Participatiewet

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Meer weten over de Participatiewet? Klik hier voor een korte samenvatting

Oude sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer opvangen. De gemeenten zullen hiervoor moeten opdraaien. lees meer

De volgende informatie is overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Cao Sociale Werkvoorziening definitief vastgesteld
  Deze geldt voor de periode 2021- 2025. Meer info hier (bron: VNG).
 • ‘Ontwikkeling naar inclusieve arbeidsmarkt stagneert’
  Dat schrijft Cedris in een overzicht van de sociale werkvoorziening in 2020. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Cedris). Een link naar het overzicht
  (‘Sectorinformatie 2020’) staat onderaan het bericht.
 • Kamervragen beantwoord over grote tekorten bij gemeenten op de PW
  Die vragen waren gesteld door de SP en zijn nu beantwoord door staatssecretaris Wiersma. Zie voor de antwoorden hier.
 • UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
  Dat blijkt uit de Trendrapportage van UWV. De doelstelling van de banenafspraak
  voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Divosa).
 • Stel kwetsbare groepen weer voorop in de sociale werkvoorziening
  Dat vindt wethouder Van Dongen uit Veldhoven. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kennisdocument banenafspraak en quotum geactualiseerd
  Het ministerie van Sociale Zaken heeft alle informatie over de banenafspraak en het quotum verzameld in een Kennisdocument. Deze week verscheen een
  geactualiseerde versie; die is via deze link te vinden.
 • Uitstroom uit de Wsw hoger dan verwacht
  Dat blijkt uit het Jaarrapport Wsw 2020 (link). Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk (2)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren zonder startkwalificaties van VSO-en Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link); onderaan het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een link naar een Infographic Aanpak jeugdwerkloosheid, waarin alles kort is samengevat.
 • Gemeenten krijgen jaarlijks € 1.5 mld te weinig voor uitvoering Participatiewet
  Dat heeft Bureau Berenschot berekend. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link) en NZG (link).
 • Jaarrapport Wsw 2020 gepubliceerd
  Dat rapport is te vinden via dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
 • Onbedoeld lagere Wajong-uitkering wordt hersteld
  De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot een lagere uitkering bij een aantal Wajongers. Minister Koolmees heeft nu aangegeven
  die fout te zullen herstellen. Zie voor meer informatie daarover deze berichten van Schulinck (link) en Ieder(in) (link).
  De brief van minister Koolmees is via deze link te vinden.
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk(1)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren zonder startkwalificaties van VSOen Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link);  onderaan het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
 • Resultaten banenafspraak 2020
  In een brief informeert minister Koolmes de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak in 2020. Zijn brief is via deze link te vinden.
  Zie ook dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Mensen met een beperking harder getroffen tijdens coronacrisis’
  Dat blijkt uit rapportages van de overheid en onderzoeksrapporten. Ieder(in) maakt hier melding van in dit bericht.
 • Mensen met arbeidsbeperking ‘gevangen’ in de bijstand
  Dat concludeert de FNV in het rapport ‘Passend vangnet gewenst’. Dat rapport is deze week aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli
  Die zijn te vinden in deze publicatie van de rijksoverheid.
 • Gemeenten willen af van kostendelersnorm (2)
  Dat blijkt uit een rondgang van het blad Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten. Meer hierover in dit bericht en dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een bericht van Binnenlands Bestuur over mogelijke alternatieven voor de
  kostendelersregeling.
 • Voortgangsbrief over uitvoering Participatiewet
  Deze week zond minister Koolmees de Monitor Participatiewet naar de Tweede Kamer. In die brief geeft hij de stand van zaken bij de uitvoering. Zie voor die Monitor
  (met bijlagen) dit bericht.
 • Gemeenten willen af van kostendelersnorm (1)
  Dat blijkt uit een rondgang van het blad Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten. Meer hierover in dit bericht en dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).
 • Brief minister Koolmees over mogelijke veranderingen in de Participatiewet
  Minister Koolmees heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met gemeenten en andere belanghebbenden over uitvoering van de Participatiewet, omdat die soms
  onevenredig hard uitpakt. In zijn brief (link) doe hij verslag van die gesprekken en beschrijft hij hoe hij wil komen tot concrete beleidsvoorstellen ter verbetering.
 • Welke gevolgen heeft het uitstel van het wetsontwerp Breed Offensief?
  Met dat wetsontwerp wilde het kabinet Rutte III mensen met een (arbeids)beperking sneller aan het werk helpen. De behandeling is door de Tweede Kamer tijdelijk gestopt.
  In een korte notitie beschrijft de VNG welke consequenties dat heeft. Die notitie is via dit bericht te vinden.
