Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVB)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.      De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu.alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Retoursticker van Steffie voor moeilijke brieven is een succes
  Steffie.nl ontwierp een sticker die mensen op de envelop van een moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Deze brief is te ingewikkeld voor mij.
  ‘Stuur een versie in makkelijke taal.’ staat erop. Via een QR-code kan de ontvanger lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn.
  Inmiddels heeft een aantal gemeenten, bibliotheken en zorgorganisaties deze retourstickers besteld. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kwaliteitskader voor zorgboerderijen gepubliceerd
  Er zijn zo’n 1300 zorgboerderijen in Nederland. Deze sector heeft nu, samen met andere organisaties ,een kwaliteitskader gemaakt. Zorgboerderijen
  kunnen die gebruiken voor hun kwaliteitsbeleid en gemeenten en inspecties voor hun toezichtstaak. Meer over dit kader hier (bron: VNG); in het bericht
  staat een link naar het Kwaliteitskader.
 • Ieder(in) zeer kritisch over wetsvoorstel voor wijziging huurtoeslag
  Ieder(in) vreest dat de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor huurtoeslag mensen met een beperking of chronische ziekte in financiële problemen zal brengen.
  Meer details in deze berichten van Ieder(in) (link) en Woonbond (link)
 • Woon je in een wooninitiatief? Vraag energietoeslag aan!
  In de praktijk blijkt dat gemeenten verschillend omgaan met aanvragen van de energietoeslag uit wooninitiatieven. In dit  bericht legt Ieder(in) uit hoe de vork
  in de steel zit. Ieder(in) adviseert iedereen die in een wooninitiatief woont de energietoeslag aan te vragen.
 • Woningnood voor mensen met een beperking gaat verder toenemen
  Dat schrijft Ieder(in). Meer daarover in dit bericht, waarin verwezen wordt naar twee perspublicaties (bron: Ieder(in) en dit bericht (bron: NZG).
 • Helft gedetineerden heeft licht verstandelijke beperking
  Dat meldt NZG (link) op basis van een artikel in Trouw.
 • Mensen met LVB gebaat bij meer tijd en aandacht van huisarts
  Dit is een van de belangrijke aanbevelingen uit het Verbetersignalement ‘Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’ van het Zorginstituut.
  Meer info en aanbevelingen in deze berichten van NZG (link) en Zorginstituut (link) In het laatste bericht staat een link naar het Verbetersignalement.
 • ‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’
  Over dat onderwerp is een nieuwe handreiking uitgebracht door Movisie, Zorgbelang, LFB, College voor de Rechten van de mensen en de VNG. De handreiking gaat vooral
  over zeggenschap op gemeentelijk niveau. Meer over de handreiking in dit bericht (bron: Movisie); in en onderaan het bericht staan links naar de handreiking.
 • Meedoen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  Een aantal organisaties, waaronder VGN, zorginstellingen, LFB, Divosa, heeft de website Plaats voor iedereen (https://plaatsvooriedereen.nl) gemaakt.
  Doel van de website is instellingen en gemeenten te helpen bij het laten meedoen van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Ombudsman onderzoekt geldproblemen van jongeren met een beperking
  Het gaat om jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering via de Participatie wet. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Nationale Ombudsman).
 • Brochure voor jongeren met licht verstandelijke beperking die (bijna) 18 worden
  De brochure 18-/18+ beschrijft in eenvoudige taal wat er allemaal verandert en wat er geregeld moet worden als iemand met een licht verstandelijke beperking
  18 jaar wordt. De brochure is gemaakt door Platform VG Haaglanden en Voorall en is via deze link te vinden (bron: Ieder(in).
 • Nieuwe publicatie over onafhankelijke cliëntondersteuning bij mensen met LVB
  In de afgelopen jaren heeft een aantal gemeenten deelgenomen aan projecten over onafhankelijke cliëntondersteuning. Zie voor dat project verder dit bericht
  (bron: Movisie). Door dit project zijn enkele publicaties over onafhankelijke cliëntondersteuning
  verschenen, waaronder een publicatie over onafhankelijke cliëntondersteuning bij mensen met LVB (link) en één over onafhankelijke cliëntondersteuning
  bij jeugd (link).
 • Meer begeleiding voor mensen met LVB op school en op de werkvloer
  Dat adviseert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in “Meedoen gaat niet vanzelf“. Het SCP signaleert nog veel problemen op die twee gebieden. Zie meer over dit advies
  in dit bericht (bron: Divosa). Een samenvatting staat in dit bericht (bron: SCP); onderaan dat bericht staat een link naar het advies zelf.
 • Aandacht voor hulp aan gedetineerden met een licht verstandelijke beperking
  Deze week besteedden de programma’s Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ aandacht aan de hulpverlening aan deze groep. Meer daarover in dit bericht (bron:VGN); in het bericht staan
