Participatiewet

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Meer weten over de Participatiewet? Klik hier voor een korte samenvatting

Oude sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer opvangen. De gemeenten zullen hiervoor moeten opdraaien. lees meer

De volgende informatie is overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd
  Deze uitgebreide brochure focust zich op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet. De brochure
  is nu aangepast aan de  veranderde wet- en regelgeving. Meer over die brochure in dit bericht (bron:  Samen voor de klant); in het bericht staat een link naar de brochure.
 • UWV: 58.763 banen van banenafspraak gerealiseerd.
  Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. Deze banen zijn gerealiseerd tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020.  De doelstelling van de
  banenafspraak voor eind 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Zie voor die cijfers en de Trendrapportage dit bericht (bron: UWV).
  In het bericht staan ook cijfers over beschut werken. De Trendrapportage bevat niet alleen landelijke maar ook regionale cijfers.
 • Effecten van corona op de banenafspraak nog onzeker
  Dat antwoord staatssecretaris Van ‘t Wout op Kamervragen van GroenLinks. Die antwoorden zijn hier te vinden.
 • Participatiewet doet mensen met een beperking tekort”
  Dat schrijft Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in een blog (link). Zij reageert daarin op de evaluatie van vijf jaar Participatiewet.
 • Gemeenten wijken nauwelijks af van kostendelersnorm
  Gemeenten hebben de bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te zien van de kostendelersnorm. Uit onderzoek van ARGOS blijkt dat gemeenten nauwelijks
  van die bevoegdheid gebruik maken. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Hoe ging het met de Wsw in 2019?
  Die gegevens zijn terug te vinden in het Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 (link).
 • FNV aarzelend over voorgestelde Cao Participatiewet
  In de vorige Docu-alert meldden we dat de VNG voorstelt om een cao af te sluiten  voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. De FNV zet deze week vraagtekens bij dit voornemen.
  Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: wij halen doelen banenafspraak wel; alleen rijksoverheid niet
  Twee weken terug werden de resultaten van de banenafspraak tot eind 2019 bekend. Uit die resultaten bleek dat het bedrijfsleven de doelstellingen haalt, maar dat de sector
  overheid nog tekort schiet. Uit recente publicaties blijkt nu dat gemeenten de doestellingen ook halen, maar dat vooral de rijksoverheid tekort schiet. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws SZW 2020- 5 verschenen
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt gemeenten enkele maken per jaar een brief met informatie over beleid, onderzoeken e.d. Deze week verscheen nr 5.
  De inhoudsopgave en de teksten  zijn hier te vinden
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor  de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Cedris wil basisbaan in plaats van uitkering
  Meer daarover in deze twee berichten van Cedris (link), link.  Dit idee maakt onderdeel uit van de publicatie ‘Investeren in mensen’, dat is uitgebracht
  door het Platform Toekomst van Arbeid . Deze publicatie bevat een aantal  aanbevelingen voor de komende kabinetsformatie volgend jaar.
 • VNG wil cao voor ‘onderkant’ arbeidsmarkt
  Die cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Banenafspraak: overheid haalt doel nog steeds niet, bedrijfsleven wel
  Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark deze week stuurde met de cijfers
  over 2019. Meer over die cijfers in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van de
  staatssecretaris is via dit bericht te lezen.
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020
  De bedragen van een aantal uitkeringen, waaronder de Wajong, zijn per 1 juli gewijzigd.
  Zie voor een overzicht van de wijzigingen  hier.
 • Kennisdocument banenafspraak geactualiseerd
  In het document staat alle relevante  informatie over de banenafspraak en de quotumregeling. Zie voor de gewijzigde onderwerpen dit bericht
  (bron: samen voor de klant); in het bericht  staat een link naar het vernieuwde
 • CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
  Zie voor meer details over die proef van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) dit bericht (bron: Schulinck).
 • Teleurstellende reactie Van Ark op tekorten Wsw
  Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor die reactie dit bericht van VGN.
 • SP en CDA willen sociale werkplaats nieuw leven inblazen
  Meer over dat voorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Van Ark informeert Kamer over uitkomsten onderzoek naar Participatiewet
  De afgelopen periode zijn diverse onderzoeken afgerond naar onderdelen van de Participatiewet. Staatssecretaris Van Ark stuurde die rapporten deze week naar
  de Kamer. In de begeleidende brief geeft zij aan wat die onderzoeksresultaten betekenen voor haar beleid. Zie voor die brief hier; de  onderzoeksrapporten zijn als
  als bijlage  bij die brief gevoegd.
 • Minimumloon en bijstandsnormen wijzigen  per 1 juli a.s.
  Zie voor de nieuwe bedragen deze brief van SZW aan de gemeenten.
 • De Wajong gaat veranderen 2020-2021
  Het ministerie van SZW heeft de veranderingen in de Wajong in een factsheet samengevat. Die factsheet is hier te vinden. Ook is er een overzicht (link)
  met veel gestelde vragen en antwoorden over die veranderingen.
 •  Wijziging Participatiewet verworpen: opluchting voor mensen met beperking
  De Eerste Kamer heeft een wetsontwerp verworpen waarbij familieleden die mantelzorgen gekort zouden worden op hun bijstandsuitkering. Dankzij de Eerste
  Kamer gaat dat nu niet door en wordt de kostendelersnorm niet op hen van toepassing.Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en Nationale Zorggids (link)
 • Wet Harmonisatie Wajong door Eerste Kamer aangenomen
  Ondanks acties van diverse cliëntenorganisaties heeft de Eerste Kamer de Wet harmonisatie Wajong aangenomen. Wel zijn er door de staatssecretaris Van Ark
  enkele toezeggingen gedaan. Zie voor die toezeggingen deze brief van de staatssecretaris (link) Meer is te lezen in deze berichten van LCR (link), Ieder(in) (link)
  en Programmaraad (link).
 • Tegenprestatie haalt niet meer mensen uit bijstand
  Dat is één van de conclusies die het Centraal Planbureau (CPB) trekt uit een evaluatie van diverse experimenten in de Bijstandswet. Zie meer over die
  experimenten en de resultaten daarvan in dit bericht van Schulinck (link), Het CPB-rapport is hier te vinden. Staatssecretaris Van Ark stuurde deze week haar beleidsreactie (link)
  op de uitkomsten van de experimenten. Bij deze brief zitten ook de eindrapporten dan de afzonderlijke lokale experimenten.
 • Het bruto wettelijk minimumloon wijzigt per 1 juli 2020
  Het wordt dan € 1.680,00 per maand exclusief vakantiegeld. Zie verder deze publicatie van SZW.
 • Banenafspraak behaalt op papier, beloftes beschut werk blijven uit
  Zo vat Ieder(in) de situatie rondom de banenafspraak samen (link).
 • Is de Harmonisatie Wajong wel of geen verslechtering?
  Onder die kop doet Ieder(in) kort verslag van een debat deze week in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Harmonisatie Wajongregimes
 • Overheid blijft achterlopen bij waarmaken banenafspraak
  Door dit kabinet zijn bij de start afspraken gemaakt over het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid slaagt er al
  jaren niet in om de afgesproken aantallen te halen; het bedrijfsleven lukt dat wel. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over 2019 (dus nog van voor de coronacrisis).
  Zie voor die cijfers en meer toelichting dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Geef gemeente meer beleidsruimte in de Participatiewet
  Daarvoor pleiten de gemeenten Utrecht en Groningen. Zij willen meer maatwerk kunnen leveren om mensen aan het werk te helpen. Meer daarover in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Clientenparticipatie word steeds verder uitgehold
  Dat schrijft de LCR in reactie op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Aanleiding voor die uitspraak was het ontslag van een aantal leden van de
  Participatieraad Participatiewet in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De CRvB zag geen problemen in dat ontslag. Meer in dit bericht (bron: LCR);
  onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Concept-uitvoeringsbesluiten wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  Op dit moment is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in behandeling bij de Eerste Kamer. Door het kabinet is een conept-uitvoeringsbesluit gepubliceerd.
  Dit besluit gaat over de wijzigingen die per 2021 moeten ingaan. Zie voor dat besluit de bijdrage bij deze brief van staatssecretaris Van Ark.
 • LCR ziet problemen bij Wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft vanuit cliëntperspectief kritisch gereageerd op dit wetsvoorstel, waarbij de banenafspraak en de Quotumregeling worden
  vereenvoudigd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: LCR).
 • Verlenging registratieduur of uitschrijving doelgroepenregister
  Het doelgroepenregister is ingesteld vanwege de banenafspraak, die overheid en sociale partners enkele jaren geleden met elkaar zijn aangegaan. Het ministerie
  van SZW heeft een document gepubliceerd waarin de mogelijkheden van verlenging van inschrijving in het doelgroepenregister en van uitschrijving worden uitgelegd (link).