 • Bedrag minimumloon verandert per 1 juli
  Dat bedrag wordt €  1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon in de Participatiewet. Meer hier over in dit bericht
  (bron: Schulinck). In het bericht staat een link naar de zgn. normenbrief van SZW.
 • Eerste halfjaar Informatiepunt Wajong bij Ieder(in)
  Bij Ieder(in) bestaat sinds begin dit jaar een Informatiepunt over de veranderingen in de Wajong. In dit artikel bespreekt Ieder(in) het gebruik en de eerste resultaten.
 • Nieuwe cijfers over arbeidsparticipatie van Wajongers
  Jaarlijks brengt het UWV de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten uit. Daarin staan naast de cijfers over Wajongers ook gegevens over andere groepen
  arbeidsbeperkten. Deze week publiceerde het UWV de Monitor over 2020. Meer daarover in dit bericht (bron Schulinck). Het rapport zelf is hier te vinden.
  Klik hier voor de brief die minister Koolmees over de uitkomsten van de Monitor schreef aan de Tweede Kamer.
 • Factsheet over uitvoering Participatiewet in 2020
  Die factsheet (link) is gemaakt door het ministerie van SZW en bevat veel cijfermatige informatie.
 • Aanvraag dubbele kinderbijslag intensieve zorg vereenvoudigd
  Ouders met een kind dat intensieve zorg nodig heeft, kunnen een dubbele kinderbijslag krijgen. Uit onderzoek bleek dat een gedeelte van de ouders
  die bijslag niet krijgt omdat ze stranden in de aanvraagprocedure. In een brief (link) aan de Tweede Kamer meldt minister Koolmees dat de
  procedure word vereenvoudigd. In die brief staan ook nog enkele andere (komende) veranderingen.
 • Reactie SZW op berichten dat Wajongers er toch op achteruitgaan
  Dat doet zich voor bij Wajongers die overstappen naar de Wajong 2020. De compensatieregeling blijkt niet voor iedereen goed uit te pakken.
  Zie verder deze brief van minister Koolmees (link), de beantwoording van Kamervragen van GroenLinks en SP (link) en de beantwoording van vragen
  van de Commissie SZW van de Eerste Kamer (link)
 • Behandeling wetsontwerp Breed offensief uitgesteld.
  Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit wetsontwerp in april. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG). Het wetsvoorstel wil mensen
  met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en houden. Zie ook onderdeel 2 van Gemeentenieuws SZW 2012-2 (link).
 • Voortgang Kamerbehandeling wet Breed Offensief
  De behandeling van die wet ligt stil vanwege de demissionaire status van het Kabinet. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaat minister Koolmees in op de
  gevolgen van die uitgestelde behandeling door de kamers. Zie voor zijn brief hier.
 • Vragen en antwoorden over de vereenvoudiging van de Wajong
  Op de website van SZW staan twee factsheets waarin wordt ingegaan op de vereenvoudiging van de Wajong per 1 januari 2021. Die factsheets zijn
  hier en hier te vinden.
 • Werken met uitkering leidt tot financiële problemen: reactie SZW(2)
  In de vorige Docu-alert attendeerden we op het Rapport ‘Als verrekenen een beperking is’ en meldden we de reactie van belangenorganisaties.
  In aansluiting op dat bericht is hier een link naar de beleidsreactie van minister Koolmees op dat rapport. Het rapport zit als bijlage bij de brief  van de minister.
  Tot slot ter info nog het bericht ‘Stel het inkomen van de inwoner voorop, niet de wet’ , waarin de onderzoekers hun rapport toelichten (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Werken met uitkering leidt tot financiële problemen (1)
  Dat blijkt uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Meer info over de uitkomsten van dit onderzoek
  in deze berichten van Ieder(in) (link), LCR (link) en Divosa (link). Het rapport zelf is hier te vinden; de samenvatting hier.
 • ‘Historische cao’ voor mensen met arbeidsbeperking
  Partijen hebben overeenstemming bereikt over een Cao voor onder meer mensen in de Wsw. Zo’n cao was er tot nu toe niet. Meer info in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Tweede Kamer wil steun voor sociale werkbedrijven in nood
  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt voorstel daartoe van CDA en SP. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Cedris (link)
  en Divosa (link).
 • Gemeentenieuws 2021-1 van ministerie van SZW is uit
  Een paar keer paar jaar informeert SZW de gemeenten over onder meer ‘kleine’ beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoeringspraktijk. Deze week verscheen
  het eerste nummer van 2021 (link); van belang zijn in ieder geval onderdeel 3 en 9.
