Wet zorg en dwang (Wzd)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Kamervragen over reactie Minister op wetsevaluatie Wzd beantwoord
  Vorig najaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd. Minister Helder reageerde daarop in maart met een beleidsbrief (link). De Tweede Kamer
  en de minister voeren nu een schriftelijk overleg over haar reactie. Deze week beantwoordde (link) de minister vragen van de Tweede Kamer over
  haar voornemens (PM de beantwoording begint vanaf pagina 19).
 • Momenteel langere wachttijden bij CIZ
  Door toename van het aantal aanvragen voor Wlz- en Wzd-indicaties, hoog ziekteverzuim en vacatures lopen de wachttijden bij het CIZ op. Dit betekent dat
  het langer dan 6 weken kan duren voordat een indicatie kan worden afgegeven. Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ).
 • Geen herbeoordelingen Wzd in 2024
  Het was de bedoeling om besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) die op 1 januari 2025 verlopen, opnieuw te beoordelen. Minister Helder
  geeft daaraan geen uitvoering omdat zij de procedure voor een besluit tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) wil veranderen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ).
 • Cliënten weten cliëntvertrouwenspersoon Wzd steeds beter te vinden
  Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarverslag van de vier organisaties die ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon Wzd aanbieden. Meer info in dit bericht
  (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het jaarverslag.
 • Vragen over reactie VWS op wetsevaluatie Wzd en Wvggz beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de fracties van GroenLinks, D66 en 50Plus in de Eerste Kamer. Deze vragen zijn nu beantwoord (link).
 • Erken verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris
  Dat is de kern van een recent rapport dat afgelopen week werd aangeboden aan minister Helder. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Skipr).
 • NZa gaat vergoeding voor enkele ambulante Wzd-activiteiten regelen
  Het gaat om activiteiten in de ambulante setting door functionarissen en deskundigen in de Wzd. Tot nu toe konden die activiteiten niet vergoed worden. VWS gaat nu aan
  de NZa een aanwijzing  geven om dat alsnog te regelen. Meer daarover in deze brief van minister Helder.
 • Inspectie: ambulante zorg moet beter leren wanneer hulp dwang wordt
  Volgens de wet moet het dwingen van mensen tot het accepteren van zorg zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar zorgverleners bij mensen thuis, in dagbesteding
  of in beschermde woonvormen vinden het vaak moeilijk om te bepalen wanneer er nu eigenlijk sprake is van dwang. Dat constateert de gezondheidsinspectie.
  Het risico is volgens haar dat dwang wordt toegepast zonder dat de zorgverleners daarbij de voorwaarden naleven.Voor meer info klik hier (bron Skipr)en hier (bron: IGJ).
 • Ervaringen met de Wzd: resultaten onderzoek door cliëntorganisaties
  Door zes clientorganisaties (Ieder(in), Alzheimer Nederland, KansPlus, LFB, LSR  en Per Saldo) is afgelopen najaar onderzoek gedaan naar ervaringen met de Wzd.
  Uit dit onderzoek blijkt dat de kennis onder cliënten, naasten en zorgprofessionals over de wet nog steeds beperkt is. Ook hebben niet alle zorgaanbieders de wet
  al goed ingevoerd en geven ze vaak nog onzorgvuldig onvrijwillige zorg. Daarnaast wordt er nog te weinig gezocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.
  Zie voor meer resultaten uit dit onderzoek en voor het beleid van de ministerdit
  bericht (bron: KansPlus).
 • Minister Helder beschrijft hoe ze de Wzd wil aanpassen
  Dat doet ze in een reactie op het kritische evaluatie-rapport over de werking van deze wet. Meer over die reactie in deze berichten van Skipr (link) en Kansplus (link).
  Zie voor een uitgebreide samenvatting van de reactie van de minister dit bericht (bron: VGN); onderaan dat bericht staan link naar de brief met bijlagen van de minister.
  Nieuw: Deze week reageerde ook Ieder(in)op de brief van de minister (link)
 • Langere wachttijden bij CIZ door toename aanvragen
  Bij het CIZ komen momenteel veel aanvragen binnen. Het kan daardoor langer dan 6 weken duren voordat het CIZ een indicatie kan afgeven.
  Meer info in dit
  bericht (Bron: CIZ).
 • Achterstanden bij CIZ lopen weer verder op
  Dat schrijft minister Helder in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr)
  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor zorguit de WLZ en aanvragen voor toepassing van de Wet zorg en dwang.
 • CIZ heeft nieuwe publiekswebsite
  Die website is te vinden via https://www.ciz.nl/.
