Overige informatie

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

juridische tijdschriften

https://www.nationalezorggids.nl

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.      De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu.alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 

MANTELZORG

 • Gemeenten hebben steeds minder over voor mantelzorger
  Dat blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL. Steeds meer gemeenten verlagen het bedrag van de waardering; 10% van de gemeenten heeft deze al helemaal afgeschaft.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: MantelzorgNl); in het bericht staat een interactief kaartje, waarop de situatie per gemeenten kan worden bekeken.
 • Steun voor mantelzorgers moet makkelijker
  Dat heeft minister De Jonge besloten. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
  Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van eigen onderzoek.
  Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: SCP).
 • Let beter op mantelzorgers bij mogelijke tweede coronagolf
  Dat adviseert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (CPB) in een recent Beleidssignalement. Zie meer in dit bericht (bron: Sociaalweb). Het signalement zelf is hier te vinden (bron: SCP).

Wet Kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Voorstellen voor betere afstemming werkzaamheden klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon
  In de langdurige en jeugdzorg zijn op basis van diverse wetten klachtfunctionarissen en cliëntvertrouwenspersonen werkzaam. In de praktijk is er wel eens
  onduidelijkheid over de afbakening van de werkzaamheden en lijkt er soms overlap. Het ministerie van VWS heeft dit samen met betrokkenen onderzocht en voorstellen
  gedaan voor praktische oplossingen. Het rapport (link) verscheen deze week. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen stuurden dat met een
  begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • Regels beperken jongeren met beperking in hun ontwikkeling’
  Dat zegt de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Jongeren met een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Wet- en regelgeving
  die deze jongere  moet helpen, blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron: VGN).
  Het onderzoeksrapport van de Ombudsman en de bijbehorende infographic zijn hier en hier te vinden.
 • De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand
  Dat blijkt uit een artikel in De Telegraaf waarover NZG vandaag schrijft. Zie voor dat bericht van NZG hier.
 • Belastingaftrek Zorgkosten geëvalueerd
  Op dit moment kunnen bepaalde zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen. Die aftrekregeling is recent geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het
  gebruik, het bereik, de doeltreffendheid en de uitvoering van de regeling. Deze week verscheen het onderzoeksrapport (link). Dat is door minister Helder
  aan de Tweede Kamer toegestuurd (link). Zie voor een paar conclusies uit het rapport  dit bericht (bron: Nu.nl).
 • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz?
  Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat
  een aantal aanbevelingen. In een beleidsbrief (link) reageert minister Kuipers vandaag op die aanbevelingen.
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg werkt goed, maar kan op enkele onderdelen worden geactualiseerd
  Sinds 2017 werken gehandicapteninstellingen met het Kwaliteitskader Gehandicaptensector als grondslag voor het kwaliteitsbeleid.
  Dit jaar is dat Kwaliteitskader geëvalueerd. Conclusie is dat de werking van het Kader goed is, maar dat het op enkele punten moet worden geactualiseerd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Stand van zaken kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg
  Instellingen in de gehandicaptenzorg moeten jaarlijks een kwaliteitsrapport maken. In dit bericht beschrijft VGN de stand van zaken en de eerste resultaten
 • Evaluatie Wkkgz gepubliceerd (2)
  in aansluiting op het  bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Evaluatierapport (bron: Skipr).
  Het Rapport zelf is via deze link te vinden
 • Evaluatie Wkkgz gepubliceerd (1)
  De Wkkgz is na vijf jaar geëvalueerd. Het Evaluatierapport (link) is door minister Van Ark naar de Tweede Kamer gestuurd. In verband met
  de demissionaire status van het kabinet is  het aan het volgende kabinet om op de aanbevelingen te reageren. De brief van de minister is via deze link te lezen.
 • Voortgang kwaliteitsbeleid gehandicaptenzorg
  Dit bericht (bron :VGN) beschrijft de stand van zaken rondom het kwaliteitsbeleid en het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Stemmen/Formatie

 • Meldpunt Onbeperkt Stemmen van Ieder(in) was succesvol
  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen had Ieder(In) een meldpunt, waar ervaringen gemeld konden worden met het stemmen door mensen met een beperking.
  Ieder(in) heeft deze ervaringen nu gebundeld en naar het ministerie opgestuurd, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de organisatie van volgende verkiezingen.
  Meer over die ervaringen in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Ook stembureauleden met een beperking deden mee
  Op zo’n 130 stembureaus werkten ook mensen met een verstandelijke beperking mee in het stembureau. In dit bericht een voorbeeld uit Gouda
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wat zijn de bewindspersonen op VWS van plan de komende periode?
  Nieuw:  hoofdlijnenbrief verschenen.
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen op VWS in een planningsbrief (link) aangegeven welke onderwerpen zij de komende periode
  gaan aanpakken en welke stukken de Tweede Kamer kan verwachten. Zie voor de concrete planning de bijlage (link) bij de brief.
  Op verzoek van de Tweede Kamer is dit planningsschema verder inhoudelijk toegelicht en uitgewerkt in een Hoofdlijnenbrief (link).; vanaf bladzijde 8 gaat het
  over de langdurige zorg.
 • Alle informatie over het stemmen nog eens op een rij
  Ieder(in) heeft alle belangrijke informatie over het stemmen nog eens op een rij gezet. Die informatie is te vinden via dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meld je ervaringen met stemmen bij Ieder(in)
  Die heeft daarvoor een meldpunt ingesteld. Zie dit bericht.
 • Mensen met verstandelijke beperking nemen deel aan stembureaus
  In zo’n 130 gemeenten is een stembureau waar een vrijwilliger met een verstandelijke beperking deelneemt aan het werk, gekoppeld aan een
  regulier lid van het stembureau. Meer info over deze actie van Prokkel e.a. in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Stemhulp voor mensen met verstandelijke beperking in 15 gemeenten
  Meer over die stemhulp en de betrokken gemeenten in dit bericht (bron: NZG). De stemhulp zelf is te vinden via Steffie https://www.hoewerktstemmen.nl/ .
 • In elke gemeente op één stembureau een Prokkelduo
  Daarvoor maakt de stichting Prokkel zich sterk. Het gaat er om dat in elke gemeente op één stembureau een vrijwilliger met een (licht) verstandelijke beperking gaat
  meewerken. Meer info daarover in deze berichten van Ieder(in) (link) en Stichting Prokkel (link).
 • ‘Hoe laat je je in de gemeente horen als het gaat om gehandicaptenzorg?’
  VGN heeft voor zijn leden enkele tips (link) voor lobby-activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. Hoewel de tips vooral gericht zijn op
  zorginstellingen, kunnen ze ook bruikbaar zijn voor andere belangenbehartigers.
 • Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen in uw gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking
  Dat is één van de vragen die een aantal belangenorganisaties, waaronder LFB, Ieder(in) en VGN, stelt aan gemeenten. Die brief is deze week verzonden.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Let ook op kwetsbare burgers
  Dat is één van de adviezen uit een analyse van het Regeerakkoord door het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Meer informatie in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). De publicatie van het SCP is via deze link te vinden.