 • Kamerdebat over wijziging Participatiewet (Breed Offensief)
  In de komende periode bespreekt de Tweede Kamer een wijziging van de Participatiewet, onderdeel van het Breed Offensief. Met dat offensief wil het
  kabinet meer mensen met een beperking aan het werk helpen en houden. Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link), VNG (link) en LCR (link) hun
  reacties naar de Tweede Kamer.
 • Nieuwe cijfers UWV banenafspraak en beschut werk van UWV
  Die cijfers gaan over het derde kwartaal 2020 en zijn hier te vinden (bron: Divosa). Eind vorig jaar ontstond er discussie over de interpretatie van de cijfers
  over het aantal gerealiseerde banen na een kritisch rapport van Divosa.`
 • Wajongers gaan er toch op achteruit door Wet vereenvoudiging Wajong
  Dat concludeert Ieder(in) op grond van signalen van mensen voor wie het garantiebedrag inmiddels is vastgesteld door het UWV. Meer info hier (bron: Ieder(in)).
 • SZW gaat ‘hardheden’ Participatiewet opsporen
  Dat schrijft (toen nog) staatsecretaris Van ’t Wout van SZW in een brief aan de Tweede Kamer (link). Aanleiding voor die brief is het kritische rapport
  over de toeslagenaffaire en de kabinetsreactie daarop.
 • Meerderheid gemeenten beperkt toegang tot sociale en zorgvoorzieningen
  Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, Onderzoeksbureau Investico en de Groene Amsterdammer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor het bericht van EenVandaag hier.
 • Extra aandacht nodig voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt
  Dat vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER). Juist in coronatijd is er specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen. De denktank doet
  zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Banenplan voor mensen met een beperking mislukt
  De overheid is er inmiddels ook van overtuigd dat het beoogde aantal nieuwe banen niet gehaald zal worden. Dat blijkt ook uit de brief die staatssecretaris
  Van ’t Wout, daarover schreef naar de Tweede Kamer. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De FNV bepleit in een  reactie om de banenafspraak te redden door structurele oplossingen. Volgens de FNV kan dat door de oude sociale werkvoorziening (SW)
  om te vormen tot moderne sociale ontwikkelbedrijven. Meer info over dat plan in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Factsheet over vereenvoudigde Wajong per 1 januari
  Die factsheet over de vereenvoudigingen in de Wajong is gemaakt door SZW. Deze is via deze link te vinden.
 • De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari
  Die zijn te vinden in deze publicatie van SZW.
 • Informatiepunt Ieder(in) over Wajong breidt uit
  Meer over dat informatiepunt en de campagne WieWatWajong is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Politieke partijen komen met voorstellen voor versoepeling bijstand
  Na de Christen Unie komen nu ook CDA en D66 met voorstellen om de scherpste kantjes van de bijstandsregels te halen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Bijstandsgerechtigden doen onbetaald werk
  Dat zegt de FNV, die daarover recent een rapport publiceerde. Meer info In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over overstap naar Wajong 2010 beantwoord.
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn nu beantwoord (link).
 • Tijdelijke versoepeling bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar
  Het ministerie van SZW informeert gemeenten enkele keren per jaar over kleinere wijzigingen in beleid en uitvoering.
  Dat doen zij via Gemeentenieuws. In  nummer 2020-9 (link) staat informatie over tijdelijke versoepelingen in de bijstandsregels voor jongeren tot
  27 jaar. Die informatie staat in paragraaf 4.
 • (Nog) geen akkoord over cao voor mensen met arbeidsbeperking
  Dat meldt de VNG (link). Partijen praten volgend verder.
 • ‘Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet’
  Dat zegt Ieder(in) in dit bericht, als reactie op het Kamerdebat over het Breed Offensief van het kabinet om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.
 • Nieuwe cijfers SZW over ontwikkelingen in de banenafspraak en de WSW
  Vorige maand was er een rapport van Cedris (link) , waarin getwijfeld werd aan de hoeveelheid gerealiseerde banen. Deze week stuurde staatssecretaris
  Van ’t Wout een brief naar de Tweede Kamer met daarbij enkele rapporten over de realisatie van de banen. Zie voor zijn brief en bijlagen hier.
 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
  D uitkeringsbedragen voor onder andere de Participatiewet en de Wajong staan in deze publicatie van SZW.
 • Extra aandacht nodig voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt
  Dat vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER). Juist in coronatijd is er specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen. De denktank doet
  zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Investeer meer om mensen uit banenafspraak echt aan het werk te krijgen
  Dat vraagt de Landelijke Cliënten Raad (LCR) aan de Tweede Kamer. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het Breed Offensief en de Banenafspraak
  met staatssecretaris Van ’t Wout. Zie voor de brief van de LCR dit bericht (bron: LCR).