 • Cliëntenorganisaties willen meer cliëntenperspectief in wetsevaluatie Wzd
  Eerder spraken cliëntenorganisaties met minister Helder over de evaluatie van de Wzd. In dat gesprek hebben ze onder meer gevraagd om in de uitwerking
  van de evaluatie het cliëntenperspectief uitdrukkelijk mee te nemen. Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd volgens hen. Meer in dit bericht (bron: LSR).
  Deze week hebben ze soortgelijke opmerkingen ook aan de Tweede en Eerste Kamer toegestuurd. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Reactie VGN op kritische evaluatie Wet zorg en dwang (Wzd)
  Herfst vorig jaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd. De onderzoekers deden zo’n zeventig aanbevelingen ter verbetering van de wet en de uitvoering.
  In de afgelopen maanden hebben we in Docu-alert de reactie van diverse organisaties op die aanbevelingen gegeven, Deze week kwam de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN) met haar reactie (link). Minister Helder komt  begin dit jaar met een beleidsreactie op het rapport en de aanbevelingen.
 • Beroepsvereniging artsen VG roept leden op om te stoppen met zoeken naar crisisbedden
  Samen met de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) roept de beroepsvereniging van Artsen VG (NVAVG) de leden op om te stoppen
  met het zoeken naar crisisplaatsen. De verenigingen vinden dat de verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Daarnaast willen de verenigingen dat
  de Wzd en de Wet verplichte ggz vervangen worden door één nieuwe regeling. Meer toelichting over deze oproep in dit bericht (bron: Skipr).
 • Cliëntenorganisaties willen meer cliëntenperspectief in wetsevaluatie Wzd
  Deze week spraken cliëntenorganisaties met minister Helder over de evaluatie van de Wzd. In dat gesprek hebben ze gevraagd om in de uitwerking van de evaluatie
  het cliëntenperspectief uitdrukkelijk mee te nemen. Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd volgens hen. Meer in dit bericht (bron: LSR).
 • Positieve resultaten van Wzd bij zorginstelling ’s Heeren Loo
  Dat blijkt uit onderzoek. Meer over die resultaten in dit bericht (bron: Skipr) en (meer uitgebreid) in dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • Kritische evaluatie van uitvoering Wzd
  De uitvoering van de Wzd en de Wvggz (de wet die de zorg en dwang in de geestelijke gezondheidszorg regelt) zijn het afgelopen jaar geëvalueerd. Recent verscheen
  het eindrapport (link). De onderzoekers zijn zeer kritisch op de uitvoering van die twee wetten en doen veel aanbevelingen ter verbetering. Meer over dit eindrapport
  in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link). Zie voor een eerste reactie van minister Helder hier; begin 2023 komt zij met een uitgebreide beleidsreactie
  en met voorstellen hoe de uitvoering van de wet verbeterd kan worden. Deze week verscheen een reactie van KansPLus.
 • Positieve resultaten van Wzd bij zorginstelling ’s Heeren Loo
  Dat blijkt uit onderzoek. Meer over die resultaten in dit bericht (bron: Skipr) en (meer uitgebreid) in dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • CIZ loopt achterstand bij verwerking indicatieaanvragen gedeeltelijk in
  Dat blijkt uit een brief (link) van minister Helder deze week aan de Tweede Kamer.
  Hoe betaal je pgb zorgprofessionals die de Wzd moeten uitvoeren?
  De Wzd  geldt ook in kleinschalige wooninitiatieven, op dagbesteding en thuis. Bij toepassing is een stappenplan nodig, uitgevoerd door een multidisciplinair team.
  De financiering van zorgprofessionals die het stappenplan moeten uitvoeren is echter een knelpunt. In opdracht van VWS word nu onderzoek gedaan naar
  die knelpunten. Meer info in dit bericht van Per Saldo.
 • Nieuwe voorstellen voor verbetering Wet zorg en dwang
  Die voorstellen zijn gedaan door een brede coalitie van cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en beroepsverenigingen in onder meer de gehandicaptensector.
  Zie voor de inhoud van die voorstellen meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Voorstellen voor betere afstemming werkzaamheden klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon
  In de langdurige en jeugdzorg zijn op basis van diverse wetten klachtfunctionarissen en cliëntvertrouwenspersonen werkzaam. In de praktijk is er wel eens onduidelijkheid
  over de afbakening van de werkzaamheden en lijkt er soms overlap. Het ministerie van VWS heeft dit samen met betrokkenen onderzocht en voorstellen
  gedaan voor praktische oplossingen. Het rapport (link) verscheen deze week. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen stuurden dat met een
  begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • Handreiking Wzd geactualiseerd
  Deze handreiking wordt o. m. gebruikt door artsen VG en specialisten Ouderenzorg. Zie voor de wijzigingen dit bericht (bron: NVAVG).
