Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

 

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                            De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Oplossing voor knelpunten bij overgang Wmo-zorg naar Wlz
  Er bestaan op dit moment knelpunten bij clientondersteuning, als een client overgaat van de Wmo 2015 naar de Wlz. De regelingen sluiten niet goed op
  elkaar aan. In een brief (link) aan de Tweede Kamer schetst minister De Jonge mogelijke oplossingen om die knelpunten op te lossen.
  Er is inmiddels een concept-wetsontwerp gepubliceerd over dit onderwerp. Op dat concept kan voor 1 september gereageerd worden. Zie daarvoor ook dit bericht (bron: VNG)
 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eindrapport over de AMvB reële prijs Wmo gepubliceerd
  De AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’ regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld door de gemeente. Die regeling is in 2015 ingevoerd, omdat er door
  gemeenten vaak te lage prijzen werden betaald aan zorgverleners. Die regeling is – overeenkomstig de afspraak- na drie jaar geëvalueerd.
  Zie voor de uitkomsten van die evaluatie deze berichten van Divosa (link) en Skipr (link). Minister De Jonge stuurde deze week het eindrapport (link)
  met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer.
 • Gemeenten vrezen toeloop op Wmo-hulp
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur na een rondgang bij een aantal gemeenten  (link). Eén van de oorzaken lijkt de invoering van het abonnementstarief.
 • Kwijtschelden eigen bijdrage Wmo is de ‘druppel’’
  Het Rijk moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten
  die zij op de Wmo en op andere beleidsterreinen moeten maken. Dat schrijven veertien Zuid-Hollandse Gemeenten in een brandbrief aan VNG. Meer info
  over die brief in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hogere inkomens maken meer gebruik van huishoudelijke hulp
  Mensen met middelbare en vooral hogere inkomens zijn in 2019 meer gebruik gaan maken van huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG). De cijfers van het CBS zijn hier te vinden.
 • Eindhoven trekt aanbesteding Jeugdwet en Wmo in
  Dat doet de gemeenten in verband met de Coronacrisis. Meer details in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken. Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijfer.
 • Drie nieuwe handreikingen over onafhankelijke clientondersteuning
  Die handreikingen zijn ontwikkeld door Movisie en zijn via dit bericht te downloaden (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein).
 • Oisterwijk wil inkomenstoets in plaats van abonnementstarief
  De gemeente doet dit om het tekort op de Wmo te verminderen. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman genuanceerd over nieuw concept-wetsvoorstel Wmo.
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier
  melding van.  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden. Eerder reageerde een achttal
  belangenorganisaties kritisch op dit voornemen van de minister. Zij vinden dat dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
  Nu heeft ook de Ombudsman op dit voornemen gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De reactie zelf is op de website van de
  Ombudsman te vinden (link).
 • Wmo-dilemma’s delen met bevolking vergroot vertrouwen in gemeente
  Dat blijkt uit een pilot in enkele gemeenten. In dit bericht beschrijft Binnenlands Bestuur kort de uitkomsten van die pilot.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (2)
  Dat kan leiden tot stapelfacturen. In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog info van Skipr.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (1)
  Het CAK blijkt nog niet in staat om de meeste cliënten tijdig te informeren over de eigen bijdrage Wmo in 2020. De computersystemen zijn nog niet op orde. Zie voor meer
  info én voor de gevolgen van deze vertraging deze berichten van CAK (link), VNG (link) en Skipr (link). De brief die minister De Jonge over deze vertraging schreef aan
  de Tweede Kamer is via deze link te lezen.
 • Nieuw concept-wetsvoorstel verslechtert positie cliënten
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier melding van.
  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden.
  In een reactie (link) legt een achttal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), uit, waarom dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
 • Tarieven huishoudelijke hulp gestegen
  Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van VWS. Meer informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Evaluatie inkoop en aanbesteding Wmo en Jeugdzorg in 2019
  Op verzoek van VWS onderzoekt PPRC jaarlijks de inkoop en aanbesteding van Wmo en Jeugdzorg. Recent verscheen de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Daaruit
  blijkt dat gemeenten bij de Wmo meestel het model ‘Open House’ gebruiken. In de Jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Zie voor meer informatie deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Kamerbrief over toezicht op de Wmo
  In die brief gaat minister De Jonge vooral in op het voorkomen en beperken van frauduleuze, malafide aanbieders in de Wmo. Zijn brief is hier te vinden.
 • Gemeenten hebben zorgkosten pas laat in beeld
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Binnenlands Bestuur schrijft (link). Gemeenten kunnen daardoor niet snel ‘bijsturen’. Eén van de oorzaken is dat zorgaanbieders laat zijn met
  hun declaraties. Meer daarover ook in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gemeenten regelen respijtzorg bewust niet goed
  Dat concludeert Clémence Ross (oud-staatssecretaris van VWS) in een deze week verschenen rapport dat op verzoek van minister Hugo de Jonge is gemaakt.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Actieplan voor betere verstrekking Wmo-hulpmiddelen
  Dat actie plan is gemaakt door partijen als VWS, gemeenten, cliëntenorganisaties, leveranciers van hulpmiddelen en verzekeraars, Zie voor meer info over dit Actieplan
  deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link)
 • Nieuwe koplopergemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning gezocht
  VNG werkt samen met cliëntenorganisaties aan goede, zichtbare cliëntondersteuning. Dat gaat via zgn. koplopergemeenten. In de afgelopen jaren hebben 66 gemeenten
  deelgenomen. VNG organiseert nu een laatste ronde, waarvoor gemeenten zich kunnen aanmelden. Meer daarover in d ze berichten van VNG (link) en Ieder(in) (link).
 • Voer weer inkomenstoets huishoudelijke hulp in’
  Dat stelt VNG voor in reactie op een recent advies over de toekomst van de zorg voor ouderen. Meer over die reactie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gerechtshof geeft zorgaanbieders ‘stevig handvat’ in tarievenkwestie
  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep een thuiszorgaanbieder weer gelijk gegeven in een zaak over de hoogte van de tarieven van de gemeenten.
  De rechter vindt dat de gemeenten onrechtmatig hebben gehandeld doordat zij geen reële tarieven hanteren. Meer info hier (bron: Skipr).
  Zie ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link). De reactie van VNG op die uitspraak is hier te vinden.
 • Concept-voorstel tot aanpassing van Wmo 2015 gepubliceerd
  Op dat voorstel kan gereageerd worden. Het is te vinden op de consultatiesite van de overheid (link). Het wetsvoorstel wil resultaatsgericht beschikken (weer) mogelijk
  maken. Daarnaast wordt de afwikkeling van geschillen vereenvoudigd. Zie voor de inhoud verder dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • Zorginstellingen werken niet mee aan Wmo-beleid van Leeuwarden
  Die zorginstellingen weigeren mee te doen aan de aanbesteding omdat zij de voorwaarden en de tarieven onzorgvuldig vinden. Meer daarover in dit bericht
  (bron: NZG)
 • Lage vaste eigen bijdrage Wmo leidt tot meer vraag naar Wmo-zorg
  Dat concludeert EénVandaag op basis van onderzoek bij het eigen Opiniepanel. Door dit vaste lage abonnementstarief doen nu meer mensen met hogere inkomens een beroep
  op de Wmo. Meer info in dit bericht (bron: Gemeente.nu); het onderzoek van het opiniepanel is hier te lezen. Klik voor de reactie van de VNG op dit onderzoek hier.