 • Discussie vervolgd over aantal gerealiseerde banen via de banenafspraak
  In de vorige Docu-alert verwezen naar onderzoek van Cedris, waaruit bleek dat er geen 53000 maar slechts 12000 banen zouden zijn gerealiseerd.
  Staatssecretaris Van ’t Wout komt nu met een reactie op dat onderzoek (link).
 • Veel minder banenafspraak-plaatsen gerealiseerd dan gedacht
  Dat blijkt uit onderzoek van Cedris waarover Trouw bericht. In plaats van 53.000 banen zijn het er 12,000. Het artikel van Trouw is hier te lezen; het onderzoek
  van Cedris hier. Zie voor het commentaar van Ieder(in) dit bericht. Ook Divosa heeft gereageerd (link) evenals de organisatie van
  ‘inclusieve werkgevers’ (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Staatssecretaris Van ’t Wout is verrast door deze cijfers. Zie daarvoor dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Convenant vroegsignalering moet problematische schulden voorkomen
  In dat convenant spreken woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars af dat zij betalingsachterstanden van hun klanten vroegtijdig
  melden aan gemeenten. Die kunnen daardoor eerder ingrijpen en zo problematische schulden voorkomen.  Meer info hier (bron: Divosa).
 • Gemeentenieuws SZW 2020-8
  Geregeld stuurt SZW een overzicht van ‘kleinere ’beleidswijzigingen  en berichten naar de gemeenten. Deze week verscheen nummer 8 (link).
  Zie bv het 8e bericht over mensen die eerder zijn afgewezen voor de Wajong 2015 omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam was.
 • Wethouders vier grote steden willen af van kostendelersnorm
  Dat willen ze omdat die regeling de woningnood in de grote steden verergert. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Staatssecretaris Van ’t Wout vraagt gemeenten om maatwerk bij kostendelersnorm
  In een brief (link) aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van ’t Wout op een onderzoeksrapport over de gevolgen van de kostendelersnorm.
  Hij vraagt gemeenten om maatwerk bij de toepassing.
 • Toezeggingen Van ’t Wout bij debat over vereenvoudiging Wajong
  Dat debat was met de Eerste Kamer. In dat debat deed staatssecretaris Van ’t Wout enkele toezeggingen. In een recente brief (link) aan de Eerste Kamer
  werkt hij die toezeggingen nu uit.
 • Hoeveel garantiebanen moeten er in uw regio gerealiseerd worden?
  Dit kabinet heeft bij de start toegezegd een aantal nieuwe banen te realiseren voor mensen met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt. .
  VNG en Stichting van de arbeid publiceren geregeld een toedeling van die banen aan de arbeidsmarktregio’s. Dat overzicht is recent geactualiseerd en is via
  dit bericht te vinden.
 • Hoe kan ik een bonus uitdelen aan een Wajonger?
  Onder die kop beschrijft het ministerie van SZW enkele mogelijkheden om een bonus aan een Wajonger uit te keren (link). Vaak pakt het toekennen van
  bv. een jubileumbonus nu onvoordelig uit voor een Wajonger. Lees ook dit bericht (bron: NZG).
 • Jongeren van 18 tot 21 met een bijstandsuitkering zijn financieel slecht af
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door het Nibud bij 90 gemeenten.
  Meer over dat onderzoek is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Resultaten banenafspraak en corona
  Op verzoek van de Eerste Kamer geeft staatsecretaris van ’t Wout in (SZW) zijn visie op de overheidswerkgevers die achterblijven bij het realiseren van banen die meetellen
  voor de banenafspraak. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de gevolgen van corona voor de banenafspraak. Zie voor zijn brief dit bericht (bron: Programmaraad).
  De brief zelf is via deze link te vinden.
 • Tijdelijke versoepeling van bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar verlengd
  Omdat het voor jongeren in coronatijd moeilijk is om binnen vier weken  (‘de wettelijk wachttermijn voor bijstand’) een baan te vinden, zijn deze jongeren eerder vrijgesteld
  van die zoekverplichting. Die vrijstelling is nu verlengd tot 1 juli volgende jaar, omdat het nog steeds moeilijk is een baan te vinden.  Zie verder deze brief van
  staatssecretaris Van ’t Wout
 • SP en CDA willen dat bezuinigingen op de sociale werkvoorziening stoppen
  Zij komen volgende maand met een plan om de sociale werkvoorziening weer nieuw leven in te blazen. Meer in dit bericht (bron: Schulinck).