 • Cedris: help 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk
  Die oproep doet Cedris omdat in het Regeerakkoord geen concrete aantallenzijn genoemd. Cedris is de koepel van sociale werkbedrijven.
 • Hoe zijn de taken tussen de VWS-bewindspersonen verdeeld?
  Kort gezegd is minister Ernst Kuipers verantwoordelijk voor de cure, minister Conny Helders voor de langdurige zorg (waaronder de gehandicaptenzorg)
  en staatssecretaris Maarten van Ooijen voor de Wmo en de Jeugdwet. Een wat uitgebreide taakverdeling is te vinden in dit bericht (bron Skipr).
  En de officiële taakverdeling in dit document (zie de laatste pagina).
 • Nieuwe bewindspersonen op VWS bekend
  Nieuwe minister voor langdurige zorg wordt Conny Helder (VVD), staatssecretaris voor jeugd wordt Maarten van Ooijen (CU)
  en Ernst Kuipers (D66) wordt de nieuwe minister van medische zorg. Waarschijnlijk is volgende week de precieze taakverdeling bekend.
 • Gemengde reactie op wetsvoorstel over vervroegd stemmen in stemlokaal
  Dit voorstel staat op de Consultatiepagina van de Rijksoverheid. Op dit voorstel kan nog tot 31 december gereageerd worden. Ieder(in) heeft samen
  met onder meer de LFB inmiddels een reactie gegeven. Die reactie is via dit bericht te vinden.
 • Regeerakkoord Rutte IV
  Deze week presenteerden VVD, D’66, CDA en ChristenUnie hun regeerakkoord‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dat akkoord is hier te vinden;
  hoofdstuk 6 gaat over de zorg (vanaf pagina 32).
 • Gemeenteraadsverkiezingen.  Check je lokale partijprogramma’s!
  Dat is één van de tips van Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Meer daarover hier.
  Ieder(in) heeft een aparte webpagina met nog veel meer tips en informatie voor lokale belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen:
  https://iederin.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022/ .
 • Behandeling begroting in Tweede Kamer
  Deze week werd de VWS-begroting behandeld in de Tweede Kamer. Zie voor een kort verslag van die behandeling deze twee berichten (link) en(link)
  (bron: Tweede Kamer). Een deel van de vragen van de Kamer is schriftelijk beantwoord. Zie voor de antwoorden hier.
  Voorafgaand aan het debat hadden Ieder(in) (link) en VGN (link) hun aandachtspunten naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Actieplan toegankelijk stemmen geactualiseerd
  Dat is gebeurd vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  Zie voor meer over dit plan deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).Het actuele actieplan is via deze link te vinden.
 • Voorbeeld van lokaal verkiezingsmanifest
  Ieder(in) heeft een lokaal verkiezingsmanifest opgesteld dat door lokale belangenbehartigers gebruikt kan worden in de aanloop naar de
  gemeenteraadsverkiezingen. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in). Onderaan het bericht staat een link naar het manifest.

Wmcz

 • Wat hebben Cliëntenraad en Raad van Toezicht met elkaar te maken?
  Op die vraag wordt ingegaan in dit korte artikel (bron: LSR).
 • Welke juridische mogelijkheden heeft een cliëntenraad bij een meningsverschil of geschil met de bestuurder
  Op de website van NCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg) staat een artikel (link)
  waarin die juridische mogelijkheden van de cliëntenraad duidelijk worden beschreven.

Divers

 • Ziekteverzuim in de zorg stijgt verder in de zomer
  Dat blijkt uit recente cijfers van Vernet, die dit verzuim bijhoudt. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Hoe de dementiezorg in de gehandicaptenzorg verbeteren?
  Dat was een belangrijke opdracht voor het programma ‘(H)erken jij dementie’. Dit programma liep van 2018 tot 2022. Inmiddels zijn er diverse handvatten voor
  verbetering  opgeleverd. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Wat te regelen als je kind met een ernstig meervoudige beperking (EMB) 18 jaar wordt?
  Hiervoor is een praktisch hulpmiddel voor ouders van jongeren met EMB verschenen: de VinkWijzer EMB. Deze gaat vooral in op (para)medische regelzaken.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN); in dat bericht staat een link naar de VinkWijzer.
 • Directeur VWS wordt nieuwe directeur van brancheorganisatie gehandicaptenzorg
  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg, krijgt Theo van Uum als nieuwe directeur. Hij is nu nog
  directeur langdurige zorg bij VWS. Meer info in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook zorginstellingen geconfronteerd met flinke huurverhogingen
  In huurcontracten in de zorg is de jaarlijkse huurverhoging vaak gekoppeld aan de inflatie. Veel verhuurders hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt,
  waardoor de verhoging tot soms 9,7 % opliep. Andere verhuurders hebben in overleg gekozen voort een lagere indexatie. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gehandicaptenzorg groeit komende jaren met zo’n 2% per jaar
  Binnen de zorg groeit verder de groep 6o-plussers het snelst. Die vergrijzing zorgt voor extra druk op onder meer de medische beroepen in de gehandicaptenzorg.
  Dat blijkt uit onderzoek (link) van bureau Rebel, waarover Skipr bericht (link).
 • ZorgkaartNederland uitgebreid met informatie over ervaringen met gehandicaptenzorg
  ZorgkaartNederland is een landelijke website waarop mensen kunnen aangeven wat hun ervaringen zijn met zorg en ondersteuning. Op de Zorgkaart staan tot
  nu toe vooral beoordelingen over ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. De Zorgkaart is nu uitgebreid met ervaringen over de gehandicaptenzorg.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Hoe regelen gehandicapteninstellingen dat de zorgverlening door gaat in de vakantiemaanden?
  Dat doen ze onder meer door de inzet van familie en van ander personeel uit de zorginstelling. Dat blijkt uit een artikel in De Volkskrant deze week.
  Het artikel beschrijft de personeelsprobleem in de zomermaanden en de oplossingen die instellingen daarvoor vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Het Volkskrantartikel is hier te lezen. 
 • AVG heet nu arts VG
  Dat heeft de beroepsgroep besloten. Op die manier wordt verdere verwarring met de Algemene verordening gegevensbescherming voorkomen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • ‘Laat vernietigend rapport over ontwrichtend overheidsbeleid niet in de la verdwijnen’
  Dat vraagt Ieder(in) in dit bericht. Het gaat om een rapport (link) dat op verzoek van de Tweede kamer is opgesteld naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Uit het
  rapport blijkt dat mensen met een beperking of chronisch ziekte vaak last hebben van de ‘hardvochtige effecten van overheidsbeleid’.
 • Ook in gehandicaptenzorg fraude met valse diploma’s en VOG’s
  RTL Nieuws maakte hier vorige week melding van; meer informatie in dit bericht (bron: RTL Nieuws).
 • ‘Kennis noodzakelijk in langdurige zorg, juist ook voor niet-professionals’
  Dat is één van de aanbevelingen uit een advies van het Zorginstituut Nederland. Meer over dat advies in dit bericht (bron: NZG).
  Het advies zelf en een begeleidende brief van minister Helder zijn hier en hier te vinden.
 • Straks is informatie over aanbieders gehandicaptenzorg op één punt beschikbaar
  Er wordt gewerkt aan één centrale registratie, waardoor zorgzoekers via ZorgkaartNederland snel een volledig en actueel overzocht kunnen krijgen.