 • Zorginstellingen leveren gegevens over onvrijwillige zorg vaak traag en onvolledig aan
  Dat is één van de opvallende punten uit het overzicht ‘Gedwongen zorg in 2021 in beeld’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meer opvallende punten zijn
  te vinden in dit bericht (bron Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het IGJ-overzicht met alle cijfers is te vinden via deze link.
 • Hoe staat het met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon in de Wzd?
  Cliënten in de gehandicaptenzorg kunnen ondersteuning krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP), als er sprake is van onvrijwillige zorg.
  Deze CVP is niet in dienst van de instelling waar de client verblijft. Er zijn vier organisaties in Nederland die deze CVP-ondersteuning mogen leveren. Deze vier
  hebben nu een gezamenlijk jaarverslag over 2021 uitgebracht waarin ze de ontwikkelingen in het vertrouwenswerk beschrijven. Zie voor meer info en
  het jaarverslag dit bericht (bron: LSR).
 • Aan welke eisen moet de onafhankelijke deskundige in de Wzd voldoen?
  Die onafhankelijke deskundige moet worden geraadpleegd als het niet lukt om de onvrijwillige hulp binnen zes maanden te beëindigen.
  VWS heeft concept-regels gepubliceerd waarin staat aan welke eisen die onafhankelijke deskundige moet voldoen. Meer informatie daarover in dit bericht
  (bron: VGN).
 • Vragen van Eerste en Tweede Kamer over evaluatie Wzd beantwoord
  Eind vorig jaar is een eerste evaluatieverslag van de Wzd (en de Wvggz) gepubliceerd. Door zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn daarover
  vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Die zijn nu door het kabinet beantwoord. Zie voor de brief aan de Tweede Kamer hier en voor de brief aan de Eerste Kamer hier.
 • Onderzoeksrapport wetsevaluatie Wzd gepubliceerd
  Volgens de Wzd moet deze wet twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. De eerste fase van die evaluatie is nu afgerond.  Staatssecretaris Blokhuis heeft het
  onderzoeksrapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.  Er komt nog een rapport over de tweede fase; dat verschijnt volgend jaar.
  Dan zal het nieuwe kabinet op die evaluatie reageren.  hier een reactie van cliënten- en belangenorganisaties in de gehandicaptensector op
  de uitkomsten van de evaluatie.
 • Brede coalitie bepleit uitbreiding Wzd
  Voorgesteld wordt om ook personen met een psychische stoornis onder de
  Wzd te laten vallen als de Wzd het wettelijke regime is dat het beste past
  bij hun zorgbehoefte. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Actualiteiten Wzd
  Op de website van VGN staat een bericht met enkele actualiteiten rondom de Wzd.
 • Voor zorgvuldige dwang in de zorg is meer deskundig personeel nodig
  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wzd en komt onder meer tot die conclusie. Zie voor
  een korte weergave van de resultaten deze berichten van NZG (link) en VGN (link).
 • Voor zorgvuldige dwang in de zorg is meer deskundig personeel nodig
  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wzd en komt onder meer tot deze conclusie. Zie voor
  een korte weergave van de resultaten deze berichten van NZG (link) en VGN (link
 • Reparatiewet Wzd 2021 in werking getreden
  Die wet beoogt onder meer de uitvoering van de Wzd te vergemakkelijken. Zie voor de belangrijkste wijzigingen dit bericht en dit bericht (bron: 2x VGN).
 • Geef cliëntvertrouwenspersonen Wzd vrije toegang tot álle Wzd-cliënten
  Deze oproep doen de vier organisaties die de ondersteuning door de onafhankelijke clientenvertrouwenspersoon Wzd organiseren. De vrije toegang van de
  clientenvertrouwenspersoon Wzd is volgens hen nog niet voor alle Wzd-clienten gewaarborgd. Meer over die oproep in dit bericht (bron: LSR).
 • Nieuwe Handreiking Reparatiewet Wzd
  Door de Tweede Kamer is eerder de Reparatiewet Wzd goedgekeurd. VGN heeft een handreiking bij deze Reparatiewet gemaakt, waarin de
  belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Die handreiking is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Ervaringen met de toepassing van de Wzd in 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een overzicht gemaakt van de ervaringen met de Wzd in 2020. Dat overzicht is mede gebaseerd op
  gegevens van de gehandicapteninstellingen. Zie voor verdere informatie dit bericht (bron:  Skipr).  Het overzicht zelf is via deze link te vinden.
