Overige informatie

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

juridische tijdschriften

https://www.nationalezorggids.nl

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.      De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu.alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 

MANTELZORG

 • Mantelzorgers: ‘Leun niet te veel op vrijwilligers’
  Dat schrijft MantelzorgNL in reactie op een brief van staatsecretaris Van Ooijen. In die brief (link) geeft hij de visie van het kabinet op de toekomst van informele zorg
  en mantelzorg. In die visie word in de toekomst steeds meer van mantelzorg en informele zorg verwacht. Zie voor de reactie van MantelzorgNL hier
  (bron: Mantelzorg.NL) en hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten hebben steeds minder over voor mantelzorger
  Dat blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL. Steeds meer gemeenten verlagen het bedrag van de waardering; 10% van de gemeenten heeft deze al helemaal afgeschaft.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: MantelzorgNl); in het bericht staat een interactief kaartje, waarop de situatie per gemeenten kan worden bekeken.
 • Steun voor mantelzorgers moet makkelijker
  Dat heeft minister De Jonge besloten. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
  Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van eigen onderzoek.
  Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: SCP).
 • Let beter op mantelzorgers bij mogelijke tweede coronagolf
  Dat adviseert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (CPB) in een recent Beleidssignalement. Zie meer in dit bericht (bron: Sociaalweb). Het signalement zelf is hier te vinden (bron: SCP).

Wet Kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit
  Dat hebben de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
  Meer over de bedoeling en de inhoud van de samenwerking in dit bericht (bron: VGN).
 • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz?
  Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat
  een aantal aanbevelingen. Minister Helder reageerde eerder in een beleidsbrief (link) op die aanbevelingen. De Tweede Kamer voert momenteel een schriftelijk overleg
  over die aanbevelingen met de minister. Vorige week reageerde zij op vragen van de Kamer over haar beleidsreactie (link).
 • Kwaliteitskompas wordt nieuw uitgangspunt voor kwaliteitsbeleid gehandicaptensector
  Dit Kwaliteitskompas Gehandicaptensector (2023-2028) is de opvolger van het Kwaliteitskader dat nu voor de gehandicaptensector geldt. Meer info over
  het nieuwe Kompas is te vinden in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link naar het Kompas zelf.
  Op de VGN-site staat ook een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid van de sector.
 • Voorstellen voor betere afstemming werkzaamheden klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon
  In de langdurige en jeugdzorg zijn op basis van diverse wetten klachtfunctionarissen en cliëntvertrouwenspersonen werkzaam. In de praktijk is er wel eens
  onduidelijkheid over de afbakening van de werkzaamheden en lijkt er soms overlap. Het ministerie van VWS heeft dit samen met betrokkenen onderzocht en voorstellen
  gedaan voor praktische oplossingen. Het rapport (link) verscheen deze week. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen stuurden dat met een
  begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • Regels beperken jongeren met beperking in hun ontwikkeling’
  Dat zegt de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Jongeren met een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Wet- en regelgeving
  die deze jongere  moet helpen, blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron: VGN).
  Het onderzoeksrapport van de Ombudsman en de bijbehorende infographic zijn hier en hier te vinden.
 • De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand
  Dat blijkt uit een artikel in De Telegraaf waarover NZG vandaag schrijft. Zie voor dat bericht van NZG hier.
 • Belastingaftrek Zorgkosten geëvalueerd
  Op dit moment kunnen bepaalde zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen. Die aftrekregeling is recent geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het
  gebruik, het bereik, de doeltreffendheid en de uitvoering van de regeling. Deze week verscheen het onderzoeksrapport (link). Dat is door minister Helder
  aan de Tweede Kamer toegestuurd (link). Zie voor een paar conclusies uit het rapport  dit bericht (bron: Nu.nl).
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg werkt goed, maar kan op enkele onderdelen worden geactualiseerd
  Sinds 2017 werken gehandicapteninstellingen met het Kwaliteitskader Gehandicaptensector als grondslag voor het kwaliteitsbeleid.
  Dit jaar is dat Kwaliteitskader geëvalueerd. Conclusie is dat de werking van het Kader goed is, maar dat het op enkele punten moet worden geactualiseerd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Stand van zaken kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg
  Instellingen in de gehandicaptenzorg moeten jaarlijks een kwaliteitsrapport maken. In dit bericht beschrijft VGN de stand van zaken en de eerste resultaten
 • Evaluatie Wkkgz gepubliceerd (2)
  in aansluiting op het  bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Evaluatierapport (bron: Skipr).
  Het Rapport zelf is via deze link te vinden
 • Evaluatie Wkkgz gepubliceerd (1)
  De Wkkgz is na vijf jaar geëvalueerd. Het Evaluatierapport (link) is door minister Van Ark naar de Tweede Kamer gestuurd. In verband met
  de demissionaire status van het kabinet is  het aan het volgende kabinet om op de aanbevelingen te reageren. De brief van de minister is via deze link te lezen.
 • Voortgang kwaliteitsbeleid gehandicaptenzorg
  Dit bericht (bron :VGN) beschrijft de stand van zaken rondom het kwaliteitsbeleid en het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Verkiezingen/Stemmen

Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds een stuk beter
Dat concludeert Ieder(in) op basis van binnengekomen klachten. Meer over
die klachten in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar
de Rapportage van het Meldpunt onbeperkt stemmen verkiezingen 2023.

