit te stellen Zie hier voor de brief die minister Blok daarover schreef.
 • Reactie VWS op manifest over mensen met een verstandelijke beperking
  Eind vorig jaar heeft een aantal VG-belangenorganisaties een Manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat Manifest vragen zij om een specifieke uitwerking van
  het Verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge nu schriftelijk gereageerd op dat Manifest (link).
 • Kabinet:  regel ook het klachtrecht over het verdrag!
  Dat vraagt de Alliantie VN-verdrag, waar Ieder(in) deel van uitmaakt, in een brief aan de Tweede Kamer. De mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen
  bij het VN-Comité in Geneve is geregeld in een apart bijlage bij het verdrag (het zgn. Facultatief Protocol). Dit moet apart door een staat ondertekend worden.
  Nederland heeft dat –in tegenstelling tot veel andere landen – nog niet gedaan.  Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik Iedere gemeente moet een Lokale Inclusie agenda maken. Daarvoor is nu
  een handreiking beschikbaar. Zie verder dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Kamervragen over Rapportage uitvoering Verdrag beantwoord
  Eind vorig jaar publiceerde het College voor de Rechten van de Mens een Rapportage over de uitvoering van het Verdrag door Nederland. Die rapportage was gericht aan
  de VN-organisatie die toeziet op de uitvoering van het Verdrag door de landen die het Verdrag ondertekend hebben. Over die Rapportage zijn Kamervragen gesteld
  door de CU. Die vragen zijn deze week beantwoord (link).
 • Goed toegankelijke websites blijft probleem voor gemeenten
  Dat blijkt uit onderzoek, waarover Binnenlands Bestuur schrijft (link). Zie ook dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Breda meest toegankelijke stad van Nederland
  Die gemeente krijgt hiervoor een Europese prijs (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hoe gaat het met het VN-verdrag Handicap na twee jaar?
  Onder die titel rapporteert het College voor de Rechten van de Mens over de uitvoering van het VN-verdrag in Nederland. Het rapport is bedoeld voor
  het VN-comité dat toezicht houdt op de uitvoering van de het Verdrag door de lidstaten van de VN. Zie voor samenvatting en rapport dit bericht
  (bron: College voor de Rechten van de Mens).
 • Wat staat er in de Miljoenennota over de uitvoering van het Verdrag?
  Ieder(in) heeft dat uitgezocht en op een rijtje gezet. Klik daarvoor hier.
 • ‘Kwetsbare Nederlanders vragen nauwelijks hulp aan het sociale netwerk’
  Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek na onderzoek. Dit staat op gespannen voet met het overheidsbeleid dat
  uitgaat van inzet van het sociale netwerk bij kwetsbare mensen. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Raad van State kritisch over gevolgen digitalisering overheid
  In een advies over de verdergaande digitalisering bij de overheid waarschuwt de Raad van State voor de gevolgen voor niet-zelfredzame burgers. Zie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Onderzoek toegankelijkheid Winterswijk en Utrecht voor mensen met LVB
  De Inspecties Toezicht Sociaal Domein toetsen via mystery-guests met een LVB de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke
  beperking. Twee van die gemeenten zijn Winterswijk en Utrecht. Zie voor meer info en een link naar het onderzoeksrapport over Winterswijk dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Het rapport  over Utrecht is via link te vinden.
 • Minister Ollongren wil gesprek over verbeteringen stemproces voor gehandicapten
  Dat is de uitkomst van een debat met de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Eerste rapportage over de uitvoering gepubliceerd
  Deze week stuurde minister De Jonge de Tweede Kamer de eerste rapportage over de uitvoering van het VN-verdrag. Die rapportage is bedoeld voor het Comité voor
  de rechten van personen met een handicap in Genève. Deze internationale organisatie toetst de naleving van het Verdrag. Zie voor die rapportage en andere relevante stukken hier.