  Veel gemeenten willen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer terug. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kritiek burgemeesters op Rijk vanwege onvoldoende financiële middelen
  Een aantal burgemeesters e.a. heeft in nieuwjaarstoespraken kritiek geuit op het Rijk omdat deze onvoldoende financiële middelen geeft én zich bemoeit met
  de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Zie voor enkel voorbeelden deze twee berichten van Binnenlands Bestuur (link) (link).
 • Wanneer informeert het CAK over de eigen bijdrage Wmo in 2020?
  Dat staat te lezen in dit bericht van het CAK. Zie ook onderstaand bericht.
 • Vertraging bij inning eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief).
  Zie voor meer info over die vertraging dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kabinet moet gemeenten voorschot geven op Wmo en Jeugdwet
  Dat vindt het College van B&W van Hellendoorn die dit voorstel aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Meer over deze noodkreet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Rechtszekerheid Nijmeegse Wmo-cliënten niet geborgd
  Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Zorggeld mag niet aan strijkstok blijven hangen
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur boven een artikel (link) , waarin wordt beschreven hoe de gemeente Eindhoven met ‘zorgcowboys ‘wil omgaan. Zie voor meer info over misbruik
  van zorggeld en onvoldoende toezicht deze berichten van Sociaalweb (link) en NZG (link). Ook minister De Jonge heeft gereageerd; klik voor zijn brief hier.
 • Brief aan gemeenten over cliëntondersteuning en hulpmiddelen
  De VNG stuurde deze week de gemeenten een brief met informatie over een aantal uitvoeringszaken in de Wmo en de Jeugdwet, zoals cliëntenondersteuning
  en de problemen met hulpmiddelen. Meer over die brief in dit bericht (bron:VNG).
 • De vraag naar Wmo-hulp stijgt sneller dan het beschikbare budget
  Dat verwacht de VNG voor de komende jaren. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aantal mensen met Wmo-maatwerkvoorziening stijgt
  In totaal maakt zo’n één miljoen mensen in het eerste halfjaar 2019 gebruik van een maatwerkvoorziening. Dat is 4% meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor
  Meer cijfers in dit bericht (bron: Sociaalweb); klik hier voor het uitgebreide bericht van het CBS.
 • Kamerbrief over invoering van abonnementstarief Wmo
  In die brief beschrijft minister De Jonge de stand van zaken bij de invoering van het abonnementstarief voor algemene voorzieningen. Bij die brief zit als bijlage
  de Monitor abonnementstarief Wmo. Beide stukken zijn via deze link te vinden.
 • Wat valt wel of niet onder het abonnementstarief
  Daarover  heeft VWS een korte info geschreven. Die is hier te vinden (bron: Ieder(in)).
 • Kamervragen over respijtzorg en mantelzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door het CDA, Het antwoord is hier te vinden.
 • Gemeenten willen meer grip op de Wmo
  Dat hebben ze deze week besloten op een ledenvergadering van de VNG. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeente mag burger niet dwingen tot extra lening
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald in een uitspraak. Een gemeente had een burger gedwongen om een extra-hypotheek op de
  woning af te sluiten. De CRvB zegt dat die beslissing in strijd is met de Wmo. Zie meer over deze uitspraak in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Gebruikers ontevreden over vermindering hulp en gebrekkige samenwerking
  Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd  in opdracht van Binnenlands Bestuur. Meer resultaten zijn te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten traag met toezicht op Wmo
  Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport over het Toezicht op de Wmo. De Inspectie rapporteert jaarlijks aan VWS over de uitvoering van
  het Wmo-toezicht door gemeenten. Meer daarover in dit bericht (link); in het bericht staat een link naar het IGJ-rapport.
  Zie voor de reactie van minister De Jonge op het rapport hier. De reactie van de gemeenten (VNG) is hier te vinden.
 • Kabinet wil aanbesteding jeugdzorg en Wmo versoepelen
  Dat heeft minister De Jonge vandaag de Tweede Kamer in een brief laten weten. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de minister is hier te lezen.
 • Kamerbrief over langere looptijd toestemmingsbesluiten in de Wmo (2)
  In aansluiting op het bericht hierover in de vorige Docu-alert is hier nog e reactie van Per Saldo
 • Kamerbrief over langere looptijd toestemmingsbesluiten in de Wmo
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge overleg gehad met de VNG over de looptijd van de toestemmingsbesluiten voor de Wmo, die door gemeenten worden
  afgegeven. Die besluiten zijn vaak kortdurend, terwijl de beperking chronisch is. In een brief (link) doet de minister verslag van de uitkomsten van het overleg met de VNG.
  De reactie van de VNG is hier te lezen.
 • Gemeenteraad Zutphen weert zorgaanbieders die geen openheid geven
  Op die manier wil men malafide zorgverleners weren en kosten besparen. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Assen weigert abonnementstarief algemene voorzieningen in te voeren
  Die vaste, inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet per 1 januari a.s. ingaan. De gemeente Assen weigert dit omdat het de gemeente teveel geld kost.
  Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor reacties op deze beslissing van Assen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
  en dit bericht (bron: NZG).
 • Info CAK over eigen bijdrage Wmo in 2020
  In een kort bericht (link) geeft het CAK informatie over de veranderingen in de eigen bijdrage Wmo per 2020.
 • Overijsselse gemeenten willen € 600 mln. extra van het Rijk
  Dat geld is vooral bestemd om de tekorten op de jeugdzorg op te lossen. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Stroppenpot’ heeft weinig soelaas geboden
  Gemeenten die 2016 en 2017 geld tekort kwamen op de Jeugdzorg en de Wmo konden in 2018 (onder voorwaarden) extra geld krijgen van het Rijk. Uit onderzoek van
  Binnenlands Bestuur blijkt dat dit extra geld weinig heeft geholpen.  Zie dit bericht (link).
 • Simpel switchen van dagbesteding naar werk v.v.
  De Programmaraad heeft in opdracht van SZW een publicatie gemaakt met daarin een
  zestal voorbeelden van gemeenten die bezig zijn om de overgang van dagbesteding naar werken (en omgekeerd) goed te organiseren. Die publicatie is via dit bericht te vinden
 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder Wlz of Wmo?
  De gemeente Raalte maakt hiervan jaarlijks een overzicht.  Er is inmiddels een geactualiseerde versie voor 2020, die is via dit bericht te vinden
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Snijden op sociaal domein doet pijn
  In een artikel in Binnenlands Bestuur beschrijven enkele gemeenten hoe zij omgaan met de (dreigende) tekorten op Jeugdwet en Wmo.
 • Deel Wmo-hulpmiddelen gaat naar Wlz per 1 januari 2020
  Het gaat om hulpmiddelen voor bewoners van Wlz-instellingen. Deze week stuurde VNG de gemeenten een brief over die wijziging. Meer info over die wijziging en de brief
  in dit bericht (bron:VNG).
 • Factsheet invoering abonnementstarief Wmo
  Die factsheet is gemaakt door VNG en bedoeld voor zorginstellingen. De factsheet is te vinden via dit bericht (Bron:VGN).
 • Veel geld voor Jeugdwet en Wmo gaat op aan apparaatskosten
  Bij de Jeugdwet is dat zo’n 30% en bij de Wmo 25%. Bureau Berenschot heeft dit onderzocht. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
  Gemeente.nu (link).
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (3)
  In aansluiting op eerdere berichten daarover in Docu-alert is hier nog een kort artikel, waarin kenniscentrum Schulinck enkele opmerkingen maakt over de uitvoering
  van die informatieplicht.