 • Kabinet wil ook hulp bieden in het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking
  Dat is één van de onderdelen van een wetsontwerp dat vandaag door het kabinet naar de Raad van State is gestuurd. Meer over de inhoud van dit wetsontwerp
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Amersfoort richt prikkelarm stemlokaal in
  De gemeente Amersfoort gaat inwoners die weinig prikkels verdragen de keuze geven om toch zelf te komen stemmen. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kiezers positief over vrijwilligers met verstandelijke beperking op stembureau
  Dit jaar deden ruim driehonderd zogenoemde ‘prokkelduo’s’ mee als vrijwilliger in de stembureaus. Zo’n duo bestaat uit iemand met een verstandelijke beperking
  en een buddy. Stichting Prokkel heeft veel positieve reacties gekregen op de aanwezigheid van deze vrijwilligers. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG
 • Vrijwilligers met beperking in stemlokaal van ruim 200 gemeenten.
  Dat zijn er ruim meer dan vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen deden 130 gemeenten mee. Dat meldt sticht Prokkel.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Veel gestelde vragen over stemmen met een (verstandelijke) beperking
  Op de site van VGN worden een aantal veel gestelde vragen over stemmen met een (verstandelijke) beperking beantwoord (link).
 • Extra geld voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren
  Minister Hanke Bruin Slot van Binnenlandse Zaken heeft € 2.8 mln. beschikbaar gesteld aan gemeenten om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een
  beperking te verbeteren. Gemeenten kunnen zelf beslissen waaraan ze dat geld besteden. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Zo kan iedereen stemmen
  Ieder(in) heeft alle actuele informatie over de toegankelijkheid van verkiezingen op één  thema-pagina bij elkaar gezet. Die pagina is via dit bericht te vinden
  (bron: Ieder(in).
 • Provincies maken werk van toegankelijke verkiezingen
  Dat hebben ze gezegd bij de aanbieding van de Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ Die Handreiking bevat tips over toegankelijkheid en over communicatie
  in begrijpelijke taal en is opgesteld door onder andere Ieder(in) en Pro Demos.  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Provincies maken werk van toegankelijke verkiezingen
  Dat hebben ze gezegd bij de aanbieding van de Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ Die Handreiking bevat tips over toegankelijkheid en over communicatie
  in begrijpelijke taal en is opgesteld door onder andere Ieder(in) en Pro Demos. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wmcz

 • Wat kan een cliëntenraad met het Transitieakkoord van VGN en ZN?
  Dit akkoord is begin dit jaar gesloten. Aanleiding is dat de gehandicaptenzorg onder druk staat door stijgende kosten en  arbeidsproblematiek. Het doel van het akkoord is om
  een omslag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de kwaliteit
  van leven voor mensen met een verstandelijke beperking geborgd blijft. LSR en KansPlus hebben een aantal adviezen voor cliëntenraden en verwantenraden
  opgesteld die hen kunnen helpen bij hun werk over dit onderwerp. Meer daarover in dit bericht (bron LSR).
 • Wat kan een cliëntenraad met het Transitieakkoord van VGN en ZN?
  Dit akkoord is begin dit jaar gesloten. Aanleiding is dat de gehandicaptenzorg onder druk staat door stijgende kosten en  arbeidsproblematiek. Het doel van het akkoord is om
  een omslag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de kwaliteit
  van leven voor mensen met een verstandelijke beperking geborgd blijft. LSR en KansPlus hebben een aantal adviezen voor cliëntenraden en verwantenraden
  opgesteld die hen kunnen helpen bij hun werk over dit onderwerp. Meer daarover in dit bericht (bron LSR).
 • Wat hebben Cliëntenraad en Raad van Toezicht met elkaar te maken?
  Op die vraag wordt ingegaan in dit korte artikel (bron: LSR).
 • Welke juridische mogelijkheden heeft een cliëntenraad bij een meningsverschil of geschil met de bestuurder
  Op de website van NCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg) staat een artikel (link) waarin die juridische mogelijkheden van de cliëntenraad duidelijk worden beschreven.

Leerlingenvervoer

 • Basisnormbedragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023/2024 bekend
  Die bedragen zijn te vinden in dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeente Utrecht maakt plan om vervoer leerlingen te verbeteren
  Meer over dat plan in dit bericht (bron: NZG).
 • Aanvraag energiesteun bij Tijdelijk Noodfonds Energie te ingewikkeld
  Dat vindt de Beroepsvereniging van Bewindvoerders (NBBI). Daardoor
  missen veel mensen deze steun. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck /AD).
 • Vervoerswerkgevers: stakingen in zorg- en leerlingenvervoer zinloos
  Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, dan staken chauffeurs
  in het vervoer voor kwetsbare mensen op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
  De werkgevers in het zorg- en leerlingenvervoer hebben inmiddels gereageerd. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: Skipr)
 • ‘Staking streekvervoer zoveelste ramp voor leerlingen speciaal onderwijs’
  Dat zegt de voorzitter van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) Elijah Delsink in reactie (link) op de stakingen in het streekvervoer deze week
  (bron: NZG).
 • VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer
  De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister van OCW heeft VNG gevraagd om zo’n team
  samen met gemeenten op te zetten. Het team richt zich op zowel oplossingen voor de korte als de lange termijn. Meer info in dit bericht.
 • Deze week opnieuw staking in zorg- en leerlingenvervoer
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr). Ouders hebben inmiddels meer dan genoeg van de stakingen. Ook al omdat chauffeurs
  niet van te voren duidelijk maakten of ze mee zouden doen aan de staking. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuwe stakingen in Wmo- en leerlingenvervoer op 30 november
  Al eerder werd er in deze sector gestaakt. Tussentijds cao-overleg deze week heeft echter niet tot resultaten geleid. Komende woensdag is er nu weer een stakingsdag.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Staking in vervoer verrast deel leerlingen van speciaal onderwijs
  In een gedeelte van het land waren er vandaag stakingen in het leerlingenvervoer. Voor een deel van de leerlingen en hun verwanten bleef het lang onduidelijk
  of hun vervoer er ook door getroffen zou worden. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Er wordt te veel verwacht van het leerlingenvervoer’
  Dat zegt VGN naar aanleiding van een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de problemen in het leerlingenvervoer. Meer daarover
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Eind september hield de VNG een webinar over dit onderwerp. Zie voor de
  uitkomsten dit b