  Meer info daarover in dit bericht (bron Zorg&Sociaalweb).
 • Uitgaven gehandicaptenzorg stegen in 2021 met € 357 miljoen.
  Dat blijkt  uit recente cijfers ven het CBS. Zie daarvoor dit bericht (bron: CBS).
 • 5 acties tegen eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking
  Die acties zijn het resultaat van een bijeenkomst van Movisie met een aantal (ervarings)deskundigen). Meer over die acties in deze berichten van Mee Nl (link)
  en Movisie (link).  
 • Invoering nieuwe subsidieregeling voor patiënten-en gehandicaptenorganisaties met een jaar uitgesteld
  Belangenorganisaties, zoals Ieder(in), KansPlus, Sien, LFB en EMB, ontvangen jaarlijks een bijdrage van het rijk voor hun activiteiten.
  Oorspronkelijk was het de bedoeling om per 1 januari a.s. met een nieuwe subsidieregeling te komen. Dat is niet gelukt  Nu wordt verder overlegd
  over een nieuwe regeling per 2024. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)) en de brief van minister Helder
 • Minister Helder wil meer vaart maken met in aanpak zorgfraude
  Dat heeft zij  laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over die aanpak in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur.)
 • Merendeel Kamer wil lager eigen risico uit angst voor zorgmijding
  Het kabinet wil het eigen risico de komende jaren gelijk houden op € 385 per jaar; ook wil het kabinet wettelijk regelen dat het eigen risico vanaf 2025 gespreid
  betaald kan worden. In een debat deze week bleek dat een meerderheid van de kamer het eigen risico wil
  verlagen en het wettelijk gespreid betalen eerder wil invoeren. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Over die wijzigingen moet nog gestemd worden.
 • ‘ ’Community care’ heeft niet gewerkt voor verstandelijk gehandicapten, erken die beleidsfout’
  Dat is de kop boven een opinieartikel (link) van Marijke Malsch vorige week in De Volkskrant. Dit artikel heeft de nodige reacties opgeroepen.
  Zie voor een aantal van die reacties dit bericht (bron: VGN).
 • 59% van medewerkers gehandicaptenzorg heeft boosterinjectie gehaald
  Dat percentage ligt lager dan het gemiddelde in de hele zorg- en welzijnssector. 80% van de medewerkers heeft minimaal één coronaprik gehad; ook dat percentage
  ligt beneden het gemiddelde. Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG); het onderzoeksrapport met alle cijfers is hier te vinden.(bron: RIVM).
 • Wat belemmert innovatie in de gehandicaptenzorg?
  Minister Helder zei deze week dat zij onderzoek doet naar die belemmeringen, zoals bijvoorbeeld beleidsregels, zodat die kunnen worden opgelost.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Kabinet: schiet op met omzetting Europese regels in Nederlandse wet en regelgeving voor mensen met een beperking
  Dat is de oproep die Ieder(in) deze week doet. Het gaat in het bijzonder om de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte. Meer over die oproep
  in dit bericht (bron: Ieder(in)).Meer over de Akte is te vinden in eerdere berichten van Ieder(in) (link).
 • ‘Door de traagheid in Den Haag komt onze zorgplicht onnodig onder druk te staan.’
  Dat is één van de uitspraken die Frans Bluiminck doet in een interview bij zijn afscheid als directeur van VGN, de brancheorganisatie van gehandicapteninstellingen.
  Een podcast van zijn interview is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Zorginstituut maakt Kader Passende Zorg
  Deze week stuurden ministers  Kuiper en Helder dit Kader (link) met een begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
  Volgens de begeleidende brief beschrijft ‘dit Kader de noodzakelijke gezamenlijke beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht”.
  Meer over het kader in dit bericht (bron: Skipr).
 • Personeel gehandicaptenzorg moeilijk te vinden en vast te houden
  50% van de gehandicapteninstellingen kampt met personeelstekorten. Deze tekorten doen zich vooral voor bij grote instellingen die ook complexe
  of intensieve zorg leveren. De grootste problemen doen zich voor in de grote steden en in het Zuiden van het land.
  De Inspectie heeft deze problemen onderzocht en komt met een aantal suggesties. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG).
  De Inspectie heeft de suggesties vastgelegd in een factsheet (link).
 • Inventarisatie ‘hardvochtigheden’ bij VWS
  In vervolg op de toeslagenaffaire is aan alle betrokken departementen gevraagd om een inventarisatie van ‘hardvochtigheden’ in beleid of uitvoering te maken.
  Deze week verscheen de inventarisatie van VWS (link) als bijlage bij een brief (link) die ingaat op verbeteringen bij uitvoeringsorganen, zoals CIZ en CAK.
  Een aantal van de ‘hardvochtigheden’ van VWSgaat ook over mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking en met complexe zorgvragen.
 • Werkgevers kunnen medewerkers met longcovid langer in dienst houden
  VWS heeft daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kweekvijver laat mensen de gehandicaptenzorgzorg ontdekken
  In dit bericht (bron NZG) vertelt Rico over zijn kennismaking met werken In de gehandicaptenzorg via de ‘kweekvijver’ van zorginstelling De Trans In Groningen.
 • Ieder(in): ‘coronabeleid vraagt om meer regie overheid en concrete maatregelen voor kwetsbare groepen’
  Deze week was er een debat in de Tweede kamer over de brief (link) van minister Kuipers over het lange termijn coronabeleid. Er is nog geen kort verslag van dat debat.
  Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbaren en voor concrete maatregelen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).
 • Project tegen onnodige regels in de zorg verlengd, ondanks gemengde resultaten
  De afgelopen jaren is via het project [Ont]Regel de zorg geprobeerd het aantal onnodige regels in de zorg te verminderen. Dat is gedeeltelijk gelukt.
  Minister Helder heeft nu een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze beschrijft hoe ze de onnodige regeldruk in de komende jaren verder wil verminderen.
  Zie voor die brief en een infografic van dat plan hier en hier. Een samenvatting van het plan is  te vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Experimenten met vereenvoudigde stembiljetten bij verkiezingen
  Ook de Eerste Kamer is nu akkoord gegaan met dergelijke experimenten. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Zorghuis zet drie bewoners met meervoudige beperking op straat
  Als reden word burenoverlast gegeven. Meer info in dit bericht (bron: NZG/Omroep Gelderland).
 • ‘Artsen moeten beslissingen over kwaliteit van leven aan ouders overlaten’
  Dat is één van de conclusies uit een onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
  Meer over dit promotie-onderzoek in dit artikel (bron: VGN).
 • Collectieve zorgverzekering in 2023 mogelijk 260 euro per jaar duurder
  Dat komt deels door de afschaffing van de collectiviteitskorting en deels door een verwachte premiestijging. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Geef ons eindelijk DigiD: ‘Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers’
  Nieuw: antwoorden op Kamervragen over dit probleem
  Voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking is het nu niet mogelijk om het DigiD-account van hun kind of verwant te beheren.
  Dat betekent in de praktijk allerlei onnodig regelwerk en gedoe.