 • FNV wil uitstel vereenvoudiging Wajong
  Die aanpassing is in behandeling bij de Eerste Kamer. De FNV wil dat die wetswijziging eerst goed wordt getoetst aan het VN-verdrag Handicap.
  Meer daarover in dit bericht (bron:  NZG).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Enschede verlaagt boetes bij overtreding Participatiewet
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • ‘Gekleineerd door de Participatiewet’
  Dat is de kop boven een artikel in Binnenlands Bestuur (link), waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek van de FNV onder gebruikers van de Participatiewet.
  Zie ook dit bericht (bron: FNV) en deze brochure (link).
 • Participatiewet zet generatie jongeren met een beperking aan de kant’
  Dat zegt Ieder(in) deze week in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet. Zie voor de hele reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de gezamenlijke reactie van VGN, Divosa, Cedris en FNV deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden (2)
  In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert zijn hier de antwoorden van Financiën en SZW op Kamervragen van CDA en VVD over mogelijkheden om Wajongers ontvangen
  bonussen te laten houden. Zie voor die antwoorden hier.
 • Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  In deze periode behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. Het wetsvoorstel is in de fase van schriftelijke voorbereiding. Deze week antwoordde de
  staatssecretaris op een  reeks vragen van de Kamer (‘Nadere memorie van antwoord’). Zie voor die nadere memorie hier.
 • Bijna 40% jongeren zonder startkwalificatie zit zonder werk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, waarover Schulinck bericht (link). Zie voor meer info en cijfers ook het bericht van CBS (link).
 • Wetsontwerp vereenvoudiging banenafspraak vrijgegeven voor consultatie
  Op dat concept wetsvoorstel kan tot 3 april gereageerd worden. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb). Het wetsontwerp en ontwerp toelichting zijn  te vinden via de
  consultatiesite van de rijksoverheid (link).
 • Gemeentenieuws van SZW 2020-2 gepubliceerd
  Via Gemeentenieuws informeert SZW de gemeenten periodiek over ‘kleine’ beleidswijzigingen, aanpassingen in de uitvoering, verschenen onderzoeks-
  rapporten e.d. Deze week verscheen nummer 2 van dit jaar (link).
 • Wetsvoorstel ‘Breed offensief’ naar Tweede Kamer gestuurd
  Met dat ‘Breed Offensief ’wil staatssecretaris Van Ark meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Meer info over dat wetsontwerp in dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Zie voor de brief aan de Tweede Kamer hier. Bij deze brief zijn het wetsontwerp, de toelichting, alsmede een aantal adviezen en rapporten over het wetsvoorstel als bijlage toegevoegd.
 • Drie voorstellen voor verbetering van de Participatiewet
  Die voorstellen zijn afkomstig van VNG en Divosa. In februari evalueert de Tweede Kamer de Participatiewet. Deze voorstellen zijn bedoeld voor die evaluatie. Meer info hier (bron: VNG).
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • VNG (e.a.) niet eens met voorgestelde wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Volgens de VNG (de koepel van de gemeenten) gaat dit een half miljard kosten. Daarnaast heeft de VNG praktische en principiële bezwaren.
  Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Ook Divosa heeft op het voorstel gereageerd. Deze organisatie (het samenwerkingsverband
  van sociale diensten) waarschuwt voor problemen bij de uitvoering (link). Inmiddels is ook de kritische reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) bekend. Klik voor die reactie hier.
 • Ruim 58.500 banen van Banenafspraak gerealiseerd
  Dat blijkt uit de Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV. Meer info en cijfers in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden
  Daarom hebben VVD-Kamerleden de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken gevraagd om dat wel mogelijk te maken. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Internetconsultatie inkomensbegrip en garantiebedrag Wajong
  Het ministerie van SZW wil o.a. het inkomensbegrip in de diverse Wajong-vormen op elkaar afstemmen. Daarvoor is een concept-besluit gepubliceerd,
  waarop gereageerd kan worden. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb). Zie voor het concept-besluit zelf hier.
 • Nieuwe cijfers over gebruik Participatiewet en stapeling per gemeente
  Die cijfers gaan over het eerste halfjaar van 2019 en zijn te vinden via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daar zijn per gemeente cijfers te vinden over
  het gebruik van de Participatiewet en over de combinatie van Participatiewet met andere ondersteuning, zoals bijvoorbeeld Wmo en  Jeugdwet (de ‘stapeling’).
  De cijfers zijn via dit bericht te vinden.
 • Ieder(in) niet eens met wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Ieder(in) vindt dat dit alleen kan als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zie verder deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).
 • Kabinet ziet geen aanleiding om minimumloon extra te verhogen
  Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Vakbonden hadden om een extra verhoging gevraagd. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van
  de minister is hier te vinden.
 • 60.000 mensen uit de WSW naar de arbeidsmarkt – is dat reëel?
  Onder die kop staat een kort opiniërend artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Doelgroep beschut werken zit nog steeds vaak thuis
  Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  Trouw bericht daarover. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Hoe gaan de overheidswerkgevers de Banenafspraak waarmaken?
  Daarover hebben de werkgevers in de overheidssector en in de onderwijssector afspraken gemaakt. Zie voor die werkplannen dit bericht  (bron: samenvoordeklant).
  In het bericht staat een link naar de brief die minister Knops daarover schreef  naar de Tweede Kamer.
 • Wat verandert er in de sociale zekerheid per 1 januari a.s. ?
  Meer daarvoor dit bericht (bron: Schulinck).
 • Overzicht uitkeringsbedragen per 1 januari a.s.
  Dat overzicht is via deze link te vinden.
 • Mensen met arbeidsbeperking raken uit zicht gemeenten
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een Rapport van de Nationale Ombudsman. Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn volgens dit Rapport
  nog steeds nauwelijks in beeld bij gemeenten. Meer in dit bericht. Het Rapport is via deze link te vinden (bron: Nationale Ombudsman).
 • Extra geld voor meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
  Het Rijk stelt 8 miljoen euro extra beschikbaar voor pilots generieke werkvoorziening. Meer uitleg daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb). Klik hier voor de brief
  die staatssecretaris Van Ark daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Kamervragen beantwoord over vertraging van verlaging beslagvrije voet
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn deze week beantwoord. De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Loopbaan jonggehandicapte vergt veel begeleiding
  Die kop staat boven dit artikel op de website Sociale Vraagstukken. In het artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek Jonggehandicapten onder de Participatiewet
  dat SEO en Panteia uitvoerden.
 • FNV wil met VNG in gesprek over cao Participatiewet
  Die cao zou moeten gelden voor werknemers met een arbeidsbeperking, die onder de Participatiewet werken in beschut werk of gedetacheerd zijn bij een
  andere werkgever. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Inclusieve arbeidsmarkt nog ver weg
  Dat concludeert Ieder(in) op basis van eigen onderzoek. Meer in dit artikel; onderaan het artikel  staat een  link naar het onderzoeksrapport.
 • Waarschuwingen decentralisaties genegeerd’
  In dit artikel (link) in Binnenlands Bestuur reageert een aantal betrokkenen op de
  kritische rapporten over de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • SZW publiceert cijfers over uitvoering Participatiewet 2015-2019
  Die factsheet is te vinden via deze link (bron Divosa) ; onderaan het bericht staat een link naar de factsheet.
 • ‘Levenslange uitzichtloosheid voor jonggehandicapten’
  Dat is de kop boven een blog (link) van Erwin Dijkstra. Hij reageert op het aannemen van het wetsontwerp Vereenvoudiging Wajong (bron: Leidenlawblog).
 • Kabinet wil verplichte tegenprestatie in de bijstand (2)>
  In aansluiting op de info in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht over een toelichting van staatssecretaris Van Ark op dit voornemen (bron: Divosa).
  Participatiewet is mislukt (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert over het SCP-rapport, waarin het SCP een hard oordeel over de Participatiewet uitspreekt, is hier nog een reactie van
  onderzoeksbureau Berenschot ‘Participatiewet heeft tijd nodig’ (link). Verder komt de SP et een initiatiefwet om de sociale werkplaats weer nieuw leven in
  te blazen. Zie dit bericht (bron: NZG/ANP).
 • Participatiewet is mislukt (1)
  Dat is de conclusie die Binnenlands Bestuur trekt uit de zeer kritische eindevaluatie van de wet door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zie meer in dit bericht (link).
  De reactie van staatssecretaris Van Ark is hier te vinden; bij die reactie zit een aantal bijlagen, waaronder onderzoeksrapporten over deelterreinen.
  Zie voor verdere reacties op dit rapport deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), VNG e.a.(link) en van Ieder(in) (link).