Divers

 • Minister Helder stuurt brief over versterking positie van cliënten binnen de zorg
  In die brief (link) beschrijft zij ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging. Ook gaat zij in op de ondersteuning van
  patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bij die brief zit een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor de periode 2024–2028 (link).
 • Hoe bereid je je voor op een gesprek met een (huis)arts 
  Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt, loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Daarom hebben acht partijen
  samen de Goed Gesprek Gids ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om
  het gesprek beter te laten verlopen. Zie voor meer info hier (bron: BPSW) De Goed Gesprek Gids kan via deze link worden gedownload.
 • Komende dinsdag komt er een nieuw loonbod van VGN
  Dat meldt FNV (link) na acties deze week van werknemers in de gehandicaptenzorg.
 • Onrust over faciliteitenkaart voor de Efteling
  Met deze kaart krijgen mensen met een beperking bepaalde voordelen binnen de Efteling. Deze week was er een uitzending van Editie NL, waaruit
  bleek dat misbruik wordt gemaakt van deze kaart. Meer hierover in dit bericht (bron Ieder(In)).
 • Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record
  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, waarover Skipr bericht (link).
 • ‘Criminelen gebruiken zorg als dekmantel’
  Dat blijkt uit onderzoek waarover RTL nieuws
 • Medewerkers gehandicaptenzorg krijgen vaak te maken met agressie
  Dat blijkt uit een enquête van de FNV.  Meer daarover in dit bericht (bron: FNV).
 • Vakbonden stoppen overleg over aanpassen loon gehandicaptenzorg
  Ze vinden het bod van VGN te laag. Het overleg is hierdoor geklapt. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Kabinetsplan hoger eigen risico gaat niet door
  Het eigen risico blijft volgend jaar € 385. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gehandicapten- en cliëntenorganisaties vragen meer geld aan Tweede Kamer.
  Dat deden ze door de aanbieding van het Manifest ‘Meer geld voor PG-organisaties’. Meer daar in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • ‘Innovatie in de gehandicaptenzorg: opleggen werkt niet, uitleggen wel’
  Dat komt naar voren in dit artikel (bron: Zorgvisie , waarin aandacht wordt besteed aan één van de projecten uit de Innovatie-Impuls Gehandicaptenzorg. Dit project
  liep van september 2019 tot juli 2022 en is dit voorjaar geëvalueerd.
 • Nieuwe website voor mensen met beperking: Mo
  Die website is ontwikkeld door Philadelphia Zorg. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). Mo is te vinden via https://www.mo-online.nl
 • Cao gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard
  Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg. Op die manier wordt concurrentie
  op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Tweede deel Undercover-uitzending over mishandelingen op zorgboerderij Aurora Borealis
  Afgelopen zondag toonde Alberto Stegeman het tweede deel van zijn Undercover -reportage over de misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. In eerdere
  Docu-alerts besteedden we aandacht aan de problemen met deze zorgboerderij. Meer over de inhoud van het tweede deel van de reportage in dit bericht bron: NZG).
 • Hygiënecode voor woonvormen en instellingen herzien
  Dat meldt VGN. Vanaf juli 2023 moet volgens deze code worden gewerkt. Meer info over de code in dit bericht.
 • Lager loon lost ‘wildgroei’ van zzp’ers in de zorg niet op
  Dat is de reactie van een deskundige van Movisie op een voorstel van het CDA. Hoewel het bericht (link) gaat over de situatie in de ggz, is het toch ook van belang |
  voor de gehandicaptensector. Daar is de laatste jaren ook sprake van een (snel) groeiend aantal zzp-ers.
 • Deze gehandicaptenzorgorganisaties gaan het beste met verzuim om
  Dat zijn: Ons Tweede Thuis, Philadelphia Zorg en Profila Zorggroep. Dat blijkt uit de Health Ranking 2022 van kennisorganisatie Vernet. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Undercover-uitzending over mishandelingen op zorgboerderij Aurora Borealis
  Afgelopen zondag toonde Alberto Stegeman in een aflevering van Undercover beelden van de misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. Meer over die
  misstanden in dit bericht (bron: NZG). Deze zorgboerderij is inmiddels gesloten. Wel heeft een ex-werknemer op deze locatie een nieuwe zorgboerderij gestart voor
  een andere doelgroep. Maar deze is inmiddels weer gesloten door de initiatiefnemer vanwege bedreigingen (link) (bron: RTV Noord).
 • Vijf jaar versterking cliëntondersteuning. Een tussenstand
  Gemeenten werken al zo’n vijf jaar via het Koploperproject cliëntondersteuning aan een versterking van het aanbod van lokale cliëntondersteuning. Movisie heeft de
  opgedane ervaringen en resultaten van deze vijf jaar samengevat in een factsheet. Meer daarover in dit bericht (bron Movisie).
 • Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven
  Ambtenaren moeten niet raar opkijken als ze binnenkort vaker post retour krijgen. Steffie.nl ontwierp een sticker die mensen op de envelop van een
  moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Deze brief is te ingewikkeld voor mij. ‘Stuur een versie in makkelijke taal.’ staat erop. Via een QR-code kan de ontvanger
  lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn. Voor meer info klik hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over ransomware-aanvallen op zorginstellingen beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de VVD en zijn nu beantwoord (link).
 • Ieder(in) doet voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2)
  Belangenorganisaties, zoal KansPlus, Sien, LFB en SDS en de koepelorganisatie Ieder(in) ontvangen subsidie van het rijk voor hun activiteiten. VWS heeft nu
  een concept voor een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Op de website van Ieder(in) staat de reactie die Ieder(in) (mede namens veel lidorganisaties) heeft ingediend.
  In die reactie is ook aandacht voor de noodzaak van subsidiering van lokale en regionale belangenorganisaties.
  Deze week verschenen ook de reacties van KansPlus (link) en het College voor de Rechten van de Mens (link).