  links naar de uitzendingen.
 • Kabinetsreactie op rapport mensen met een licht verstandelijke beperking.  Hoeveel mensen met LVB zijn er in Nederland?
  In een breed beleidsonderzoek is nagegaan welk beleid er door allerlei ministeries wordt gevoerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, de samenhang
  daarvan en de doeltreffendheid. Bij dat onderzoek zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken. In een brief (link) geeft het kabinet een
  reactie op het rapport en de aanbevelingen. Bij die brief zit een aantal interessante bijlagen, waaronder een nieuwe schatting van
  het aantal mensen met LVB in Nederland (link).
 • Zorgprofielen LVG en SGLVG aangepast
  Die aanpassing is bedoeld om praktijk en regelgeving beter op elkaar te laten passen. Zie voor een toelichting op de wijzigingen hier (zorgprofiel LVG) en hier
  (zorgprofiel SGLVG) (bron: www.informatielangdurigezorg.nl). Zie voor de gevolgen voor het PGB hier (bron: Per Saldo).
 • Snelle herkenning LVB via nieuwe kennisapp
  Die nieuwe app is gemaakt door een aantal organisaties en instellingen in Midden-Limburg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Jongeren met LVB zijn extra kwetsbaar voor cyberpesten
  Meer info daarover in dit artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Zorgwetten in eenvoudige taal uitgelegd
  KansPlus, LSR en Ieder(in) hebben in het kader van het programma Samen sterk  voor Kwaliteit een brochure gemaakt, waarin de wetten voor zorg en ondersteuning
  in eenvoudige taal worden uitgelegd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Kansplus). De brochure is via dat bericht of via de website ikdoemee.nl te downloaden.
 • WONEN
  • Ouder- en wooninitiatieven moeten aan de slag met nieuwe wet
   Deze nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), regelt  de kwaliteit en toezicht bij rechtspersonen. Veel ouder- en wooninitiatieven
   zijn ondergebracht in een vereniging of stichting. Die nieuwe wet gaat ook hen aan. Meer informatie daarover in dit bericht van Per Saldo (link).
  •  ‘Zorgboerderijen moeten kwaliteit en veiligheid verbeteren’
   Dat vindt de Inspectie IGJ. De zorgboerderijen moeten daarvoor zelf normen ontwikkelen. Meer daarover in dit artikel (bron: Skipr).
  • Gedwongen vervanging van mentor, curator of bewindvoerder (4)
   Eind vorig jaar waren er signalen dat gehandicapteninstellingen probeerden om hen  ongevallige clientvertegenwoordigers via de kantonrechter te laten vervangen. Naar
   aanleiding van deze signalen hebben KansPlus, Sien en Ieder(in) gesprekken gevoerd met VGN en met de Raad voor de Rechtspraak. In dit bericht (bron: KansPlus) doen
   zij verslag van de uitkomsten van die gesprekken.
  • Nieuwe handreiking over zelfstandig wonen
   Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking gemaakt die gemeenten moet helpen bij het woonbeleid voor mensen met een beperking.
   Meer over die handreiking in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de handreiking.
  •  Misbruik zorginstellingen bij aanvragen mentor, bewindvoerder en curator?(3)
   Eind vorig jaar waren er signalen dat zorginstellingen misbruik leken te maken van de mogelijkheid om zelf mentorschap, bewindvoering of curatele aan te vragen.
   Soms tegen de wil van de familie. Hierover zijn eerder Kamervragen gesteld en beantwoord. Deze week stuurde minister De Jonge een brief naar de Tweede Kamer
   waarin hij verder op deze kwestie ingaat. Die brief is hier te vinden.  ( zie hieronder 1 en 2, red. )
  • ‘Lastige’ ouders via wet buitenspel gezet door gehandicapteninstellingen (2)
   Eerder berichtte De Monitor e.a. dat zorginstellingen ‘lastige’ verwanten buiten spel zetten door hen via de rechter te laten ontslaan als curator, bewindvoeder of mentor.
   In een eerdere Docu-alert maakten we daar melding van. Belangenorganisaties KansPlus, Sien en  Ieder(in) hebben nu ‘aan de bel getrokken’
   bij een aantal instanties. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: KansPlus).
  • ‘Lastige’ ouders via wet buitenspel gezet door gehandicapteninstellingen (1)
   Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, ‘De Monitor’ , Investico en De Groene Amsterdammer.
   Meer daarover in deze berichten van De Monitor (link).
  • Ministers willen ‘zorgcowboys’ weren
   Dat is de kern van een wetsontwerp dat deze week in de Tweede Kamer werd besproken. Zie meer over dat debat in de Tweede Kamer in dit bericht (bron: Tweede Kamer).
  • Checklist voor sociale veiligheid in kleine woonvormen
   Die checklist is te vinden via dit bericht (bron: NZG).
  • De Winter: ‘Onderzoek ook geweld in andere zorg’
   De Winter is voorzitter van de commissie die recent een rapport uitbracht over wanpraktijken in de jeugdzorg in het verleden. Hij bepleit om zo’n onderzoek ook te doen
   in onder meer de gehandicaptenzorg. Zie verder dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
  • Informatieblad VN verdrag en Wonen