 • Gemeente Apeldoorn wil van abonnementstarief Wmo af
  Volgens die gemeenten is die vaste eigen bijdragen een belangrijke oorzaak van het tekort op de Wmo vanwege de ‘aanzuigende werking’. Meer info hier
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer vaart nodig bij invoering abonnementstarief Wmo
  Dat blijkt uit een extern onderzoek dat minister De Jonge heeft laten instellen naar de invoering van het abonnementstarief voor algemene voorzieningen Wmo
  per 1 januari a.s. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten korten massaal op sociaal domein
  Dat is de conclusie uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Meer info daarover in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Gooi beleid niet om, maar luister wel naar rechter’
  Zo vat Binnenlands Bestuur de reactie van Minister De Jonge samen in een Kamerdebat deze week naar aanleiding van rechterlijke uitspraken over resultaatgericht
  indiceren. Zie voor dat bericht hier.
 • Midden-Groningen gaat strenger indiceren
  De gemeenten wil op die manier de tekorten op de Wmo en de Jeugdwet beperken. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger….
  maar echt eenvoudig wordt het helaas nog niet’
  Onder die kop staat een artikel op website van Schulinck, waarin de komende veranderingen in de afbakening tussen Wmo en Wlz kritisch worden besproken (link).
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Ieder(in).
  (link).
 • Gemeenten moeten afloop indicatie bijtijds melden aan gebruiker (1)
  Dat zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De antwoorden zelf zijn via deze link te vinden.
 • Vier Brabantse gemeenten stoppen met deze manier van indiceren en gaan weer terug naar indiceren in uren. Zij doen dit nadat de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter
  op dit gebied) zich tegen resultaatgericht indiceren had uitgesproken. Zie voor meer toelichting dit bericht van Ieder(in) (link). Onderaan het bericht staan links naar artikelen
  daarover in onder andere Binnenlands Bestuur.
 • Noodmaatregel Eindhoven waarborgt Wmo-hulp
  Die noodmaatregel is nodig omdat de gemeente Eindhoven achterloopt met herindicaties. Meer uitleg in dit bericht (bron: Skipr).
 • Eindhoven verliest rechtszaken over hoeveelheid hulp
  De gemeente had op basis van nieuw beleid minder zorg toegekend. De rechtbank Oost-Brabant vindt dat onjuist en oordeelt dat klagers hun oorspronkelijk aantal uren
  moeten terugkrijgen. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en Schulinck (link).Zie voor de reactie van de gemeente Eindhoven hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Antwoorden op veelgestelde vragen abonnementstarief Wmo aangepast
  VNG heeft voor de gemeenten een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen (en  antwoorden) over het abonnementstarief. Dat overzicht is recent geactualiseerd.
  Die versie is via deze link te vinden.
 • Meer vraag naar Wmo-hulp door lage eigen bijdrage Wmo
  Gemeenten in Brabant zien dat mensen met een hoger inkomen nu vaker beroep doen op Wmo-hulp. Eerder zouden zij een hoge eigen bijdrage moeten betalen. Door het
  abonnementstarief is die bijdrage nu veel lager. De kosten voor gemeenten nemen daardoor toe. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Wijzigingen inning eigen bijdrage Wmo
  Eén van die wijzigingen moet stapelfacturen voorkomen. Meer in dit bericht (bron:VNG).
 • Antwoorden op veelgestelde vragen over het abonnementstarief Wmo
  VNG heeft voor de gemeenten een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen (en de antwoorden) over het abonnementstarief. Dat overzicht is via deze link
  te vinden. Inmiddels is dit overzicht geactualiseerd. Zie voor die geactualiseerde versie hier.
 • Eindhoven wil winsten zorgaanbieders beperken
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Zie verder dit bericht.
 • Aantal Wmo-aanvragen neemt snel toe
  Gemeenten schrijven dat toe aan de invoering van de lage vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) in de Wmo. Zie voor een paar voorbeelden dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • VGN past modelovereenkomst en privacyreglement aan
  VGN maakt voor de aangesloten gehandicapteninstellingen een modelovereenkomst voor zorg- en  dienstverlening. Veel instellingen gebruiken dat model als voorbeeld voor
  de eigen overeenkomst die zij met cliënten sluiten. In dat model zijn enkele veranderingen aangebracht. Zie voor die wijzigingen dit bericht (bron: VGN).
 • Regeling ‘reële tarieven ’werkt niet op alle fronten
  Gemeenten zijn verplicht om een ‘reële tarieven’ te betalen in de Wmo. Zo  moet worden voorkomen dat gemeenten onder de kostprijs van zorgaanbieders gaan betalen. Die regeling
  is onlangs geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat deze regeling niet alle problemen oplost en ‘bijwerkingen’ heeft. Zie meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De evaluatie zelf en de reactie van minister De Jonge zijn hier te vinden.
 • Wmo-vervoer (en Valyss) belangrijk voor zelfredzaamheid gebruikers
  Dat concludeert het Kenniscentrum Voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na onderzoek. Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: NZG).
  Het onderzoek zelf is via deze link te vinden.
 • Meer vraag naar Wmo-ondersteuning door de vaste eigen bijdrage
  Die meervraag zou zo’n 15% zijn. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • De Jonge mag van Kamer door met plannen resultaatgericht indiceren
  Dat bleek deze week tijdens een debat in de Tweede Kamer. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link) en Per Saldo (link).
 • Minder invloed van letselschadevergoeding op eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Dat heeft minister De Jonge besloten. Hij schreef daarover een brief (link) aan de Tweede Kamer. Bij die brief zit de Regeling met toelichting.
 • Brief over openbaar maken gemeentelijke toezichtsrapporten Wmo
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge hoe de toezichtsrapporten van de gemeentelijke Wmo-toezichthouders in de toekomst openbaar gemaakt zullen
  worden. Klik voor zijn brief hier.
 • Kamervragen beantwoord over resultaatsgericht werken in de Wmo
  Eerder stuurde minister De Jonge een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangaf de Wmo te willen wijzigen om resultaatsgericht beschikken in de Wmo mogelijk te (blijven)
  maken. Dat als reactie op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het sociaal domein), die resultaatsgericht indiceren door gemeenten afwees.
  Door de Kamer zijn over die brief vragen gesteld, die werden deze week beantwoord (link).
 • Cliëntenorganisaties ontevreden over plan voor resultaatgericht indiceren.
  Dat hebebben die cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in)), in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Kamer bespreekt volgende week de  stand van zaken
  in de Wmo met  minister De Jonge. Het resultaatsgericht beschikken zal daar zeker aan de orde komen. Meer info over die brief in dit bericht (bron: Ieder(in)). Onderaan dat bericht
  staat een link naar die brief.
 • Keuzes gemeenten bij invoering abonnementstarief Wmo
  De VNG heeft gemeenten per brief geïnformeerd over de keuzes die zij moeten maken bij de invoering van de vaste eigen bijdrage (‘abonnementstarief’) in de Wmo
  per 1 januari a.s. Bij die brief zitten ook voorstellen voor de wijziging van de Modelverordening. Die stukken zijn via dit bericht te vinden.
 • Gemeenten verwachten ook forse tekorten op de Wmo
  Dat blijkt uit een rondgang van Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten.  Zie voor meer info het artikel.