 • Kamervragen beantwoord over beeld van leven met Downsyndroom in nieuw lesmateriaal
  Die vragen waren gesteld door CU, SGP, JA21 en CDA en zijn deze week beantwoord.
 • Nieuwe handreiking omgaan met probleemgedrag gepubliceerd
  Om een multidisciplinaire kijk te bevorderen, hebben KansPlus en Buro Opaal twee publicaties gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij mensen
  met een verstandelijke beperking. Middels een handreiking en folder met werkkaart willen de organisaties de kwaliteit van leven van mensen met een
  verstandelijke beperking bevorderen. Voor familie is er een handreiking en voor volwassenen met een verstandelijke beperking een folder met werkkaart.
  Bron Skipr. Voor meer info klik
  hier.
 • Mensen met verstandelijke beperking getraind om te kunnen onderzoeken
  Deze training is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. Meer over de training
  in dit
  bericht (bron: NZG).
 • Cliëntenorganisaties willen toegankelijker overheidswebsites en apps
  Dat heeft het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Onder andere Ieder(in), KansPLus en Sien zijn lid van dit Netwerk.
  In de brief staan een aantal aandachtspunten. Zie voor meer info en een link naar de brief
  dit bericht (bron: KansPlus). 
 • Gewoon meedoen’ met LVB vraagt ingewikkelde professionele inzet
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.
  Meer daarover in dit
  artikel (bron: Sociale Vraagstukken).
 • Regeldruk irriteert in de gehandicaptenzorg
  In een blog (link) op de VGN-site schrijft Theo van Uhm, VGN-directeur, over zijn ergernis met de hoge regeldruk in de gehandicaptenzorg
  met name in de Wmo en de Jeugdwet. Daar is die regeldruk inmiddels 30%.
 • Steffie: website met eenvoudige informatie over allerlei onderwerpen
  Op de website Steffie (https://www.steffie.nl) is over allerlei onderwerpen eenvoudige informatie in makkelijke taal en beeld te vinden. Nieuw is bijvoorbeeld
  informatie over meer bewegen (
  link).
 • Zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen, maar doen dat wel’
  Dat blijkt uit meldingen die de NZA ontvangt. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden.
  Voor meer info klik hier (bron: NZG).
 • Nieuwe wet moet zorgfraude aanpakken
  Deze week stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ‘bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ (Wbsrz). Dit wetsvoorstel moet de bestrijding
  van zorgfraude makkelijker maken.  Meer info over die wet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Covid-pandemie herstelt vertrouwen in de zorg van chronisch zieke mensen
  Wel nam de participatie van mensen met een verstandelijke beperking sterker af tijdens corona en hadden zij meer last van stress. Dat zijn enkele uitkomsten van de
  Monitor Zorg en Participatie 2022 van NIVEL. Meer uitkomsten in deze berichten van NZG (link) en NIVEL (link).
 • Rapport over uitvoering lijkschouw in de langdurige zorg
  In de praktijk doen zich problemen voor bij de uitvoering van de lijkschouw in de langdurige zorg. Zo zijn er te weinig artsen VG, specialisten ouderenzorg
  en huisartsen. Op verzoek van VWS heeft bureau HHM onderzocht of de lijkschouw ook uitgevoerd kan worden door verpleegkundig specialisten of physician assistants.
  Het Bureau adviseert om daarmee te gaan experimenteren in enkele regio’s. Deze week stuurde minister Helder het rapport naar de Tweede Kamer;
  in de begeleidende brief zegt zij, dat zij na de zomer met een standpunt komt.
 • Voorbeelden van innovaties in de gehandicaptenzorg
  De website Zorg van Nu geeft een overzicht van innovaties in de zorg via zorgtechnologie, e-health en digitale zorg. Voor de gehandicaptenzorg
  zijn de voorbeelden hier te vinden.
 • Personeelstekort zorg neemt de komende tien jaar verder toe
  Dat is de kern van de nieuwe Arbeidsmarktprognose die minister Helder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Meer info daarover in deze berichten
  van NZG (link) en Skipr (link)..
 • Artsen VG en Specialisten ouderengeneeskunde gaan samenwerken
  Die samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen. Meer over die samenwerking in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorg krijgt beperkte overgangstermijn voor Wet Digitale Overheid
  Die nieuwe wet schrijft onder meer voor dat burgers veilig moeten kunnen inloggen bij publieke dienstverleners, waaronder zorgaanbieders.
  Deze wet treedt waarschijnlijk in juli in werking. Meer over deze wet en de invoering in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuw intern bestuurder benoemd bij Per Saldo
  Het bestuur van Per Saldo benoemt Marco Strik als intern directeur. Hij start per15 april. Directeur Aline Molenaar doet een stapje terug
  en gaat zich volledig richten op haar activiteiten als extern directeur. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • (H)erken jij dementie ……bij mensen met een verstandelijke beperking?
  Onder die titel loopt een campagne om meer bekendheid te krijgen van en kennis over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Op de campagnepagina
  https://herkenjijdementie.nl/ is veel informatiemateriaal te vinden over dit onderwerp. Ook staan er links naar allerlei andere informatiebronnen.
 • Begeleiders gehandicaptenzorg krijgen nieuw beroepscompetentieprofiel
  Dat profiel beschrijft de eisen die in de praktijk worden gesteld aan de deskundigheid van de begeleiders. Meer over dat profiel in deze berichten van Skipr (link)
  en VGN (
  link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het profiel.
 • Diplomafraude in zorg verdubbeld
  Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat zowel om vervalste diploma’s als om valse Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG).
  De gehandicaptenzorg is een sector waar dit relatief vaak voorkomt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: IGJ).
  Over dit onderwerp zijn eerder Kamervragen gesteld door de VVD. Die zijn deze week beantwoord.Belastingaangifte : laat geen geld liggen
  Vanaf 1 maart kan weer aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting. Zoals elk jaar geeft Ieder(in) weer uitgebreide informatie over de aftrekmogelijkheden