  Organisaties als KansPlus, Sien, EMB en LFB voeren al jaren actie om dat te veranderen. De overheid heeft nu een concept-besluit gemaakt om dat probleem op te lossen,
  maar die oplossing geldt alleen bij bewindvoering en bij ouderlijk gezag. Andere familievertegenwoordigers worden nog steeds uitgesloten.
  De genoemde organisaties voeren nu opnieuw actie. Ze hebben daarvoor het Manifest Geef ons DigiD (link) gemaakt.
  Zie voor meer informatie deze berichten van Sien (link) en KansPlus (link); onderaan het eerste bericht staat een link naar de brief die de organisaties
  naar de overheid geschreven hebben. Deze week beantwoordde staatssecretaris Van Huffelen Kamervragen van de SGP
  over dit onderwerp. In de kern komt het antwoord erop neer : er komt een oplossing, maar die kan even duren. Zie voor de antwoorden hier.
  De Initiatiefnemers vinden die oplossing onvoldoende en hebben nu gereageerd met het Manifest Geef ons Digid Deel 2 (link). Zie voor de context ook het  bericht
  (bron: KansPlus).
 • Verbod op zwijgbeding in zorgovereenkomsten
  Dat heeft de Tweede Kamer deze week besloten. Het wetsontwerp gaat nu voor
  behandeling naar de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in));
  in het bericht staat een verwijzing naar het wetsontwerp.
 • Vaker ernstiger slaapproblemen bij ouderen met verstandelijke beperking
  Dat blijkt uit promotie-onderzoek via Erasmus MC en Middin. Meer info
  over dit onderzoek in dit bericht (bron: NZG).
 • MEE NL vraagt Tweede Kamer om wetsvoorstel te schrappen (2)
  Dat wetsvoorstel wil meer cliëntondersteuning mogelijk maken bij de aanvraag van een Wlz-indicatie. MEE Nederland is het met het principe eens, maar vindt
  de manier waarop zo ingewikkeld dat er beter een nieuw voorstel kan komen. Meer info in dit bericht (bron: MEE NL).  En dit bericht (bron: Skipr).
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert. Het is aangevuld met een bericht van Skipr.
 • CNV dreigt Staat met rechter om coronacompensatie zorgmedewerkers
  De vakbond wil dat de Staat nu snel komt met de beloofde compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Eigen regie is heel belangrijk in de gehandicaptenzorg’
  Dat geldt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat zei minister Helder bij haar werkbezoek aan Fokus. Zie voor een weergave van
  haar bezoek dit bericht (bron: VGN).
 • ‘De Inspectie beschermt vooral de minister, niet de patiënt’
  Dat is de kop boven een artikel van onderzoeksplatform Follow the Money. Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Websites en apps nog steeds ontoegankelijk voor mensen met beperking
  Deze week besteedde het programma Kassa daar weer aandacht aan. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Woningnood voor mensen met een beperking gaat verder toenemen
  Dat schrijft Ieder(in). Meer daarover in dit bericht, waarin verwezen wordt naar twee perspublicaties (bron: Ieder(in) en dit bericht (bron: NZG).
 • Kinderombudsvrouw: begeleiding nodig in leerlingenvervoer
  Dat zei zij afgelopen weekend in een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer.
  Meer over dit onderwerp en de hele uitzending zijn te vinden via deze link.
 • Kamerbrief over administratieve werkdruk in VG-instellingen
  In antwoord op een motie uit de Tweede Kamer stuurt minister Helder een brief (link) met een drietal rapporten over de administratieve werklast van zorgmedewerkers
  in de VG en wat daaraan gedaan wordt.
 • Minister Helder van Langdurige Zorg wil een rem op groei zorgpersoneel
  Dat schrijft zij in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Meer inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers nodig om langdurige zorg houdbaar te maken op de langere termijn;
  meer gelijkwaardigheid met zorgprofessionals
  Dat is de rode draad in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) deze week uitbracht. De RVS wil op die manier de langdurige zorg houdbaar
  maken. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies zelf en een samenvatting zijn te vinden via deze link (bron: RVS).
 • Deze Academie voor Zelfstandigheid 2.0 wordt georganiseerd door zes grote gehandicapteninstellingen. Meer informatie over de Academie is te
  vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inspectie beëindigt verscherpt toezicht op De Trans
  Het gaat om de locatie in Emmen. Deze was eerder onder verscherpt toezicht geplaatst omdat niet werd voldaan aan de normen voor goede en veilige zorg.
  De instelling heeft inmiddels een aantal verbeteringen doorgevoerd. De Inspectie beëindigt daarom nu het verscherpte toezicht. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Overheid was vorig jaar teveel met zichzelf bezig
  Daardoor was er veel stilstand op allerlei terrein en daar zijn (kwetsbare) burgers de dupe van geworden. Dat zegt de Ombudsman in zijn jaarverslag over 2021.
  Meer info hier (bron; Binnenlands Bestuur); het jaarverslag zelf is via deze link te vinden.
 • NU’91 wil meer actie bij aanpak grensoverschrijdend seksueel gedrag
  Daarom heeft deze vakbond voor zorgprofessionals een lijst met actiepunten en een Manifest opgesteld. Meer over die punten en het Manifest in dit bericht
  (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het Manifest en de actiepunten.
 • ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ goed bruikbaar in de VG-zorg
  Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (link), waarover de Nationale Zorggids bericht (link).
 • Methode Leerbaar & Weerbaar kosteloos beschikbaar
  Deze methode is ontwikkeld door zorginstelling Philadelphia en wordt al
  langer gebruikt. Philadelphia stelt deze methode nu kosteloos beschikbaar.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Project onafhankelijke cliëntondersteuning 1-op-1
  Bij Ieder(in) loopt het project onafhankelijke cliëntondersteuning 1-op-1. Via dit project kunnen lokale belangenbehartigers ondersteund worden bij de verbetering van
  onafhankelijke clientondersteuning in hun gemeente. Meer info daarover hier (bron: Ieder(in)
 • MEE NL vraagt Tweede Kamer om wetsvoorstel te schrappen
  Het wetsvoorstel wil meer clientondersteuning mogelijk maken bij de aanvraag van een Wlz-indicatie. MEE Nederland is het met het principe eens, maar vindt
  de manier waarop zo ingewikkeld is  gemaakt dat er beter een nieuw voorstel kan komen. Meer info in dit bericht (Bron: MEE NL).
 • Kamer bang voor effect opheffen zwijgcontracten zorg
  Bij incidenten in de zorg worden  geregeld afspraken gemaakt over de afdoening. In de praktijk is hieraan vaak een zwijgcontract verbonden, waarbij het de slachtoffers
  verboden wordt om over het incident of de afdoening te spreken. Het vorige en het huidige kabinet vinden die zwijgcontracten ongewenst. Deze week
  behandelde de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarbij die zwijgcontracten verboden worden (‘nietig worden verklaard’). Zie voor een kort verslag van dat debat
  deze berichten van Skipr/ANP (link) en NZG (link).
 • Voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid
  Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over de langdurige zorg, waaronder de gehandicaptenzorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met
  voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
 • VGN-directeur Frank Bluiminck vertrekt
  De directeur van VGN, de brancheorganisatie van de gehandicaptensector, vertrekt per 1 juli. Hij haat werken bij de MBO-Raad. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Aanpak zorgfraude faalt
  Dat is één van de conclusies van de Algemene Rekenkamer die onderzoek heeft gedaan naar fraude in de zorg. Meer info daarover in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Het rapport van de Rekenkamer ‘Een zorgelijk gebrek aan daadkracht’ is hier te vinden; de reactie van de minister op dat rapport hier.
 • Per 1 april 2023 definitieve invoering van zwangerschapstest NIPT
  Dat heeft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) screent onder meer op de aanwezigheid
  van het syndroom van Down in de vrucht. Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
  Betalen met contant geld moet mogelijk blijven
  Die afspraak hebben een aantal organisatie, waaronder cliëntenorganisaties, zoals Ieder(in), winkelbedrijven en banken, gemaakt. Dit Convenant Contant Geld
  geldt voor vijf jaar. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link  naar het convenant.
 • ‘Corona is niet weg, neem risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid serieus ‘
  Dat is de boodschap die Ieder(in) deze week stuurde naar de Tweede Kamer, die volgende week debatteert over de stand van zaken rondom COVID 19. De brief
  van Ieder(in) is via dit bericht te vinden.
 • Onderzoek gevolgen oorlog voor mensen met verstandelijke beperking uit Oekraïne
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in Tilburg. Meer over de inhoud van dat onderzoek
  in dit bericht (bron: VGN).
 • Start branche-opleidingen voor mensen met een beperking
  Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS rie nieuwe praktijkgerichte brancheopleidingen ontwikkeld. Deze erkende opleidingen
  – Assistent Facilitair, Groen en Logistiek –moeten de overstap naar bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding of een betaalde baan bevorderen.
  Deze week gaf minister Helder het officiële startsein. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Brief VWS over sporten door mensen met een beperking (2)
  In een brief reageert minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’.
  Die notitie is vorig jaar door een aantal Kamerleden aan de toenmalig minister De Jonge aangeboden. Zie voor de reactie van VWS hier.
  Inmiddels is er ook een reactie (link) van MEE NL.
 • Kinderen veel te lang in de taxi naar school
  Dit is één van de punten waarin de kwaliteit van het leerlingenvervoer tekort schiet. Dat meldt de organisatie Ouders en Onderwijs. Meer over deze en andere klachten
  in deze berichten van NZG (link) en Ouders en Onderwijs (link); in het laats bericht staat een link naar het rapport. De reactie van de VNG is hier te vinden.
 • Vijf stappen ter verbetering van onafhankelijke cliëntondersteuning
  Die stappen staan in een publicatie van MEE Nederland. Meer daarover in dit bericht (bron: MEE Nederland). Een korte versie van het 5-puntenplan is
  hier te vinden.
 • Wat hebben kinderen van ouders met een verstandelijke beperking nodig?
  Die vragen en behoeften zijn recent in kaart gebracht door Trimbos-instituut en Denktank KVBO. Meer over de resultaten van dit project in dit bericht (bron: Sien).
 • Akkoord over Cao-gehandicaptenzorg
  Werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg hebben vorige week overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao. Meer daarover in deze berichten
  van Skipr (link) en VGN (link). Deze week demonstreerden medewerkers in de VG voor meer geld vanuit de politiek
  om de opgelopen achterstanden in te halen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht bron: VGN).
 • Zorg over bruikbaarheid digitale inlogmiddelen voor mensen met een (verstandelijke) beperking
  Deze week praatte de Tweede Kamer over onder meer de Digitale Overheid. Door belangenorganisaties was vooraf aandacht gevraagd voor toenemende
  problemen bij het gebruik van nieuwe inlogmiddelen door mensen met een (verstandelijke) beperking Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  In een andere brief is aandacht gevraagd voor de problemen met het beheer van DIGID bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Sien).
 • Opvang van Oekraïense vluchtelingen met een (verstandelijke) beperking
  Door gehandicapteninstellingen wordt opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen met een (verstandelijke)  beperking. In dit bericht staan enkele
  voorbeelden (bron: VGN).
 • Tips voor een inclusief coalitieakkoord
  In de meeste gemeenten zijn de onderhandelingen over een gemeentelijk coalitieakkoord begonnen. Dat biedt kansen voor belangenbehartigers.
  Op de website van Ieder(in) staan tips hoe een inclusief coalitieakkoord te bereiken (link).
 • Website over mogelijkheden belastingaftrek voor zorgkosten on-line (2)
  Er kan weer belastingaangifte worden gedaan. Ieder(in) heeft een speciale website waarop uitgebreid de mogelijkheden voor belastingaftrek wegens zorgkosten
  worden behandeld. Ook wordt ingegaan op andere vormen van inkomensondersteuning. De website is nu geactualiseerd. Klik voor deze website  https://meerkosten.nl.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert en wordt vanwege de actualiteit herplaatst.
 • Welke trends zijn belangrijk voor de gehandicaptenzorg en welke gevolgen hebben ze?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door het FWG .De resultaten zijn te vinden in de Trendsrapportage Gehandicaptenzorg. Meer info over dit onderzoek in deze berichten
  van Skipr (link) en VGN (link).
 • Verslag kennismakingsgesprek VGN met minister Helder
  Deze week voerde VGN een kennismakingsgesprek met minister Helder van Langdurige Zorg. Voorafgaand aan dat gesprek stuurde VGN een brief (link) met
  aandachtspunten. Een kort verslag van het gesprek is hier te vinden.
 • Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  Zie voor deze oproep van de Oekraïense koepelorganisatie voor mensen met een beperking dit bericht van ieder(in).
 • Begrijpelijke informatie over Rusland en Oekraïne: tips
  VGN heeft een aparte pagina gemaakt met tips over begrijpelijke informatie, tips over manieren om als naaste of begeleider over de oorlog te praten met mensen
  met een verstandelijke beperking en tips over betrouwbare informatiebronnen. Deze pagina (link) wordt geregeld bijgewerkt (bron: VGN).
 • Nieuwe webpagina over onafhankelijke cliëntondersteuning
  De webpagina is gemaakt door Ieder(in). Deze is vooral bedoeld voor lokale belangenbehartigers die meer werk willen maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning.
  De pagina is via dit bericht te vinden.
 • Website over mogelijkheden belastingaftrek voor zorgkosten weer on-line
  Binnenkort kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Ieder(in) heeft een speciale website waarop uitgebreid de mogelijkheden voor belastingaftrek wegens zorgkosten
  worden behandeld. Ook wordt ingegaan op andere vormen van inkomensondersteuning. De website is nu geactualiseerd. Klik voor deze website  https://meerkosten.nl.
 • In 2021 110 meldingen van ongewenst seksueel gedrag in VG-sector.
  Dat blijkt uit het Jaarbeeld van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ)  over vorig jaar. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr). Meer cijfermatige
  informatie is via deze link te vinden. En het volledige Jaarbeeld via deze link.
 • Kabinet beslist dit voorjaar definitief over halvering jonggehandicaptenaftrek
  Die halvering zou per 2025 moeten ingaan. Dat blijkt uit antwoorden (link) op Kamervragen van de SP over deze voorgenomen belastingmaatregel.