  DAGBESTEDING/ARBEID

  • Nieuwe praktijkleerweg voor mensen met een beperking via dagbesteding
   Die opleiding is ontwikkeld door beroepsorganisaties in samenwerking met zorginstellingen. Meer over die nieuwe leerweg in dit bericht (bron: VGN).
  • Nieuw onderzoek naar recente ontwikkelingen in de dagbesteding
   VGN heeft in beeld laten brengen welke ontwikkelingen er in de afgelopen periode zijn geweest bij dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
   Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
  • Simpel switchen tussen dagbesteding en werk
   OP verzoek van  de ministeries van VWS en SZW hebben Movisie en Stimulansz onderzocht welke factoren het switchen tussen dagbesteding en werk
   bevorderen en welke factoren die overgang belemmeren. Het rapport (link) is deze week aan de Tweede Kamer toegestuurd.  In de begeleidende brief (link)
   zeggen staatssecretaris van “t Wout en minister Van Ark dat zij in het eerste kwartaal van volgende jaar met een beleidsreactie zullen komen.
  • Huidige dagbesteding past niet in nieuwe normaal”
   Dat concludeert KPMG Zorg op basis van onderzoek bij een aantal gehandicapteninstellingen. Zie verder dit bericht van KPMG .
  • Zet de onafhankelijke cliëntenondersteuning ook in bij werk en inkomen
   De Landelijke Clientenraad (LCR) vindt dat dit extra geld voor cliëntenondersteuning ook gebruikt zou moeten worden bij werk, inkomen, uitkering, armoede
   en re-integratie. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: LCR)

  VERVOER

 • ‘Verrassend Passend Leerlingenvervoer’
  Dat is de titel van een nieuwe handreiking over leerlingenvervoer, die is uitgebracht door de VNG. Meer info in dit bericht van VNG (link).  De handreiking is via deze link
  te vinden.
 • Oproep aan gemeenten: borg het doelgroepenvervoer tot eind dit jaar
  Die oproep doen Rijk en VNG aan de gemeenten. Nog niet overal zijn afspraken gemaakt tot eind dit jaar. Zie verder dit bericht (bron VGN);
  een uitgebreide versie is hier te lezen
 • Problemen met vervoer bij start van het schooljaar
  Gemeenten gaan verschillend om met het toekennen van schoolvervoer. Vorig jaar heeft de Kinderombudsvrouw een rapport uitgebracht met daarin
  10 suggesties voor gemeenten. Meer over de problemen en het rapport in dit bericht (bron: Kinderombudsman); in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Valys terug naar dienstverlening van voor corona
  Zie verder dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Nieuwe tarieven voor vervoer van en naar dagbesteding in 2021
  Die tarieven zijn bekend gemaakt door de Nza. Zie voor die tarieven deze publicatie (bron: Nza); op blad. 6 staan de nieuwe tarieven.