  Het rapport zelf en de samenvatting zijn via deze link te vinden (bron:SCP).
 • Beschut werk komt langzaam op gang
  Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Meer in dit bericht (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Staatssecretaris Van Ark wil niet dat gemeenten de
  beoordeling gaan doen, zij houdt vast aan beoordeling door het UWV. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de staatssecretaris is hier te lezen.
 • Arbeidsquotum geëvalueerd; Van Ark wil stok achter de deur behouden
  Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wet Banenafspraak geëvalueerd. Die wet is bedoeld om meer banen voor mensen
  met een (arbeids)beperking te scheppen. De wet biedt de mogelijkheid om aan werkgevers een verplicht quotum op te leggen. Ondanks kritiek van werkgevers wil
  staatssecretaris Van Ark die stok achter de deur behouden. Meer over de evaluatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kabinet wil verplichte tegenprestatie in de bijstand
  Staatssecretaris Van Ark heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Verdere info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de minister is via deze link te vinden.
  Zie voor reacties op dit voornemen deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link) en VNG (link).
 • Kamer wil geen verder uitstel vereenvoudiging beslagvrije voet
  Dat is één van de uitkomsten van een debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark. Meer in dit bericht (bron: Divosa).
 • Eerste Kamer akkoord met opschorting quotumheffing
  Deze week stemde de Eerste Kamer over het wetsontwerp van staatssecretaris Van Ark, waarin de mogelijkheid van het opleggen van een arbeidsquotum wordt opgeschort.
  De Eerste Kamer stemde in meerderheid in met dit wetsontwerp. Meer in dit bericht (bron: Samenvoordeklant).
 • Vraag en antwoord’ over vereenvoudiging Wajong
  Het ministerie van SZW heeft een korte factsheet uitgebracht met vragen en antwoorden over de vereenvoudiging van de Wajong per 1 januari a.s.
 • Jonggehandicapten in Participatiewet vaker aan het werk dan eerder in Wajong
  Dat blijkt uit onderzoek van SEO naar 18 jarige jonggehandicapten. Zie voor een toelichting op dat onderzoek dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht
  staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Gemeentenieuws 2019-7 van SZW verschenen
  Een paar keer per jaar informeert het ministerie van SZW de gemeenten over ‘kleine’ beleidswijzigingen, uitvoeringsveranderingen, verschenen rapporten e.d.
  Deze week verscheen nummer 2019-7. De onderwerpen staan in deze brief en de teksten in deze bijlage .
 • Uitkomsten debat in Tweede Kamer over vereenvoudiging Wajong
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark over die vereenvoudiging. Korte verslagen van dat debat zijn te vinden in deze berichten van
  de Tweede Kamer (link) en NZG (link).
 • VGN wil meer aandacht in het arbeidsmarktbeleid voor mensen met LVB.
  Dat heeft VGN samen met VBOC geschreven in een brief aan de Tweede Kamer, die deze sprak over het beleid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  Meer daarover dit bericht (bron: VGN).
 • Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari a.s.
  Zie voor de bedragen dit bericht.
 • 55.903 banen van banenafspraak gerealiseerd
  Dat schrijft het UWV op basis van de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. Zie voor meer info dit bericht (Bron:Divosa).
 • Kritiek op nieuw plan voor één regeling voor werkende Wajongers
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer een voorstel daarvoor. FNV en LCR hebben kritiek op dat voorstel. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG)..
 • Simpel switchen van dagbesteding naar werk v.v.
  De Programmaraad heeft in opdracht van SZW een publicatie gemaakt met daarin een zestal voorbeelden van gemeenten die bezig zijn om de overgang van dagbesteding naar
  werken (en omgekeerd) goed te organiseren. Die publicatie is via dit bericht te vinden.
 • Sneller hulp bij beginnende schulden
  Dat wil Staatssecretaris Van Ark bereiken door eerder gegevensuitwisseling toe te staan. Zij heeft daarvoor een wetsontwerp gemaakt. Zie meer over die gegevensuitwisseling
  en het wetsontwerp dit bericht.
 • Tweede Kamer wil betere aanpak schuldenproblematiek
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark over de aanpak van de schuldenproblematiek. Kort voor het debat had zij nog een brief gestuurd over de
  voortgang van de Brede Schuldenaanpak (link). Voorafgaand aan dat debat is door diverse organisaties aandacht gevraagd voor knelpunten in de schuldenaanpak.
  Zie voor de inbreng van de LCR (hier). Een kort verslag van dat debat is te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur/ANP (link) en Divosa (link).
 •  Ondanks krappe arbeidsmarkt weinig arbeidsgehandicapten in dienst
  Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
  Divosa (link). Onderaan het laatste bericht staan links naar het onderzoek.
 • ‘Databank voor mensen met arbeidshandicap werkt niet’
  Dat meldt dagblad Trouw. Meer daarover in dit bericht (bron:NZG).
 • Kabinet wil aantal jongeren met afstand tot arbeidsmarkt verminderen
  Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Er komt een aantal maatregelen. Zie voor die plannen dit bericht van Binnenlands Bestuur (link) en de brief die het
  kabinet daarover schreef (link) aan de Tweede Kamer. Bij die brief zit een aantal bijlagen.
 • Cao voor de gehandicaptensector is rond
  Meer over dat akkoord in dit bericht van Skipr (link).
 • Aandachtspunten LCR en Ieder(in) voor debat over uitvoering Participatiewet
  Dat debat vond deze week plaats in de Tweede Kamer. Zie voor de brief die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) daarover schreef dit bericht (bron: LCR). De brief van
  Ieder(in) is hier te vinden. Ook Divosa schreef een brief die is via dit bericht te lezen.
 • Voortgang behandeling wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  Dat wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Nu is de fase van schriftelijke behandeling. De Kamer heeft een aantal vragen gesteld (‘Verslag’). Staatsecretaris
  Van Ark heeft die nu beantwoord (‘Nota naar aanleiding van het Verslag’).
 • Van Ark wil vereenvoudiging banenafspraak
  Dat heeft zij nog eens bevestigd in antwoord op Kamervragen van het CDA. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De vragen en de antwoorden
  zelf zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Nieuwe wet hindert uitvoering banenafspraak
  Het gaat om de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van minister Koolmees. Voor die wet is een ontwerp uitvoeringsregeling gepubliceerd. Die nieuwe regeling blijkt
  de uitvoering van de banenafspraak te beïnvloeden. Zie voor meer Info deze artikelen van Binnenlands Bestuur (link), Cedris (link) en LCR (link).
 •  Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein geactualiseerd
  Dat geactualiseerde document is via deze link te vinden.
 • Bescherming bij payroll ook voor Banenafspraak en Beschut werk
  Dat stelt de LCR in reactie op voorstellen om de bescherming bij payrolling niet te laten gelden voor mensen die vallen onder de banenafspraak en beschut werk.
  Meer hierover in dit bericht (bron: LCR).
 • Aantal Wsw-ers blijft dalen
  Dat blijkt uit de Jaarstatistiek Wsw, die recent is gepubliceerd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Die Jaarstatistiek is via deze link te vinden.
 • Factsheet over Breed Offensief’ om meer mensen aam het werk te helpen
  Staatssecretaris Van Ark wil meer mensen met een (arbeids)beperking aan het werk te helpen. Zij heeft daarvoor een aantal voorstellen bij de Tweede Kamer ingediend
  (het ‘’Breed Offensief’). Het ministerie heeft die voorstellen in een korte factsheet samengevat. Die Factsheet is via deze link  te vinden.
 • ‘Banenafspraak steeds meer papieren werkelijkheid’
  Onder die kop staat een kort kritisch artikel (link) op de website van Ieder(in).
 • Onderwijsinstellingen actiever aan de slag met Banenafspraak
  Dat hebben de werkgeversorganisaties in die sector besloten. Zie dit  bericht (bron: Divosa).
 • Hoeveel banen moeten er in 2019 /2020 door markt en overheid gemaakt zijn?
  Enkele jaren geleden is daarvoor een indicatie per regio gegeven. Die berekening is nu geactualiseerd (link) (bron: VNG).
 • Aantal gerealiseerde banen banenafspraak daalt in eerste kwartaal 2019
  Uit cijfers van het UWV blijkt dat er vanaf 2012 (het begin van de banenafspraak) tot 1 april 2019 51.978 banen bijgekomen zijn. Per 1 januari 2019 waren dat er echter 1411
  meer. Eind van dit jaar moeten er volgens de afspraken 55.000 banen gerealiseerd zijn. Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Maar liefst 27 verschillende regelingen voor inkomensondersteuning
  Ieder(in) vindt dat onoverzichtelijk en steunt het pleidooi van Dovosa voor vereenvoudiging. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron:NZG).