  van zorgkosten in verband met handicap en beperking. Zo is er de website meerkosten.nl, waarin, naast informatie over aftrekmogelijkheden,
  ook informatie staat over inkomensondersteuning. Daarnaast is er een uitgebreide lijst met antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens een recent webinar
  over de aftrekbaarheid van zorgkosten (link).
 • Belangenbehartigers onontbeerlijk voor goede clientondersteuning
  Dat is één van de lessen die Ieder(in) trekt uit het Koploperproject onafhankelijke clientondersteuning, waaraan afgelopen vijf jaar 113 gemeenten  hebben meegedaan.
  Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Uw kind / cliënt moet naar het ziekenhuis. Wat nu?
  Een situatie waar ouders of persoonlijk begeleiders mee geconfronteerd kunnen worden. Platform VG Brabant heeft daarvoor, samen met ouders
  en hulpverleners, hulpmiddelen ontwikkeld. Zoals een Wegwijzer met adviezen en een overdrachtsformulier. Die zijn te vinden via deze link
  Op die pagina staat ook allerlei ander ondersteunend materiaal.
 • Vrijwilligersvergoedingen zorgen voor problemen met Belastingdienst
  De LCR had eerder onderzoek laten doen naar problemen met vrijwilligersvergoedingen. De resultaten zijn vastgelegd in een Signaal. Meer over die problemen in dit bericht
  (bron: LCR); onderaan het bericht staat een link naar het Signaal.
  Over die problemen zijn Kamervragen gesteld door de PvdA respectievelijk het CDA. De vragen van de PvdA zijn deze week beantwoord (link) door ministers Van Gennip
  en Schouten van SZW. De vragen van het CDA zijn beantwoord (link) door staatsecretaris Van Rij (Financiën) .
 • Mogelijk meer salaris voor personeel gehandicaptenzorg
  Sinds vorige week praten werkgevers en vakbonden over een aanvullende salarisverhoging. Het gaat om een verhoging boven op de huidige cao-afspraken
  over het loon. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector
  De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen,
  GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. Deze zorgpartijen roepen de politiek in een brief op om
  deze middelen vrij te maken in de begroting. Meer over die brief In dit bericht (bron: VGN). Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de verduurzaming
  van de zorgsector.
 • WilgaerdenLeekerweideGroep in Hoorn gehackt
  Dat meldt deze zorginstelling voor ouderen en (verstandelijk) gehandicapten op de website. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
  Expertisecentrum Z-Cert vindt dat zorginstellingen nog steeds onvoldoende zijn voorbereid op ransomware-aanvallen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: NZG).
 • Te weinig mensen weten wat voor geweldig en waardevol werk gedaan wordt in de gehandicaptenzorg
  Dat is één van de uitspraken van Theo van Uhm, directeur van brancheorganisatie VGN, in een interview met Zorg&Sociaalweb.
 • Ziekteverzuim in gehandicaptenzorg bovengemiddeld
  Het ziekteverzuim in gezondheidszorg is het laatste kwartaal van vorig jaar gestegen naar 8 procent. In de gehandicaptenzorg lag dat nog hoger namelijk op 8.5%.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De cijfers van het CBS zijn hier te vinden.
 • Uitdrukkelijk oog voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)’
  Op 11 oktober 2022 is het onderzoeksrapport over Jeugdcriminaliteit afgerond. Op 24 februari 2023 is dit rapport met een beleidsreactie aangeboden
  aan de Tweede Kamer. In deze beleidsreactie merkt de minister op dat er in het kader van vroegsignalering uitdrukkelijk oog moet zijn voor jongeren met een
  licht verstandelijke beperking (LVB), aangezien veel jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) een LVB hebben. Voor meer informatie lees hier
 • Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicaptenzorg heeft vernieuwde website
  De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) wil ‘ondeugdelijke, zorgelijke  en onveilige situaties, of zaken die niet goed gaan in de gehandicaptenzorg,
  signaleren, analyseren en bespreekbaar maken’. Op basis van de ontvangen meldingen gaat de stichting in gesprek met functionarissen binnen en buiten
  de gehandicaptenzorg. Zie voor de vernieuwde site: https://www.klokkenluidersvg.nl
 • Meer meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in gehandicaptenzorg
  Net als in de rest van de zorgsector is het aantal meldingen in de gehandicaptenzorg behoorlijk gestegen, Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie.
  Meer hierover in deze berichten van NZG (link) en IGJ (link).
 • Gesprek over loonsverhoging in de Gehandicaptenzorg gestart
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Boris van der Ham roept op tot integrale benadering licht verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen
  In Nederland zijn 140.000 mensen met een combinatie van een lichte verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen, zoals trauma, psychose of verslaving.
  VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft op het congres Lvb en Psychiatrie het belang benadrukt van het loslaten van hokjes. De verwachting is dat
  deze dubbelproblematiek de komende jaren verder zal toenemen door de complexiteit van de samenleving. Van der Ham. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Zorginstellingen willen af van zzp’ers. De balans is zoek’
  Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij een aantal gehandicapten- en ouderenvoorzieningen. De kosten van zzp-ers stijgen snel en de roosters zijn
  minder makkelijk te vullen. Meer info in dit artikel (bron: NOS).Laat mensen met een beperking meer profiteren van het Stap-budget
  Het Stap-budget is een vergoeding van maximaal 1000 euro voor het volgen van een opleiding. Hiermee kunnen mensen hun kansen op de arbeidsmarkt
  verbeteren  Er wordt gewerkt aan een verbetering van de Regeling. Daarbij komt er onder mee extra geld voor mensen zonder opleiding en voor praktisch
  geschoolde mensen. Ieder(in) is hierover positief, maar vraagt ook om extra aandacht voor mensen met een beperking. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Aantal coronagevallen loopt op, nieuwe virusversies op komst
  Het coronavirus duikt iets vaker op dan in de afgelopen maanden. In de afgelopen week zijn 2904 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste
  aantal sinds 13 januari, een maand geleden. Volgens het RIVM) zijn enkele nieuwe versies van de omikronvariant in opkomst (link) (bron:
 • Energietoeslag kan toch pas in zomer 2023 worden uitgekeerd; Inwoners van aantal gemeenten verkeerd geïnformeerd
  Veel gemeenten willen de energietoeslag over 2023 al vroeg dit jaar uitbetalen. Daarover hebben ze ook de inwoners geïnformeerd.  Naar nu blijkt wil het Rijk
  vasthouden aan uitbetaling rondom de zomer. Gemeenten zijn daarover  ‘onaangenaam verrast’. Zie voor meer toelichting dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • NS ontwikkelt ‘TreinTrainPakket’ voor mensen met licht verstandelijke beperking
  Vijf van deze pakketten zijn deze week overhandigd aan zorginstellingen en VSO-scholen. Zij kunnen twee maanden oefenen met deze pakketten.
  Daarna worden ze doorgeven aan andere instellingen of scholen. Zie voor de inhoud en de bedoeling van deze pakketten dit bericht (bron: NS).
 • Nederlandse Bank: Toegang betalingsverkeer moet snel verbeteren
  Uit onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB) blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Belangenorganisaties, zoals Ieder(in),
  vinden dat die toegankelijkheid snel moet verbeteren. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). De vijf grootste banken hebben inmiddels toegezegd daaraan
  te werken. Zie voor hun ‘Commitment’ hier.
 • Overzicht maatregelen energiekosten compensatie
  Ieder(in) heeft alle compensatiemaatregelen voor de hoge energiekosten op een rijtje gezet. Zie voor dit overzicht dit bericht.
 • Onze doelgroep kan meer dan we op het eerste gezicht vaak denken’
  Dat zegt Stijn Weterings, onderzoeker van de Academische Werkplaats GOUD aan het Erasmus MC over zijn onderzoek naar de mogelijkheden van intensieve
  krachttraining bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Clientondersteuners zien problemen in de zorg steeds verder toenemen
  Dat meldt MEE NL in de jaarlijkse Signaleringsrapportage. Meer daarover in dit bericht (bron: MEE NL).; in het bericht staat een link naar de signaleringsrapportage.
 • Financiële diensten niet voor iedereen toegankelijk door digitalisering
  Daarvoor waarschuwt de AFM, de toezichthouder op de financiële markten. Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG).
 • Energietoeslag bereikt 90% van inwoners met laag inkomen
  Dat meldt Divosa op basis van een peiling bij gemeenten. Meer in deze berichten van VNG (link) en Divosa (link).
 • ‘Cliëntervaring in de zorg is meer dan alleen ervaringen terugkoppelen’
  Aanbieders van onder meer gehandicaptenzorg nemen de ervaring van cliënten onvoldoende mee bij kwaliteitsmetingen, volgens een onlangs verschenen rapport
  van onderzoeksinstituut  Nivel. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het NIVEL-onderzoek is hier te vinden.
 • Moeilijke woorden zijn stom’
  De redactie van De Flits was voor één dag baas van de Gelderlander. Het blad De Flits is een blad van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor
  hun  ervaringen dit bericht (bron: VGN)
 • Website Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd
  Zie voor de veranderingen op de website dit bericht. Zie voor een actueel overzicht van het beschikbare nieuws op de website hier.
 • Gemeenten willen energietoeslag 2023 eerder uitkeren
  Dat maakt de uitvoering een stuk gemakkelijker, vinden ze. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bericht).
 • Gehandicaptenzorg schiet tekort in aanpak infectiepreventie
  Dat concludeert de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij tien grote gehandicapteninstellingen. Meer over de conclusies in dit bericht
  (bron: Skipr). Het Rapport van de IGJ is via deze pagina  te vinden.
 • Nieuwe databank met goede voorbeelden van mantelzorgondersteuning
  Die databank is gemaakt door MantelzorgNL. Meer over de databank in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • CIZ gaat alsnog ouders over dubbele kindertoeslag intensieve zorg informeren
  Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt extra kosten met zich mee. Om ouders tegemoet te komen
  in deze kosten, krijgen deze ouders de kinderbijslag dubbel uitbetaald: de dubbele kinderbijslag intensieve zorg. Voor ouders van thuiswonende kinderen
  van 3 tot 18 jaar met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg, geldt dat er per definitie sprake is van intensieve zorg.
  Een aantal ouders maakt echter nog geen gebruik van deze mogelijk.  Minister Van Gennip (SZW) en minister Helder (VWS) hebben nu besloten dat het CIZ
  deze ouders gaat informeren  over de mogelijkheid om dubbele kinderbijslag aan te vragen. Klik hier voor de brief die minister Van Gennip daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Nieuwe handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag
  Die handreiking is gemaakt door KansPlus en buro Opaal en is gefinancierd door VWS. Meer over die handreiking in dit bericht (bron: KansPlus).
 • Waarop gaat de Inspectie in het bijzonder letten dit jaar?
  Dat is terug te vinden in het Werkplan 2023 (link) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in de begeleidende brief van minister Kuipers (link).
 • Oproep Sociale Alliantie aan gemeenten: ga energiearmoede tegen
  Die energiearmoede treft ook veel mensen met een beperking. In een Oproep doet de Sociale Alliantie vijf suggesties aan gemeenten om die energiearmoede
  tegen te gaan.  Meer over de oproep in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Vind een arts VG bij jou in de buurt
  VGN heeft een interactieve kaart samengesteld met daarop de poliklinieken in Nederland waar men terecht kan voor een arts VG. Die kaart is via dit bericht
  te vinden (bron: VGN).
 • Gehandicaptenzorg dreigt zware zorg af te stoten’
  Dat betoogt Matthijs Heystek. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • VWS komt met vijf maatregelen voor cultuursensitieve zorg
  Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de brief die de drie bewindpersonen van VWS daarover schreven
  aan de Tweede Kamer. Voor de gehandicaptenzorg komt een apart richtlijn.
 • Vergoedingen zorgen voor problemen vrijwilligers met Belastingdienst
