Participatiewet

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Meer weten over de Participatiewet? Klik hier voor een korte samenvatting

Oude sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer opvangen. De gemeenten zullen hiervoor moeten opdraaien. lees meer

De volgende informatie is overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

 • Tussenstand banenafspraak eind 2022: overheidssector loopt weer flink achter
  Meer info en toelichting in dit bericht (bron: Cedris).
 • Wél een indicatie voor beschut werk, maar geen beschutte werkplek
  Dat geldt voor zo’n 4.000 mensen. Radio 1 programma Pointer besteedde hier een uitzending aan. Sommige gemeenten blijken ver achter te lopen bij het realiseren
  van hun doelstelling. Meer daarover in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de uitzending.
 • Tweede Kamer wil betere arbeidskansen voor kwetsbare werkzoekenden
  In de laatste week voor het reces zijn er in de Tweede Kamer nog enkele moties aangenomen over het beleid voor kwetsbare werkzoekenden. Meer over die moties
  in dit bericht (bron: Cedris).
 • Extra geld voor hulp aan mensen die moeilijk een betaalde baan vinden
  Minister Schouten heeft €70 mln extra beschikbaar gesteld voor scholing en begeleiding van mensen die moeilijk een betaalbare baan vinden. Het geld is afkomstig uit
  het Europees Sociaal Fonds (ESF). Meer info in dit bericht (bron: Cedris).
 • Simpel Switchen van dagbesteding naar (beschut) werk
  Om dat makkelijker te maken is de Keuzehulp Simpel Switchen ontwikkeld. Meer over die Keuzehulp in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link
  naar de website.
 • VNG wil weer praten over nieuwe cao’s SW en Aan de Slag
  De VNG heeft de vakbonden uitgenodigd voor een verkennend overleg. Meer in dit bericht (bron: VNG).
 • Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig
  Dat is één van de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum, die vorige week het rapport ‘Een zeker bestaan’ uitbracht. Dit rapport concludeert dat veel mensen
  met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen. De commissie adviseert nu om een aantal maatregelen te nemen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)  Ieder(in) steunt de adviezen uit het rapport en vraagt extra aandacht voor mensen
  met een beperking. Meer daaroveer in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
 • Meer geld voor beschut werk, maar is het genoeg?
  Deze week stuurde minister Schouten een brief (link) naar de Tweede kamer, waarin zij ingaat op de (financiële) problemen bij de sociale werkbedrijven en op noodzakelijke
  toekomstige ontwikkelingen. Zij stelt nu extra geld beschikbaar voor de sector. Volgens eerste reacties uit de sector is het toegezegde extra geld echter
  onvoldoende  om het financieel probleem op te lossen. Het extra geld dekt slechts een vijfde van het huidige tekort. Meer daarover in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Cedris (link), (link) en (link).
 • SCP: Participatiewet moet drastisch worden herzien
  Volgens het SCP richt de Participatiewet zich nu te veel op uitstroom naar betaald werk. Daardoor krijgen groepen voor wie een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt
  niet direct haalbaar is, onvoldoende of geen ondersteuning meer van gemeenten. Meer over dit kritische rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het SCP-rapport ‘Een brede blik op bijstand’ is hier te vinden. Klik hier voor de reactie van Cedris op het SCP-rapport.
 • Nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2023
  Die bedragen zijn te vinden via de link in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Hoe wil minister Schouten de Participatiewet verder veranderen?
  Deze week debatteerde minister Schouten met de Tweede Kamer over de Participatiewet (PW). Ter voorbereiding stuurde zij afgelopen week de Kamer
  een brief (link) waarin zij ingaat op gewenste veranderingen op de wat langere termijn. Daarnaast stuurde zij een monitoringsbrief (link) met vooral cijfermatige informatie
  over de PW. Deze week stuurden ook diverse belangenorganisaties hun reactie naar de Tweede Kamer.
  Zie voor die reacties deze berichten van VGN (link), VNG (link) en van een coalitie van ervaringsdeskundigen (link) (bron: NZG).
 • Minister Schouten gaat de Banenafspraak verbeteren
  In het sociaal akkoord van 2013 is de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen
  te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. De uitvoering van die afspraak kan echter beter. Daarom kondigt minister Schouten
  deze week een aantal voorstellen aan in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer over die voorstellen in dit bericht.
  Deze week waren er kritische reacties van Ieder(in) (link).
 • Medewerkers sociale werkbedrijven staakten massaal
  Deze medewerkers van de sociale werkbedrijven Ze willen loonsverhoging net zoals hun collega’s in gemeentedienst.  Meer info daarover in deze berichten
  van NU.nl (link) en Cedris (link). Zie ook deze ingezonden brief op Binnenlands Bestuur. In aanvulling op bovenstaand bericht uit de vorige Docu-alert zijn hier nog
  het antwoord op Kamervragen van de SP over deze staking en een bericht uit Binnenlands Bestuur over een motie die over deze cao’s is aangenomen
  door de ledenvergadering van de VNG. Zie voor reactie van minister Schouten op die motie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De FNV heeft de zaak inmiddels aan het College voor de Rechten van de Mens De vakbond vindt dat de gemeenten zich schuldig maken aan discriminatie.
  Meer daarover in dit bericht (bron : NZG).
 • Wettelijk minimumloon aangepast per 1 juli
  Dat bedraagt vanaf 1 juli 2023 € 1.995,00 per maand (link). Dat is een stijging van 3,13% .
 • #ikzitklem: campagne voormeer bestaanszekerheid werknemers SW-bedrijven
  Deze campagne is gestart door Cedris (de koepel van de sociale ontwikkelbedrijven). Cedris wil met de campagne meer aandacht voor de slechte bestaanszekerheid van
  SW-medewerkers. Meer over de campagne in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de campagnepagina.
 • Friese gemeenten willen eind aan ongelijke behandeling SW-medewerkers
  Anders dan andere medewerkers van gemeenten die 9% loonsverhoging hebben gekregen, hebben medewerkers van SW-bedrijven nog geen enkele
  compensatie of loonsverhoging ontvangen. Zij vallen namelijk niet onder de cao Gemeenten, maar onder de cao ‘Sociale Werkvoorziening’ of de cao ‘Aan de Slag’.
  Friese gemeenten hebben nu de andere gemeenten opgeroepen om een eind te maken aan die ongelijke behandeling. Meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Arnhem schrapt deel bijstandsregels voor jeugdigen
  Als tweede gemeente in Nederland schrapt nu ook Arnhem de verplichte zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar. Eerder deed de gemeente Utrecht dat al.
  Beide gemeenten lopen hiermee vooruit op een aangekondigde wijziging van de Participatiewet. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Participatie van mensen met een verstandelijke beperking verslechterd
  Dat is één van de conclusies uit de Nivel Participatiemonitor. Meer over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector);
  in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging Participatiewet
  Vorig jaar presenteerde minister Schouten het beleidsplan Participatiewet in Balans. Met dat Plan wil zij de wet vereenvoudigen, professionals meer ruimte geven
  en de rechtszekerheid van bijstandsgebruikers vergroten. De minister heeft nu een concept-wetsontwerp gemaakt waarin een aantal maatregelen zijn verwerkt.
  Meer over die maatregelen in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb). Op dit concept-wetsontwerp kan worden gereageerd via de consultatiesite van de overheid (link).
 • Sociaal ontwikkelbedrijven krijgen extra geld voor Wsw-werknemers vanwege verhoging wettelijk minimumloon
  Het gaat om een bedrag van € 27 miljoen. Zij kunnen daarmee de extra loonkosten (deels) compenseren. Meer info in dit bericht (bron: Cedris).
 • Jonggehandicaptenkorting gaat met 15% omlaag
  Dat heeft het kabinet besloten bij de Voorjaarsnota. Eerder was het kabinet van plan om die belastingkorting terug te brengen met 50%. Daar komt het kabinet dus deels
  op terug. Zie voor de reactie van Ieder(in) de link in het bericht hierboven.
 • SCP: houdbaarheid sociaal domein staat onder druk
  Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed. Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen:
  Stand van Nederland 2023
  , (link) waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het instituut verwacht
  dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Utrecht zet versoepelde bijstandsregels voor jongeren door
  Met die versoepelingen loopt de gemeenten vooruit op een aanpassing van de Participatiewet. Zo wijkt de gemeente waar nodig af van de verplichte wachtmaand
  voor jongeren beneden de 27 jaar. De gemeente doet dit al anderhalf jaar en heeft nu besloten daarmee door te gaan. Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van Kenniscentrum Schulinck op dit besluit hier.
 • Nieuwe webpagina UWV voor schoolverlaters met beperking
  Op deze webpagina (link) is onder meer informatie beschikbaar over het vinden van werk en over de vraag  of werken met een beperking wel kan.
 • Kamervragen over toepassing ondergrens-indicatie Wsw beantwoord
  Die vragen waren gesteld door SGP en GL; ze zijn deze week beantwoord (link).
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli verhoogd tot € 1995 per maand
  Meer daarover in dit besluit met toelichting van SZW.
 • Gemeentenieuws SZW 2023-1 verschenen
  SZW stuurt geregeld een overzicht van ’kleine’ beleidsveranderingen naar gemeenten. Deze week verscheen het eerste nummer van 2023.
  Een overzicht van behandelde onderwerpen staat in deze aanbiedingsbrief; klik voor de nieuwsbrief zelf hier.