 • Onvrede over verschillen tussen gemeenten in bijstandsbeleid
  Dat blijkt uit onderzoek waarover geschreven wordt in Binnenlands Bestuur. Zie voor dat onderzoek dit bericht.
 • ‘Minder behoefte aan beschut werk? Of is er iets anders aan de hand?’
  Onder die kop schrijft Joris Barendrecht van Ieder(in) een blog over het lage aantal plaatsen beschut werk dat door gemeenten tot op nu is gerealiseerd
  (bron: Koepel Adviesraden Sociaaldomein).
 • Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2019-5
  SZW stuurt gemeenten periodiek een nieuwsbrief (‘Gemeentenieuws’) met daarin o.a. informatie over de uitvoering van het beleid en over onderzoeksrapporten.
  Deze week verscheen nummer 2019-5 (link).
 • Verdere vereenvoudiging banenafspraak om meer mensen aan werk te helpen
  Staatssecretaris Van Ark wil meer mensen met een (arbeids)beperking aan het werk helpen. Zij wil de regelingen vereenvoudigen en past daarvoor de Wet Banenafspraak en
  de Quotumregeling aan. Meer info over haar plannen in dit bericht (bron: Sociaalweb). Klik hier voor de brief die zij daarover aan de Tweede Kamer schreef.
  Ook stuurde zij een brief (link) met de resultaten van onderzoek naar de werking van de banenafspraak. De vijf onderzoeksrapporten zitten als bijlage bij die brief.
 • Kamervragen over sluiting sociale werkplaats Soweco beantwoord
  Zes Overijsselse gemeenten hebben besloten om de Sociale Werkplaats Soweco op te heffen. Over dat besluit zijn Kamervragen gesteld door de PvdA;
  die zijn nu beantwoord (link).
 • Brief over zorgen toekomst sociale werkbedrijven
  Staatssecretaris Van Ark stuurt op verzoek van de Tweede Kamer een brief (link) waarin zij ingaat op de zorgen die er zijn over de toekomst van de sociale werkbedrijven.
 • Van Ark wil zoekperiode voor deel van kwetsbare jongeren schrappen
  Jongeren beneden de 27 jaar hebben nu een verplichte zoekperiode van een maand voordat zij in aanmerking kunnen komen voor bijstand. Staatssecretaris Van Ark wil
  voor een deel van die jongeren die zoekperiode schrappen. Dat antwoordt zij op vragen van PvdA en  SP. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De antwoorden op de Kamervragen zijn hier te vinden.
 1. Rechter zet Participatiewet opzij
  Dat deed de rechtbank Rotterdam in een zaak over schuldhulpverlening. Zie de details in dit bericht (bron:Binnenlands Bestuur).
 2. Gemeentenieuws van SZW 2019 nummer 4
  SZW stuurt periodiek een brief aan de gemeenten (‘Gemeentenieuws’) met daarin o.a. informatie over de uitvoering van het beleid en over onderzoeksrapporten.
  Nummer 4 van dit jaar is uit. Dat nummer is hier te vinden.
 3. Uitkeringsbedragen per 1 juli gepubliceerd.
  Die zijn hier te vinden; de bedragen voor de Wajong staan op pagina 3.
 • Cliëntenraden, bevraag gemeente over Beschut werk!
  Daartoe roepen enkele cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en de LCR), op. Deze organisaties zijn onder meer ongerust over de trage ontwikkeling van het aantal beschutte
  werkplekken door gemeenten. Meer info in dit bericht (bron:LCR).
 • Ook beslagvrije voet voor bankrekening
  Dat is één van de maatregelen die minister Dekker wil nemen om de vaak knellende positie van mensen met schulden te verlichten. Hij heeft die maatregelen opgenomen in een
  wetsontwerp. Meer daarover in dit bericht (bron:Divosa).
 • Kamer wil snel antwoorden over gebrekkige schuldhulp
  Eerder dit jaar werd een kritisch rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd. Staatssecretaris Van Ark stuurde dat door naar de Tweede Kamer. Een
  aantal Kamerleden heeft nu vragen gesteld over dat rapport. Meer over die vragen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • LCR: wijzigingen Participatiewet moeten beter zodat werken écht loont
  Dat zegt de Landelijke Clientenraad (LCR) in een ‘cliëntentoets’ van de maatregelen die staatssecretaris Van Ark heeft aangekondigd om meer mensen met een beperking aan het
  werk  te helpen. Zie voor de uitkomsten van die cliëntentoets dit bericht (bron: LCR).
 • Bod van 5% loonsverhoging in de gehandicaptenzorg
  Zie meer in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • ‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een rapport over de praktijk van de gemeentelijke minnelijke schuldhulpverlening. Klik voor dat artikel hier.
  Zie voor een reactie van Kamerleden op dat rapport hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met een verstandelijke beperking?
  In een artikel (link) op de website Sociale Vraagstukken doet Vasco Lub verslag van een literatuuronderzoek naar de maatregelen die  helpen om mensen met een
  verstandelijke beperking aan het werk te krijgen en te houden. Onderaan het artikel staat een link naar het onderzoek.
 •  ‘Breed Offensief’ om mensen met beperking aan werk te helpen (2)
  In aansluiting op het bericht daarover in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een samenvatting van de plannen van staatssecretaris Van Ark, afkomstig van Divosa.
 • Wetsvoorstel ingediend om Wajongers aan (meer) werk te helpen
  Dat heeft staatssecretaris Van Ark bekendgemaakt. Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb). Het wetsvoorstel, de toelichting en de uitgebrachte adviezen zijn
  via deze link te vinden.
 • Van Ark: Breed Moratorium schuldhulp is niet mislukt
  Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Zij vindt dat gemeenten dat instrument vaker moeten gebruiken. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn hier te vinden.
 • Van Ark ziet niets in schuldenpardon
  Dat antwoordt zij op vragen van het CDA. Meer daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuut). De antwoorden zelf zijn hier te vinden.
 • Brief over ‘Breed Offensief’ om mensen met beperking aan werk te helpen
  Het Kabinet heeft eerder een aantal maatregelen genomen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Deze week stuurde staatssecretaris Van Ark een brief
  aan de Tweede Kamer over de voortgang. Meer info over die brief in dit bericht van Schulinck (link).. De brief zelf is hier te lezen.
  Klik hier voor de reactie van Divosa (‘Breed Offensief stelt gemeenten voor dilemma’).
 • Reactie Ieder(in) op voorgestelde wijziging Participatiewet
  Onderdeel van het Breed Offensief is een voorstel om o.a. de Participatiewet aan te passen. Op dat voorstel kan via Internet gereageerd worden. Ieder(in) heeft dat
  inmiddels gedaan; klik voor die reactie hier.
 • Gemeenten lopen nog achter met uitbreiding beschut werk
  Dat blijkt uit een brief (link) die staatssecretaris Van Ark deze week schreef aan de Tweede Kamer. Meer info over die brief in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Concept-wet om meer mensen met (arbeids)beperking aan werk te helpen (2)
  In de vorige Docu-alert berichtten we daarover. In aansluiting daarop is hier nog een link naar een samenvatting van de plannen van staatssecretaris Van Ark
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid
  Dat schrijft Ieder(in) (link) in reactie op de UWV-cijfers over het vierde kwartaal 2018.
 • Debat over gevolgen sluiting sociale werkplaatsen
  Verleden week was er een debat in de Tweede Kamer over de gevolgen van het sluiten van de sociale werkplaatsen. Zie hier voor een kort verslag (bron: Nationale Zorggids).
 • Gemeenten: ‘Richt aandacht meer op voorkomen van schulden’
  Dat schrijven VNG, Divosa en NVVK in een reactie op het voornemen van staatssecretaris Van Ark om de Wgs (Wet gemeentelijke schudhulpverlening) te wijzigen.
  Zie voor die reactie dit bericht (bron: Divosa).
 • Bedrijfsleven loopt voor bij realisatie banenafspraak
  Dit in tegenstelling tot de werkgevers in de overheidssectoren die achterlopen. Meer info in deze berichten van Schulinck/ANP (link) en Divosa (link).
 • Concept-wet om meer mensen met (arbeids)beperking aan werk te helpen (1)
  Dit kabinet wil meer mensen met een (arbeids)beperking aan het werk helpen. In het Regeerakkoord was daarvoor het instrument loondispensatie bedacht.
  Voor die loondispensatie bestond te weinig draagvlak en dat idee is verlaten. Staatssecretaris Van Ark heeft nu een concept-wet gepubliceerd met andere
  maatregelen. Op dat concept kan gereageerd worden via internet-consultatie. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
  De concept-wet is met concept-toelichting hier te vinden.