  De LCR heeft onderzoek laten doen naar problemen met vrijwilligersvergoedingen.De resultaten zijn vastgelegd in een Signaal. Meer over die problemen in dit bericht
  (bron:  LCR); onderaan het bericht staat een link naar het Signaal.
 • Kom met een oplossing voor onvermijdbaar hoge energiekosten’
  Dat schrijven acht patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), in een brandbrief aan de Tweede Kamer, die deze week over het geld voor volgend jaar debatteerde
  met het kabinet. Zie voor de brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Wat te doen als er een lange wachtlijst voor cliëntondersteuning is?
  Ieder(in) geeft in dit bericht wat tips.
 • Wettelijk vertegenwoordiger mag voorlopig DigiD van naaste gebruiken
  Dat blijkt uit contacten met ministerie van Binnenlandse Zaken, waarover KansPlus schrijft. Meer daarover in dit bericht. Het gaat om een gedoogsituatie in
  afwachting van een structurele oplossing, waaraan het ministerie werkt. Deze gedoogsituatie geldt alleen voor wettelijke vertegenwoordigers die door de
  rechtbank zijn benoemd.
 • Ouderinitiatieven na 25 jaar: continuïteit staat onder druk’
  Daarover schrijven Auke Blaauwbroek en Piet de Kroon in deze blog (bron: VGN).
 • Grote verschillen tussen gemeenten in tegemoetkoming extra zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking
  Dat blijkt ut een onderzoek van Independer. Die verschillen kunnen oplopen tot € 1000. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het onderzoek van Independer is hier te vinden.
 • Steeds meer medewerkers in zorg en welzijn financieel in de knel
  Dat schrijft Skipr op basis van onderzoek door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Meer daarover in dit bericht.
 • Wegwijzer helpt bij keuze zorgverzekering
  De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van goede informatie,
  vooral als je verwacht dat je te maken krijgt met (hogere) zorgkosten. Ook kun je checken of je nog bij de goede zorgverzekeraar zit. Dat schrijft Ieder(in).
  Op hun website staan enkele tips en tools die daarbij kunnen helpen. Zie dit bericht.
 • Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg
  Via ZonMw is de afgelopen periode  gewerkt aan de verbetering van palliatieve zorg. De resultaten zijn neergelegd in een  boekje met ‘Praktische tools voor hulp
  bij goede palliatieve zorg’. In het boekje staat ook een hoofdstuk met informatie over mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
  Meer informatie in dit bericht (bron: KansPlus); in het bericht staat een link naar het boekje.
 • NZa bezorgd over verminderde solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt
  De Nza schrijft dat in de Monitor zorgverzekeringen 2022. De Autoriteit ziet dat zorgverzekeraars steeds meer budgetpolissen met beperkende voorwaarden
  aanbieden aan vooral jonge en gezonde verzekerden. Dat beperkt de solidariteit. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen energietoeslag in een wooninitiatief ? Dit kun je ertegen doen!
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) wat te doen als je woont in een wooninitiatief en geen energietoeslag krijgt.
 • Kamer wil nationale strategie voor mensen met een beperking, tegen achterstelling en uitsluiting
  De Kamer heeft in grote meerderheid in gestemd met een motie Werner. Deze motie vraagt het kabinet om ‘een meerjarige nationale strategie op te stellen
  om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving voor hen mogelijk te maken’ .
  Diverse cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), hadden zich sterk gemaakt voor zo’n strategie. Zie voor meer info over deze motie de berichten
  van Ieder(in) van 3  november (link) en 1 november (link).
 • Minister Helder: ‘Ik leerde van de gehandicaptenzorg veel over innovatie’
  Dat zegt zij in een interview met Markant, het tijdschrift van VGN. Een samenvatting van dat interview is te vinden in dit bericht (bron: VGN);
  onder het bericht staat een link naar het hele interview.
 • Ziekteverzuim onder zorgmedewerkers stijgt
  Dat blijkt uit cijfers van Vernet over het 3e kwartaal 2022. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Vernieuwde Richtlijn palliatieve-zorg-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking
  Meer over die richtlijn en de aangebrachte vernieuwingen in dit bericht (bron: KansPlus). Onderin het bericht staat een link naar de vernieuwde richtlijn.
 • Uitzendkracht krijgt alsnog zorgbonus via de rechter
  De betrokken instelling had de zorgbonus wel toegekend aan intern personeel, maar niet aan uitzendkrachten. De rechter vond dat de uitzendkracht alsnog
  recht had op de bonus over 2021 (en niet over 2020). Verdere info in dit bericht (bron: Skipr).
 • MEE NL dringt aan op domeinoverstijgende cliëntondersteuning
  Tijdens de begrotingsbehandeling VWS is deze vraag aan de orde geweest. Minister Helder heeft geantwoord dat zij gaat onderzoeken hoe onafhankelijke
  cliëntondersteuning toegankelijker kan worden voor iedereen die te maken heeft met meerdere (zorg)wetten, zoals de Wmo en de Wlz. Een tijdstermijn
  heeft zij daarbij niet genoemd. Meer hierover in dit bericht (bron: MEE NL).
 • ‘Regels hinderen jongeren met beperking in hun ontwikkeling’ (2)
  Nieuw: antwoorden op Kamervragen van de CU over dit rapport Dat zegt de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Jongeren met
  een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Wet- en regelgeving die deze jongere moet helpen, blijkt in de praktijk
  te ingewikkeld. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron: VGN).  Het onderzoeksrapport van de Ombudsman
  en de bijbehorende infographic zijn hier en hier te vinden. Over dit rapport zijn door de ChristenUnie Kamervragen gesteld. Die zijn nu
  beantwoord (link) door SZW. Een officiële beleidsreactie komt later dit jaar.
 • Zorgminister Kuipers: Nederlandse zorg presteert middelmatig
  Hij noemt als voorbeeld onder meer de langdurige zorg. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Kom ook met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen
  én voor mensen in kleinschalige woonvormen.’ (2)
  Deze onderwerpen zijn tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Over de energiekosten in kleinschalige