 • Gemeente Groningen wil doorpakken met basisbaan
  Dat zijn banen voor inwoners die wel graag willen en kunnen werken, maar een grote afstand hebben tot de arbeidsmark. Bij een basisbaan gaat het om uiteenlopende
  werkzaamheden, zoals schoonmaak, ondersteuning van kwetsbare inwoners, hulp in kringloopwinkels en reparatie- en herstelwerkzaamheden. Het plan is om de
  komende jaren 250 basisbanen te creëren. Meer over dit plan en de reactie van Divosa in dit bericht (bron Divosa).
 • Acties voor verbetering van cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag
  Voor gemeenteambtenaren kwam onlangs een nieuwe cao rond. Maar dat akkoord
  geldt niet voor de mensen onder de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag.
  Voor hen geldt vooralsnog de nullijn. Er zijn op dit moment de nodige activiteiten om ook
  deze cao’s te herzien. Dit bericht (bron: Cedris) bevat een overzicht .
 • Aanvraagtermijn Noodfonds Energie verlengd
  Tot eind april kunnen aanvragen worden gedaan. Ook is de aanvraagprocedure
  minder ingewikkeld gemaakt. Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Onderscheid markt en overheid bij banenafspraak niet helder
  De overheid loopt al jaren achter op de afgesproken doelen bij het maken van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de marktsector lukt het echter wel om
  de beoogde doelen te behalen. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW  brengt een aantal knelpunten in de overheidssector aan het licht, maar roept ook
  de vraag op of het onderscheid tussen overheid en markt wel zinvol is. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  klik hier voor de beleidsreactie van minister Schouten op het onderzoek. Zie voor het onderzoek zelf  hier.
 • Sociaal ontwikkelbedrijven benutten te weinig de mogelijkheden van praktijkleren
  Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Cedris. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek en de ontwikkelmogelijkheden dit bericht (bron: Cedris).
 • Verbeter de arbeidsvoorwaarden van álle werknemers bij gemeenten’
  Die oproep doen Cedris en FNV. Voor gemeenteambtenaren kwam deze week een nieuwe cao rond. Maar dat akkoord geldt niet voor de mensen onder de
  cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag. Voor hen geldt vooralsnog de nullijn. Cedrs en de FNV vinden dit niet aanvaardbaar. De FNV heeft inmiddels
  met acties gedreigd. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Weer acties van werknemers Sociale Werkbedrijven
  Deze week voerden werknemers van Sociale Werkbedrijven actie in Den Haag. De acties zijn gericht op verhoging van lonen en reiskostenvergoedingen.
  Meer over de acties in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Kabinet wil sanctiebeleid in sociale zekerheid verzachten
  Dat is de kern van een conceptwet die door het kabinet gemaakt is. Zo komen er meer mogelijkheden om te waarschuwen, een voorwaardelijke boete op te leggen,
  of van straf af te zien. Dit is een regelrechte breuk met het sanctieregime dat door het kabinet-Rutte I is ingevoerd. Meer over de inhoud en de bedoeling
  van deze conceptwet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Op dit concept kan tot 6 maart a.s. gereageerd worden via internetconsultatie.
 • Betere hulp voor mensen en gezinnen met meerdere problemen
  Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)
  bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen
  of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar worden afgestemd. Met dit wetsvoorstel kan ervoor gezorgd worden dat gemeenten
  en andere betrokken organisaties die deze gezinnen helpen, makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Dat betekent onder andere dat de loketten voor zorg, jeugdhulp,
  bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning goed kunnen samenwerken. Dit is in veel gemeenten nog niet het geval.
  Meer info over dit nieuwe wetsvoorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Wetsvoorstel Wams lost probleem maar gedeeltelijk op
  In een eerste reactie op het wetsvoorstel Wams (zie bericht hierboven) onderschrijft MEE Nl de noodzaak van meer coördinatie en informatie-uitwisseling op gemeentelijk
  terrein. MEE Nl vindt het echter belangrijk dat ook de WLz en de Zorgverzekeringswet daarbij worden betrokken.
  Daarnaast zouden ook de clientondersteuners in Wlz en Wmo het recht moeten krijgen  om domeinoverstijgend te werken.
  Meer over de reactie van MEE Nl in dit bericht (bron: MEE NL).
 • Werknemers sociale werkbedrijven eisen inflatiecompensatie
  Gemeenteambtenaren kregen wel een tegemoetkoming voor de gestegen inflatie, veel medewerkers van de SW-bedrijven niet. Daarom gaan ze actie voeren.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman opent onderzoek naar invloed van burgers in de Participatiewet
  Hij wil inzicht krijgen in hoeverre burgers invloed hebben op de eigen situatie en op de beleidsvorming. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ombudsman).
 • Tekst en uitleg over… de banenafspraak
  Op de website van Cedris staat een helder overzichtsartikel over de banenafspraak. Dat artikel is hier te vinden.
 • Belangrijkste veranderingen sociaal domein per 1 januari 2023
  Op de site van Cedris staat een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen op het sociaal domein per 1 januari 2023.
 • Stand van zaken programma Simpel Switchen
  Dit Programma richt zich in het bijzonder op het versoepelen van de overgang tussen uitkering en werk en op het versoepelen van overgangen tussen dagbesteding,
  beschut werk, de banenafspraak en regulier werk (heen-en-terug). Het is belangrijk dat mensen hierbij integraal worden ondersteund en begeleid en dat de financiële
  onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen. In deze brief beschrijft minister Schouten de stand van zaken en geeft zij aan
  welke plannen er nog zijn. Eén van die plannen is meer samenwerking met VWS over een soepeler overgang van dagbesteding naar arbeid (heen en terug).
 • Kamer praat over versoepeling Participatiewet
  Vorige week praatte de Tweede Kamer over de voorgenomen verbeteringen in de de Participatiewet. Voorafgaand aan dat debat stuurden een aantal cliëntenorganisaties,
  waaronder Ieder(in),  nog een brief, waarin zij aangeven dat verdergaande verbeteringen noodzakelijk zijn. Meer over die brief in dit
  bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook VGN stuurde nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer. Meer over die aandachtspunten en de brief in dit
  bericht (bron: VGN).
  Een kort verslag van het debat is te vinden in dit
  bericht (bron: Divosa). Hier nog de reacties van Cedris (link) (bron: Cedris) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van SZW?
  Hierbij een overzicht van zaken die veranderen op het terrein van SZW. Het is een volledig overzicht; dus niet alles is rechtsreeks van toepassing
  op mensen met een verstandelijke beperking (bron: Schulinck).
 • Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2023 vastgesteld
  Jaarlijks stelt het ministerie van SZW vast hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente dat jaar moet inrichten. Deze week publiceerde het ministerie
  de cijfers voor 2023. Meer (achter)informatie in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de lijst met aantallen per gemeente.
 • Begrotingsdebat SZW; verslag in hoofdlijnen

Vorige week was het begrotingsdebat SZW. In dit artikel beschrijft Cedris (de koepel van de sociale werkbedrijven) de hoofdlijnen van het debat en de uitkomsten.

 • Uitkeringsbedragen Participatiewet en Wajong per 1 januari 2023 verhoogd
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Zie voor de bedragen ook dit bericht van het ministerie van SZW.
 • ‘Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt’
  Dat zegt Lector Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool op basis van onderzoek. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG/ Leeuwarder Courant).
 • Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Breed Offensief  
  Daardoor gaat de verhoging van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar per 1 januari 2023 in. De rest van de wet wordt ingevoerd per 1 juli.
  Meer daarover in dit bericht (
  link) (bron: Programmaraad).
 • Brief met voorstellen voor versoepelingen in de Participatiewet
  Minister Schouten wil de Participatiewet versoepelen, vereenvoudigen en meer ‘in balans brengen’. Deze week stuurde zij een brief met een aantal concrete
  voorstellen naar de Tweede Kamer. Die brief is via deze link te vinden. Klik voor een samenvatting hier (bron: Zorg&Sociaalweb/SZW).
  Er zijn reacties van Divosa (link), VNG (link) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer deze voorstellen. Voorafgaand aan dat debat stuurde Divosa deze week een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Divosa).
 • Gemeenten geven eigen ambtenaren wel extra bijdrage, maar slaan medewerkers sociale werkplaats over
  De FNV vindt dat ook medewerkers van sociale werkbedrijven zo’n eenmalige bijdrage moeten krijgen. Meer over die bijdrage in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe Handreiking Breed Offensief beschikbaar
  Die Handreiking is in opdracht van het ministerie van SZW geschreven voor gemeenten. Via dit Breed Offensief wil SZW de arbeidsmarktkansen voor mensen met
  een arbeidsbeperking vergroten. Meer over die Handreiking in dit
  bericht (bron: VNG); in het bericht staat een link naar de Handreiking.
 • Minimumloon ruim 10% omhoog per 1 januari a.s.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Ook de Wajonguitkeringen stijgen met dat percentage.
 • Factsheet met actuele cijfers over de Participatiewet
  Die Factsheet (link) is gemaakt door SZW en bevat informatie over het eerste halfjaar
  van 2022.
 • Kennisdocument over Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd
  Het vorige kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Die afspraken gelden tot 2026.
  Het kennisdocument (link) geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.
