Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVB)

 

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.


Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.      De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu.alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Aandacht voor hulp aan gedetineerden met een licht verstandelijke beperking
  Deze week besteedden de programma’s Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ aandacht aan de hulpverlening aan deze groep. Meer daarover in dit bericht (bron:VGN); in het bericht staan
  links naar de uitzendingen.
 • Kabinetsreactie op rapport mensen met een licht verstandelijke beperking
  Hoeveel mensen met LVB zijn er in Nederland?
  In een breed beleidsonderzoek is nagegaan welk beleid er door allerlei ministeries wordt gevoerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, de samenhang
  daarvan en de doeltreffendheid. Bij dat onderzoek zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken. In een brief (link) geeft het kabinet een
  reactie op het rapport en de aanbevelingen. Bij die brief zit een aantal interessante bijlagen, waaronder een nieuwe schatting van
  het aantal mensen met LVB in Nederland (link).
 • Zorgprofielen LVG en SGLVG aangepast
  Die aanpassing is bedoeld om praktijk en regelgeving beter op elkaar te laten passen. Zie voor een toelichting op de wijzigingen hier (zorgprofiel LVG) en hier
  (zorgprofiel SGLVG) (bron: www.informatielangdurigezorg.nl). Zie voor de gevolgen voor het PGB hier (bron: Per Saldo).
 • Snelle herkenning LVB via nieuwe kennisapp
  Die nieuwe app is gemaakt door een aantal organisaties en instellingen in Midden-Limburg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Jongeren met LVB zijn extra kwetsbaar voor cyberpesten
  Meer info daarover in dit artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Jongeren met LVB opgeleid tot woonhulp in de ouderenzorg
  Dat gebeurt onder andere door zorginstelling Cordaan. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer onderzoek nodig naar verslaving bij LVB-ers
  Daarvoor pleit onderzoeker Marion Kiewik in Trouw. Meer info in dit bericht(bron: Ambiq). In het bericht staat een link naar te artikel in Trouw.
 • Geef jongeren met LVB het gevoel dat zij er bij horen
  Dat zegt onderzoeker Hendrien Kaal in een artikel in NRC. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Hulp aan gedetineerde Lvb-ers kan verbeterd
  VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft hierover een onderzoeksrapport gepubliceerd. Meer info daarover in deze berichten van VNG (link),
  de Nationale Zorggids (link) en VGN (link).
 • Hulp aan gedetineerde Lvb-ers kan verbeterd
  VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft hierover een onderzoeksrapport gepubliceerd. Meer info daarover in deze berichten van VNG (link),
  de Nationale Zorggids (link) en VGN (link).
 • Jonge LVB-ers online zeer kwetsbaar
  Dat blijkt uit onderzoek van Mediawijzer.net; de Nationale Zorggids schrijft daarover in dit bericht. Een uitgebreider bericht staat op Mediawijzer.net zelf  (link).
 • Meer aandacht nodig voor (forensische) zorg aan delinquente LVB-ers
  Daarvoor pleit VGN. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). De standpuntbepaling van VGN is hier te vinden.
 • Digitalisering bij de overheid levert problemen op voor kwetsbare burgers
  Deze week praatte de Tweede Kamer met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken over de digitalisering van de overheid. Voorafgaand aan dat debat stuurde
  de LCR een brief aan de Tweede Kamer, waarin de LCR aandacht vroeg voor de gevolgen van digitalisering bij de overheid voor kwetsbare burgers. Zie verder
  dit bericht; onderaan het bericht staat een link naar de brief.
 • Nieuwe website wil meer toegankelijke gemeenten voor LVB-ers
  Diee website is ontwikkeld door de inspectie Toezicht Sociaal Domein en is bedoeld voor gemeenten. Uit inspectiebezoeken door mystery-guests met een licht
  verstandelijke beperking bleek dat mensen met een licht verstandelijke beperking vaak moeilijk toegang krijgen tot het sociaal domein en nogal eens niet “herkend’
  worden door gemeente. Zie voor die website www.toegangsociaaldomein.nl
 • Heb meer oog voor kwetsbare mensen, zoals LVB-ers, in de zorg
  Daartoe hebben drie belangrijke (advies)organen van de regering opgeroepen. Zo’n samenwerking komt niet vaak voor. Het gaat om de Nationale Ombudsman, de
  Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Zorg aan LVB-ers in Noord-Brabant schiet tekort
  Dat blijkt uit een proefschrift van Peter Nouwens. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids)
 • Eindhoven wil filmpjes i.p.v. brieven voor mensen met een LVB
  Dat is het resultaat van een brainstorm tussen raadsleden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Amsterdam wijst mensen met LVB slecht door
  Dat blijkt uit onderzoek, waarbij via mystery-guests met een LVB de toegankelijkheid an vijf gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  is getoetst. Eén van die onderzochte gemeenten is Amsterdam. De Inspecties Toezicht Sociaal Domein, die dit onderzoek uitvoeren, hebben nu het
  rapport over Amsterdam gepubliceerd. Meer info hier (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • LVb-ers hebben meer maatwerk nodig van gemeente ; actieplan afgesproken
  Dat staat in de Verkenning LVB, schulden en werk. Die extra inspanning is zowel nodig bij schuldhulpverlening, als bij arbeidstoeleiding. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport is
  hier te vinden. Een groot aantal organisaties, die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening en
  arbeidstoeleiding, hebben n.a.v. dit rapport een actieplan
  opgesteld om tot dat maatwerk te komen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Divosa) ; het actieplan is hier te lezen.
 • Populariteit G-voetbal groeit
  Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids/ De Telegraaf)
 • Praktisch programma helpt jongeren met LVB
  Dat programma, ‘Jij bent Okay’ geheten, is gemaakt door zorginstelling Pluryn en gefinancierd dooronderzoeksinstelling ZonMw. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Sociaalweb).
 • Digitale overheid: wordt er rekening gehouden met mensen met een beperking?
  Ondermeer daarover praatte de Tweede Kamer afgelopen week met minister Knops.
  In dit bericht staat een kort verslag van dat debat (bron: Nationale Zorggids).
 • Zorgkosten terug van belastingen?
  De website www.meerkosten.nl geeft informatie over de mogelijkheden van aftrek van onder meer zorgkosten. Deze website wordt onderhouden door Ieder(in).
  Zie ook dit artikel (link) op de website van Ieder(in).
 • Hulp bij belastingaangifte over 2017
  Ook dit jaar geeft de website www.meerkosten.nl tips over de aftrek van zorgkosten  en mogelijkheden voor inkomensondersteuning. Deze website wordt verzorgd
  door Ieder(in).
 • Hoe betrek je mensen met een LVB bij het gemeentelijk beleid?
  Movisie heeft (samen met een aantal organisatie, waaronder de LFB) de bestaande mogelijkheden bij elkaar gebracht in een ‘instrumentenwaaier’. Die waaier is
  via deze link vinden (bron: LSR)
 • Donorwet lijkt afhankelijk van meer voorlichting aan o.m. mensen met LVB
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Kennispakket over verslaving bij jongeren met LVB aangepast
  Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids)
 • 400 Amsterdammers met LVB gaan de VraagApp gebruiken
  Deze VraagApp is speciaal ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
  De VraagApp is te vinden via https://vraagapp.nl .
 • Digitale Wlz-wijzer voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  Deze Wlz-wijzer is gemaakt door MEE en is te vinden op de website www.meeroverwlz.nl. Meer info hier (bron: Per Saldo).
 • Website geeft informatie over basisverzekering voor mensen met LVB
  Deze website is ondermeer gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De website is te vinden op www.uitlegzorgverzekering.nl.
 • Vaak brede ondersteuning nodig voor LVB-ouders
  In een artikel op Blik op Hulp werkt GZ-psycholoog Ans de Jong dit verder uit (link).
 • Nieuw hulpmiddel voor integrale aanpak ondersteuning kwetsbare jongeren
  Door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en gemeenten is een nieuw instrument gemaakt voor professionals en gemeenten om kwetsbare jongeren
  tussen de 16 en 27 jaar integraal te ondersteunen bij zorg, arbeid, wonen, veiligheid en onderwijs. Deze toolkit is te vinden via www.16-27.nl/toolkit .
 • Zorgwetten in eenvoudige taal uitgelegd
  KansPlus, LSR en Ieder(in) hebben in het kader van het programma Samen sterk  voor Kwaliteit een brochure gemaakt, waarin de wetten voor zorg en ondersteuning
  in eenvoudige taal worden uitgelegd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Kansplus). De brochure is via dat bericht of via de website ikdoemee.nl te downloaden.

beheerder