 • Onderhandelingen over CAO Gehandicaptenzorg vastgelopen
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Eindrapportage programma Volwaardig leven
  Het programma Volwaardig Leven loopt sinds eind 2018 en heeft als doel een toekomstbestendige en beter passende gehandicaptenzorg te realiseren.
  In een brief (link) geeft minister Helder (VWS; langdurige zorg) een kort overzicht van de resultaten van het programma.
  Bij de brief zitten enkele bijlagen die meer inzicht geven in de bereikte resultaten. Zie voor de resultaten van enkele deelprogramma’s ook dit bericht
  (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • ‘VGN en de Nederlandse ggz moeten fuseren’
  Dat schrijft Peter Sybesma. Hij vindt dat de ggz (psychiatrie) en de gehandicaptenzorg beter moeten gaan samenwerken in het belang van de zorg.
  Een fusie tussen VGN en Nederlandse ggz, de beide overkoepelende organisaties, kan daar bij helpen. Zie voor zijn argumenten deze berichten van NZG (link)
  en VGN (link).
 • Ieder(in) ondersteunt wet die eind wil maken aan vuurwerkoverlast
  Dat doet Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties in reactie (link) op een concept-wetsvoorstel.
 • ‘Regel eindelijk beheer DigiD door wettelijk vertegenwoordigers’
  Die oproep doen een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), KansPlus, Sien en LFB, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een
  debat in de Tweede kamer met de nieuwe staatssecretaris voor Digitale zaken. Meer info en een link naar de brief in dit bericht (bron: KansPlus).
 •  ‘Wat als ik het niet meer kan?’
  Op die vraag van verwanten van mensen met een beperking geeft een nieuwe wegwijzer antwoorden. Die wegwijzer is te vinden via
  https://schouders.nl/ondersteuning-advies/wat-als-ik-het-niet-meer-kan.
  De website wordt gedragen door Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, Kansplus en Vilans. Meer over de website in dit bericht (bron: KansPlus).
 • VWS-geld voor versterken cliëntondersteuning door gemeenten
  Dat geld is dit jaar en in 2023 beschikbaar. Het gaat om een eenmalig bedrag van maximaal € 50.000 per gemeente. In 2022 en 2023 kunnen 25 gemeenten
  een beroep doen op deze uitkering. Meer info in dit bericht (bron: VNG).
 • Inspectie gaat zich meer richten op het voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag in de zorg
  Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vastgelegd in een nieuwe visie op het toezicht in de zorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  De notitie van de IGJ is via dit  bericht te vinden (bron: IGJ).
 • Kabinet verwacht dit jaar een personeelstekort van 2100 personen in de gehandicaptenzorg
  In 2031 zal dat opgelopen zijn tot 8800. De tekorten doen zich voor bij alle beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg. Dat blijkt uit een brief van Minister Helder
  (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer. Zie voor de gevolgen van dit personeelstekort dit bericht (bron: NZG).
 • NIPT brengt ethische dilemma’s met zich mee voor aanstaande ouders
  Daarover schrijven Hans Kröber en Xavier Moonen in een artikel op de website Sociale Vraagstukken.
  De NIPT biedt zwangere vrouwen de mogelijkheid om via een bloedtest na te gaan of het ongeboren kind een beperking heeft.
  De huidige NIPT toetst op drie beperkingen, waaronder het syndroom van Down.
 • Handreiking met ervaringen over onafhankelijke cliëntondersteuning
  Die handreiking is uitgebracht door de Koepels Adviesraden Sociaal Domein.
 • ‘Verbeter psychische zorg bij laag IQ’
  Daarvoor pleiten een psychiater en gezondheidspsycholoog deze week in een interview in NRC. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG); het interview zelf is hier te vinden
  (bron: NRC).
 • Duits Gerechtshof eist eerlijke behandeling gehandicapten bij triage
  Meer over die uitspraak in dit bericht (bron: Skipr).
 • Klopt het beeld over werken in de gehandicaptenzorg?
  VGN heeft twee podcasts uitgebracht, waarin een drietal ervaren medewerkers praten over het imago van werken in de gehandicaptenzorg.
  Die podcast zijn via deze berichten te vinden en te beluisteren (podcast 1) (podcast 2).
 • Nu ook eenvoudige versie  Eindrapport kwaliteitskader gehandicaptenzorg
  Eind vorig jaar verscheen een evaluatierapport over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit eindrapport is door zorginstelling Koraal ‘hertaald ‘
  in eenvoudig Nederlands. Die versie is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Gaat de gehandicaptenzorg weer terug naar de instituten?
  Over die vraag gaat een essay (link) van Hans Kröber en Willem de Gooyer. Zij schrijven dit naar aanleiding van de geschiedenis van de Zeeuwse
  gehandicapteninstelling Arduin. (bron: Sociale Vraagstukken).
 • Brief over stand van zaken palliatieve zorg
  Vorige week stuurde minister De Jonge nog een brief over Palliatieve zorg naar de Tweede Kamer. Onderdeel 3 van die brief gaat over de vraag of in
  het zorgplangesprek van ouderen met een verstandelijke beperking structureel aandacht wordt besteed aan levenseindewensen.
 • ‘Inspanning kabinet nodig om personeel gehandicaptenzorg te behouden’
  Dat zegt de beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk. Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • VGN stelt Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg vast
  Deze Leidraad moet zorginstellingen hulp bieden bij het vormgeven en uitvoeren van de zorgverlening. De Leidraad bevat een algemeen gedeelte en een gedeelte
  met aparte uitwerkingen voor vijf groepen met een intensieve zorgvraag. het is de bedoeling dat de Leidraad wordt gekoppeld aan het kwaliteitsbeleid.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN).
 • Welke 12 cliëntervaringsinstumenten kunnen worden gebruikt in de gehandicaptenzorg?
  VGN heeft een actueel overzicht van die toegelaten instrumenten gepubliceerd. Dat overzicht is hier te vinden.
 • Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn stopt per 1 januari a.s.
  In dit waarschuwingsregister worden gegevens opgenomen van werknemers in de zorg, die zich ernstig hebben misdragen. Voor dit register bestaat te weinig
  draagvlak; er zijn te weinig zorginstellingen bij aangesloten. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister de Jonge op welke manier
  er aan een vervangende regeling gewerkt gaat worden.
 • Brandbrief aan informateurs: denk aan mensen met een beperking
  Die brief is verstuurd door VGN en LFB. Zij vinden dat 4 miljoen mensen met een beperking  in de formatiestukken ontbreken. Meer daarover in dit bericht
  (bron: VGN).
 • ‘Digitaal op Bezoek bij mensen met een beperking’
  Tijdens de Corona Lockdown is er vaakl digitaal contact geweest tussen mensen met een beperking en hun verwanten. Dat was (vrij) nieuw voor de gehandicaptenzorg.
  Een groep instellingen heeft de ervaringen onderzocht en een aantal handreikingen gemaakt voor gebruikers. Die handreikingen en andere producten zijn te vinden
  via de website van KansPlus (link) en via de website van het Kennisplein Gehandicaptensector (link).