 • Sinds start 77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
  Dat meldt het UWV in zijn rapportage over het tweede kwartaal 2022. De banenafspraak is tot stand gekomen onder het vorige kabinet. Doelstelling is om
  extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Begin 2026 moeten dat er uiteindelijk 125.000 zijn.
  Meer info over de cijfers in dit bericht (bron: DIvosa) en in dit bericht (bron: Cedris).
 • Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023.Verlaging kostendelersnorm voor jongeren beneden 27 jaar gaat wel door per 1 januari 2023
  Dat hebben het ministerie van SZW en de VNG afgesproken. Het wetsontwerp. Breed Offensief moet namelijk nog in de Eerste Kamer behandeld worden.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VNG).
 • Houd mensen niet gevangen in de Participatiewet’
  Die oproep doet de Werkcoalitie, waar ook Ieder(in) aan deelneemt, in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over die oproep en de brief in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Toekomst sociale werkbedrijven in gevaar
  Dat schrijven gemeenten, sociale werkbedrijven sector en vakbonden in een gezamenlijke brief aan het kabinet. Meer info en achtergrond in dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws van SZW 2022-5 verschenen
  Een paar keer per jaar informeert het ministerie van SZW de gemeenten over kleinere wijzigingen in beleid en uitvoering. Deze week verscheen nummer 5
  van dit Gemeentenieuws. In deze brief van de ministers van SZW staan de onderwerpen die besproken worden. Gemeentenieuws nr. 5 is hier te vinden.
 • Voer nieuwe kostendelersnorm zo snel mogelijk in
  Volgens de overheidsplannen vervalt per 1 januari 2023 de kostendelersnorm voor jongeren beneden de 27 jaar. Een aantal gemeenten heeft de kostendelersnorm
  voor deze groep nu al laten vallen, vooruitlopend op de wettelijke regeling. De FNV roept nu andere gemeenten op om hetzelfde te doen. Meer details
  in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Wajong gaat 10,15% bruto omhoog per 1 januari 2023
  De Wajong volgt hiermee de verhoging van het minimumloon. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Wat gaat er allemaal veranderen met het wetsvoorstel Breed Offensief>
  Begin juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Breed Offensief aangenomen. Dit Breed Offensief bevat een aantal maatregelen om meer mensen met een
  arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Cedris beschrijft in een overzichtsartikel (link) wat er allemaal gaat veranderen in de komende periode.
 • Makkelijker overstappen van en naar beschut werk
  Dat wil minister Schouten mogelijk maken. Zij heeft daarvoor een conceptbesluit gepubliceerd. Meer informatie over die voorgenomen vereenvoudiging
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), VGN (link) en Cedris (link). Op dit conceptbesluit kan nog gereageerd worden via deze link
  (bron: internetconsulatie.nl).
 • Wat gaat er met de banenafspraak gebeuren?
  Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen banen
  (‘quota’) vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021.
  Minister Schouten gaat in deze brief op die situatie in. Ze beschrijft daarbij wat ze met de banenafspraak wil en welke stappen zij daarvoor gaat ondernemen.
  Meer info in dit bericht met daarin de reactie van Cedris.
 • Sociale werkbedrijf: zoek vooral samenwerking in de regio’
  Op die manier behoud je beschermde werkplekken. Dat is het advies uit recent onderzoek. Zie voor een interview met de onderzoeker hier (bron: Cedris).
 • Zorgelijke ontwikkeling voor sociale werkbedrijven
  Dat blijkt uit de cijfers over 2021.Meer over die ontwikkelingen in dit bericht (bron: Cedris).
 • Antwoorden SZW op vragen Eerste Kamer over garantiebedragen en koopkracht Wajong
  Zie voor die antwoorden hier.
 • Kabinet wil vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
  Ouders van een kind met een intensieve zorgvraag hebben recht op dubbele kinderbijslag. Het kabinet wil de uitvoering van die regeling vereenvoudigen.
  Daarvoor is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarop gereageerd kan worden. Het concept-wetsvoorstel is via deze link te vinden (bron: www.internetconsultatie.nl).
  Zie voor een paar van de voorgestelde veranderingen dit bericht (bron: NZG).
 • Weer te weinig banen bij overheid voor mensen met een arbeidsbeperking
  Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen banen (‘quota’)
  vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Meer daarover in deze brief van
  minister Schouten aan de Tweede Kamer en in dit bericht(bron: Binnenlands Bestuur). Hier nog de reactie van Cedris
  (Cedris is de belangenorganisatie van sociale werk- en ontwikkelbedrijven).
 • Kamer stemt in met verbeteringen Participatiewet
  Eind mei stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet (Breed Offensief); ook werd toen een aantal moties
  aangenomen. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link), Cedris (link) en Binnenlands Bestuur (link).  hier nog de reactie van Ieder(in).
 • ‘Gemeente: schaf kostendelersnorm voor jongeren beneden de 27 jaar nu al af’
  Het kabinet wil de kostendelersnorm voor jeugdigen onder de 27 jaar vanaf 1 januari 2023 laten vervallen. Enkele gemeenten doen dat echter nu al, vooruitlopend op de
  wijziging van de regelgeving. FNV roept nu alle gemeenten op om dat voorbeeld te volgen. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en FNV (link).
 • Weer te weinig banen bij overheid voor mensen met een arbeidsbeperking
  Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen (‘quota’)
  vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Meer daarover in deze brief van
  minister Schouten aan de Tweede Kamer (link) en in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamerdebat over verbeteren Participatiewet
  Op de agenda stonden vooral kleinere wijzigingen in de Participatiewet. Meer informatie en reacties op die wijzigingen in deze berichten van Cedris (link)
  en VNG (link). Cliëntenorganisaties wilden dat dit debat vooral zou gaan over het verbeteren van
  de inkomenspositie van jongeren in de Participatiewet. Zie daarvoor deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  Reacties op het debat van enerzijds Ieder(in) (link) en anderzijds Cedris (link) en Divosa (link).
 • Kabinet wil bijstand versimpelen en versoepelen.
  Minister Schouten heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de toekomst van de bijstand. In die brief noemt ze een aantal maatregelen om de bijstand
  eenvoudiger te maken. Meer over die plannen in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link), VNG (link) en Divosa (link).
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
  Die uitkeringsbedragen zijn te vinden in dit overzicht (bron: Ministerie SZW).
 • Minimumloon en Wajong gaan per 1 januari 2023 extra omhoog
  Dat heeft minister Schouten bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over dei verhoging in deze berichten van Schulinck (link).
 • Voorstel voor wettelijke regeling verhoging leeftijdsgrens kostendelersnorm naar 27 jaar
  Voor de uitvoering van dit voornemen van het kabinet ligt er nu een voorstel bij de Tweede Kamer (‘4e Nota van Wijziging’ geheten) .
  Achter het voorstel (link) zit een uitgebreide toelichting. ‘Verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking’
  Die oproep doet de Werkcoalitie, waarin onder meer belangenorganisaties, zoals Ieder(in) en LCR, en vakbonden, samenwerken. In een Manifest (link) doet
  de Werkcoalitie concrete voorstellen daarvoor. Zie ook dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Hoe ervaren Wajongers de dienstverlening van het UWV?
  Die vraag is onderzocht door de Arbeidsinspectie. Deze week stuurde minister Schouten het Rapport én haar reactie daarop naar de Tweede Kamer.
 • Mondelinge vragen naar baankans voor mensen met een handicap
  Tijdens het Mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer zijn deze week vragen gesteld over de baankansen voor onder meer mensen met een beperking.
  Zie voor een korte weergaven van de beantwoording dit bericht (bron: Tweede Kamer).
 • Ieder(in): Participatiewet moet fundamenteel veranderen
  Komende maandag is een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Participatiewet. Ieder(In) gaat daar pleiten voor een fundamentele verandering van die wet, omdat
  die wet niet passend is voor mensen met een blijvende beperking. Voor hen werkt dit regime niet. Zie voor meer informatie én voor de inbreng van Ieder(in) dit bericht.
  Ook VNG is aanwezig bij die hoorzitting. De inbreng van VNG is hier te vinden.
 • Groeiende wachtlijsten voor mensen met indicatie beschut werken.
  Zo’n 35% van de mensen met deze indicatie staan op een wachtlijst. Dat blijkt uit signalen die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) ontvangt. Meer info in dit bericht (bron: LCR).
 • Minimumloon stijgt met 1,8% per 1 juli
  Meer info over de bedragen per 1 juli zijn te vinden in dit bericht (bron: Cedris).
 • Verhoog het minimumloon van € 9,- naar € 14,- per uur
  Dat is één van de aanbevelingen van de Armoedecoalitie, een samenwerkingsverband van allerlei maatschappelijke organisaties waar ook Ieder(in) lid van is. De coalitie heeft
  deze aanbevelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor alle aanbevelingen dit bericht (bron Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
 • 400 gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het goede garantiebedrag
  Bij deze 400 Wajongers is vorig jaar een te lage uitkering vastgesteld na
  het invoeren van de nieuwe Wajong. Inmiddels is de uitkering door het UWV aangepast.
  Meer info hier (bron: Ieder(in)).
 • Sociale werkbedrijven maken verlies op onbetaalde re-integratietrajecten
  Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van SZW. Aanleiding tot het onderzoek was de zorg bij met name de FNV dat deze trajecten betaalde arbeid zouden verdringen.
  Meer over het onderzoek in dit bericht (bron: Cedris).