 • ‘Breed offensief lost knelpunten Participatiewet niet op’
  Dat zeggen Divosa en Cedris in een brief aan de Tweede Kamer. Komende week behandelt de Kamer dit wetsontwerp. Het kabinet wil met dat wetsontwerp meer
  mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Divosa en Cedris vinden dat het wetsontwerp daarin te kort schiet. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie SZW op moties in het debat in Eerste Kamer over de herziene Wajong
  Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de Wet vereenvoudiging Wajong heeft toenmalig staatssecretaris Van Ark toegezegd in een brief terug te zullen komen op
  de uitvoering van enkele moties die toen zijn aangenomen. Haar opvolger Van ’t Wout komt deze toezegging nu na. Zijn brief is hier te vinden.
 • Ieder(in) start met informatiepunt Wajong
  Dat doet Ieder(in) op verzoek van het ministerie van SZW, omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat over gevolgen van de vereenvoudiging van de Wajong.
  Meer info over het informatiepunt hier (bron: Ieder(in)).
 • Verleng steunpakket aan sociale werkbedrijven
  De sociale werkbedrijven ontvingen in de maanden mei t/m maart € 90 mln. steun van het rijk voor verliezen vanwege de coronacrisis. Cedris wil dat die steun wordt
  verlengd. Verdere info in dit bericht (bron: NZG).
 • DIvosa heeft zorgen over wetsontwerp Breed offensief
  Het kabinet wil met dit wetsontwerp meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en houden. Deze week werd dit wetsontwerp in de Tweede Kamer
  besproken. Voorafgaand aan dat debat stuurde Divosa een brief met aandachtspunten. Meer over die brief dit bericht (bron: Divosa).
 • ‘De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid’
  Dat zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), morgenavond (26/9) in een uitzending van  EenVandaag over de werking van de Participatiewet.
  Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • FNV dringt aan op een cao voor de Participatie
  Die cao moet onder meer gelden voor mensen in de sociale werkbedrijven. Meer over die cao in dit bericht (bron NZG).
 • FNV wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen
  Daarvoor heeft de FNV een plan gemaakt. Belangrijk onderdeel daarvan is een andere financiering van de Participatiewet. Zie voor dat plan deze berichten
  van NZG (link) en FNV (link).
 • Reactie van SZW op kritiek Ieder(in) op overstapregeling naar Wajong2010
  Ieder(in) en LCR hebben eerder kritiek geuit op de overstapregeling van de Wajong naar de Wajong2010. In een eerdere Docu-alert hebben we die kritiek
  gesignaleerd. Staatssecretaris Van ’t Wout reageert deze week in een brief (link) op die kritiek.
 • Overstappen naar nieuwe Wajong verlengd tot 30 november 2020
  Eerder was die overstapmogelijkheid beperkt tot 1 oktober. Ieder(in) en de LCR (Landelijke Cliëntenraad) vonden dat veel te kort
  en hebben bezwaar gemaakt bij het UWV, Dat heeft effect gehad. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • ‘Participatiewet is niet alleen maar mislukt’
  Dit jaar is de werking van de Participatiewet geëvalueerd. In eerdere Docu-alerts hebben we daar aandacht aanbesteed. In die evaluaties was er veel kritiek
  op de resultaten van 5 jaar Participatiewet. In een blog op de website Sociale Vraagstukken wijzen twee bestuurskundigen in reactie op positieve resultaten van de Participatiewet (link).
 • Cliëntenraad: wijziging Wajong te beperkt
  In het voorjaar is de gewijzigde Wajong aangenomen door de Eerste Kamer. Daarbij is een aantal verbeteringen aangebracht.. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft die
  verbeteringen nog eens getoetst en vindt ze onvoldoende. Meer daarover en over de brief die de LCRR naar staatssecretaris Van ‘t  Wout stuurde in dit bericht (bron: LCR).
 • Veelgestelde vragen met antwoorden over de gewijzigde Wajong
  Het ministerie van SZW heeft die vragen beantwoord en daar een overzichtelijke publicatie van gemaakt. Die publicatie is via deze link te vinden.
 • Overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010 kan tot 1 oktober dit jaar
  Zie daarvoor dit artikel (bron: Ieder(in)).
 • Van Ark: er is meer dan de gemeentepolis
  Dat schrijft minister Van Ark in antwoord op Kamervragen van de PvdA.  Die partij wilde weten of verdwijnende gemeentepolissen leiden tot meer zorgmijding of financiële
  problemen. Meer over die antwoorden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn via deze link te vinden.
 • Brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd
  Deze uitgebreide brochure focust zich op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet. De brochure
  is nu aangepast aan de  veranderde wet- en regelgeving. Meer over die brochure in dit bericht (bron:  Samen voor de klant); in het bericht staat een link naar de brochure.
 • UWV: 58.763 banen van banenafspraak gerealiseerd.
  Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. Deze banen zijn gerealiseerd tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020.  De doelstelling van de
  banenafspraak voor eind 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Zie voor die cijfers en de Trendrapportage dit bericht (bron: UWV).