 • Nieuw overzicht over uitvoering van de Participatiewet
  Dat overzicht (‘Factsheet’) is gemaakt door het ministerie van SZW; het geeft een cijfermatig inzicht in de uitvoering van de wet over jaren 2015-2018 (link).
 • FNV: draai bezuiniging op de Wajong terug
  In de afgelopen jaren zijn Wajongers herkeurd  Als zij nog arbeidsvermogen bleken te hebben, dan werd hun uitkering gekort met 5% tot 70%. Uit interne
  UWV-gegevens blijkt dat bij die herkeuring fouten zijn gemaakt. De FNV vindt dat die korting daarom moet worden teruggedraaid. Zie verder dit bericht (bron
  Nationale Zorggids).
 • Andere financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname
  Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een studie over andere manieren van financiering om mensen met een (arbeids)beperking aan het werk te helpen.
  Het CPB vindt dat de huidige wijzen van financieren niet voldoet. Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
 • ‘Beschut werk: wel budget, weinig werkplekken’
  Dat concludeert de Landelijke Clientenraad (LCR) na onderzoek naar de trage groei van het beschut werken. Meer info in dit bericht (bron: Zorg+Welzijn / Sociaal Bestek);
  in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport. Klik hier voor een reactie van Ieder(in) op dat rapport.
 • Gemeentenieuws van SZW 2019-3
  Het Ministerie van SZW stuurt een paar keer per jaar een brief aan de gemeenten met daarin verwijzingen naar ‘kleine beleidswijzigingen’, rapporten e.d.
  Deze week verscheen het derde nummer van dit jaar (link).
 • Nieuw overzicht over uitvoering van de Participatiewet
  Dat overzicht (‘Factsheet’) is gemaakt door het ministerie van SZW; het geeft een cijfermatig inzicht in de uitvoering van de wet over jaren 2015-2018 (link).
 • FNV: draai bezuiniging op de Wajong terug
  In de afgelopen jaren zijn Wajongers herkeurd  Als zij nog arbeidsvermogen bleken te hebben, dan werd hun uitkering gekort met 5% tot 70%. Uit interne
  UWV-gegevens blijkt dat bij die herkeuring fouten zijn gemaakt. De FNV vindt dat die korting daarom moet worden teruggedraaid. Zie verder dit bericht (bron
  Nationale Zorggids).
 • Overheden maken plan om alsnog aan banenafspraak te voldoen
  Volgens de banenafspraak moeten overheidswerkgevers in 2025 25000 van de in totaal 125000 afgesproken extra banen voor arbeidsbeperkten leveren.
  Tot nu toe blijven de overheidswerkgevers sterk achter bij de afspraken; de andere werkgevers voldoen wel aan de planning. Alle overheidswerkgevers hebben nu een
  gezamenlijke afspraken gemaakt om alsnog aan hun taakstelling te voldoen. Meer info over die afspraken in een bericht van Binnenlands Bestuur (link)
 • Wajongers mogen bonus vaak niet houden van UWV
  In een kort artikel (link) gaat de Nationale Zorggids in op de problemen die Wajongers
  kunnen krijgen als zij een bonus ontvangen van hun werkgever.
 • Breed moratorium schulden lijkt ‘dode letter’
  Dat vindt de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer Wajongers aan het werk
  Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van het UWV. Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb). 
 • Nieuw instrument brengt kwetsbare jongeren beter in beeld bij gemeenten
  Zie verder dit bericht (bron: Divosa).
 • Begeleiding gemeente vaak niet afgestemd op jongeren uit VSO en PrO
  Dat concludeert de Inspectie Sociaal Domein op basis van eigen onderzoek. Veel jongeren zonder startkwalificatie vallen nog steeds tussen wal en schip.
  Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Het rapport van de inspectie is via deze link te vinden.
 •  ‘Spoedmaatregelen beslagvrije voet stellen Kamer gerust’
  Vorige week was er een debat in de Tweede Kamer over de schuldenproblematiek en de spoedmaatregelen die de overheid genomen had om enkele knelpunten
  op te lossen. Er is een kort verslag van dat debat (bron: Divosa).
 • Meer kansen door vroegsignalering schulden
  Dat is de insteek van een concept-wetsontwerp dat staatssecretaris Van Ark deze week heeft gepubliceerd. Meer info daarover in dit bericht (bron: Divosa).
  Op dit concept kan worden gereageerd via www.internetconsultatie.nl.
 • Wetsvoorstel voor vereenvoudiging regelgeving Wajong ingediend
  Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met een wetsontwerp om de Wajong te vereenvoudigen. Dit wetsontwerp is nu voor advies naar de Raad van State
  gestuurd. Meer info over het wetsontwerp in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Gemeentenieuws 2019-1 gepubliceerd
Enkele keren per jaar verstuurt SZW een brief aan gemeenten met daarin info
over ‘kleine’ wijzigingen in de uitvoering van het beleid en over lopende projecten.
Deze week verscheen nummer 2019-1 (link).

 • ‘Leg meer nadruk op de uitvoering van de banenafspraak’
  Daarvoor pleit Aart van der Gaag, commissaris van het 100.000-banenplan van de werkgeversorganisaties. Zie voor zijn inbreng dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Aantal banen voor mensen met  arbeidsbeperking stijgt boven verwachting
  Het gaat vooral om banen in het bedrijfsleven. De overheid blijft, zoals bekend, sterk achter bij de doelstellingen. Meer info hier (bron: Nationale Zorggids).
 • Spoedmaatregelen voor mensen met schulden bij de overheid
  Er wordt al langer gewerkt aan maatregelen om de positie van mensen met problematische schulden te verlichten en de schuldhulpverlening te verbeteren. Deze
  week was daarover weer een debat in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan dat debat stuurde staatssecretaris Van Ark een aantal brieven naar de Tweede Kamer. Zie voor
  meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link1), (link2), De brieven van de staatssecretaris zijn hier, hier, hier en hier te vinden.
 • UWV: 48.120 banen van banenafspraak gerealiseerd
  Dat blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak van het UWV. Het betreft alle banen die sinds het begin van de banenafspraak zijn gerealiseerd. Zie
  verder dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staan links naar onderliggende rapportages.
 • Hoeveel beschutte werkplekken moet uw gemeente in 2019 realiseren?
  Die aantallen zijn te vinden in de bijlage bij de Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019. Klik voor die Regeling en bijlage hier.
 • Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken
  De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor klachten over beschut werken. Meer info hier (bron: de Nationale Ombudsman.)
 • SZW-reactie op mogelijk ongelijke beoordeling UWV van recht op Wajong 2015
  Eerder waren er signalen in de pers dat het UWV aanvragen voor de Wajong ongelijk zou behandelen. In een vorige Docu-alert berichtten we daarover.
  Staatssecretaris Van Ark heeft nu in een brief op die berichten gereageerd. Bij die brief zit ook de beantwoording van Kamervragen die daarover waren gesteld
  door GroenLinks resp. SP. Zie voor die brief en antwoorden hier.
 • Overleg met Tweede Kamer over Participatiewet
  Deze week sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark over de Participatiewet. Voorafgaand aan dat overleg stuurde een aantal cliëntenorganisaties een brief met
  aandachtspunten aan de Kamer (link) (bron: Ieder(in)).
 • De stand van zaken na 4 jaar Participatiewet in aantallen en geld
  Divosa, Cedris en de gemeente Den Bosch hebben onderzoek laten doen naar de
  resultaten en de financiën van de Participatiewet na vier jaar. Meer info daarover in
  dit bericht (bron: Divosa); onderaan het bericht staat een link naar
  het onderzoeksrapport.
 • ‘Uitvoering incassobeleid Rijksoverheid verbetert niet
  Verbetering van dat beleid is één van de onderdelen van het Regeerakkoord. Staatssecretaris Van Ark heeft nu in een brief (link) aan de Tweede Kamer aangegeven
  hoe zij dat beleid socialer wil maken. In een reactie laat Divosa weten teleurgesteld te zijn door de voorstellen(link).
 • Kamervragen over bescherming Clientenraad Participatiewet beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA naar aanleiding van een bericht dat de leden van een Clientenraad Participatiewet in Alkmaar waren ontslagen door de gemeente.
  Zie voor die antwoorden hier.
 • LCR kritisch over voorgestelde vereenvoudiging banenafspraak
  Zie voor die reactie van de Landelijke Clientenraad (LCR) hier. Zie voor een kort verslag van het debat in de Tweede Kamer over die vereenvoudiging hier (bron: Nationale Zorggids / Tweede Kamer).