 • Hoe grote groepen werklozen ‘kwijtraakten’ door Participatiewet’
  Het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO heeft onderzoek gedaan naar negatieve gevolgen van de Participatiewet en naar de financiële toestand
  van de sociale werkbedrijven. Eén van de conclusies is dat groepen kwetsbaren nu ‘buiten de boot; zijn gevallen. Zie voor meer info dit artikel (bron: Argos);
  in het artikel  staat een link naar het radioprogramma.
 • Kamervragen over gevolgen Wet vereenvoudiging Wajong beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door de Eerste Kamer en gingen over signalen dat – ondanks de toezegging- Wajongers er toch door deze wet financieel op
  achteruit gingen. Zie voor de antwoorden van SZW hier.
 • Gemeentenieuws van SZW nummer 2
  Enkele keren per jaar informeert SXW de gemeenten over uitvoering van regelgeving. Deze week verscheen uitgave 2 van Gemeentenieuws (link). Mogelijk zijn de
  punten 1, 3,4 en 5 het meest van belang.
 • Start branche-opleidingen voor mensen met een beperking
  Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS rie nieuwe praktijkgerichte brancheopleidingen ontwikkeld. Deze erkende opleidingen
  – Assistent Facilitair, Groen en Logistiek –moeten de overstap naar bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding of een betaalde baan bevorderen.
  Deze week gaf minister Helder het officiële startsein. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Schaf kostendelersnorm af voor alle mensen met een beperking
  Daarvoor pleit Ieder(in). Aanleiding is de publicatie van een concept-wetsontwerp, waarbij de kostendelersnorm (ook wel bekend als de ‘mantelzorgboete’) vervalt
  voor mensen tot 27 jaar. Ieder(in) vindt dat die mantelzorgboete voor alle mensen met een beperking zou moeten vervallen. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Ook Arnhem gaat kostendelersnorm versoepelen
  Arnhem volgt hiermee de gemeente Rotterdam die eerder besloot om vooruitlopend op wijziging van de wetgeving alvast  de kostendelersnorm te versoepelen.
  Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Draai halvering belastingkorting jonggehandicapten terug’
  Daarvoor pleit de FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info hier (bron: NZG).
 • Rotterdam stopt met kostendelersnorm voor jeugdigen onder 27 jaar
  De gemeente loopt hierbij vooruit op landelijke regelgeving. Meer over dit besluit in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Andere grote gemeenten zijn het inhoudelijk met Rotterdam eens, maar willen wel wachten op veranderingen in de landelijke regelgeving. Mee info daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Animatie over bedoeling en werking Participatiewet
  Die animatie is gemaakt door Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkbedrijven, en is hier te vinden (bron: Cedris).
 • Debat in Tweede Kamer over Participatiewet
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over veranderingen in de Participatiewet (het Breed Offensief).  Van dit debat is nu een kort verslag beschikbaar. (bron: Cedris).
  Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die punten dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meer maatwerk door gemeenten, SVB en UWV bij kleine fout met uitkering
  Dat is de kern van een initiatief-wetsontwerp van een zestal partijen in de Tweede Kamer. Ze willen dat gemeenten, SVB en UWV meer ruimte krijgen om zo’n fout zo mogelijk
  soepel op te lossen. Nu moet in zo’n situatie een uitkering worden teruggevorderd en wordt een boete opgelegd. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • CRvB: snelle oplossingsgerichte rechtspraak mogelijk door nieuwe procedure
  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het terrein van o.a. de Participatiewet, werkt op verzoek van partijen met een snelle en vooral oplossingsgerichte procedure.
  De CRvB heef de gemeenten nog eens op die procedure gewezen. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG). Zie voor meer info over de inhoud van die procedure
  dit bericht (bron: De Rechtspraak).
 • Hoe wordt de Wet vereenvoudiging Wajong gemonitord?
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Schouten in een brief (link) kort hoe zij de Monitor Vereenvoudiging Wajong wil aanpassen. Ook gaat zij kort in op
  signalen dat Wajongers na overgang naar de nieuwe Wajong toch minder uitkering kregen.
 • Hoe gaat Sociale Zaken de voornemens uit het Regeerakkoord aanpakken?
  In een Planningsbrief informeren de beide ministers op Sociale Zaken de Tweede Kamer hoe zij de voornemens uit het Regeerakkoord voor o.a. de Participatiewet en de Wsw
  gaan aanpakken. Die Planningsbrief is hier te vinden.
 • Experimenten met meer vrijheid in de bijstand hebben wisselend succes
  In de afgelopen periode hebben diverse gemeenten geëxperimenteerd met meer vrijheden in de bijstand. Die experimenten zijn door het Centraal Planbureau (CPB)
  geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt een wisselend succes. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Het onderzoeksrapport is via deze link te vinden (bron: CPB).
 • Ombudsman onderzoekt geldproblemen van jongeren met een beperking
  Het gaat om jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering via de Participatie wet. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Nationale Ombudsman).
 • ‘Hoe kan ik een vergoeding uitkeren aan een Wajonger?’
  In de praktijk blijkt het lastig om als werkgever een Wajonger op zo’n manier een gratificatie o.i.d. te geven dat de Wajonger er ook echt iets aan overhoudt.
  Eerder speelde die vraag al in de publiciteit en in de politiek . Het ministerie van SZW heeft nu een bericht gepubliceerd met daarin een manier om dat wel
  voor elkaar te krijgen.
 • Versoepeling bijstand blijft ‘druppel op gloeiende plaat’
  Met deze kop vat Binnenlands Bestuur (link) de resultaten samen van een onderzoekdoor Investico naar versoepelingen in de bijstand.
 • Steeds meer gemeenten zoeken grenzen Participatiewet op
  In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) staan een aantal voorbeelden van gemeenten die via experimenten de grenzen van de wet opzoeken of daar over heen gaan.
  Zij doen dat omdat de huidige wet onvoldoende ruimte voor maatwerk biedt of in de praktijk averechts uitwerkt.
 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022
  In deze publicatie (link) van het ministerie van SZW staan de nieuwe bedragen voor onder meer het minimumloon, de bijstand en de Wajong.
 • Wat zijn de voornemens voor de Participatiewet en het sociaal domein?
  Divosa heeft alle info daarover en de eerste commentaren bijeengebracht op deze pagina.
 • Stand van zaken vereenvoudiging Wajong
  In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatsecretaris Wiersma over de voortgang van de vereenvoudiging van de Wajong.
  In die brief verlengt de staatssecretaris het Garantiebedrag Wajong tijdelijk tot 1 januari 2023. Zij krijgen daardoor ene jaar langer de tijd om een
  nieuwe baan te vinden. Meer uitleg over de betekenis van die verlenging in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
 • Utrecht wijkt af van Participatiewet om werkzoekende jongeren te helpen
  Meer over die Utrechtse aanpak in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Cao-onderhandelingen gehandicaptenzorg verlopen stroef
  Dat zegt de FNV, die inmiddels ook acties heeft aangekondigd. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Participatie van mensen met verstandelijke beperking in 2020 afgenomen
  Dat is één van de uitkomsten van het rapport Monitoring Onbeperkt meedoen! Meer uitkomsten uit dat rapport in deze berichten van Skipr (link) en NZG (link).
  Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: NIVEL). Dit rapport is één van de deelstudies voor het eindrapport van het Project
  Onbeperkt Meedoen! dat liep van 2018-2021. Dat eindrapport (link) over het hele project is door staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
  toegestuurd. Zijn begeleidende brief is hier te vinden.
 • Staatssecretaris SZW versoepelt handhavingsbeleid sociale zekerheid
  Dat heeft hij in een brief (link) aan de Tweede Kamer geschreven. Meer info daarover in dit bericht (bron: Divosa).
 • Resultaten onderzoek naar financiële situatie van SW-bedrijven
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW een kort onderzoek uitgevoerd naar de financiële situatie en naar de effecten van
  corona bij SW-bedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in deze brief  van de staatsecretaris.
  Hier nog een samenvatting van het onderzoek (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kennisdocument over banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd
  Dit document geeft de afspraken in hoofdlijnen weer. Het wordt gemaakt door het ministerie van SZW.  Klik voor de bijgewerkte versie hier.
 • Gemeentenieuws van SZW 2021-7 gepubliceerd
  Een paar keer paar jaar informeert SZW de gemeenten over veranderingen in beleid en uitvoering. Deze week verscheen nummer 2021-7.
  Zie voor een overzicht van de behandelde onderwerpen deze brief van de minister. De nieuwsbrief zelf is hier te vinden.
 • Tot nu toe 66.000 extra banen gecreëerd dankzij Banenafspraak
  Dat blijkt uit recente cijfers van het UWV. Meer cijfers (ook over de WSW) in dit bericht (bron: Samen voor de klant).
 • Werken in de bijstand wordt (iets) lonender
  Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB; de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid). Meer toelichtging in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb/VNG (link).
 • Brief over verrekening bonus in de Wajong
  Eind vorig jaar was er publiciteit over de verrekening van bonussen in de Wajong. In een brief geeft staatssecretaris Wiersma antwoord op vragen van een Wajonger
  over dit onderwerp. Die brief is via deze link te vinden.
 • Onderzoek naar ‘Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2019-2020’
  Dit jaarlijkse onderzoek (link) is door minister Koolmees aan de Tweede Kamer aangeboden met een begeleidende brief (link).