  In het bericht staan ook cijfers over beschut werken. De Trendrapportage bevat niet alleen landelijke maar ook regionale cijfers.
 • Effecten van corona op de banenafspraak nog onzeker
  Dat antwoord staatssecretaris Van ‘t Wout op Kamervragen van GroenLinks. Die antwoorden zijn hier te vinden.
 • Participatiewet doet mensen met een beperking tekort”
  Dat schrijft Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in een blog (link). Zij reageert daarin op de evaluatie van vijf jaar Participatiewet.
 • Gemeenten wijken nauwelijks af van kostendelersnorm
  Gemeenten hebben de bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te zien van de kostendelersnorm. Uit onderzoek van ARGOS blijkt dat gemeenten nauwelijks
  van die bevoegdheid gebruik maken. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Hoe ging het met de Wsw in 2019?
  Die gegevens zijn terug te vinden in het Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 (link).
 • FNV aarzelend over voorgestelde Cao Participatiewet
  In de vorige Docu-alert meldden we dat de VNG voorstelt om een cao af te sluiten  voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. De FNV zet deze week vraagtekens bij dit voornemen.
  Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: wij halen doelen banenafspraak wel; alleen rijksoverheid niet
  Twee weken terug werden de resultaten van de banenafspraak tot eind 2019 bekend. Uit die resultaten bleek dat het bedrijfsleven de doelstellingen haalt, maar dat de sector
  overheid nog tekort schiet. Uit recente publicaties blijkt nu dat gemeenten de doestellingen ook halen, maar dat vooral de rijksoverheid tekort schiet. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws SZW 2020- 5 verschenen
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt gemeenten enkele maken per jaar een brief met informatie over beleid, onderzoeken e.d. Deze week verscheen nr 5.
  De inhoudsopgave en de teksten  zijn hier te vinden
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor  de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Cedris wil basisbaan in plaats van uitkering
  Meer daarover in deze twee berichten van Cedris (link), link.  Dit idee maakt onderdeel uit van de publicatie ‘Investeren in mensen’, dat is uitgebracht
  door het Platform Toekomst van Arbeid . Deze publicatie bevat een aantal  aanbevelingen voor de komende kabinetsformatie volgend jaar.
 • VNG wil cao voor ‘onderkant’ arbeidsmarkt
  Die cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Banenafspraak: overheid haalt doel nog steeds niet, bedrijfsleven wel
  Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark deze week stuurde met de cijfers
  over 2019. Meer over die cijfers in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van de
  staatssecretaris is via dit bericht te lezen.
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020
  De bedragen van een aantal uitkeringen, waaronder de Wajong, zijn per 1 juli gewijzigd.
  Zie voor een overzicht van de wijzigingen  hier.
 • Kennisdocument banenafspraak geactualiseerd
  In het document staat alle relevante  informatie over de banenafspraak en de quotumregeling. Zie voor de gewijzigde onderwerpen dit bericht
  (bron: samen voor de klant); in het bericht  staat een link naar het vernieuwde
 • CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
  Zie voor meer details over die proef van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) dit bericht (bron: Schulinck).
 • Teleurstellende reactie Van Ark op tekorten Wsw
  Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor die reactie dit bericht van VGN.
 • SP en CDA willen sociale werkplaats nieuw leven inblazen
  Meer over dat voorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Van Ark informeert Kamer over uitkomsten onderzoek naar Participatiewet
  De afgelopen periode zijn diverse onderzoeken afgerond naar onderdelen van de Participatiewet. Staatssecretaris Van Ark stuurde die rapporten deze week naar
  de Kamer. In de begeleidende brief geeft zij aan wat die onderzoeksresultaten betekenen voor haar beleid. Zie voor die brief hier; de  onderzoeksrapporten zijn als
  als bijlage  bij die brief gevoegd.
 • Minimumloon en bijstandsnormen wijzigen  per 1 juli a.s.
  Zie voor de nieuwe bedragen deze brief van SZW aan de gemeenten.
 • De Wajong gaat veranderen 2020-2021
  Het ministerie van SZW heeft de veranderingen in de Wajong in een factsheet samengevat. Die factsheet is hier te vinden. Ook is er een overzicht (link)
  met veel gestelde vragen en antwoorden over die veranderingen.