 • ‘Terugvalgarantie’ voor Wajongers
  Dat is één van de maatregelen die staatssecretaris Van Ark wil nemen om werken vanuit een uitkering makkelijker te maken. Daarnaast wil zij bijvoorbeeld ook een
  betere aansluiting tussen(arbeidsmatige) dagbesteding en (beschut) werk. Zij heeft deze en andere maatregelen opgenomen in een brief aan de Tweede Kamer. Meer
  info over die maatregelen in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Schulinck (link) en VGN (link). De brief zelf is hier te vinden (link).
 • Vereenvoudiging beslagvrije voet uitgesteld tot 2021
  Die vereenvoudiging zou oorspronkelijk dit jaar ingaan; dat is nu verschoven naar 2021. Reden is dat UWV en Belastingdienst daar nog niet klaar voor zijn. Zie voor meer info
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie hier voor de brief dd 15 november 2018 van de staatssecretaris over dit onderwerp.
 • UWV wijst jong gehandicapte vaak ten onrechte af voor de Wajong
  Zie voor meer info deze berichten van Schulinck (link) en Nationale Zorggids (link).
 • Brief over banenafspraak arbeidsgehandicapten bij overheid
  Op verzoek van de Tweede Kamer stuurt minister Ollongren een brief over arbeidsgehandicapten bij de overheid en over de toepassing van de quotumregeling
  door overheidwerkgevers. Meer daarover in dit bericht (bron: Samen voor de klant). In het bericht staat een link naar de brief van de minister.
 • Reactie LCR op voorstel voor vereenvoudiging Wajong
  Op verzoek van staatssecretaris Van Ark heeft de LCR een cliëntentoets uitgevoerd op die vereenvoudigingsvoorstellen voor de Wajong. Zie voor de LCR-reactie hier.
 • Uitkeringsbedragen per 1 januari a.s.
  SZW heeft een overzicht (link) gepubliceerd van alle uitkeringsbedragen.
 • Gemeentenieuws SZW 2018 nr. 5 verschenen
  Enkele malen per jaar informeert het Ministerie van SZW de gemeenten over ‘kleine’ beleidswijzigingen, onderzoeken, rapporten e.d.  Afgelopen week
  verscheen het laatste nummer van Gemeentenieuws van dit jaar (link).
 • Internetconsultatie vereenvoudiging Wajong mogelijk tot 18 december
  De overheid heeft voorstellen gepubliceerd om de Wajong te vereenvoudigen. Op die voorstellen kan nog tot 18 december via internet gereageerd worden.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Wetsvoorstel om Quotumheffing tijdelijk op te schorten
  In een brief schrijft staatssecretaris Van Ark dat zij de mogelijkheid om een quotumheffing op te leggen, tijdelijk opschort. Die tijd wil zij gebruiken om de
  Quotumheffing te vereenvoudigen. Zie voor haar brief hier.
 • ‘Werken met arbeidsbeperking moet normaal worden’
  Deze week besprak de Tweede Kamer over de begroting van SZW. Zie voor een kort verslag hier (bron: Nationale Zorggids /Tweede Kamer).
 • Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen (2)
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert zijn hier nog reacties van Divosa (link) en Samen voor de Klant (link) op deze plannen van staatssecretaris Van Ark.
 • Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen (1)
  Staatssecretaris Van Ark heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een reeks maatregelen aankondigt om meer mensen met een beperking aan het werk te
  helpen. Meer over dat ‘breed offensief’ is te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Gemeente.nu (link) en Ieder(in) (link).
  De brief van de staatssecretaris is hier te vinden; bij die brief horen drie bijlagen.
 • Gemeenten lopen achter met uitvoering Participatiewet
  Dat constateert onderzoeksbureau Berenschot in de ‘Landkaart van de Participatiewet’. De resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Volgens het bureau zijn de komende
  vier jaar beslissend voor het welslagen van de wet. Zie meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Conceptwet voor vereenvoudiging Wajong staat online voor consultatie
  Op dit concept kan online commentaar geleverd worden; zie daarvoor dit bericht (bron: Nationale Zorggids). De conceptwet en de concept toelichting zijn hier te vinden.
 • Leden cliëntenraad Participatiewet ‘vogelvrij’ door onvoldoende bescherming
  Dat schrijft de Landelijke Clientenraad (LCR) naar aanleiding van een recente rechterlijke uitspraak. Meer uitleg in dit bericht (bron:LCR).
 • Rekenregels voor o.m. sociale uitkeringen en minimumloon 2019
  Die rekenregels zijn door het ministerie van Szw gepubliceerd (link).
 •  ‘Gehandicaptenzorginstelling start opleiding met baangarantie’
  Gehandicapteninstelling Tragel in Zeeuws-Vlaanderen wil op die manier het tekort aan zorgmedewerkers oplossen (link) (bron: Nationale Zorggids/Omroep Zeeland).
 • ‘Slechts 5% van de werkgevers biedt 57% van arbeidsbeperkten een baan’
  Dat blijkt uit een artikel in Trouw vandaag (link) (bron: Trouw).
 • Overheid toch actiever werkgever voor arbeidsbeperkten
  Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Cedris. Dit onderzoek heeft ook gekeken naar de indirecte rol van de overheid. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nog te weinig beschutte werkplaatsen gerealiseerd door gemeenten
  Eind dit jaar moeten er 4600 plaatsen gerealiseerd zijn. Medio dit jaar waren dat er nog maar 1800. De doelstelling voor de banenafspraak wordt wel gehaald. Dat blijkt
  uit cijfers van het UWV. Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link); onderaan het laatste bericht staan links naar de UWV-rapporten.
 • Gemeentenieuws 2018-4 van SZW
  Het ministerie van SZW stuurt de gemeenten een paar keer paar jaar een overzicht van beleidsnieuws en rapporten. Deze week verscheen nr.2018-4 (link); klik voor de
  inhoudsopgave (hier).
 • 207 gemeenten krijgen tijdelijk extra geld voor Participatiewet
  Het gaat om gemeenten die in 2017 een tekort hadden op de Participatiewet. Zie voor meer info over deze ‘vangnetuitkering’ dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en
  dit bericht (bron: VNG).
 • Aan het werk blijven, lukt vaak niet
  Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat gehandicapte jongeren aan het werk krijgen nog wel eens lukt, maar dat het aan het werk blijven moeilijker is.
  Staatssecretaris Van Ark heeft met een brief op dit onderzoek gereageerd.  Zie voor het onderzoek en de brief dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staan
  links naar brief en onderzoeksrapport.
 • Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
  Zie voor die bedragen hier (bron: Schulinck).
 • Debat over aanpassingen Wajong
  In het voorjaar verscheen een evaluatie-onderzoek (‘beleidsdoorlichting’) van de Wajong (link).  Staatssecretaris Van Ark stuurde daarop in juli een brief met haar
  reactie en enkele acties (link). De Tweede Kamer praat binnenkort over deze brief. Ter voorbereiding op dat debat kunnen de Kamerfracties vragen indienen. De Landelijke
  Clientenraad (LCR) heeft nu een brief gestuurd met daarin een aantal suggesties (link).
 • Kamervragen beantwoord over ‘wildgroei aan onzekere dienstverbanden
  Die vragen warengesteld door de SP naar aanleiding van het bericht dat arbeids-gehandicapten in onzekerheid verkeren door een wildgroei aan onzekere
  dienstverbanden. Zie voor de beantwoording van SZW hier.
 • Truc met cijfers banenafspraak levert geen extra banen op
  Dat schrijft Ieder(in) in reactie op het besluit om de aparte arbeidsquota voor bedrijfsleven en overheid te laten vervallen en te vervangen door één quotum (link).
  Dat besluit meldden we in eerdere Docu-alerts.
 • Verschil tussen overheid en markt bij banenafspraak afgeschaft
  Tot nu toe hebben zowel bedrijfsleven, als overheid eigen quota voor het aantal mensen dat zij aan een baan moeten helpen. Een meerderheid in de Tweede Kamer
  (van in ieder geval de regeringsfracties) wil dit onderscheid afschaffen. Staatssecretaris Van Ark gaat hierin mee. Dat heeft zij de Tweede Kamer in een brief
  laten weten. Zie voor die brief hier. Zie voor meer info verder deze berichten van Divosa (link), Samen voor de klant (link) en VGN (link).
 • Participatiewet deugt niet
  Dat zegt Illya Soffer in een uitzending van EenVandaag van 4 oktober. Zie verder dit bericht op de website van AvroTros.
 • Hoe stap je over van oud Wajong naar Wajong 2010
  Voor sommigen kan zo’n overstap voordelig zijn. Ieder(in) gaat in dit bericht verder in op de voor- en nadelen van zo’n overstap.
 • Hoeveel geld krijgt uw gemeente volgend jaar voor de Participatiewet?