 • Resultaatsgericht indiceren blijft mogelijk
  De hoogste rechter heeft eerder in een aantal uitspraken het resultaatsgericht indiceren door gemeenten afgewezen: de burger heeft recht om te weten op hoeveel uren hulp
  hij kan rekenen. Minster De Jonge heeft eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij toch de mogelijkheid van resultaatsgericht indiceren wil
  handhaven. Hij gaat daarvoor de Wmo wijzigen. In dit artikel worden kanttekeningen geplaatst bij dat voornemen van de minister (bron: Schulinck).
 • Werkt de Wmo?
  Onderzoeksprogramma Argos heeft in samenwerking met o.a. Trouw en de Groene Amsterdammer onderzoek gedaan naar het functioneren van de Wmo.
  Via dit bericht (bron: Ieder(in)) is de radio-uitzending van Argos te beluisteren en zijn de artikelen van Trouw en de Groene Amsterdammer over dit onderwerp te lezen.
 • Rechter geeft klagende Wmo-client vaak gelijk
  Dat blijkt uit een artikel in Trouw vandaag (18/5) (link). Een samenvatting daarvan staat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ervaringen gehandicapteninstellingen met inkoop Wlz en sociaal domein 2019
  VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van die instellingen met de ‘zorginkoop’ op het terrein van Wlz,
  Wmo en Jeugdwet voor 2019. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: VGN).
 • ‘Het abonnementstarief: geen ontsnappen meer aan’
  Onder die prikkelende titel staat een opinie-artikel (link) op de Schulinck-website. In dat artikel wordt onder meer ingegaan op vragen van gemeenten of zij kunnen voorkomen
  dat mensen die nu de huishoudelijke hulp zelf betalen straks alsnog in aanmerking komen voor die hulp vanuit de Wmo.
 • € 8 mln. extra voor onafhankelijke cliëntondersteuning
  Minister De Jonge heeft € 8 mln. extra ter beschikking gesteld voor verbetering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Zie verder dit bericht van Skipr (link)
 • Ook Eerste Kamer stemt in met het abonnementstarief
  Zie verder dit bericht (bron: Ieder(in)). In dit bericht van de VNG staat meer over de stand van zaken bij de invoering door gemeenten.
 • Abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen
  Sommige gemeenten passen het abonnementstarief nu niet alleen toe op maatwerkvoorzieningen, maar ook op algemene voorzieningen (schoonmaak). Zie bijvoorbeeld
  dit bericht over de gemeente Stadskanaal (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Forse stijgingen van Wmo-aanvragen
  Diverse gemeenten rapporteren een stevige groei van het aantal Wmo-aanvragen dit jaar. Daarbij wordt een verband gelegd met de invoering van de vaste eigen
  bijdrage (‘het abonnementstarief’). Meer mensen zouden nu een beroep doen op de Wmo. Zie voor enkele voorbeelden dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Vermelding zorgkosten op factuurspecificatie CAK vervalt
  Zo’n factuurspecificatie wordt op verzoek van de cliënt aan de factuur toegevoegd. Binnenkort vervalt de vermelding van de totale zorgkosten op die factuur omdat
  die tot misverstanden blijkt te leiden. Dat schrijft minister de Jonge in antwoord (link) op Kamervragen van de SP.
 • Tweede Kamer stemt in met wet over invoering ‘abonnementstarief’ Wmo (2)
  In aansluiting op het bericht hierover in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een kort artikel, een kritisch blog (link) over de besluitvorming in de Tweede Kamer
  (bron: 2x Gemeente.nu), alsmede een korte reactie van Divosa (link).
 • Reactie cliëntenorganisaties op voorgenomen uitvoering abonnementstarief
  Om de nieuw aangenomen wet over het abonnementstarief uit te voeren is ook nog wijziging van ‘lagere‘ regelgeving nodig. Het gaat om het Besluit langdurige zorg en
  het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Daarvoor heeft VWS concepten gemaakt, waarop via Internet gereageerd kon worden (link). Zie hier voor de reacties van cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo .
 • Cliëntenorganisaties zeer kritisch over brief VWS over resultaatsgericht werken
 • VNG positief over plan minister
  In de vorige Docu-alert noemden we het voornemen van Minister De Jonge om de Wmo 2015 te wijzigen. Dat als reactie op uitspraken van de CRvB (de hoogste rechter
  op het sociaal domein) over resultaatsgericht indiceren. Cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), zien dat echter als een verslechtering. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands bestuur). Zie voor die brief van de cliëntenorganisaties hier. Gemeenten zijn positief over het plan van de minister: klik hier voor de reactie de VNG.
 • Tweede Kamer stemt in met wet over invoering ‘abonnementstarief’ Wmo
  Deze week nam de Tweede Kamer de wet aan waarmee de vaste eigen bijdrage (‘abonnementstarief’) definitief per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. De vaste
  eigen bijdrage wordt dan € 19 per maand. Die is nu € 17,50. Zie voor meer info de berichten van Ieder(in) (link) , Binnenlands Bestuur (link)
  en Per Saldo (link). De wet gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.
 • Reactie Ombudsman op beantwoording vragen over abonnementstarief
  In februari had de Ombudsman vragen gesteld over  onduidelijkheden bij de invoering van het abonnementstarief. Die vragen zijn door de minister beantwoord
  (link). Op zijn website geeft de Ombudsman nu een korte reactie op die beantwoording.
 • Reactie VWS op uitspraken hoogste rechter over resultaatsgericht werken
  De Centrale Raad van Beroep (CRvB; de hoogste rechter op het sociaal domein) deed eerder enkele uitspraken over resultaatsgericht werken in de Wmo. Door die
  uitspraken ontstond onduidelijkheid bij gemeenten. Minister De Jonge geeft nu in een brief aan dat hij de Wmo wil aanpassen. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De brief van de minister is hier te vinden.
 • Debat over definitieve invoering ‘abonnementstarief’ Wmo
  Deze week sprak de Tweede Kamer over het wetsontwerp, waarbij de invoering van een vaste eigen bijdrage (‘abonnementstarief’) in de Wmo definitief geregeld wordt
  per 1.1.2020. Zie voor een kort verslag van dat debat hier (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan het  debat stuurden verschillende organisaties hun standpunten en
  vragen naar de Tweede Kamer. Zie voor de inbreng van cliëntenorganisaties (waaronder Ieder(in) en Per Saldo) hier en voor de inbreng van VNG (hier).
 • Beantwoording Kamervragen over problemen bij uitvoering abonnementstarief
  Die vragen waren gesteld door de SP. Zie voor de antwoorden van minister de Jonge hier.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een interview met de voorzitter van de Visitatie-commissie. Zij verwacht voor het eind
  van het jaar tien gemeenten te kunnen doorlichten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil af verplichte Europese aanbesteding in Wmo en Jeugdwet
  Wij berichtten daar al eerder over. Minister De Jonge gaat daarvoor nu, samen met  staatssecretaris Keizer, steun verzamelen in Europa. Meer info en reacties in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Klik hier voor de brief die minister De Jonge over het aanbesteden aan de Tweede Kamer schreef.
 • Wijziging Wmo 2015 vanwege invoering abonnementstarief
  Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp in behandeling die de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) in de wet vastlegt. Minister De Jonge heeft nu een wijziging
  van dat wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd (de ‘Nota van Wijziging’). Klik voor die Nota van wijziging hier.
 • Gemeenten kunnen financiën sociaal domein laten doorlichten (1)
  Dat heeft de VNG besloten. Er komt een visitatiecommissie die gemeenten helpt om meer greep te krijgen op de financiën in het sociaal domein (mn. Wmo en Jeugdwet).