 • Stand van zaken programma [Ont]Regel de Zorg
  Op verzoek van VWS is het programma [Ont]regel de Zorg geëvalueerd. Dit programma is bedoeld om overbodige regels in de zorg te schrappen.
  Uit het evaluatierapport (link) blijkt dat er wel resultaat is geboekt, maar dat nog (veel) meer mogelijk is. Het kabinet laat de uitvoering van de aanbevelingen over
  aan een volgend kabinet (link).
 • Drentse gehandicapteninstelling De Trans onder toezicht gesteld door Inspectie
  Het betreft de locatie in Emmen van deze instelling. Al eerder berichtten we in voorgaande Docu-alerts over de onrust rondom deze locatie. De Inspectie
  Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft nu besloten deze locatie onder verscherpt toezicht te stellen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • informatieve website over vertegenwoordiging vernieuwd
  Deze website (http://www.goedvertegenwoordigd.nl) bevat veel informatie over mentoraat, bewindvoering, curatele, familievertegenwoordiging e.d.
  en over aanverwante onderwerpen. Deze al langer bestaande website is recent geactualiseerd.
 • ’Veel mis bij Drentse gehandicapteninstelling
  Dat zeggen vakbonden FNV en CNV over gehandicapteninstelling Trans in Drenthe.  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De reactie van Trans staat hier (bron: Skipr).
  En nog een bericht, waaruit blijkt dat alle betrokkenen inmiddels overeenstemming hebben bereikt over een verbeterplan.
 • Verplichte prikpil via de rechter voor kwetsbare vrouwen
  Volgens een artikel in De Volkskrant is er inmiddels zes keer door een rechter verplichte anti-conceptie opgelegd aan kwetsbare  vrouwen. De grondslag voor
  zo’n besluit is de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Volgens het artikel is het onduidelijk of dergelijke beslissingen inmiddels ook genomen
  zijn bij vrouwen met een verstandelijke beperking op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zie voor het artikel hier (bron: De Volkskrant) en voor een korte samenvatting hier
  (bron: Skipr).
  Er is hier nog een bericht van NZG (link). Overigens is nog onduidelijk of er inmiddels ook beslissingen over verplichte anticonceptie bij verstandelijk beperkte vrouwen zijn
  genomen op basis van de Wet zorg en dwang.
 • Prinsjesdag en algemeen politieke beschouwingen (APB)
 • Zie voor de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen én voor commentaren en reacties op de begrotingen deze berichten van Ieder(in) (link), VGN (link),
  Jeugdzorg Nederland (link), Skipr (link), NZG (link), Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
  De begrotingsstukken van VWS zijn hier te vinden. En die van SZW hier.
 • Algemeen politieke beschouwingen: extra geld voor salarisverhogingen in de zorg
  Aansluitend op Prinsjesdag waren er woensdag en donderdag de algemeen politieke beschouwingen. Korte verslagen zijn hier en hier te vinden (bron: Tweede Kamer 2x).
  Eén van de onderwerpen waren de salarisverhogingen in de zorg. Voorafgaand aan het debat had VGN aandacht gevraagd voor problemen in de
  gehandicaptenzorg (link) en , samen met andere zorgkoepels,  voor de arbeidsomstandigheden en salarissen in de zorg (link). In reactie op een motie
  van de Kamer heeft het kabinet inmiddels € 675 mln. uitgetrokken voor verbetering van de salarissen. Zie dit bericht (bron: Skipr) en klik hier voor de brief die
  minister De Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer. De reactie van VGN is hier te vinden.
 • Drie verbeterpunten voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag
  Die verbeterpunten zijn opgesteld door het Zorginstituut na onderzoek in samenwerking met o.m. cliëntenorganisaties, professionals en zorginstellingen.
  Meer over die verbeterpunten in deze berichten van Kennisplein Gehandicaptensector (link) en KansPlus (link). Het volledige advies is hier te vinden.
 • Ondanks corona staat gehandicaptensector er financieel goed voor
  Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van jaarverslagen door Intrakoop en Verstegen Accountants. Meer uitkomsten staan in dit bericht (bron: Skipr).
  In het bericht staat een link naar het rapport.
 • Ziekteverzuim in gehandicaptenzorg hoger dan gemiddeld in de zorg
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Het eigen risico in de zorg blijft ook in 2022 € 385
  Dat heeft de Tweede Kamer in een motie vastgelegd. Komende dinsdag wordt over deze motie gestemd.
 • Oproep voor meer geld voor patiënten- en gehandicaptenbeweging krijgt brede maatschappelijke steun
  Meer over die oproep in dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie verder voor een adviesrapport van ZonMw over de toekomst van de
  patienten- en gehandicaptenbeweging en voor de reactie van minister De Jonge daarop deze brief. Aan de Tweede Kamer.
 • ‘Zorgsector loopt leeg door werkdruk en overbelasting’
  Daarvoor waarschuwt de FNV. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Gemeentepolis helpt betalingsachterstanden tegengaan
  Veel gemeenten bieden aan hun inwoners met een minimuminkomen de mogelijkheid om een speciale ziektekostenverzekering af te sluiten
  ( de gemeentepolis’). Uit onderzoek blijkt nu dat deze polis ook helpt om betalingsachterstanden te voorkomen. Meer info in dit bericht
  (bron: Zorgverzekeringslijn); in het bericht staat een link naar het het onderzoeksrapport.
 • Intensieve samenwerking tussen gehandicapteninstellingen in Utrecht en ’t Gooi
  Vijftien gehandicapteninstellingen en het zorgkantoor in die regio’s hebben afgesproken om intensiever met elkaar te gaan samenwerken.
  Via die samenwerking willen ze een betere afstemming tussen vraag en aanbod in die regio’s realiseren. Meer informatie over die samenwerking in
  dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorgsector vraagt extra geld met Prinsjesdag
  De hele zorgsector, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vraagt in een gezamenlijke brief aan het demissionaire kabinet om extra geld
  met Prinsjesdag. Dat extra-geld is bedoeld om knelpunten in zorg en welzijn weg te werken. Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten
  Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) bij zo’n 1800 mensen met een beperking. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek n dit bericht (bron: Ieder(in).
  Onderaan het bericht staan links naar het onderzoeksrapport.
 • Clientondersteuning bestaat honderd jaar
  Honderd jaar geleden stelde de gemeente Amsterdam een ambtenaar aan die  nazorg bood aan schoolverlaters met een licht verstandelijke beperking.
  Uit deze activiteit zijn later de MEE-organisaties ontstaan. Meer daarover in dit bericht  (bron: MEE NL).
 • Reactie VWS op Rapport ‘Goede vertegenwoordiging’
  Er zijn diverse manieren waarop mensen met een (verstandelijke) beperking en ouderen officieel vertegenwoordigd kunnen worden, als zij zelf hun belangen
  niet meer kunnen behartigen. De Gezondheidsraad heeft in 2019 een advies uitgebracht hoe die vertegenwoordiging verbeterd kan worden. Afgelopen week gaf
  minister De Jonge zijn reactie (link) op dat advies. Dat advies van de Gezondheidsraad is via deze link te vinden. Hier nog een link naar het bericht ‘ Minister ziet geen heil in aanpassing wetten rond vertegenwoordiging patiënt’ (bron: Skipr).