  Jaarlijks krijgen gemeenten via de zgn. septembercirculaire te horen hoeveel geld zijhet volgend jaar krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat om voorlopige bedragen die in 2019 nog kunnen worden bijgesteld. Die bedragen zijn via deze linkte vinden. De link opent een Excel bestand; na invulling van de gemeentenaam verschijnteen blad met de gegevens over die gemeente.
 • Voornemens SZW komend jaar en reacties daarop
  Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019 gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van SZW dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link), Zie verder de reacties van G40, het samenwerkingsverband van de 40 grootste gemeenten (link) (bron: Binnenlands Bestuur),
  VGN (link) en Ieder(in) (link). Voor de liefhebber: de SZW-begroting (268 blz) en beleidsagenda SZW zijn via deze link te vinden.
 • Extra geld om kwetsbare jongeren aan het werk te helpen
  Er komt volgend jaar € 25 mln. beschikbaar om jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan werk te helpen. Dit staat nog niet in begroting van SZW,
  maar is wel toegezegd binnen de coalitie. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • FNV wil SW-bedrijven weer open stellen voor nieuwe cliënten
  Deze week sprak staatssecretaris Van Ark met betrokken belangenorganisaties over de banenkansen voor mensen met een (arbeids)beperking. De FNV wil dat er weer
  nieuwe instroom in SW-bedrijven mogelijk wordt. Dat is nu niet het geval. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Ombudsman: gemeenten hebben schuldhulpverlening nog niet op orde’
  Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Er is zeker sprake van verbeteringen maar bij veel gemeenten is de schuldhulp nog niet op orde.
  Meer info over dat rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport zelf is hier te vinden. Klik hier voor een reactie van Divosa.
 • ‘Wildgroei dienstverbanden gehandicapten onwenselijk’
  De sluiting van de toegang tot de Sociale Werkvoorziening heeft geleid tot een wildgroei aan dienstverbanden. Die geven weinig baanzekerheid en vaak slechte pensioen-
  voorzieningen. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport dat deze week werd gepubliceerd. Zie voor meer info deze  berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
  SBCM (link). Onderaan het laatste bericht staan links naar het onderzoeksrapport.
 • Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapte onder minimumloon te betalen
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een bericht op Binnenlands Bestuur, waarin wordt ingegaan op de alternatieven die
  staatssecretaris Van Ark in haar brief noemt. Zie voor de reactie van VNG op die brief hier. Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over die brief. Klik hier voor een
  eerste verslag (bron: Divosa).
 • Baankansen voor mensen met arbeidsbeperking dalen sinds Participatiewet (2)
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Participatiewet. Het SCP komt tot de conclusie dat de arbeidskansen sinds de
  invoering van de Participatiewet zijn gedaald voor mensen op de wachtlijst voor Wsw. We berichtten over dit rapport in de vorige Docu-alert. In aansluiting op datbericht
  is hier nog een link naar de reactie van Staatssecretaris Van Ark op het SCP-rapport.
 • Baankansen voor mensen met arbeidsbeperking gedaald sinds Participatiewet (1)
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Participatiewet. Het SCP komt tot de conclusie dat de arbeidskansen sinds de
  invoering van de Participatiewet zijn gedaald voor mensen op de wachtlijst voor de Wsw. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), (link),
  VGN (link) en Divosa (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het rapport. Zie verder ook de reactie van Ieder(in).
 • Zet de onafhankelijke cliëntenondersteuning ook in bij werk en inkomen
  De Landelijke Clientenraad (LCR) vindt dat dit extra geld voor cliëntenondersteuning ook gebruikt zou moeten worden bij werk, inkomen, uitkering, armoede
  en re-integratie. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: LCR)
 • Aantal detacheringen in de Wsw toegenomen
  Dat blijkt uit het Jaarrapport statistiek Wsw. Meer info in  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron:VNG).
 • Nieuwe kwartaalcijfers over uitvoering banenafspraak
  Die cijfers zijn gepubliceerd door het Uwv en gaan over het eerste kwartaal 2018. Zie voor meer info dit bericht (bron: Samen voor de klant). Onderaan het bericht
  staan links naar onder meer regionale rapportages.
 • Toeslag voor gekorte Wajongers met werkvermogen vaak niet aangevraagd
  Wajongers van wie de Wajong is gekort naar 70% van het minimumloon omdat zij werkvermogen hebben, kunnen een toeslag bij het UWV aanvragen als zij
  door die korting onder het sociaal minimum zakken. Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat veel Wajongers die uitkering niet aanvragen. Meer info hier
  (bron: Ieder(in)).
 • Arbeidsbeperkten zoeker steeds vaker zelf een baan
  Dat schrijft dagblad Trouw. Zie voor meer info dit artikel (bron: Nationale Zorggids).
 •  LVb-ers hebben meer maatwerk nodig van gemeente ; actieplan afgesproken
  Dat staat in de Verkenning LVB, schulden en werk. Die extra inspanning is zowel nodig bij schuldhulpverlening, als bij arbeidstoeleiding. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport is
  hier te vinden. Een groot aantal organisaties, die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening en
  arbeidstoeleiding, hebben n.a.v. dit rapport een actieplan
  opgesteld om tot dat maatwerk te komen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Divosa) ; het actieplan is hier te lezen.
 • Overheidswerkgevers halen opnieuw het arbeidsquotum niet
  Het aantal banen bij overheidswerkgevers is in 2017 wel gestegen, maar de norm (10.00 banen) is weer niet gehaald. Werkgevers in de marktsector hebben hun quotum
  wel gehaald Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (link). Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  Verder stuurde Staatssecretaris Van Ark  de Tweede Kamer nog twee brieven (met bijlagen):  één brief gaatover de stand van zaken bij de uitvoering van de
  Quotumwet (link); de andere brief gaat over een tweetal onderzoeksrapporten (link).
 • Meer mogelijkheden voor Wajongers die willen werken of studeren
  Staatssecretaris Van Ark wil een aantal maartregelend nemen die het  Wajongers mogelijk moeten maken om te werken of naar school te gaan. Voor die
  veranderingen
  is wetswijziging nodig. De maatregelen gaan per 1 januari 2010 in. Zie voor die veranderingen dit bericht (bron: Samen voor de Klant).
  Staatssecretaris Van Ark informeerde de Tweede Kamer per brief over deze maatregelen. Klik voor haar brief hier.
 • Gemeentenieuws 2018-3 verschenen
  Staatssecretaris Van Ark stuurt de gemeenten periodiek een brief, waarin zij een overzicht geeft van lopende ontwikkelingen die voor gemeenten van belang zijn.
  Deze week verscheen een nieuwe brief (Gemeentenieuws 2018-3) (link).
 • Brief over diverse onderwerpen in de Participatiewet
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ark ook een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij ingaat op enkel ontwikkelingen in de Participatiewet.  Klik voor die brief hier.
 • Gemeenten komen dit jaar € 190 mln. tekort op de Wsw
  Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer (link) (bron: Nationale Zorggids).
 • Gemeenten zijn € 190 miljoen extra kwijt voor sociale werkplaatsen
  Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de net gepubliceerde Thermometer Wsw; deze wordt eens per twee jaar
  gepubliceerd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).De brief van de staatssecretaris en het rapport zijn hier te vinden.
 • Wijziging Wet Banenafspraak
  Eerder meldden we al dat staatssecretaris Van Ark een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer had gestuurd om tijdelijk uitstel van de Quotumregeling voor overheids-
  werkgevers mogelijk te maken. In aanvulling op dat bericht hierbij nog een link naar een bericht met een samenvatting van die wet (bron: Sociaalweb/VNG).
 • Meer geld voor bijstand nodig
  Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een adviesorgaan van de regering. Zie voor dit advies dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht
  (bron: Divosa). Voor de reactie van VNG klik hier. Staatssecretaris Van Ark komt na de zomer met een reactie op het advies (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Uitkeringsbedragen en minimumloon per 1 juli aangepast
  Klik hier voor een overzicht (bron: SZW).
 • Kamervragen beantwoord over aantal jonggehandicapten zonder uitkering
  Die vragen waren gesteld door de SP naar aanleiding van berichten over het groeiende  aantal jonggehandicapten zonder uitkering. Zie voor de antwoorden hier.
 • Kamerbrief over beschut werk en afbouw sociale werkplaatsen
  Op verzoek van de Tweede Kamer stuurt staatssecretaris Van Ark een brief waarin zij ingaat op een aantal vragen over het beschut werk en de afbouw van de sociale
  werkplaatsen. Klik voor haar brief hier.