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Ervaringen koplopergemeenten met onafhankelijke cliëntondersteuning
  VGN, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken samen in het Project koplopers cliëntondersteuning. Doel is verbetering van de onafhankelijke
  cliëntondersteuning. In het eerste jaar hebben veertien gemeenten deelgenomen. Hun ervaringen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport. Meer info
  over dit rapport in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link); in die berichten staat een link naar het rapport. Inmiddels is een nieuwe groep van koplopergemeenten aan de slag gegaan.
  Uitgebreidere informatie over dit project is te vinden via deze website van Movisie.
 • ‘Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur’
  De gemeenten Enschede is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB; de hoogste rechter op dit terrein) teruggefloten vanwege resultaatgericht indiceren. Eerder had de CRvB
  al andere gemeenten gecorrigeerd, die hetzelfde deden. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Minister De Jonge wil af van aanbesteding in de Wmo
  Dat zei hij in het programma Buitenhof. Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
 • Wijziging van uitvoeringregelingen Wmo en Jeugdwet gepubliceert
  Door die wijziging wordt het mogelijk dat VWS regels oplegt aan gemeenten en zorgverleners waardoor onnodige uitvoeringskosten worden voorkomen. Zie voor
  die Ontwerp-Regeling en de toelichting daarop hier; beide stukken staan in de bijlagen.
 • Rotterdam vermindert onnodige regels in de zorg
  Die gemeente gaat dit jaar, samen met zorgaanbieders, overbodige regels schrappen om zo de administratieve kosten te verlagen. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie VWS op berichten over kosten wijkteams.
  In de pers verschenen eerder berichten over een rapport van het CPB, waarin werd geconcludeerd dat wijkteams kostenverhogend werken. Op verzoek van de Tweede
  Kamer geeft minister De Jonge nu een reactie op dat rapport (link).
 • Invoering Abonnementstarief leidt tot onduidelijkheden en vragen
  Dat schrijft de Ombudsman in een brief aan minister De Jonge. Meer info over die onduidelijkheden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief
  van de Ombudsman is via deze link te vinden.
 • Kamervragen over monitoring gevolgen abonnementstarief Wmo beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA naar aanleiding van berichten dat die monitoring tekort zou schieten. Zie voor de antwoorden van VWS hier.
 • Kamerbrief over ontwikkelingen rondom ouderinitiatieven
  In deze brief (link) gaat minister De Jonge in op de stappen die hij heeft genomenen nog gaat nemen om knelpunten bij ouderinitiatieven op te lossen.
 • Onderzoek gevolgen invoering abonnementstarief moet anders
  Dat vindt de regio Food Valley (Ede e.o.) die daarover een brief (link) aan de Tweede Kamer stuurde (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten bang voor financiële gevolgen invoering abonnementstarief
  Meer info in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur)
 • De Jonge sust zorgen abonnementstarief Wmo
  Met die kop vat Gemeente.nu de beantwoording door VWS samen van Kamervragen die door PvdA waren gesteld over de effecten van het abonnementstarief Wmo.
  Zie hier voor het bericht van Gemeente.nu en hier en hier voor de antwoorden.
 • Langduriger onderzoek nodig naar kosteneffecten van wijkteams
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een CPB-rapport, waarin werd geconstateerd dat de inzet van wijkteams de afgelopen jaren niet heeft geleid tot een daling van
  zorgkosten in de Wmo. Sociaal Werk Nederland zegt nu in een reactie dat meer en langjariger onderzoek nodig is om tot goede conclusies te komen. Zie voor meer info
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer nodig tegen stapeling zorgkosten en tegen verschraling zorg (1)
  Het abonnementstarief in de Wmo is een mooie eerste stap, maar er is meer nodig om stapeling van zorgkosten en verschraling van zorg te voorkomen. Dat heeft een
  aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer laten weten. In aansluiting op een bericht daarover i de vorige Docu-alert is hier nog een link naar
  een artikel daarover in Binnenlands Bestuur.
 • Overheveling Wmo-hulpmiddelen naar Wlz tijdelijk uitgesteld
  Het gaat om hulpmiddelen voor mensen die in een Wlz-instelling zonder behandeling wonen en voor mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen. Die hulpmiddelen
  zouden oorspronkelijk per 1 januari 2019 naar de Wlz worden overgeheveld. Dat wordt nu waarschijnlijk 1 januari 2020. VNG heeft daarover een brief gestuurd naar de
  gemeenten. Zie voor die brief verder dit bericht.
 • Kamervragen over onafhankelijke cliëntondersteuning beantwoord
  Door het kabinet is extra geld beschikbaar gesteld voor onafhankelijk cliëntondersteuning. Daarover zijn door Tweede Kamerfracties vragen gesteld aan VWS.
  Die zijn nu beantwoord (link).
 • Wijkteams leiden niet tot lagere zorgkosten
  Dat blijkt uit een onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB). Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (1) (link), Binnenlands Bestuur (2) (met hierin
  een relativerende reactie van de voorzitter van Divosa) (link) en Divosa (link). Het onderzoek zelf en het persbericht is via deze link te vinden.
 • Meer nodig tegen stapeling zorgkosten
  Het abonnementstarief in de Wmo is een mooie eerste stap, maar er is meer nodig om stapeling van zorgkosten te voorkomen. Dat heeft een aantal cliëntenorganisaties,
  waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer laten weten.  Zie voor die reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • VWS monitort gevolgen invoering abonnementstarief eigen bijdrage Wmo
  In een brief informeert minister De Jonge de Tweede Kamer hoe hij de gevolgen van de invoering van de vaste eigen bijdrage Wmo ( ‘het abonnementstarief’)
  kritisch gaat volgen. Zie verder dit bericht (bron: VNG). De brief van de minister is hier te vinden.
 • GGD-en houden kritische toezichtsrapporten Wmo vaak geheim
  In veel gemeenten zijn GGD-en aangewezen als toezichthouder voor de Wmo. Uit onderzoek van NRC blijkt dat GGD-en kritische onderzoeksrapporten vaak
  niet openbaar maken. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Meer info daarover hier (bron: Nationale Zorggids)
 • Vragen over de vaste eigen bijdrage Wmo beantwoord
  Per 1 januari 2019 gaat het abonnementstarief (de vaste eigen bijdrage Wmo van € 17,50 in). Op de website van Ieder(in) staan antwoorden op 10 veelgestelde vragen (link).
 • Eindelijk duidelijkheid over normtijden bij thuiszorg
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur n.a.v. twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB); de hoogste rechter bij zaken over de Wmo (link) en (link).
 • In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50
  Op de CAK-website staat meer info over de veranderingen in de eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019 (link).
 • Terugvorderingstermijn eigen bijdrage CAK teruggebracht tot één jaar
  Minister De Jong heeft de termijn waarbinnen het CAK geld kan terugvorderen
  terug gebracht van twee naar één jaar. Dit geldt echter alleen als de fout bij het CAK
  ligt, anders blijft de termijn twee jaar. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr).
  Over deze kwestie waren Kamervragen gesteld door 50PLUS,VVD en SP; die zijn
  deze week beantwoord (link).
 • Vaste eigen bijdrage Wmo (‘abonnementstarief’)per 1 januari 2019 gaat door
  De Ministerraad heeft ingestemd met de invoering van de vaste eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief) ondanks bezwaren van gemeenten en Raad van State. Meer
  daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur d.d. 27/11 (link) en 28/11 (link), en in dit bericht van Ieder(in)) (link).