  woonvormen is een motie Omzigt door de Tweede Kamer aangenomen. Die motie vraagt de regering om met oplossingen te komen.
  Over de andere groep (de mensen die vanwege hun handicap aangewezen zijn op elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten)
  is een motie Van Dijk ingediend. Daarover moet nog gestemd worden. Meer info over die moties in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • ‘Meer nodig om aantal coronabesmettingen bij kwetsbaren naar beneden te krijgen’
  Dat zegt Ieder(in) in reactie op het verhogen door VWS van het dreigingsniveau deze week. Meer daarover in deze berichten van Ieder(In) (link), NOS (link) en Skipr (link).
 • ‘Kom ook met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen én voor mensen
  in kleinschalige woonvormen.’
  (1)
  Dat vraagt Ieder(in) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Daarnaast heeft Ieder(in), samen met de Landelijke Armoedecoalitie, nog een brief gestuurd over hetzelfde onderwerp. Zie daarvoor dit bericht
  (bron: Ieder(in)); de brief is via deze link te vinden.
 • Brief VWS over toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg
  Deze week stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aangeeft hoe zij de personeelstekorten in de zorgsector wil gaan oplossen.
  En het werken in de zorgsector aantrekkelijker wil gaan maken. Daarvoor is een Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (
  programma TAZ) gemaakt; dat vanaf nu uitgevoerd gaat worden. De brief van de minister is hier te vinden en het Programma hier
 • ‘Meer werken én meer zorgen is een onmogelijke opgave’
  Dat is de reactie van MantelzorgNL op een brief (link) van staatssecretaris van Ooijen over mantelzorg en informele zorg. Zie voor de reactie van Mantelzorg op die brief hier.
 • Meer samenwerking nodig tussen gehandicaptenzorg en psychiatrie
  Dat meldt kennisorganisatie Vilans, dat een project uitvoert over domeinoverschrijdende samenwerking. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG)
  en dit bericht (bron: Vilans).
 • Ieder(in) wil actieve preventieve aanpak van coronavirus
  Deze week praatte de Tweede Kamer weer over het coronavirus. Een verslag van dat debat is op dit moment nog niet voorhanden
  Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief (link) met daarin een aantal aandachtspunten.
 • Reacties VGN en MEE NL op Integraal Zorgakkoord
  VWS en zorgverzekeraars hebben met een groot aantal zorgpartijen en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt over de uitvoering van de gezondheidszorg,
  ggz en ouderenzorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat de gehandicaptenzorg maar voor een zeer klein deel onder de Zvw valt,
  is VGN geen deelnemer in het Zorgakkoord. Maar omdat er wel raakvlakken zijn heeft VGN wel op het Zorgakkoord gereageerd.
  Zie voor die reacties deze berichten van VGN d.d.  13/9 (link) en 23/9 (link).
  Ook MEE NL heeft op Zorgakkoord gereageerd. In die reactie (link) wordt aandacht gevraagd voor een goede onafhankelijke cliëntondersteuning in de Zorgverzekeringswet.
 • Aantal vacatures in de zorg was nog nooit zo hoog
  Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)
 • .Herhaalprik corona: vanaf begin oktober voor mensen met kwetsbare gezondheid en voor zorgmedewerkers.
  Dat zijn de eerste twee groepen die die in aanmerking komen voor een herhaalprik. Meer informatie in dit bericht (bron: Iederin).
  Voor PGB-zorgverleners geldt een eigen procedure. Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Te weinig aandacht voor mensen met beperking in plannen tegen discriminatie
  Dat is de reactie van Ieder(in) op het Nationale programma tegen discriminatie. Dat programma werd deze week gepresenteerd door de Nationaal Coördinator.
  Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in); in het bericht staat een link naar het Nationaal Programma.
 • Mijn broer woont in een zorginstelling en moet verhuizen. Kunnen we dit tegenhouden?
  Die vraag wordt behandeld in een kort artikel op Ieder(in).
 • Ziekteverzuim in de zorg stijgt verder in de zomer
  Dat blijkt uit recente cijfers van Vernet, die dit verzuim bijhoudt. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Hoe de dementiezorg in de gehandicaptenzorg verbeteren?
  Dat was een belangrijke opdracht voor het programma ‘(H)erken jij dementie’. Dit programma liep van 2018 tot 2022. Inmiddels zijn er diverse handvatten voor
  verbetering  opgeleverd. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Wat te regelen als je kind met een ernstig meervoudige beperking (EMB) 18 jaar wordt?
  Hiervoor is een praktisch hulpmiddel voor ouders van jongeren met EMB verschenen: de VinkWijzer EMB. Deze gaat vooral in op (para)medische regelzaken.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN); in dat bericht staat een link naar de VinkWijzer.
 • Directeur VWS wordt nieuwe directeur van brancheorganisatie gehandicaptenzorg
  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg, krijgt Theo van Uum als nieuwe directeur. Hij is nu nog
  directeur langdurige zorg bij VWS. Meer info in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook zorginstellingen geconfronteerd met flinke huurverhogingen
  In huurcontracten in de zorg is de jaarlijkse huurverhoging vaak gekoppeld aan de inflatie. Veel verhuurders hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt,
  waardoor de verhoging tot soms 9,7 % opliep. Andere verhuurders hebben in overleg gekozen voort een lagere indexatie. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gehandicaptenzorg groeit komende jaren met zo’n 2% per jaar
  Binnen de zorg groeit verder de groep 6o-plussers het snelst. Die vergrijzing zorgt voor extra druk op onder meer de medische beroepen in de gehandicaptenzorg.
  Dat blijkt uit onderzoek (link) van bureau Rebel, waarover Skipr bericht (link).
 • ZorgkaartNederland uitgebreid met informatie over ervaringen met gehandicaptenzorg
  ZorgkaartNederland is een landelijke website waarop mensen kunnen aangeven wat hun ervaringen zijn met zorg en ondersteuning. Op de Zorgkaart staan tot
  nu toe vooral beoordelingen over ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. De Zorgkaart is nu uitgebreid met ervaringen over de gehandicaptenzorg.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).

 

beheerder