 • Overheidswerkgevers krijgen meer tijd om quotum te halen
  Het vorige kabinet had overheidswerkgevers een quotum opgelegd omdat zij (anders dan de werkgevers in de vrije markt) niet voldaan hadden aan de afspraak om banen
  voor mensen met een beperking te scheppen. Op verzoek van die overheidswerkgevers krijgen zij nu meer tijd om het afgesproken aantal banen te halen. Het eerder opgelegde
  quotum wordt nu geschrapt (‘gedeactiveerd’). Omdat te realiseren is een wetswijziging noodzakelijk. Zo’n voorstel is afgelopen week ingediend. Zie daarvoor dit bericht.
 • Nieuw overheidsbeleid om mensen met schulden te helpen
  Staatssecretaris Van Ark kwam deze week met een beleidsbrief, waarin zij veertig acties aankondigt om mensen met schulden te helpen. Gemeenten krijgen
  een belangrijke rol bij de uitvoering van dat beleid. Zie voor de brief (en bijlagen) van de Staatssecretaris hier.
  Samenvattingen van de beleidsbrief en reacties zijn te vinden in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
 • ‘30000 jonggehandicapten zonder werk en zonder uitkering’
  Dat zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in Trouw deze week. Het Toezicht Sociaal Domein schat dat aantal voorzichtig op minimaal 10000.
  Officiële cijfers over deze groep zijn er niet. Zie voor meer info dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Gemeentenieuws 2018-2 van SZW verschenen
  Enkele keren per jaar informeert SZW gemeenten over de stand van zaken bij een aantal onderwerpen. (Tot vorig jaar heetten die periodieke berichten
  de Verzamelbrief; vanaf dit jaar heten die Gemeentenieuws). Deze tweede Gemeentenieuws van 2018  bevat ondermeer informatie over de manier waarop de
  staatssecretaris om wil gaan met de kritiek op de loondispensatie (paragraaf 1) en over mogelijkheden voor beschut werk vanuit wachtlijst Wsw (paragraaf 5).
  Klik voor Gemeentenieuws 2018-2 hier.
 • Cijfers over banenafspraak laten groei zien
  Het UWV heeft weer cijfers over de uitvoering van de banenafspraak gepubliceerd. Die laten een groei zien. Meer info hier (bron: Sociaalweb).
 • Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering
  Dat blijkt uit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein (een samenwerkingsverband van diverse Inspecties). Zie voor meer info deze berichten van De Volkskrant (link) en
  Nationale Zorggids (link). De infografic is hier te vinden.
 • Kamervragen over verplichte aantallen beschut werkplekken beantwoord
  Deze vragen waren gesteld door de VVD en gingen onder meer over gemeenten die -ondanks de verplichting- nog geen beschutte werkplekken hebben gerealiseerd.
  Klik hier voor die beantwoording.
 • Criteria voor UWV-beoordeling arbeidsvermogen jonggehandicapte onduidelijk
  Dat oordeelde een rechter in een zaak die een jongere had aangespannen tegen het besluit van het UWV dat hij (nog enig) arbeidsvermogen had. Het UWV had zijn
  aanvraag  voor een Wajong-uitkering daarom afgewezen. De rechter vond de criteria echter onduidelijk. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Kennisdocument over banenafspraak en quotum geactualiseerd
  Het Ministerie van SZW heeft eerder een kennisdocument gemaakt met informatie over de banenafspraak en het Quotum. Dat kennisdocument is nu geactualiseerd en is hier te vinden
 • Kostendelersnorm van toepassing op alle samenwonende broers en zussen
  Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Tot nu toe is er een uitzondering wanneer het ene familielid het andere verzorgt. De Hoge Raad vindt die uitzondering in strijd met het
  gelijkheidsbeginsel. Zie voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur). Zie ook onderdeel 1 uit Gemeentenieuws van SZW (link)
 • FNV wil Wsw weer openen voor jongeren met intensieve begeleidingsbehoefte
  Anders dreigt er een ‘verloren generatie’. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kleine gemeenten hebben moeite om een beschutte werkplek in te vullen.
  Gemeenten moeten een minimum aantal beschutte werkplekken realiseren. Dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur) beschrijft problemen waar kleinere gemeenten dan tegen
  aan lopen.
 • Hoeveel geld krijgt uw gemeente in 2018 voor de Participatiewet?
  Het Rijk heeft de bedragen voor 2018 bijgesteld. In de bijlage (link) staan per gemeente de bedragen. In het najaar worden deze bedragen zo nodig nogmaals aangepast.
  Zie voor de technische toelichting hier.
 • Hoeveel beschutte werkplekken moet uw gemeente in 2018 realiseren?
  SZW heeft opnieuw een overzicht gepubliceerd (link). Zie voor de aantallen de bijlage bij het besluit.
 • Amsterdam moderniseert sociale werkvoorziening
  Op die manier wil Amsterdam de sociale werkvoorziening meer in lijn brengen met de Participatiewet en met de afbouw van de sociale werkplaats. Meer
  info in dit bericht  (Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen beantwoord over ‘schijnconstructies’ in de sociale werkvoorziening
  Die vragen waren gesteld door de SP naar aanleiding van berichten eerder dit jaar over ‘schijnconstructies’ bij een sociale werkvoorziening in Drenthe. Staatssecretaris Van Ark
  heeft deze vragen nu beantwoord
 • Kennisdocument beschut werk geactualiseerd
  Dit document geeft antwoord op veelgestelde vragen. Het is via dit bericht te vinden (bron: Divosa); onderaan het bericht staat een link naar het kennisdocument.
 • Quotumregeling banenafspraak aangepast
  De Ministerraad heeft daarmee ingestemd. Met de wijziging wordt het mogelijk dat een vastgesteld quotum en opgelegde boetes weer worden beëindigd als
  de banenafspraak alsnog wordt gehaald. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • LCR deelt tevredenheid over Participatiewet niet
  De Landelijke Clientenraad heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer, die deze week over de voortgang van de Participatiewet debatteerde. De reactie
  van de LCR is via deze link te vinden.
 • Van Ark : Cao beschut werk is zaak gemeenten en vakbonden
  In de sociale werkvoorziening en het beschut werk is er al lange tijd geen CAO meer. Staatssecretaris Van Ark (SZW) vindt dit een zaak van gemeenten en vakbonden.
  Zij ziet op dit moment geen rol voor het Rijk. Dat heeft zij in antwoord op Kamervragen van de SP laten weten. Meer info in dit bericht (bron: Divosa). Zie voor
  haar antwoorden hier.
 • SW-bedrijven en de uitzendconstructie
  Het Drentse SW-bedrijf Alescon had een uitzendconstructie om meer mensen aan het werk te krijgen. De rechter bepaalde eind vorig jaar dat zo’n constructie
  niet mocht. Divosa (de koepel van de SW-bedrijven) geeft in dit bericht een reactie op die constructie. Zie voor een reactie van de Landelijke Clientenraad (LCR) hier.
 • Dit is per 1 januari 2018 gewijzigd rondom de Participatiewet
  SZW heeft in een kort bericht (link) de voornaamste wijzigingen op (o.m.) het terrein van de Participatiewet en het Minimumloon op een rijtje gezet. Zie met name de
  twee laatste onderwerpen (bron: Sociaalweb).
 • De nieuwe ‘loonkostensubsidies
  Per 1 januari zijn de premiekortingen voor werkgevers die o.a. mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, vervangen door ‘tegemoetkomingen’.
  SZW heeft een kennisdocument (link) gepubliceerd met daarin veel gestelde vragen over die tegemoetkomingen en de antwoorden daarop
 • Bedragen Wettelijk Minimumloon WML bekend
  Die zijn terug te vinden in dit document (bron: SZW)
 • Hoeveel beschutte werkplaatsen moet uw gemeente in 2018 en 2019 realiseren?
  Het vorige kabinet heeft besloten om per gemeente het aantel beschutte werkplaatsen vast te stellen, dat die gemeenten in een jaar gerealiseerd moet hebben. In dit bericht
  (bron: Samenvoordeklant) staat meer info daarover; het overzicht met de verplichte aantallen per gemeente voor 2018 en 2019 staat hier.
 • Brief UWV over verlaging Wajong bij arbeidsvermogen
  Per 1 januari 2018 gaat de Wajong-uitkering van mensen die (enig) arbeidsvermogen hebben omlaag van 75% naar 70% van het minimumloon. Het UWV stuurt betrokkenen
  daarover de komende weken een brief. Meer info over die brief in dit bericht (bron: Divosa)
 • Bijgewerkte versie van Kennisdocument banenafspraak en Quotumwet
  In dit Kennisdocument staan antwoorden op veelgestelde vragen over de banenafspraak, de quotumheffing en beschut werk. Dit kennisdocument is geactualiseerd
  en is  hier te vinden.

 

beheerder