 • ‘Zelfredzaamheid’ geen excuus om mensenrechten te verwaarlozen’
  Onder die kop presenteert het College voor de Rechten van de Mens zijn jaarlijkse rapportage over de toepassing van de mensenrechten in Nederland. Meer info
  in dit bericht (bron: College); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
 • ‘Het VN-verdrag Handicap; wordt daar nog wat mee gedaan? Best wel ja.’
  Onder die kop schrijft Matthijs Vermaat een blog met daarin een kort overzicht van de voornaamste ontwikkelingen (link) ( bron: Sociaalweb)
 • Onbeperkt Meedoen: kabinet wil gelijke toegang voor gehandicapten
  Dat staat in het actieprogramma Onbeperkt Meedoen dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Meer info over dit programma in deze berichten
  van Sociaalweb (link), Ieder(in)(1) (link) en Ieder(in)(2) (link). De brief van de Minister de Jonge is hier te vinden. Klik voor het actieprogramma hier.
  Deze week presenteerde een groep van 25 ‘koplopergemeenten’ het Manifest ‘Iedereen doet mee”Meer info in dit bericht . Onderaan het bericht staat een link
  naar het Manifest . Zie voor een reactie van VGN deze plannen hier.
 • Drie Friese musea toegankelijk voor mensen met verstandelijke beperking
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Stand van zaken uitvoering verdrag door gemeenten
  VNG heeft samen met Movisie de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag gepeild. Meer info daarover in dit bericht (bron: VNG); onderaan het bericht staan links
  naar het rapport en naar een samenvatting.
 • VNG geeft project VN-verdrag Handicap verder inhoud
  Zie daarvoor deze twee berichten d.d. 19/4 (link) en 26/4 (link) van VGN.
 • LVB-Mystery Guests toetsen toegankelijkheid diensten gemeente
  Bij enkele gemeenten in het land hebben mystery guests van de LFB gekeken hoe toegankelijk de gemeentelijke diensten daar zijn. Zie voor een bericht daarover hier;
  onderaan het bericht staan links naar o.m. het onderzoeksrapport over de gemeente Goes.
 • Gemeenten overtreden privacyregels op sociaal domein maar in beperkte mate
  Dat zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen van de SP. Zie voor zijn antwoorden hier. Zie voor een kort bericht daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Zorg is weer koploper bij aantal datalekken
  Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Skipr bericht daarover (link).
 • ‘Meedoen in de samenleving met een beperking nog altijd niet vanzelfsprekend’
  Dat is de conclusie van een ondersoek dat NIVEL en Trimbosinstituut hebben uitgevoerd in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Verdere info in dit bericht
  (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Weer klachten over mogelijkheid stemmen door mensen met een beperking
  Het College voor de Rechten van de Mens had een speciaal meldpunt gemaakt, waar geklaagd kon worden over problemen bij het stemmen. Bij dit meldpunt
  zijn veel klachten binnengekomen. Zie voor meer info dit bericht van Gemeente.nu/ANP (link).
  Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat heeft het kabinet in een brief (link) laten weten
  (bron: Ieder(in)).
 • Bouwbesluit niet in overeenstemming met het Verdrag
  Dat hebben cliëntenorganisaties waaronder Ieder(in)) de Tweede Kamer laten weten.. Zie voor meer info hier (bron: Ieder(in)).
 • Rijk gaat gemeenten aansporen om VN-verdrag uit te voeren
  Dat is één van de uitkomsten van een debat met de Tweede Kamer, waarover Ieder(in) bericht (link).
 • Kamer debatteert over toegankelijkheid
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voorafgaand aan die vergadering had ieder(in) nog een brief
  geschreven, waarin o.m. gepleit werd voor financiering van ervaringsdeskundigheid. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
  VGN heeft een kort verslag van dit debat (link).
 •  Vijf uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie
  Op de website van Ieder(in) staan vijf uitspraken, waarin het College concludeert dat er sprake is van discriminatie. Zie daarvoor dit bericht.

 

beheerder