Wet zorg en dwang (Wzd)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Wzd kost jaarlijks ruim  € 100 mln. meer dan begroot
  Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend. Meer info over dit bedrag in dit bericht (bron Skipr). Het hele NZa-rapport is via deze link te vinden (bron: NZa).
  Zie verder ook de reactie van de NVAVG (de vereniging van AVG-artsen) :  ‘Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt’ (link) (bron: Skipr).
 • Zorgpraktijk worstelt met invoering Wet zorg en dwang
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over de extra kosten die jaarlijks verbonden zijn aan de invoering van de Wzd is hier nog een link
  naar een bericht op NZG.
 • Eerste monitor van uitvoering Wzd
  De uitvoering van de Wzd wordt jaarlijks gemonitord. Onlangs verscheen de eerste Monitor (‘de startfoto’) (link). Die is door minister Van Ark naar de
  Tweede Kamer gestuurd. Haar begeleiden brief is via deze link te lezen.
 • Kamerbrief over eerste ervaringen met uitvoering Wzd (1)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een uitgebreid bericht van VGN over de actuele stand van zaken.
 • Regel uitvoering van dwang in de zorg vooral regionaal
  Dwang in de zorg wordt sinds begin dit jaar geregeld in twee nieuwe wetten, waarvan de Wet zorg en dwang van belang is voor de gehandicaptenzorg.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de toepassing van deze wetten geëvalueerd en een aantal verbeterpunten geformuleerd.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar het rapport van de Inspectie.
 • Problemen bij crisishulp aan verstandelijk gehandicapten
  Dat blijkt uit onderzoek van  onderzoeksplatform Investico en dagblad Trouw. Dit probleem speelt ook in de ouderenzorg, Zie voor een kort bericht hier
  (bron: Skipr). Zie verder de uitgebreide artikelen van Investico (link) en Trouw (link).
 • GGZ wil stoppen met crisisopvang aan o.m. verstandelijke beperkten
  Sinds 1 januari geldt de Wzd. Deze wet regelt onder meer de gedongen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In de VG-sector is de crisisopvang echter
  nog niet overal goed geregeld. De ggz (psychiatrie) springt nu bij, maar wil dat aan het eind van het jaar stoppen. Dat hebben ze in een brief aan minister De Jonge
  laten weten. Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden in bericht  (bron: Sociaalweb).
 • Kamervragen over uitvoering van Wzd (en Wvggz) beantwoord
  Deze vragen gaan onder meer over de (aanvangs)problemen bij de uitvoering van deze twee wetten. Zie voor de beantwoording hier.
 • Model Klachtenregeling aangepast aan Wzd en Wmcz 2018
  VGN en LSR hebben in 2016 een model klachtenregeling opgesteld. Dat model is nu geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Wzd en Wmcz 2018.
  Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Landelijk Team beschikbaar bij knelpunten uitvoering Wzd
  Dat landelijke team is ingesteld door Vws. Meer over dat team is te vinden in dit bericht (bron: Schulinck) en op de webite van het team: www.coordinerendwzd.nl.
 • Wat staat er in de reparatiewet voor de Wzd?
  In deze blog (link) wordt ingegaan op de vraag welke punten worden gerepareerd in de Wzd (en de Wet verplichte ggz) (bron: Sociaalweb).
 • Stand van zaken behandeling spoedreparatiewet Wzd
  Bij de Tweede Kamer is een spoedwet in behandeling om de Wzd (en de Wvggz) te wijzigen zodat die beter uitvoer baar worden. Door de Kamer is een aantal vragen
  gesteld bij die Spoedwet (‘het Verslag’). Die vragen zijn nu beantwoord (‘Nota naar aanleiding van het Verslag’). Dat stuk is via deze link te vinden.
 • Wat vindt de Inspectie van de uitvoering Wzd na de eerste drie maanden
  De Inspectie heeft de eerste indrukken over de uitvoering van de Wzd in de  eerste drie maanden van 2020 gepubliceerd. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron:VGN).
  Onderaan het bericht staat een link naar het complete rapport.
 • Ontwerp Reparatiewet WZD voor reactie beschikbaar
  In de praktijk loopt de uitvoering van de Wzd op onderdeken niet soepel. Het kabinet wil nu de wet op enkele punten vereenvoudigen, zodat dIe uitvoering beter gaat lopen.
  Een voorstel van zo’n reparatiewet is nu beschikbaar voor commentaar. Tot 3 juli kan op dit voorstel worden gereageerd. Wetsontwerp en toelichting zijn te vinden
  via deze pagina.
 • Spoedreparatiewet naar Tweede Kamer gestuurd
  Die reparatiewet moet leiden tot een betere uitvoering van de Wzd doordat administratieve handelingen worden vereenvoudigd of komen te vervallen.
  Meer info in dit bericht (bron: website dwang in de zorg).  
 • Kamerbrief over stand van zaken invoering Wzd
  In die brief beantwoordt minister De Jonge vragen van de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de invoering van de Wzd (en de Wet verplichte ggz). Meer info
  in dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Gevolgen Corona voor de invoering van de Wet Zorg en dwang
  Zie daarvoor dit bericht (bron: VGN).
 • Uitwisseling Burgerservicenummer nu wettelijk mogelijk
  Meer daarover in dit bericht (bron: dwang in de zorg).
 • Spoedreparatievoorstellen aangekondigd
  Er komen twee wetsvoorstellen. Meer details in dit bericht (bron: dwang in de zorg).
 • Kamervragen over uitvoering van Wzd (en Wvggz) beantwoord
  Deze vragen gaan onder meer over de (aanvangs)problemen bij de uitvoering van deze twee wetten. Zie voor de beantwoording hier.
 • De Wzd (en Wet verplichte ggz): wat is er veranderd en is dat beter?
  In een kort artikel gaat NZG in op deze vragen (link).
 • Info over de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) i
  Deze is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN, samen met cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR.
  De KCOZ is er voor klachten over de Wzd. Meer info over de Commissie en over de klachtbehandeling is te vinden op de website
  van de KCOZ : www.kcoz.nl.
 • Nieuwe organisatie voor kwaliteit vertrouwenspersoon Wzd online
  Deze ‘Stichting Landelijke Faciliteit CVP in de Wet Zorg en dwang’ moet de kwaliteit van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) ondersteunen en monitoren. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr). De organisatie heeft een eigen website met info : https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/
 • Wetgeving over medische verklaring wordt aangepast
  In de Wzd staat nu dat een medische verklaring moet worden afgegeven door een arts die niet verbonden is aan de zorginstelling. In de praktijk geeft dat problemen
  bij mensen die nu al in een zorginstelling verblijven. VWS wil die eis voor die groep laten vallen; de wet wordt daar zo spoedig mogelijk op aangepast.
  Zie verder dit bericht (bron: website dwangindezorg).

 

beheerder