 • Hulp aan gedetineerde Lvb-ers kan verbeterd
  VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft hierover een onderzoeksrapport gepubliceerd. Meer info daarover in deze berichten van VNG (link),
  de Nationale Zorggids (link) en VGN (link).
 • Wkkgz wordt niet van toepassing op de Wmo
  Dat heeft het minister De Jonge besloten. Bij diverse gelegenheden is er voor gepleit om de klacht- en geschilafhandeling in het sociaal domein meer te uniformeren.
  O.m. door de Wkkgz van toepassing te verklaren op de Wmo. Minister De Jonge kiest daar dus niet voor. In een brief (link) aan de Tweede Kamer licht hij zijn standpunt toe.
  (Wkkgz = Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
 • Mogen gemeenten budgetplafonds instellen voor aanbieders?
  De gemeente Eindhoven heeft budgetplafonds ingesteld voor Wmo- en Jeugdzorgaanbieders. Daarover zijn Kamervragen gesteld door de PvdA. Die vragen zijn nu
  (bevestigend) beantwoord door VWS (link).
 • Aantal bezwaarschriften over Wmo daalt
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Wijs uw gemeente op risico’s van resultaatgericht indiceren’
  Dat adviseert Ieder(in) (link) in reactie op de rechterlijke uitspraak over ‘resultaatgericht indiceren’.In de afgelopen weken verwezen we diverse malen
  naar die rechterlijke uitspraak.
 • Rechter: begeleiding bij sport kan onder de Wmo vallen
  Meer toelichting op die uitspraak in deze berichten van Ieder(in) (link) en Sociaalweb (link).
 • Rechter: gemeente moet aantal uren hulp vaststellen (3)
  In vorige Docu-alerts besteedden we aandacht aan een belangrijke uitspraak van de CRvB over ‘resultaatgericht indiceren’. Deze week reageerden VWS en VNG op die uitspraak.
  Zie voor die reacties deze berichten van Gemeente.nu (link), VWS (link) en VNG (link). Zie voor een analyse van de gevolgen van die uitspraak dit bericht (bron: Schulinck).
 • Rechter: gemeenten moeten aantal uren hulp vaststellen;(2)
  In de vorige Docu-alert besteedden we aandacht aan een belangrijke uitspraak van de CRvB over ‘resultaatgericht indiceren’. In aansluiting daarop verwijzen
  we nog naar dit uigebreide bericht in Binnenlands Bestuur: ‘Uitspraak CRvB doodsteek voor resultaatgericht indiceren’ (link).
 • Rechter: gemeenten moeten aantal uren hulp vaststellen (1)
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep besloten in een beroepszaak. Deze belangrijke uitspraak heeft gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht indiceren’.
  Zie voor meer uitleg deze berichten van Ieder(in) (link), Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).
 • VWS-brief over het toezicht op de Wmo
  In die brief (link) gaat minister De Jonge in op de uitvoering van het toezicht op de Wmo en het sociaal domein. Aanleiding voor deze brief is de jaarrapportage
  ‘Gezond vertrouwen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 • Modelverordening Wmo aangepast vanwege invoering abonnementstarief
  De VNG maakt voor haar leden (de gemeenten) een voorbeeld voor de Wmo-verordening. Veel gemeenten gebruiken dat model voor hun eigen verordening.
  Dit voorbeeld is door de VNG aangepast vanwege de invoering van de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’) per 1 januari 2019. Zie voor die aanpassing
  dit bericht. In het bericht staan links naar het gewijzigde model en de toelichting.
 • CAK heeft vergeten adreswijzigingen te verwerken
  Het gaat om verhuizingen binnen een gemeente. Inmiddels zijn die adreswijzigingen wel verwerkt. Meer info hier op de CAK-website.
 • Mogelijkheid cliëntondersteuning te krijgen nog vrijwel onbekend
  Dat is het geval in de gemeente Amersfoort; ook hebben de wijkteams het daar te druk om de telefoon op te nemen. Dat zijn twee uitkomsten van de monitor Sociaal
  Domein in die gemeente. Zie verder dit bericht (bron: Samen voor de klant /AD).
 • Kamervragen beantwoord over inzet van het netwerk voor/door hulpvragers
  Uit recent gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek bleek dat het niet helpt als gemeenten Wmo-hulpvragers aansporen
  om eerst het eigen netwerk in te zetten. Over dat onderzoek zijn Kamervragen gesteld  door GroenLinks (GL) resp. CDA. Die vragen zijn nu beantwoord: GL (link) en CDA (link).
 • Uitkomsten debat met Tweede Kamer over de Wmo
  Dat debat was deze week. Er is op dit moment alleen een verslag van Per Saldo beschikbaar (link). Cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo, hadden voor het debat nog een
  brief aan de Kamer gestuurd, waarin zij waarschuwden voor het ‘omzeilen’ van de nieuwe vaste eigen bijdrage Wmo door gemeenten. Zie voor die brief hier (bron: Ieder(in)).
 • Voornemens kabinet voor komend jaar op zorgterrein en de reacties daarop
  Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019 gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van VWS deze berichten van
  Skipr (link) en VGN (link). Zie ook de reactie van Ieder(in) (link). De VWS-begroting (357 pag.)en de beleidsagenda VWS zijn via deze link te vinden.
 • 88 gemeenten willen geld uit stroppenpot voor tekorten op Wmo en Jeugdwet
  Er is eerder eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die zowel in 2016 als in 2017 (fors) geld toelegden op de Wmo en de Jeugdwet. Ongeveer een
  kwart van de gemeenten (88) wil daar een beroep op doen (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Bij gemeenten bestaat overigens onvrede over de criteria waaraan moet worden voldaan voordat men in aanmerking komt voor deze stroppenpot (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Groningers positief over de Wmo
  Dat blijkt uit cliëntervaringsonderzoek dat op verzoek van 13 Groningse gemeenten is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Binnenlands Bestuur bericht
  daarover (link).
 • ‘ Verplicht vrijwilligers zoeken voor begeleiding mag niet in de Wmo’
  Dat heeft de rechter onlangs bepaald in een tweetal beroepszaken: gemeenten mogen inwoners niet verplichten om vrijwilligers te zoeken om hen te begeleiden. Ook niet
  als gemeenten hen daarvoor tijdelijk individuele Wmo-begeleiding toekennen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeente blijft eindverantwoordelijke voor Wmo beslissing, ook als zorgaanbieder indiceert
  Sommige gemeenten hebben de indicatiestelling uitbesteed aan (zorg)instellingen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft duidelijk gemaakt dat gemeente ook in dat geval
  eindverantwoordelijke blijven. Zie voor meer info over deze uitspraak (en de twee genoemd bij de vorige bullet  dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Lappen gemeenten de prijsafspraak Wmo aan hun laars?
  Daarover bestaat discussie. BTN (de branchevereniging van thuiszorgbedrijven) en de FNV vinden van wel;  minister De Jonge vindt van niet. Meer info is te vinden in deze
  berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Zie voor de reactie van minister De Jonge zijn beantwoording (link) van Kamervragen
  van de PvdA.

Wmo /Jeugdwet

 • ‘Worstelen met cliëntondersteuning’
  In een aantal ‘koplopergemeenten’ is geprobeerd om meer bekendheid en inhoud te geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning. In juni was het eindcongres van dit
  koplopersproject. In Binnenlands Bestuur staat een kort artikel over de uitkomsten van dat congres (link).