 • Voortgang wetswijziging Wzd
  Door de Tweede Kamer is eerder een wetswijziging van de Wzd aangenomen. Die wijziging wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. Vorige week stuurde VWS de
  antwoorden op vragen van de Eerste Kamer (‘Memorie van antwoord’) (link).
 • Jaarverslag onafhankelijke Wzd-cliëntvertrouwenspersonen
  Mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten hebben recht op ondersteuning van een onafhankelijke clientvertrouwenspersoon.
  Die ondersteuning wordt aangebonden door vier onafhankelijke organisaties. Onlangs verscheen een gezamenlijk jaarverslag. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR);
  in het bericht staat een link naar het jaarverslag.
 • Tweede Kamer neemt wijziging Wzd aan
  Deze week ging de Tweede Kamer akkoord met enkele vereenvoudigingen in de Wzd. In die wijziging zijn ook enkele voorstellen van belangenorganisaties
  Het wetsontwerp gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Gehandicapteninstellingen krijgen extra geld voor uitvoering Wzd
  De uitvoering van de Wzd blijkt duurder te zijn dan eerder verwacht. Het kabinet heeft nu ruim € 100 mln. extra beschikbaar gesteld voor die meerkosten. Dat heeft
  minister Van Ark laten weten (link).
 • Behandeling wijziging Wzd in Tweede Kamer
  Deze week besprak de Tweede Kamer de voorgestelde wijziging van de Wzd. Zie voor een kort verslag van debat hier (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan
  dat debat had  Staatssecretaris Blokhuis nog een doorlopende tekst van de wet aan de Tweede Kamer toegestuurd waarin de voorgestelde veranderingen waren
  verwerkt (link). Voorafgaand aan het debat had ook een aantal cliënten- en belangenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een aantal aandachtspunten.
 • Stand van zaken wetswijziging Wzd
  Bij de Tweede Kamer is een wijziging van de Wzd in behandeling. Met die wijziging moet de uitvoering van de Wzd vereenvoudigd worden.
  De behandeling is nu in de eerste schriftelijke fase. Afgelopen week publiceerde VWS de ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ én een ; nota
  van wijziging’. Die stukken zijn via deze link en deze link te vinden.
 • Zorgpraktijk worstelt met invoering Wet zorg en dwang
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over de extra kosten die jaarlijks verbonden zijn aan de invoering van de Wzd is hier nog een link
  naar een bericht op NZG.
 • Wzd kost jaarlijks ruim  € 100 mln. meer dan begroot
  Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend. Meer info over dit bedrag in dit bericht (bron Skipr). Het hele NZa-rapport is via deze link te vinden (bron: NZa).
  Zie verder ook de reactie van de NVAVG (de vereniging van AVG-artsen) :  ‘Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt’ (link) (bron: Skipr).
 • Zorgpraktijk worstelt met invoering Wet zorg en dwang
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over de extra kosten die jaarlijks verbonden zijn aan de invoering van de Wzd is hier nog een link
  naar een bericht op NZG.
 • Eerste monitor van uitvoering Wzd
  De uitvoering van de Wzd wordt jaarlijks gemonitord. Onlangs verscheen de eerste Monitor (‘de startfoto’) (link). Die is door minister Van Ark naar de
  Tweede Kamer gestuurd. Haar begeleiden brief is via deze link te lezen.
 • Kamerbrief over eerste ervaringen met uitvoering Wzd (1)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een uitgebreid bericht van VGN over de actuele stand van zaken.
 • Regel uitvoering van dwang in de zorg vooral regionaal
  Dwang in de zorg wordt sinds begin dit jaar geregeld in twee nieuwe wetten, waarvan de Wet zorg en dwang van belang is voor de gehandicaptenzorg.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de toepassing van deze wetten geëvalueerd en een aantal verbeterpunten geformuleerd.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar het rapport van de Inspectie.
 • Problemen bij crisishulp aan verstandelijk gehandicapten
  Dat blijkt uit onderzoek van  onderzoeksplatform Investico en dagblad Trouw. Dit probleem speelt ook in de ouderenzorg, Zie voor een kort bericht hier
  (bron: Skipr). Zie verder de uitgebreide artikelen van Investico (link) en Trouw (link).
 • GGZ wil stoppen met crisisopvang aan o.m. verstandelijke beperkten
  Sinds 1 januari geldt de Wzd. Deze wet regelt onder meer de gedongen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In de VG-sector is de crisisopvang echter
  nog niet overal goed geregeld. De ggz (psychiatrie) springt nu bij, maar wil dat aan het eind van het jaar stoppen. Dat hebben ze in een brief aan minister De Jonge
  laten weten. Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden in bericht  (bron: Sociaalweb).