 • Verlenging garantiebedrag Wajong van 17 naar 24 maanden?
  Door de Eerste Kamer is een motie aangenomen waarbij wordt voorgesteld de periode waarvoor het garantiebedrag Wajong geldt, te verlengen. Het kabinet heeft nu
  een concept-Amvb (Algemene maatregel van bestuur; een soort lagere wet) gemaakt, waarbij die periode wordt verlengd tot 17 maanden.
  Op dit concept kan gereageerd worden via internet (link) (bron: Internetconsultatie). Ieder(in) wil dat die periode wordt verlengd tot 24 maanden en roept anderen op
  om ook te reageren. Klik voor de reactie van Ieder(in) (hier).
 • FNV wil 5 procent meer loon voor medewerkers gehandicaptenzorg
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Cao Sociale Werkvoorziening definitief vastgesteld
  Deze geldt voor de periode 2021- 2025. Meer info hier (bron: VNG).
 • ‘Ontwikkeling naar inclusieve arbeidsmarkt stagneert’
  Dat schrijft Cedris in een overzicht van de sociale werkvoorziening in 2020. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Cedris). Een link naar het overzicht
  (‘Sectorinformatie 2020’) staat onderaan het bericht.
 • Kamervragen beantwoord over grote tekorten bij gemeenten op de PW
  Die vragen waren gesteld door de SP en zijn nu beantwoord door staatssecretaris Wiersma. Zie voor de antwoorden hier.
 • UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
  Dat blijkt uit de Trendrapportage van UWV. De doelstelling van de banenafspraak
  voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Divosa).
 • Stel kwetsbare groepen weer voorop in de sociale werkvoorziening
  Dat vindt wethouder Van Dongen uit Veldhoven. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kennisdocument banenafspraak en quotum geactualiseerd
  Het ministerie van Sociale Zaken heeft alle informatie over de banenafspraak en het quotum verzameld in een Kennisdocument. Deze week verscheen een
  geactualiseerde versie; die is via deze link te vinden.
 • Uitstroom uit de Wsw hoger dan verwacht
  Dat blijkt uit het Jaarrapport Wsw 2020 (link). Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk (2)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren zonder startkwalificaties van VSO-en Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link); onderaan het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een link naar een Infographic Aanpak jeugdwerkloosheid, waarin alles kort is samengevat.
 • Gemeenten krijgen jaarlijks € 1.5 mld te weinig voor uitvoering Participatiewet
  Dat heeft Bureau Berenschot berekend. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link) en NZG (link).
 • Jaarrapport Wsw 2020 gepubliceerd
  Dat rapport is te vinden via dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
 • Onbedoeld lagere Wajong-uitkering wordt hersteld
  De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot een lagere uitkering bij een aantal Wajongers. Minister Koolmees heeft nu aangegeven
  die fout te zullen herstellen. Zie voor meer informatie daarover deze berichten van Schulinck (link) en Ieder(in) (link).
  De brief van minister Koolmees is via deze link te vinden.
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk(1)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren zonder startkwalificaties van VSOen Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link);  onderaan het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
 • Resultaten banenafspraak 2020
  In een brief informeert minister Koolmes de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak in 2020. Zijn brief is via deze link te vinden.
  Zie ook dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Mensen met een beperking harder getroffen tijdens coronacrisis’
  Dat blijkt uit rapportages van de overheid en onderzoeksrapporten. Ieder(in) maakt hier melding van in dit bericht.
 • Mensen met arbeidsbeperking ‘gevangen’ in de bijstand
  Dat concludeert de FNV in het rapport ‘Passend vangnet gewenst’. Dat rapport is deze week aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli
  Die zijn te vinden in deze publicatie van de rijksoverheid.
 • Gemeenten willen af van kostendelersnorm (2)
  Dat blijkt uit een rondgang van het blad Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten. Meer hierover in dit bericht en dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een bericht van Binnenlands Bestuur over mogelijke alternatieven voor de
  kostendelersregeling.
 • Voortgangsbrief over uitvoering Participatiewet
  Deze week zond minister Koolmees de Monitor Participatiewet naar de Tweede Kamer. In die brief geeft hij de stand van zaken bij de uitvoering. Zie voor die Monitor
  (met bijlagen) dit bericht.
 • Gemeenten willen af van kostendelersnorm (1)
  Dat blijkt uit een rondgang van het blad Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten. Meer hierover in dit bericht en dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).
 • Brief minister Koolmees over mogelijke veranderingen in de Participatiewet
  Minister Koolmees heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met gemeenten en andere belanghebbenden over uitvoering van de Participatiewet, omdat die soms
  onevenredig hard uitpakt. In zijn brief (link) doe hij verslag van die gesprekken en beschrijft hij hoe hij wil komen tot concrete beleidsvoorstellen ter verbetering.
 • Welke gevolgen heeft het uitstel van het wetsontwerp Breed Offensief?
  Met dat wetsontwerp wilde het kabinet Rutte III mensen met een (arbeids)beperking sneller aan het werk helpen. De behandeling is door de Tweede Kamer tijdelijk gestopt.
  In een korte notitie beschrijft de VNG welke consequenties dat heeft. Die notitie is via dit bericht te vinden.
 • Bedrag minimumloon verandert per 1 juli
  Dat bedrag wordt €  1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon in de Participatiewet. Meer hier over in dit bericht
  (bron: Schulinck). In het bericht staat een link naar de zgn. normenbrief van SZW.
 • Eerste halfjaar Informatiepunt Wajong bij Ieder(in)
  Bij Ieder(in) bestaat sinds begin dit jaar een Informatiepunt over de veranderingen in de Wajong. In dit artikel bespreekt Ieder(in) het gebruik en de eerste resultaten.
 • Nieuwe cijfers over arbeidsparticipatie van Wajongers
  Jaarlijks brengt het UWV de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten uit. Daarin staan naast de cijfers over Wajongers ook gegevens over andere groepen
  arbeidsbeperkten. Deze week publiceerde het UWV de Monitor over 2020. Meer daarover in dit bericht (bron Schulinck). Het rapport zelf is hier te vinden.
  Klik hier voor de brief die minister Koolmees over de uitkomsten van de Monitor schreef aan de Tweede Kamer.
 • Factsheet over uitvoering Participatiewet in 2020
  Die factsheet (link) is gemaakt door het ministerie van SZW en bevat veel cijfermatige informatie.
 • Aanvraag dubbele kinderbijslag intensieve zorg vereenvoudigd
  Ouders met een kind dat intensieve zorg nodig heeft, kunnen een dubbele kinderbijslag krijgen. Uit onderzoek bleek dat een gedeelte van de ouders
  die bijslag niet krijgt omdat ze stranden in de aanvraagprocedure. In een brief (link) aan de Tweede Kamer meldt minister Koolmees dat de
  procedure word vereenvoudigd. In die brief staan ook nog enkele andere (komende) veranderingen.
 • Reactie SZW op berichten dat Wajongers er toch op achteruitgaan
  Dat doet zich voor bij Wajongers die overstappen naar de Wajong 2020. De compensatieregeling blijkt niet voor iedereen goed uit te pakken.
  Zie verder deze brief van minister Koolmees (link), de beantwoording van Kamervragen van GroenLinks en SP (link) en de beantwoording van vragen
  van de Commissie SZW van de Eerste Kamer (link)
 • Behandeling wetsontwerp Breed offensief uitgesteld.
  Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit wetsontwerp in april. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG). Het wetsvoorstel wil mensen
  met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en houden. Zie ook onderdeel 2 van Gemeentenieuws SZW 2012-2 (link).
 • Voortgang Kamerbehandeling wet Breed Offensief
  De behandeling van die wet ligt stil vanwege de demissionaire status van het Kabinet. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaat minister Koolmees in op de
  gevolgen van die uitgestelde behandeling door de kamers. Zie voor zijn brief hier.
 • Vragen en antwoorden over de vereenvoudiging van de Wajong
  Op de website van SZW staan twee factsheets waarin wordt ingegaan op de vereenvoudiging van de Wajong per 1 januari 2021. Die factsheets zijn
  hier en hier te vinden.
 • Werken met uitkering leidt tot financiële problemen: reactie SZW(2)
  In de vorige Docu-alert attendeerden we op het Rapport ‘Als verrekenen een beperking is’ en meldden we de reactie van belangenorganisaties.
  In aansluiting op dat bericht is hier een link naar de beleidsreactie van minister Koolmees op dat rapport. Het rapport zit als bijlage bij de brief  van de minister.
  Tot slot ter info nog het bericht ‘Stel het inkomen van de inwoner voorop, niet de wet’ , waarin de onderzoekers hun rapport toelichten (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Werken met uitkering leidt tot financiële problemen (1)
  Dat blijkt uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Meer info over de uitkomsten van dit onderzoek
  in deze berichten van Ieder(in) (link), LCR (link) en Divosa (link). Het rapport zelf is hier te vinden; de samenvatting hier.
 • ‘Historische cao’ voor mensen met arbeidsbeperking
  Partijen hebben overeenstemming bereikt over een Cao voor onder meer mensen in de Wsw. Zo’n cao was er tot nu toe niet. Meer info in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Tweede Kamer wil steun voor sociale werkbedrijven in nood
  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt voorstel daartoe van CDA en SP. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Cedris (link)
  en Divosa (link).