Verkiezingen/stemmen/kabinetsformatie

 • Maak zelfstandig stemmen de norm en geef vrije keuze voor hulp in het stemhokje
  Dat is de reactie van een groot aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), KansPlus, Sien en VGN op een concept-wetsvoorstel. Dat voorstel (‘Experimenteerwet’)
  wil de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking vergroten. Meer over deze reactie in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft op het concept-wetsvoorstel gereageerd. Zie voor het advies van het College dit bericht (bron: College).
  Inmiddels heeft ook de Kiesraad gereageerd. De Kiesraad wil dat de experimenteerperiode wordt verkort en dat in principe alle gemeenten kunnen meedoen. Zie meer
  over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies van de Kiesraad is via deze link te vinden.
 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen. Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • Maak het stembiljet toegankelijker’
  Dat vraagt een aantal belangenorganisatie, waaronder KansPlus, Sien, LFB en Ieder(in).
  Deze organisaties vinden het stembiljet te ingewikkeld. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Stemlokalen in zorginstellingen alleen voor bewoners en bezoekers
  Minister Ollongren heeft een wetsontwerp ingediend waardoor het mogelijk wordt stemlokalen in te richten in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor
  bewoners en bezoekers. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen. Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • VGN stuurt informateur extra informatie over gehandicaptenzorg
  Zie voor de brief die VGN schreef aan informateur Hamers dit bericht (bron: VGN).
 • Informateur: ga ook aan tafel met ervaringsdeskundigen
  Dat schrijft een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo aan de Zie voor hun brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Nieuwe kabinet moet beslissen over wijzigen ‘voordeurdelersregeling’
  Minister Koolmees heeft op verzoek van de Tweede Kamer een aantal mogelijke wijzigingen van de kostendelersregeling (‘voordeurdelersregeling’) uitgewerkt,
  waaronder ook de mogelijkheid van afschaffing. Meer info daarover in deze berichten van Schulinck (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Minister Koolmees heeft het rapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het nieuwe kabinet moet daaruit een keuze maken.
  De reactie van de gemeenten (VNG) is hier te vinden. Ieder(in) pleit met een aantal andere organisaties voor een afschaffing van de
  kostendelersregeling. Zie dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • De winst van het sociaal domein’
  Onder die titel hebben de gemeenten een voorstel voor forse veranderingen in het sociaal domein naar de informateur gestuurd. Zie voor dat voorstel deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link)
 • Divosa stuurt informateur punten voor nieuw kabinet.
  Die punten gaan over de sociale zekerheid en het sociaal domein. Meer daarover in dit bericht (bron: Divosa) ; onderaan het bericht staat een link naar de brief.
 • Patiëntenorganisaties willen betere regeling hulpmiddelen en woningaanpassing door nieuw kabinet
  Dat hebben zij de informateur in een brief laten weten. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in); onderaan het bericht staat een link naar de brief.
 • Laat leeftijdsgrens van 18 jaar los
  Dat is één van de voorstellen die een coalitie van organisaties doet voor het nieuwe kabinet. Tot die organisaties behoren: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
  Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Meer over dit en andere voorstellen
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link) en NZa (link).
 • LCR stuurt informateur 10-punten-plan
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) stuurde deze week een 10-punten-plan voor het komende kabinet. Belangrijk punt daarin is de versterking van de
  positie van de burger en de client tegenover overheden en uitvoeringsinstanties. klik voor het plan hier en voor de begeleiden brief hier.
 • ‘Extra aandacht voor licht verstandelijk beperkten mag niet ontbreken in komend regeerakkoord’
  Dat zegt Directeur Bluiminck van VGN deze week in Zorgvisie. Meer daarover in dit artikel (bron: VGN)
 • ‘Kabinet belooft veilige verkiezingen, niet iedereen is er gerust op’
  Dat schrijft Ieder(in) (link) over de voorbereiding van de verkiezingen.
 • Actie: #2miljoenstemmen
  Van alle stemmen die tijdens de verkiezingen worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking,
  psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. De actie #2miljoenstemmen is bedacht om aandacht te vragen voor deze mensen.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector). De actie heeft een eigen website: https://2miljoenstemmen.nl/ .
 • Wat zeggen de partijprogramma’s over mensen met een beperking?
  Ieder(in) heeft hiervan een analyse gemaakt. Die analyse is via dit bericht te vinden (bron: (Ieder(in)).
 • ‘Kabinet belooft veilige verkiezingen, niet iedereen is er gerust op’
  Dat schrijft Ieder(in) (link) over de voorbereiding van de verkiezingen.
 • VGN overhandigt Manifest Gehandicaptenzorg aan politieke partijen
  Dat Manifest bevat een aantal suggesties voor verbetering van de gehandicaptenzorg. Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN);
  het Manifest is via deze link te vinden.
 • Politieke partijen antwoorden op vragen van mensen met een verstandelijke beperking
  De filmpjes met de vragen en antwoorden zijn hier te zien (bron: Stemjijook.nl).

beheerder