Wmo /Jeugdwet

 • Gemeente Hengelo bezuinigt op Wmo en Jeugdwet
  Zie voor die bezuinigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Toezicht op zorgboerderijen nog in ontwikkeling’
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een situatie op een zorgboerderij in Zutphen.  Zie voor dit artikel hier.

Wmo /Jeugdwet / Wlz

 • Impuls Vws voor onafhankelijke cliëntenondersteuning
  In de vorige Docu-alert verwezen we naar een brief van Minister De Jonge, waarin hij extra geld aankondigt voor onafhankelijke cliëntenondersteuning. In aansluiting
  op dat bericht is hier nog een link naar een samenvatting van die brief (bron: Skipr). De VNG is op zoek naar 14 nieuwe gemeenten die koploper willen zijn bij de verdere
  ontwikkeling van onafhankelijke cliëntenondersteuning. Zie dit bericht (bron: VNG).
 • Zet de onafhankelijke cliëntenondersteuning ook in bij werk en inkomen
  De Landelijke Clientenraad (LCR) vindt dat dit extra geld voor cliëntenondersteuning ook gebruikt zou moeten worden bij werk, inkomen, uitkering, armoede
  en re-integratie. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: LCR)
 • Stand van zaken abonnementstarief Wmo
  Op de website van Schulinck staat een kort overzicht (link) van die stand van zaken.
 •  CAK gaat ‘abonnementstarief Wmo’ uitvoeren
  Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer bericht . Zie voor zijn brief hier.
 • Minister De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels voor gemeenten
  Dat schrijft hij in een reactie op de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Zijn brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
 • Rekenkamer Rotterdam kritisch over werk wijkteams
  Dat blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport, waarover Skipr bericht (link).
 • Gemeenten willen eerder geld uit ‘stroppenpot’
  Gemeenten met meerjarige tekorten op de Wmo en de Jeugdwet kunnen eenmalig extra geld van het Rijk krijgen als hun tekorten een bepaalde grens overschrijden.
  Een aantal gemeenten uit Zuid-Holland vindt dat dit grens lager moet. Zie voor meer info dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Mensen met arbeidsbeperking inzetten tegen personeelsgebrek zorg
  Dat wil een groot aantal organisaties, waaronder VWS, SZW, VGN, VNG en UWV. Zij hebben daarvoor een convenant getekend en gaan nu in een achttal gemeenten
  een pilot uitvoeren. Meer info
  over die pilots hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Letselschade-uitkering uitgezonderd van eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Deze uitkeringen worden voortaan niet meer meegerekend met het vermogen. In de praktijk leverde die bijtelling problemen op. Zie voor meer info de brief (link)
  die minister De Jonge hierover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Hoe wordt het extra geld voor cliëntenondersteuning ingezet?
  Daarover schreef minister De Jonge deze week een brief aan de Tweede Kamer (link).
 •  Gemeenten akkoord met ‘stroppenpot’ voor Wmo en Jeugdwet
  Gemeenten met grote tekorten op de Wmo of de Jeugdwet kunnen eenmalig een uitkering uit die stroppenpot aanvragen. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over eigen bijdragen Wlz en Wmo beantwoord
  De eigen bijdragen voor Wmo en Wlz veranderen. Bij de Wmo wordt een vast tarief ingevoerd en bij de Wlz wordt onder meer de vermogensbijtelling verlaagd.
  Minister De Jonge heeft hiervoor concept-regelingen gemaakt. Door de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld; die zijn nu beantwoord. Zie voor die vragen en de
  antwoorden dit document.
 • Gemeenten verzetten zich tegen abonnementstarief Wmo
  Deze week hield de VNG een algemene ledenvergadering. Een aantal gemeenten heeft moties ingediend om het abonnementstarief van tafel te krijgen. Zie voor meer info
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Bijna alle gemeentes hebben hiermee ingestemd. Zie dit bericht over onder meer die stemming (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Wmo 2015 in uitvoering: de vernieuwing gaat gestaag door’
  Onder die titel heeft een aantal organisaties, waaronder gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties, de afgelopen jaren een project uitgevoerd. Doel was het stimuleren
  van vernieuwing in en via de Wmo. Dit project is nu beëindigd en de resultaten zijn vastgelegd in een verslag. Meer info in dit bericht; onderaan het bericht staat een link
  naar het verslag.
 • Kamervragen over uitvoering Wmo beantwoord
  Deze vragen waren gesteld door het CDA naar aanleiding van een uitzending van Reporter Radio over misstanden. De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Vast tarief eigen bijdrage Wmo (2)
  In aansluiting op het bericht hierover in de vorige Docu-alert: Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer inmiddels een brief gestuurd, waarin hij
  aangeeft hoe hij dat abonnementstarief gaat vormgeven. Di brief is hier te vinden. VWS heeft verder een concept-besluit gepubliceerd. Zie voor dat besluit hier .
  Op dit concept kan nog via internet gereageerd worden. VNG heeft, zoals eerder gemeld, problemen met het abonnementstarief en roept zijn leden op om van die
  internetconsultatie gebruik te maken. Zie dit bericht.
 • ‘Kwaliteitsverbetering Wmo-vervoer nog te verschillend georganiseerd’
  Dat zegt Reinout Böggemann, voorzitter van Stichting TX-keur, keurmerk voor taxivervoerders. Meer info in dit bericht ( bron: Gemeente.nu).
 • Patienten ‘afschuiven’ naar Wlz loont niet
  De indruk bestaat dat sommige gemeenten proberen om (Wmo-)cliënten op de Wlz ‘af te schuiven’, zodat die gemeenten minder Wmo-uitgaven hebben.
  De Algemene Rekenkamer heeft hier onderzoeknaar  gedaan en komt tot de conclusie dat zo’n beleid geen effect heeft. Zie voor meer info deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), Zorgvisie (link) en Per Saldo (link). In de berichten staat een link naar het rapport.
 • Minister en VNG niet eens over ‘vaste eigen bijdrage’ Wmo (1)
  Dat is de uitkomst van een overleg tussen beide partijen op 24 mei. De VNG wil nu een uitspraak van de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht (bron: VNG).
 • Kamervragen over beïnvloeding Wmo-keuringsartsen beantwoord
  Door de SP waren Kamervragen gesteld over de beïnvloeding van Wmo-keuringsartsen door gemeenten. Die vragen zijn nu beantwoord. Klik voor de antwoorden hier.
 • Stand van zaken Wmo-toezicht 2017
  Door de IGJ is het eerste samenvattende jaarrapport over de uitvoering van het (gemeentelijk) toezicht op de Wmo gepubliceerd. Dat jaarrapport is door de minister
  De Jonge met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor brief en rapport hier en hier.
 • Bijna helft gemeenten betaalt nog geen kostendekkend tarief voor thuiszorg
  Dat blijkt uit onderzoek van BTN (de branche-vereniging voor de thuiszorg). Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestur).
 • Neem minder gegevens op in het Wmo-verslag
  Daarvoor pleit Gert-Jan Christiaanse in een blog op Schulinck.nl. Zie voor die blog hier.
 • Vast tarief eigen bijdrage Wmo
  Het kabinet heeft nu besloten om de eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari a.s. vast te stellen op € 17,50 per vier weken. Zie dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Het besluit maakt onderdeel van een pakket van maatregelen van het kabinet om de zorg betaalbaar te houden. Zie hier voor de brief (met bijlagen) die minister De Jonge
  daarover aan de Tweede Kamer schreef. klik hier voor de reactie van Ieder(in).