 • Gemeentenieuws 2021-1 van ministerie van SZW is uit
  Een paar keer paar jaar informeert SZW de gemeenten over onder meer ‘kleine’ beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoeringspraktijk. Deze week verscheen
  het eerste nummer van 2021 (link); van belang zijn in ieder geval onderdeel 3 en 9.
 • Kamerdebat over wijziging Participatiewet (Breed Offensief)
  In de komende periode bespreekt de Tweede Kamer een wijziging van de Participatiewet, onderdeel van het Breed Offensief. Met dat offensief wil het
  kabinet meer mensen met een beperking aan het werk helpen en houden. Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link), VNG (link) en LCR (link) hun
  reacties naar de Tweede Kamer.
 • Nieuwe cijfers UWV banenafspraak en beschut werk van UWV
  Die cijfers gaan over het derde kwartaal 2020 en zijn hier te vinden (bron: Divosa). Eind vorig jaar ontstond er discussie over de interpretatie van de cijfers
  over het aantal gerealiseerde banen na een kritisch rapport van Divosa.`
 • Wajongers gaan er toch op achteruit door Wet vereenvoudiging Wajong
  Dat concludeert Ieder(in) op grond van signalen van mensen voor wie het garantiebedrag inmiddels is vastgesteld door het UWV. Meer info hier (bron: Ieder(in)).
 • SZW gaat ‘hardheden’ Participatiewet opsporen
  Dat schrijft (toen nog) staatsecretaris Van ’t Wout van SZW in een brief aan de Tweede Kamer (link). Aanleiding voor die brief is het kritische rapport
  over de toeslagenaffaire en de kabinetsreactie daarop.
 • Meerderheid gemeenten beperkt toegang tot sociale en zorgvoorzieningen
  Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, Onderzoeksbureau Investico en de Groene Amsterdammer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor het bericht van EenVandaag hier.
 • Extra aandacht nodig voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt
  Dat vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER). Juist in coronatijd is er specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen. De denktank doet
  zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Banenplan voor mensen met een beperking mislukt
  De overheid is er inmiddels ook van overtuigd dat het beoogde aantal nieuwe banen niet gehaald zal worden. Dat blijkt ook uit de brief die staatssecretaris
  Van ’t Wout, daarover schreef naar de Tweede Kamer. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De FNV bepleit in een  reactie om de banenafspraak te redden door structurele oplossingen. Volgens de FNV kan dat door de oude sociale werkvoorziening (SW)
  om te vormen tot moderne sociale ontwikkelbedrijven. Meer info over dat plan in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Factsheet over vereenvoudigde Wajong per 1 januari
  Die factsheet over de vereenvoudigingen in de Wajong is gemaakt door SZW. Deze is via deze link te vinden.
 • De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari
  Die zijn te vinden in deze publicatie van SZW.
 • Informatiepunt Ieder(in) over Wajong breidt uit
  Meer over dat informatiepunt en de campagne WieWatWajong is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Politieke partijen komen met voorstellen voor versoepeling bijstand
  Na de Christen Unie komen nu ook CDA en D66 met voorstellen om de scherpste kantjes van de bijstandsregels te halen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Bijstandsgerechtigden doen onbetaald werk
  Dat zegt de FNV, die daarover recent een rapport publiceerde. Meer info In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over overstap naar Wajong 2010 beantwoord.
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn nu beantwoord (link).
 • Tijdelijke versoepeling bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar
  Het ministerie van SZW informeert gemeenten enkele keren per jaar over kleinere wijzigingen in beleid en uitvoering.
  Dat doen zij via Gemeentenieuws. In  nummer 2020-9 (link) staat informatie over tijdelijke versoepelingen in de bijstandsregels voor jongeren tot
  27 jaar. Die informatie staat in paragraaf 4.
 • (Nog) geen akkoord over cao voor mensen met arbeidsbeperking
  Dat meldt de VNG (link). Partijen praten volgend verder.
 • ‘Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet’
  Dat zegt Ieder(in) in dit bericht, als reactie op het Kamerdebat over het Breed Offensief van het kabinet om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.
 • Nieuwe cijfers SZW over ontwikkelingen in de banenafspraak en de WSW
  Vorige maand was er een rapport van Cedris (link) , waarin getwijfeld werd aan de hoeveelheid gerealiseerde banen. Deze week stuurde staatssecretaris
  Van ’t Wout een brief naar de Tweede Kamer met daarbij enkele rapporten over de realisatie van de banen. Zie voor zijn brief en bijlagen hier.
 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
  D uitkeringsbedragen voor onder andere de Participatiewet en de Wajong staan in deze publicatie van SZW.
 • Extra aandacht nodig voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt
  Dat vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER). Juist in coronatijd is er specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen. De denktank doet
  zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Investeer meer om mensen uit banenafspraak echt aan het werk te krijgen
  Dat vraagt de Landelijke Cliënten Raad (LCR) aan de Tweede Kamer. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het Breed Offensief en de Banenafspraak
  met staatssecretaris Van ’t Wout. Zie voor de brief van de LCR dit bericht (bron: LCR).
 • Discussie vervolgd over aantal gerealiseerde banen via de banenafspraak
  In de vorige Docu-alert verwezen naar onderzoek van Cedris, waaruit bleek dat er geen 53000 maar slechts 12000 banen zouden zijn gerealiseerd.
  Staatssecretaris Van ’t Wout komt nu met een reactie op dat onderzoek (link).
 • Veel minder banenafspraak-plaatsen gerealiseerd dan gedacht
  Dat blijkt uit onderzoek van Cedris waarover Trouw bericht. In plaats van 53.000 banen zijn het er 12,000. Het artikel van Trouw is hier te lezen; het onderzoek
  van Cedris hier. Zie voor het commentaar van Ieder(in) dit bericht. Ook Divosa heeft gereageerd (link) evenals de organisatie van
  ‘inclusieve werkgevers’ (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Staatssecretaris Van ’t Wout is verrast door deze cijfers. Zie daarvoor dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Convenant vroegsignalering moet problematische schulden voorkomen
  In dat convenant spreken woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars af dat zij betalingsachterstanden van hun klanten vroegtijdig
  melden aan gemeenten. Die kunnen daardoor eerder ingrijpen en zo problematische schulden voorkomen.  Meer info hier (bron: Divosa).
 • Gemeentenieuws SZW 2020-8
  Geregeld stuurt SZW een overzicht van ‘kleinere ’beleidswijzigingen  en berichten naar de gemeenten. Deze week verscheen nummer 8 (link).
  Zie bv het 8e bericht over mensen die eerder zijn afgewezen voor de Wajong 2015 omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam was.
 • Wethouders vier grote steden willen af van kostendelersnorm
  Dat willen ze omdat die regeling de woningnood in de grote steden verergert. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Staatssecretaris Van ’t Wout vraagt gemeenten om maatwerk bij kostendelersnorm
  In een brief (link) aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van ’t Wout op een onderzoeksrapport over de gevolgen van de kostendelersnorm.
  Hij vraagt gemeenten om maatwerk bij de toepassing.
 • Toezeggingen Van ’t Wout bij debat over vereenvoudiging Wajong
  Dat debat was met de Eerste Kamer. In dat debat deed staatssecretaris Van ’t Wout enkele toezeggingen. In een recente brief (link) aan de Eerste Kamer
  werkt hij die toezeggingen nu uit.
 • Hoeveel garantiebanen moeten er in uw regio gerealiseerd worden?
  Dit kabinet heeft bij de start toegezegd een aantal nieuwe banen te realiseren voor mensen met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt. .
  VNG en Stichting van de arbeid publiceren geregeld een toedeling van die banen aan de arbeidsmarktregio’s. Dat overzicht is recent geactualiseerd en is via
  dit bericht te vinden.
 • Hoe kan ik een bonus uitdelen aan een Wajonger?
  Onder die kop beschrijft het ministerie van SZW enkele mogelijkheden om een bonus aan een Wajonger uit te keren (link). Vaak pakt het toekennen van
  bv. een jubileumbonus nu onvoordelig uit voor een Wajonger. Lees ook dit bericht (bron: NZG).
 • Jongeren van 18 tot 21 met een bijstandsuitkering zijn financieel slecht af
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door het Nibud bij 90 gemeenten.
  Meer over dat onderzoek is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Resultaten banenafspraak en corona
  Op verzoek van de Eerste Kamer geeft staatsecretaris van ’t Wout in (SZW) zijn visie op de overheidswerkgevers die achterblijven bij het realiseren van banen die meetellen
  voor de banenafspraak. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de gevolgen van corona voor de banenafspraak. Zie voor zijn brief dit bericht (bron: Programmaraad).
  De brief zelf is via deze link te vinden.
 • Tijdelijke versoepeling van bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar verlengd
  Omdat het voor jongeren in coronatijd moeilijk is om binnen vier weken  (‘de wettelijk wachttermijn voor bijstand’) een baan te vinden, zijn deze jongeren eerder vrijgesteld
  van die zoekverplichting. Die vrijstelling is nu verlengd tot 1 juli volgende jaar, omdat het nog steeds moeilijk is een baan te vinden.  Zie verder deze brief van
  staatssecretaris Van ’t Wout
 • SP en CDA willen dat bezuinigingen op de sociale werkvoorziening stoppen
  Zij komen volgende maand met een plan om de sociale werkvoorziening weer nieuw leven in te blazen. Meer in dit bericht (bron: Schulinck).