 •  Wijziging Participatiewet verworpen: opluchting voor mensen met beperking
  De Eerste Kamer heeft een wetsontwerp verworpen waarbij familieleden die mantelzorgen gekort zouden worden op hun bijstandsuitkering. Dankzij de Eerste
  Kamer gaat dat nu niet door en wordt de kostendelersnorm niet op hen van toepassing.Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en Nationale Zorggids (link)
 • Wet Harmonisatie Wajong door Eerste Kamer aangenomen
  Ondanks acties van diverse cliëntenorganisaties heeft de Eerste Kamer de Wet harmonisatie Wajong aangenomen. Wel zijn er door de staatssecretaris Van Ark
  enkele toezeggingen gedaan. Zie voor die toezeggingen deze brief van de staatssecretaris (link) Meer is te lezen in deze berichten van LCR (link), Ieder(in) (link)
  en Programmaraad (link).
 • Tegenprestatie haalt niet meer mensen uit bijstand
  Dat is één van de conclusies die het Centraal Planbureau (CPB) trekt uit een evaluatie van diverse experimenten in de Bijstandswet. Zie meer over die
  experimenten en de resultaten daarvan in dit bericht van Schulinck (link), Het CPB-rapport is hier te vinden. Staatssecretaris Van Ark stuurde deze week haar beleidsreactie (link)
  op de uitkomsten van de experimenten. Bij deze brief zitten ook de eindrapporten dan de afzonderlijke lokale experimenten.
 • Het bruto wettelijk minimumloon wijzigt per 1 juli 2020
  Het wordt dan € 1.680,00 per maand exclusief vakantiegeld. Zie verder deze publicatie van SZW.
 • Banenafspraak behaalt op papier, beloftes beschut werk blijven uit
  Zo vat Ieder(in) de situatie rondom de banenafspraak samen (link).
 • Is de Harmonisatie Wajong wel of geen verslechtering?
  Onder die kop doet Ieder(in) kort verslag van een debat deze week in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Harmonisatie Wajongregimes
 • Overheid blijft achterlopen bij waarmaken banenafspraak
  Door dit kabinet zijn bij de start afspraken gemaakt over het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid slaagt er al
  jaren niet in om de afgesproken aantallen te halen; het bedrijfsleven lukt dat wel. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over 2019 (dus nog van voor de coronacrisis).
  Zie voor die cijfers en meer toelichting dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Geef gemeente meer beleidsruimte in de Participatiewet
  Daarvoor pleiten de gemeenten Utrecht en Groningen. Zij willen meer maatwerk kunnen leveren om mensen aan het werk te helpen. Meer daarover in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Clientenparticipatie word steeds verder uitgehold
  Dat schrijft de LCR in reactie op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Aanleiding voor die uitspraak was het ontslag van een aantal leden van de
  Participatieraad Participatiewet in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De CRvB zag geen problemen in dat ontslag. Meer in dit bericht (bron: LCR);
  onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Concept-uitvoeringsbesluiten wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  Op dit moment is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in behandeling bij de Eerste Kamer. Door het kabinet is een conept-uitvoeringsbesluit gepubliceerd.
  Dit besluit gaat over de wijzigingen die per 2021 moeten ingaan. Zie voor dat besluit de bijdrage bij deze brief van staatssecretaris Van Ark.
 • LCR ziet problemen bij Wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft vanuit cliëntperspectief kritisch gereageerd op dit wetsvoorstel, waarbij de banenafspraak en de Quotumregeling worden
  vereenvoudigd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: LCR).
 • Verlenging registratieduur of uitschrijving doelgroepenregister
  Het doelgroepenregister is ingesteld vanwege de banenafspraak, die overheid en sociale partners enkele jaren geleden met elkaar zijn aangegaan. Het ministerie
  van SZW heeft een document gepubliceerd waarin de mogelijkheden van verlenging van inschrijving in het doelgroepenregister en van uitschrijving worden uitgelegd (link).
 • FNV wil uitstel vereenvoudiging Wajong
  Die aanpassing is in behandeling bij de Eerste Kamer. De FNV wil dat die wetswijziging eerst goed wordt getoetst aan het VN-verdrag Handicap.
  Meer daarover in dit bericht (bron:  NZG).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Enschede verlaagt boetes bij overtreding Participatiewet
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • ‘Gekleineerd door de Participatiewet’
  Dat is de kop boven een artikel in Binnenlands Bestuur (link), waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek van de FNV onder gebruikers van de Participatiewet.
  Zie ook dit bericht (bron: FNV) en deze brochure (link).
 • Participatiewet zet generatie jongeren met een beperking aan de kant’
  Dat zegt Ieder(in) deze week in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet. Zie voor de hele reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de gezamenlijke reactie van VGN, Divosa, Cedris en FNV deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden (2)
  In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert zijn hier de antwoorden van Financiën en SZW op Kamervragen van CDA en VVD over mogelijkheden om Wajongers ontvangen
  bonussen te laten houden. Zie voor die antwoorden hier.
 • Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  In deze periode behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. Het wetsvoorstel is in de fase van schriftelijke voorbereiding. Deze week antwoordde de
  staatssecretaris op een  reeks vragen van de Kamer (‘Nadere memorie van antwoord’). Zie voor die nadere memorie hier.
 • Bijna 40% jongeren zonder startkwalificatie zit zonder werk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, waarover Schulinck bericht (link). Zie voor meer info en cijfers ook het bericht van CBS (link).
 • Wetsontwerp vereenvoudiging banenafspraak vrijgegeven voor consultatie
  Op dat concept wetsvoorstel kan tot 3 april gereageerd worden. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb). Het wetsontwerp en ontwerp toelichting zijn  te vinden via de
  consultatiesite van de rijksoverheid (link).
 • Gemeentenieuws van SZW 2020-2 gepubliceerd
  Via Gemeentenieuws informeert SZW de gemeenten periodiek over ‘kleine’ beleidswijzigingen, aanpassingen in de uitvoering, verschenen onderzoeks-
  rapporten e.d. Deze week verscheen nummer 2 van dit jaar (link).
 • Wetsvoorstel ‘Breed offensief’ naar Tweede Kamer gestuurd
  Met dat ‘Breed Offensief ’wil staatssecretaris Van Ark meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Meer info over dat wetsontwerp in dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Zie voor de brief aan de Tweede Kamer hier. Bij deze brief zijn het wetsontwerp, de toelichting, alsmede een aantal adviezen en rapporten over het wetsvoorstel als bijlage toegevoegd.
 • Drie voorstellen voor verbetering van de Participatiewet
  Die voorstellen zijn afkomstig van VNG en Divosa. In februari evalueert de Tweede Kamer de Participatiewet. Deze voorstellen zijn bedoeld voor die evaluatie. Meer info hier (bron: VNG).
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • VNG (e.a.) niet eens met voorgestelde wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Volgens de VNG (de koepel van de gemeenten) gaat dit een half miljard kosten. Daarnaast heeft de VNG praktische en principiële bezwaren.
  Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Ook Divosa heeft op het voorstel gereageerd. Deze organisatie (het samenwerkingsverband
  van sociale diensten) waarschuwt voor problemen bij de uitvoering (link). Inmiddels is ook de kritische reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) bekend. Klik voor die reactie hier.
 • Ruim 58.500 banen van Banenafspraak gerealiseerd
  Dat blijkt uit de Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV. Meer info en cijfers in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden
  Daarom hebben VVD-Kamerleden de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken gevraagd om dat wel mogelijk te maken. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Internetconsultatie inkomensbegrip en garantiebedrag Wajong
  Het ministerie van SZW wil o.a. het inkomensbegrip in de diverse Wajong-vormen op elkaar afstemmen. Daarvoor is een concept-besluit gepubliceerd,
  waarop gereageerd kan worden. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb). Zie voor het concept-besluit zelf hier.
 • Nieuwe cijfers over gebruik Participatiewet en stapeling per gemeente
  Die cijfers gaan over het eerste halfjaar van 2019 en zijn te vinden via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daar zijn per gemeente cijfers te vinden over
  het gebruik van de Participatiewet en over de combinatie van Participatiewet met andere ondersteuning, zoals bijvoorbeeld Wmo en  Jeugdwet (de ‘stapeling’).
  De cijfers zijn via dit bericht te vinden.
 • Ieder(in) niet eens met wijziging Participatiewet
  Staatssecretaris Van Ark wil meer inhoud geven aan de tegenprestatie in de bijstand en wil daarom in de Participatiewet vastleggen dat gemeenten aan bijstandsontvangers
  een zgn. Passend Aanbod moet doen. Ieder(in) vindt dat dit alleen kan als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zie verder deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).
 • Kabinet ziet geen aanleiding om minimumloon extra te verhogen
  Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Vakbonden hadden om een extra verhoging gevraagd. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van
  de minister is hier te vinden.
 • 60.000 mensen uit de WSW naar de arbeidsmarkt – is dat reëel?
  Onder die kop staat een kort opiniërend artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Doelgroep beschut werken zit nog steeds vaak thuis
  Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  Trouw bericht daarover. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Hoe gaan de overheidswerkgevers de Banenafspraak waarmaken?
  Daarover hebben de werkgevers in de overheidssector en in de onderwijssector afspraken gemaakt. Zie voor die werkplannen dit bericht  (bron: samenvoordeklant).
  In het bericht staat een link naar de brief die minister Knops daarover schreef  naar de Tweede Kamer.
 • Wat verandert er in de sociale zekerheid per 1 januari a.s. ?
  Meer daarvoor dit bericht (bron: Schulinck).
 • Overzicht uitkeringsbedragen per 1 januari a.s.
  Dat overzicht is via deze link te vinden.

 

beheerder