 • Contractering Wmo en Jeugdwet ondermaats
  Dat vindt VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) op basis van onderzoek bij de leden. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Gebruikelijke zorg in Wmo-PGB en Zvw-PGB
  Minister Bruins heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om in overleg met betrokken partijen na te gaan of er meer verduidelijking (‘handvatten’) moet
  komen over de betekenis  van‘gebruikelijke zorg’ in de het PGB. Zie voor zijn reactie hier.
 • Rechters oordelen verschillend over indicatieprotocol huishoudelijke hulp
  In de afgelopen periode hebben diverse rechtbanken verschillend geoordeeld over indicatieprotocollen bij huishoudelijke hulp. Het gaat vooral om een
  indicatieprotocol dat is opgesteld op basis van KPMG-onderzoek in Utrecht. Twee rechtbanken vonden dit protocol deugdelijk. In een beroepszaak
  tegen de gemeente Nijkerk oordeelde de rechtbank Gelderland echter anders. Zij oordeelde dat het protocol ondeugdelijk was. De gemeente Nijkerk
  is inmiddels in hoger beroep gegaan. Zie voor meer Info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • CRvB: Gemeente Eindhoven moet indicaties beter toetsen
  De gemeente Eindhoven gaat nu af op de adviezen van uitvoeringsorganisatie Wijeindhoven. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de gemeente Eindhoven
  die adviezen moet toetsen om te kijken of de Wmo-indicatie klopt. Meer informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Onderzoeksbureau Berenschot gaat prijs van de Wmo-diensten onderzoeken
  Het Rijk heeft vorig jaar bepaald dat gemeenten een reële prijs moeten betalen voor de diverse Wmo-producten. Aanleiding voor die regeling was de steeds lagere vergoeding
  die gemeenten voor de huishoudelijke hulp wilden betalen. Berenschot moet die regeling nu gaan evalueren.  Meer info hier (bron: Skipr).
 • Cliëntenorganisaties blijven aandacht vragen voor stapeling zorgkosten
  Ieder(in), Patiëntenfederatie en Per Saldo hebben dat gedaan in reactie op het plan van het kabinet om de eigen bijdragen Wmo en Wlz op onderdelen te verlagen.
  Meer info in dit bericht ( bron: Ieder(in)).
 • Burger heeft recht op helder besluit van gemeente
  Dat vinden Ieder(in) en Per Saldo. Zij hebben dat in een brief (link) aan de Tweede Kamer laten weten. De Kamer praatte deze week over cliënten- en patiëntenrechten.
 • Internetconsultatie over verlaging eigen bijdrage Wlz en Wmo
  Bij de vorming van het nieuwe kabinet is afgesproken om de eigen bijdrage Wlz en Wmo (op onderdelen) te verlagen. Deze week is een conceptregeling gepubliceerd, waarop
  via internet gereageerd kan worden. Zie hier voor een kort bericht (bron: VNG). De tekst van de conceptregeling met toelichting is te vinden via de consultatiepagina.
 • Beantwoording Kamervragen over uitvoering Wmo door gemeente Groningen
  Die vragen waren gesteld door 50Plus en zijn nu beantwoord (link) door minister De Jonge.
 • Gemeente Groningen gaat Wmo anders uitvoeren
  Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).  
 • Debat met Tweede Kamer over voortgang Wmo
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Wmo. Voorafgaand aan dat debat stuurden cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in)
  en KansPlus (link), en VNG (link) hun inbreng naar de Tweede Kamer.
 • Eindhoven stopt met ombudsman na kritisch rapport
  Zie het bericht van Binnenlands Bestuur (link)
 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder de Wmo of de Wlz
  De gemeente Raalte maakt hier jaarlijks een overzicht van. Dat overzicht is geactualiseerd en is te vinden via dit bericht.
 • FNV wil gemeente Emmen voor de rechter dagen vanwege Wmo-beleid
  Deze gemeente voldoet volgens FNV niet aan de wettelijke eisen rondom de indicatiestelling. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuw onderzoeksrapport over de uitvoering van de Wmo 2015
  Dit deelrapport is uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het rapport wordt specifiek ingegaan op de ervaringen van melders, mantelzorgers en
  gemeentelijke consulenten. Zie voor het rapport hier. Het SCP heeft inmiddels diverse deelrapporten over de uitvoering van de Wmo uitgebracht.
  In de loop van dit jaar verschijnt het eindrapport.
 • Brief VWS met voortgangsinformatie Wmo
  Komende week is er een debat in de Tweede Kamer over onder meer de Wmo. Voorafgaand aan dat debat stuurt minister De Jonge de Tweede Kamer deze brief
  met voortgangsinformatie.
 • CPB: inkoop sociaal domein kan slimmer
  Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in een recent uitgebracht advies. Skipr bericht daarover (link); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Meeste gemeenten tevreden over wijkteams…….maar de hulpverlening bij complexe vragen vraagt steeds meer aandacht.
  Dat is één van de conclusies van het derde onderzoek van Movisie naar wijkteams. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport van Movisie
  is via deze link te downloaden.
 • CRvB: financiële tegemoetkoming is mogelijk als maatwerkvoorziening
  De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in o.m. Wmo-zaken) heeft dat recent beslist. Zie voor een korte toelichting dit bericht (bron:Skipr)
 • ‘Toegang tot maatwerk niet beperken’
  Per Saldo constateert dat sommige gemeenten geneigd zijn om het begrip ‘algemene voorzieningen’ op te rekken, waardoor individueel maatwerk
  in de knel komt. Per Saldo verwijst naar enkele recente rechterlijke uitspraken daarover. Zie voor meer dit bericht van Per Saldo.
 • Evaluatie Wmo 2016
  Op verzoek van het kabinet heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)de stand van zaken bij de uitvoering van de Wmo geëvalueerd. Zie voor korte samenvattingen
  dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De (korte) reactie van de VNG is hier te vinden. Zie voor de rapportage zelf hier.
 • VWS gaat ‘zorgval’ onderzoeken
  In de huidige situatie kan (ongeveer) dezelfde zorg via verschillende wetten (Wlz; Zorgverzekeringswet; Wmo) geleverd worden. De omvang en de voorwaarden
  kunnen echter verschillen. Dat levert soms bij overgang naar een andere wet een verslechtering op (meer eigen bijdrage; minder uren zorg). In het beleidsjargon
  heet dat ‘de zorgval’. Minister De Jonge heeft nu aangekondigd dat VWS deze situatie gaat onderzoeken en dat hij voor de zomer met oplossingen wil komen.
  Klik hier voor zijn brief.
 • Vrijstelling van eigen bijdrage Wmo
  In bijzondere gevallen kan een gemeenten vrijstelling verlenen van de eigen bijdrage Wmo bijvoorbeeld bij problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding.
  In dit bericht (bron VNG) staat hoe gemeenten dan moeten handelen.
 • Grote verschillen in eigen bijdrage Wmo tussen gemeenten in 2018
  Per 1 januari 2019 gaat de nieuwe landelijke vaste eigen bijdrage in. In 2018 kunnen gemeenten de hoogte van de eigen bijdrage Wmo nog grotendeels zelf bepalen.
  Uit dit bericht (bron: Gemeente.nu) blijkt dat gemeenten dat heel verschillend invullen.

 

beheerder