 • ‘Breed offensief lost knelpunten Participatiewet niet op’
  Dat zeggen Divosa en Cedris in een brief aan de Tweede Kamer. Komende week behandelt de Kamer dit wetsontwerp. Het kabinet wil met dat wetsontwerp meer
  mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Divosa en Cedris vinden dat het wetsontwerp daarin te kort schiet. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie SZW op moties in het debat in Eerste Kamer over de herziene Wajong
  Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de Wet vereenvoudiging Wajong heeft toenmalig staatssecretaris Van Ark toegezegd in een brief terug te zullen komen op
  de uitvoering van enkele moties die toen zijn aangenomen. Haar opvolger Van ’t Wout komt deze toezegging nu na. Zijn brief is hier te vinden.
 • Ieder(in) start met informatiepunt Wajong
  Dat doet Ieder(in) op verzoek van het ministerie van SZW, omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat over gevolgen van de vereenvoudiging van de Wajong.
  Meer info over het informatiepunt hier (bron: Ieder(in)).
 • Verleng steunpakket aan sociale werkbedrijven
  De sociale werkbedrijven ontvingen in de maanden mei t/m maart € 90 mln. steun van het rijk voor verliezen vanwege de coronacrisis. Cedris wil dat die steun wordt
  verlengd. Verdere info in dit bericht (bron: NZG).
 • DIvosa heeft zorgen over wetsontwerp Breed offensief
  Het kabinet wil met dit wetsontwerp meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en houden. Deze week werd dit wetsontwerp in de Tweede Kamer
  besproken. Voorafgaand aan dat debat stuurde Divosa een brief met aandachtspunten. Meer over die brief dit bericht (bron: Divosa).
 • ‘De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid’
  Dat zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), morgenavond (26/9) in een uitzending van  EenVandaag over de werking van de Participatiewet.
  Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • FNV dringt aan op een cao voor de Participatie
  Die cao moet onder meer gelden voor mensen in de sociale werkbedrijven. Meer over die cao in dit bericht (bron NZG).
 • FNV wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen
  Daarvoor heeft de FNV een plan gemaakt. Belangrijk onderdeel daarvan is een andere financiering van de Participatiewet. Zie voor dat plan deze berichten
  van NZG (link) en FNV (link).
 • Reactie van SZW op kritiek Ieder(in) op overstapregeling naar Wajong2010
  Ieder(in) en LCR hebben eerder kritiek geuit op de overstapregeling van de Wajong naar de Wajong2010. In een eerdere Docu-alert hebben we die kritiek
  gesignaleerd. Staatssecretaris Van ’t Wout reageert deze week in een brief (link) op die kritiek.
 • Overstappen naar nieuwe Wajong verlengd tot 30 november 2020
  Eerder was die overstapmogelijkheid beperkt tot 1 oktober. Ieder(in) en de LCR (Landelijke Cliëntenraad) vonden dat veel te kort
  en hebben bezwaar gemaakt bij het UWV, Dat heeft effect gehad. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • ‘Participatiewet is niet alleen maar mislukt’
  Dit jaar is de werking van de Participatiewet geëvalueerd. In eerdere Docu-alerts hebben we daar aandacht aanbesteed. In die evaluaties was er veel kritiek
  op de resultaten van 5 jaar Participatiewet. In een blog op de website Sociale Vraagstukken wijzen twee bestuurskundigen in reactie op positieve resultaten van de Participatiewet (link).
 • Cliëntenraad: wijziging Wajong te beperkt
  In het voorjaar is de gewijzigde Wajong aangenomen door de Eerste Kamer. Daarbij is een aantal verbeteringen aangebracht.. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft die
  verbeteringen nog eens getoetst en vindt ze onvoldoende. Meer daarover en over de brief die de LCRR naar staatssecretaris Van ‘t  Wout stuurde in dit bericht (bron: LCR).
 • Veelgestelde vragen met antwoorden over de gewijzigde Wajong
  Het ministerie van SZW heeft die vragen beantwoord en daar een overzichtelijke publicatie van gemaakt. Die publicatie is via deze link te vinden.
 • Overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010 kan tot 1 oktober dit jaar
  Zie daarvoor dit artikel (bron: Ieder(in)).
 • Van Ark: er is meer dan de gemeentepolis
  Dat schrijft minister Van Ark in antwoord op Kamervragen van de PvdA.  Die partij wilde weten of verdwijnende gemeentepolissen leiden tot meer zorgmijding of financiële
  problemen. Meer over die antwoorden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn via deze link te vinden.
 • Brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd
  Deze uitgebreide brochure focust zich op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet. De brochure
  is nu aangepast aan de  veranderde wet- en regelgeving. Meer over die brochure in dit bericht (bron:  Samen voor de klant); in het bericht staat een link naar de brochure.
 • UWV: 58.763 banen van banenafspraak gerealiseerd.
  Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. Deze banen zijn gerealiseerd tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020.  De doelstelling van de
  banenafspraak voor eind 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Zie voor die cijfers en de Trendrapportage dit bericht (bron: UWV).
  In het bericht staan ook cijfers over beschut werken. De Trendrapportage bevat niet alleen landelijke maar ook regionale cijfers.
 • Effecten van corona op de banenafspraak nog onzeker
  Dat antwoord staatssecretaris Van ‘t Wout op Kamervragen van GroenLinks. Die antwoorden zijn hier te vinden.
 • Participatiewet doet mensen met een beperking tekort”
  Dat schrijft Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in een blog (link). Zij reageert daarin op de evaluatie van vijf jaar Participatiewet.
 • Gemeenten wijken nauwelijks af van kostendelersnorm
  Gemeenten hebben de bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te zien van de kostendelersnorm. Uit onderzoek van ARGOS blijkt dat gemeenten nauwelijks
  van die bevoegdheid gebruik maken. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Hoe ging het met de Wsw in 2019?
  Die gegevens zijn terug te vinden in het Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 (link).
 • FNV aarzelend over voorgestelde Cao Participatiewet
  In de vorige Docu-alert meldden we dat de VNG voorstelt om een cao af te sluiten  voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. De FNV zet deze week vraagtekens bij dit voornemen.
  Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: wij halen doelen banenafspraak wel; alleen rijksoverheid niet
  Twee weken terug werden de resultaten van de banenafspraak tot eind 2019 bekend. Uit die resultaten bleek dat het bedrijfsleven de doelstellingen haalt, maar dat de sector
  overheid nog tekort schiet. Uit recente publicaties blijkt nu dat gemeenten de doestellingen ook halen, maar dat vooral de rijksoverheid tekort schiet. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws SZW 2020- 5 verschenen
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt gemeenten enkele maken per jaar een brief met informatie over beleid, onderzoeken e.d. Deze week verscheen nr 5.
  De inhoudsopgave en de teksten  zijn hier te vinden
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor  de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Cedris wil basisbaan in plaats van uitkering
  Meer daarover in deze twee berichten van Cedris (link), link.  Dit idee maakt onderdeel uit van de publicatie ‘Investeren in mensen’, dat is uitgebracht
  door het Platform Toekomst van Arbeid . Deze publicatie bevat een aantal  aanbevelingen voor de komende kabinetsformatie volgend jaar.
 • VNG wil cao voor ‘onderkant’ arbeidsmarkt
  Die cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Banenafspraak: overheid haalt doel nog steeds niet, bedrijfsleven wel
  Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark deze week stuurde met de cijfers
  over 2019. Meer over die cijfers in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van de
  staatssecretaris is via dit bericht te lezen.
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020
  De bedragen van een aantal uitkeringen, waaronder de Wajong, zijn per 1 juli gewijzigd.
  Zie voor een overzicht van de wijzigingen  hier.
 • Kennisdocument banenafspraak geactualiseerd
  In het document staat alle relevante  informatie over de banenafspraak en de quotumregeling. Zie voor de gewijzigde onderwerpen dit bericht
  (bron: samen voor de klant); in het bericht  staat een link naar het vernieuwde
 • CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
  Zie voor meer details over die proef van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) dit bericht (bron: Schulinck).
 • Teleurstellende reactie Van Ark op tekorten Wsw
  Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor die reactie dit bericht van VGN.
 • SP en CDA willen sociale werkplaats nieuw leven inblazen
  Meer over dat voorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Van Ark informeert Kamer over uitkomsten onderzoek naar Participatiewet
  De afgelopen periode zijn diverse onderzoeken afgerond naar onderdelen van de Participatiewet. Staatssecretaris Van Ark stuurde die rapporten deze week naar
  de Kamer. In de begeleidende brief geeft zij aan wat die onderzoeksresultaten betekenen voor haar beleid. Zie voor die brief hier; de  onderzoeksrapporten zijn als
  als bijlage  bij die brief gevoegd.
 • Minimumloon en bijstandsnormen wijzigen  per 1 juli a.s.
  Zie voor de nieuwe bedragen deze brief van SZW aan de gemeenten.
 • De Wajong gaat veranderen 2020-2021
  Het ministerie van SZW heeft de veranderingen in de Wajong in een factsheet samengevat. Die factsheet is hier te vinden. Ook is er een overzicht (link)
  met veel gestelde vragen en antwoorden over die veranderingen.