 • Kamervragen over uitvoering van Wzd (en Wvggz) beantwoord
  Deze vragen gaan onder meer over de (aanvangs)problemen bij de uitvoering van deze twee wetten. Zie voor de beantwoording hier.
 • Model Klachtenregeling aangepast aan Wzd en Wmcz 2018
  VGN en LSR hebben in 2016 een model klachtenregeling opgesteld. Dat model is nu geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Wzd en Wmcz 2018.
  Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Landelijk Team beschikbaar bij knelpunten uitvoering Wzd
  Dat landelijke team is ingesteld door Vws. Meer over dat team is te vinden in dit bericht (bron: Schulinck) en op de webite van het team: www.coordinerendwzd.nl.
 • Wat staat er in de reparatiewet voor de Wzd?
  In deze blog (link) wordt ingegaan op de vraag welke punten worden gerepareerd in de Wzd (en de Wet verplichte ggz) (bron: Sociaalweb).
 • Stand van zaken behandeling spoedreparatiewet Wzd
  Bij de Tweede Kamer is een spoedwet in behandeling om de Wzd (en de Wvggz) te wijzigen zodat die beter uitvoer baar worden. Door de Kamer is een aantal vragen
  gesteld bij die Spoedwet (‘het Verslag’). Die vragen zijn nu beantwoord (‘Nota naar aanleiding van het Verslag’). Dat stuk is via deze link te vinden.
 • Wat vindt de Inspectie van de uitvoering Wzd na de eerste drie maanden
  De Inspectie heeft de eerste indrukken over de uitvoering van de Wzd in de  eerste drie maanden van 2020 gepubliceerd. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron:VGN).
  Onderaan het bericht staat een link naar het complete rapport.
 • Ontwerp Reparatiewet WZD voor reactie beschikbaar
  In de praktijk loopt de uitvoering van de Wzd op onderdeken niet soepel. Het kabinet wil nu de wet op enkele punten vereenvoudigen, zodat dIe uitvoering beter gaat lopen.
  Een voorstel van zo’n reparatiewet is nu beschikbaar voor commentaar. Tot 3 juli kan op dit voorstel worden gereageerd. Wetsontwerp en toelichting zijn te vinden
  via deze pagina.
 • Spoedreparatiewet naar Tweede Kamer gestuurd
  Die reparatiewet moet leiden tot een betere uitvoering van de Wzd doordat administratieve handelingen worden vereenvoudigd of komen te vervallen.
  Meer info in dit bericht (bron: website dwang in de zorg).  
 • Kamerbrief over stand van zaken invoering Wzd
  In die brief beantwoordt minister De Jonge vragen van de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de invoering van de Wzd (en de Wet verplichte ggz). Meer info
  in dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Gevolgen Corona voor de invoering van de Wet Zorg en dwang
  Zie daarvoor dit bericht (bron: VGN).
 • Uitwisseling Burgerservicenummer nu wettelijk mogelijk
  Meer daarover in dit bericht (bron: dwang in de zorg).
 • Spoedreparatievoorstellen aangekondigd
  Er komen twee wetsvoorstellen. Meer details in dit bericht (bron: dwang in de zorg).
 • Kamervragen over uitvoering van Wzd (en Wvggz) beantwoord
  Deze vragen gaan onder meer over de (aanvangs)problemen bij de uitvoering van deze twee wetten. Zie voor de beantwoording hier.
 • De Wzd (en Wet verplichte ggz): wat is er veranderd en is dat beter?
  In een kort artikel gaat NZG in op deze vragen (link).
 • Info over de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) i
  Deze is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN, samen met cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR.
  De KCOZ is er voor klachten over de Wzd. Meer info over de Commissie en over de klachtbehandeling is te vinden op de website
  van de KCOZ : www.kcoz.nl.
 • Nieuwe organisatie voor kwaliteit vertrouwenspersoon Wzd online
  Deze ‘Stichting Landelijke Faciliteit CVP in de Wet Zorg en dwang’ moet de kwaliteit van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) ondersteunen en monitoren. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr). De organisatie heeft een eigen website met info : https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/
 • Wetgeving over medische verklaring wordt aangepast
  In de Wzd staat nu dat een medische verklaring moet worden afgegeven door een arts die niet verbonden is aan de zorginstelling. In de praktijk geeft dat problemen
  bij mensen die nu al in een zorginstelling verblijven. VWS wil die eis voor die groep laten vallen; de wet wordt daar zo spoedig mogelijk op aangepast.
  Zie verder dit bericht (bron: website dwangindezorg).

 

beheerder