 •  Wijziging Participatiewet verworpen: opluchting voor mensen met beperking
  De Eerste Kamer heeft een wetsontwerp verworpen waarbij familieleden die mantelzorgen gekort zouden worden op hun bijstandsuitkering. Dankzij de Eerste
  Kamer gaat dat nu niet door en wordt de kostendelersnorm niet op hen van toepassing.Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en Nationale Zorggids (link)
 • Wet Harmonisatie Wajong door Eerste Kamer aangenomen
  Ondanks acties van diverse cliëntenorganisaties heeft de Eerste Kamer de Wet harmonisatie Wajong aangenomen. Wel zijn er door de staatssecretaris Van Ark
  enkele toezeggingen gedaan. Zie voor die toezeggingen deze brief van de staatssecretaris (link) Meer is te lezen in deze berichten van LCR (link), Ieder(in) (link)
  en Programmaraad (link).
 • Tegenprestatie haalt niet meer mensen uit bijstand
  Dat is één van de conclusies die het Centraal Planbureau (CPB) trekt uit een evaluatie van diverse experimenten in de Bijstandswet. Zie meer over die
  experimenten en de resultaten daarvan in dit bericht van Schulinck (link), Het CPB-rapport is hier te vinden. Staatssecretaris Van Ark stuurde deze week haar beleidsreactie (link)
  op de uitkomsten van de experimenten. Bij deze brief zitten ook de eindrapporten dan de afzonderlijke lokale experimenten.
 • Het bruto wettelijk minimumloon wijzigt per 1 juli 2020
  Het wordt dan € 1.680,00 per maand exclusief vakantiegeld. Zie verder deze publicatie van SZW.
 • Banenafspraak behaalt op papier, beloftes beschut werk blijven uit
  Zo vat Ieder(in) de situatie rondom de banenafspraak samen (link).
 • Is de Harmonisatie Wajong wel of geen verslechtering?
  Onder die kop doet Ieder(in) kort verslag van een debat deze week in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Harmonisatie Wajongregimes
 • Overheid blijft achterlopen bij waarmaken banenafspraak
  Door dit kabinet zijn bij de start afspraken gemaakt over het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid slaagt er al
  jaren niet in om de afgesproken aantallen te halen; het bedrijfsleven lukt dat wel. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over 2019 (dus nog van voor de coronacrisis).
  Zie voor die cijfers en meer toelichting dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Geef gemeente meer beleidsruimte in de Participatiewet
  Daarvoor pleiten de gemeenten Utrecht en Groningen. Zij willen meer maatwerk kunnen leveren om mensen aan het werk te helpen. Meer daarover in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Clientenparticipatie word steeds verder uitgehold
  Dat schrijft de LCR in reactie op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Aanleiding voor die uitspraak was het ontslag van een aantal leden van de
  Participatieraad Participatiewet in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De CRvB zag geen problemen in dat ontslag. Meer in dit bericht (bron: LCR);
  onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Concept-uitvoeringsbesluiten wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  Op dit moment is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in behandeling bij de Eerste Kamer. Door het kabinet is een conept-uitvoeringsbesluit gepubliceerd.
  Dit besluit gaat over de wijzigingen die per 2021 moeten ingaan. Zie voor dat besluit de bijdrage bij deze brief van staatssecretaris Van Ark.
 • LCR ziet problemen bij Wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft vanuit cliëntperspectief kritisch gereageerd op dit wetsvoorstel, waarbij de banenafspraak en de Quotumregeling worden
  vereenvoudigd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: LCR).
 • Verlenging registratieduur of uitschrijving doelgroepenregister
  Het doelgroepenregister is ingesteld vanwege de banenafspraak, die overheid en sociale partners enkele jaren geleden met elkaar zijn aangegaan. Het ministerie
  van SZW heeft een document gepubliceerd waarin de mogelijkheden van verlenging van inschrijving in het doelgroepenregister en van uitschrijving worden uitgelegd (link).
 • FNV wil uitstel vereenvoudiging Wajong
  Die aanpassing is in behandeling bij de Eerste Kamer. De FNV wil dat die wetswijziging eerst goed wordt getoetst aan het VN-verdrag Handicap.
  Meer daarover in dit bericht (bron:  NZG).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Enschede verlaagt boetes bij overtreding Participatiewet
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • ‘Gekleineerd door de Participatiewet’
  Dat is de kop boven een artikel in Binnenlands Bestuur (link), waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek van de FNV onder gebruikers van de Participatiewet.
  Zie ook dit bericht (bron: FNV) en deze brochure (link).
 • Participatiewet zet generatie jongeren met een beperking aan de kant’
  Dat zegt Ieder(in) deze week in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet. Zie voor de hele reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de gezamenlijke reactie van VGN, Divosa, Cedris en FNV deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden (2)
  In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert zijn hier de antwoorden van Financiën en SZW op Kamervragen van CDA en VVD over mogelijkheden om Wajongers ontvangen
  bonussen te laten houden. Zie voor die antwoorden hier.
 • Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  In deze periode behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. Het wetsvoorstel is in de fase van schriftelijke voorbereiding. Deze week antwoordde de
  staatssecretaris op een  reeks vragen van de Kamer (‘Nadere memorie van antwoord’). Zie voor die nadere memorie hier.
 • Bijna 40% jongeren zonder startkwalificatie zit zonder werk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, waarover Schulinck bericht (link). Zie voor meer info en cijfers ook het bericht van CBS (link).
 • Wetsontwerp vereenvoudiging banenafspraak vrijgegeven voor consultatie
  Op dat concept wetsvoorstel kan tot 3 april gereageerd worden. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb). Het wetsontwerp en ontwerp toelichting zijn  te vinden via de
  consultatiesite van de rijksoverheid (link).
 • Gemeentenieuws van SZW 2020-2 gepubliceerd
  Via Gemeentenieuws informeert SZW de gemeenten periodiek over ‘kleine’ beleidswijzigingen, aanpassingen in de uitvoering, verschenen onderzoeks-
  rapporten e.d. Deze week verscheen nummer 2 van dit jaar (link).
 • Wetsvoorstel ‘Breed offensief’ naar Tweede Kamer gestuurd
  Met dat ‘Breed Offensief ’wil staatssecretaris Van Ark meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Meer info over dat wetsontwerp in dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Zie voor de brief aan de Tweede Kamer hier. Bij deze brief zijn het wetsontwerp, de toelichting, alsmede een aantal adviezen en rapporten over het wetsvoorstel als bijlage toegevoegd.
 • Drie voorstellen voor verbetering van de Participatiewet
  Die voorstellen zijn afkomstig van VNG en Divosa. In februari evalueert de Tweede Kamer de Participatiewet. Deze voorstellen zijn bedoeld voor die evaluatie. Meer info hier (bron: VNG).
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • VNG (e.a.) niet eens met voorgestelde wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Volgens de VNG (de koepel van de gemeenten) gaat dit een half miljard kosten. Daarnaast heeft de VNG praktische en principiële bezwaren.
  Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Ook Divosa heeft op het voorstel gereageerd. Deze organisatie (het samenwerkingsverband
  van sociale diensten) waarschuwt voor problemen bij de uitvoering (link). Inmiddels is ook de kritische reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) bekend. Klik voor die reactie hier.
 • Ruim 58.500 banen van Banenafspraak gerealiseerd
  Dat blijkt uit de Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV. Meer info en cijfers in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden
  Daarom hebben VVD-Kamerleden de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken gevraagd om dat wel mogelijk te maken. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Internetconsultatie inkomensbegrip en garantiebedrag Wajong
  Het ministerie van SZW wil o.a. het inkomensbegrip in de diverse Wajong-vormen op elkaar afstemmen. Daarvoor is een concept-besluit gepubliceerd,
  waarop gereageerd kan worden. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb). Zie voor het concept-besluit zelf hier.
 • Nieuwe cijfers over gebruik Participatiewet en stapeling per gemeente
  Die cijfers gaan over het eerste halfjaar van 2019 en zijn te vinden via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daar zijn per gemeente cijfers te vinden over
  het gebruik van de Participatiewet en over de combinatie van Participatiewet met andere ondersteuning, zoals bijvoorbeeld Wmo en  Jeugdwet (de ‘stapeling’).
  De cijfers zijn via dit bericht te vinden.
 • Ieder(in) niet eens met wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Ieder(in) vindt dat dit alleen kan als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zie verder deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).
 • Kabinet ziet geen aanleiding om minimumloon extra te verhogen
  Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Vakbonden hadden om een extra verhoging gevraagd. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van
  de minister is hier te vinden.
 • 60.000 mensen uit de WSW naar de arbeidsmarkt – is dat reëel?
  Onder die kop staat een kort opiniërend artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Doelgroep beschut werken zit nog steeds vaak thuis
  Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  Trouw bericht daarover. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Hoe gaan de overheidswerkgevers de Banenafspraak waarmaken?
  Daarover hebben de werkgevers in de overheidssector en in de onderwijssector afspraken gemaakt. Zie voor die werkplannen dit bericht  (bron: samenvoordeklant).
  In het bericht staat een link naar de brief die minister Knops daarover schreef  naar de Tweede Kamer.
 • Wat verandert er in de sociale zekerheid per 1 januari a.s. ?
  Meer daarvoor dit bericht (bron: Schulinck).
 • Overzicht uitkeringsbedragen per 1 januari a.s.
  Dat overzicht is via deze link te vinden.

 

beheerder