 • Betrek familie(raad) zorgvuldig bij fusie
  Dat heeft de NZa besloten in een herziene beslissing op het bezwaar van de familievereniging van gehandicapteninstelling LeekerweideGroep.
  Zie voor verdere informatie en uitleg van de betekenis van deze beslissing deze berichten van KansPlus (link) en Skipr (link).
 • Zorginstellingen durven tweede zorgbonus niet aan te vragen
  Dat merkt de FNV uit signalen uit de praktijk. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Eigen risico in de zorg blijft volgend jaar €385
  Dat heeft het kabinet besloten. Die geeft daarmee uitvoering aan unanieme motie van de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (NZG).
 • Advies over versterking regionale patiënten- en gehandicaptenvertegenwoordiging
  Dat advies is uitgebracht op verzoek van VWS. Minister Van Ark heeft het advies (link) met een inhoudelijke reactie (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • NZa en andere (zorg)partijen willen barrières tegen weglekken zorggeld
  Meer daarover in ze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link) en NZa (link).
 • Ieder(in): schaf extra kosten voor opname contant geld direct weer af
  Enkele banken gaan extra kosten rekenen voor het opnemen van contant geld. Ieder(in) en de ouderenbonden willen dat die extra kosten weer worden afgeschaft.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Onderzoek naar mogelijkheden eigen bijdrage ipv eigen risico en van gemeentelijk financieel maatwerk.
  Minister Van Ark heeft hiernaar een onderzoek laten doen en de rapporten (link), (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Nieuwe brochure over kinderen van ouders met een verstandelijke beperking
  Die brochure met informatie en tips is te vinden via dit bericht (bron: Sien).
 • ‘Eigen risico in zorg moet volgend jaar 385 euro blijven’
  Dat vindt de Tweede Kamer die deze week in meerderheid unaniem instemde met een motie van de SP. Meer in dit bericht (bron: NZG).
  ‘Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind’ (link), waarin  wordt ingegaan op de problemen die ouders ondervinden bij werk en studie.
 • Helft thuiswonenden weet niet van bestaan onafhankelijke clientondersteuning
  Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor cliëntondersteuning 2020 van het RIVM. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  De monitor zelf is via dit bericht te vinden (bron: RIVM). Klik hier voor de brief die minister De Jonge aan de Tweede Kamer schreef
  naar aanleiding van deze Monitor.
 • Onderzoek naar gebruik ervaringskennis van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking
  Dat onderzoek is uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met Kansplus. Onderzocht zijn de ervaringen en rollen van verwanten bij de zorg van hun naaste met
  een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Deze week verscheen het onderzoeksrapport .Zie voor meer info en een link naar het onderzoeksrapport dit bericht (bron: KansPlus).
 • Jaarverslag Commissie Vertrouwenslieden over 2020 beschikbaar.
  De Commissie Vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij geschillen  tussen cliëntenraden en zorginstellingen. De commissie is ingesteld door koepels
  van zorginstellingen en cliëntorganisaties. Recent verscheen het jaarverslag (link) over 2020 (bron: LSR).
 • ‘Te weinig plek in zorgvervoer door beperking aantal zitplaatsen’
  Door Corona is het aantal zitplaatsen in het vervoer nog beperkt. Dat geeft problemen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gebruik voorzieningen stijgt, maar niet alle kwetsbare groepen zijn in beeld
  Dat is één van de conclusies van een SCP-onderzoek naar het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein in de jaren 2015-2019 (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet).
  Meer resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in dit bericht (bron: Schulinck). Het onderzoek zelf en een samenvatting zijn via deze link te vinden (bron: SCP).
 • Samenwerking gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg kan beter
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door het Trimbosinstituut. Meer daarover in dit bericht van Skipr.
 • Verbod op discriminatie op grond van handicap nu bijna vastgelegd in Grondwet
  Dit voorjaar namen de Tweede en de Eerste Kamer een wet aan om in artikel 1 van de Grondwet vast te leggen dat ook discriminatie op grond van handicap
  verboden is. Omdat dit voorstel de Grondwet wijzigt, moet dat wetsvoorstel opnieuw door de beide Kamers besproken en aangenomen worden en wel met
  een tweederde meerderheid (‘de zgn. tweede lezing). Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer dat wetsontwerp in tweede lezing. Ieder(in) stuurde Tweede Kamer
  een brief met enkele aandachtspunten. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • GebruikersNetwerk wil meer digitale inclusie
  Het Netwerk bestaat ut een aantal cliëntenorganisaties, zoals Ieder(in), KansPlus, Sien en LFB.  Zie dit bericht voor meer info over dit netwerk en over de brief
  die het netwerk aan de Tweede Kamer stuurde.  
 • Nieuw onderzoek over sociale inclusie: Meer vrienden in het reguliere onderwijs
  Dat is één van de uitkomsten van onderzoek waarover Ieder(in) schrijft in dit bericht.
 • Eindrapportage project lokale belangenbehartiging
  KansPlus heeft in 2019 een project gedaan om de lokale belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking te versterken. In aanvulling
  daarop zijn in 2020, samen met Sien, nog een zestal bijeenkomsten in het land gehouden. De eindrapportage van dat project met daarin een aantal
  aanbevelingen en tips is nu uitgebracht. Zie verder dit bericht (bron: KansPlus); onderaan het bericht staat een link naar het eindrapport.
 • Kamervragen over passend zorg bij complexe zorgvragen beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door D66 en zijn nu door minister Van Ark beantwoord (link).
 • Tekort aan AVG-artsen zorgt voor medische problemen in gehandicaptenzorg
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr)
 • Vergoeding incontinentiemateriaal veranderd door verzekeraars
  Vaak betekent dat een verslechtering. Dat blijkt uit signalen die bij KansPlus, Sien, EMB en Dit Koningskind binnenkomen. Meer achtergrondinformatie in dit
  bericht (bron: KansPlus).
 • Reactie belangenverenigingen op Initiatiefnota over ouderen met een verstandelijke beperking
  Die initiatiefnota is gemaakt door toenmalig Kamerlid Vera Bergkamp. De Tweede Kamer heeft minister Van Ark om een reactie op die nota gevraagd.
  De minister op haar beurt vroeg vervolgens belangenorganisaties om een reactie. Belangenorganisaties KansPlus, Sien, EMB Nederland en Dit Koningskind hebben
  deze week in een gezamenlijke brief op die Initiatiefnota gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: KansPlus).
 • Wordt de zorgbonus over 2021: € 500 voor alleen de ‘frontwerkers ‘of € 200 voor alle zorgmedewerkers?
  Dat is de keus die minister Van Ark de Tweede Kamer heeft voorgelegd. De Tweede Kamer neigt naar een derde optie: een zorgbonus van € 500 voor alle
  zorgmedewerkers. Daarvoor is een motie ingediend, waarover volgende week dinsdag wordt gestemd. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  VGN stuurde voorafgaand aan het debat nog een brief op poten aan de Tweede Kamer over de zorgbonus in de gehandicaptenzorg. Klik voor die brief hier (bron: VGN).
 • Huishoudens waarin mensen met een verstandelijke aandoening wonen, zijn gemiddeld financieel slechter af
  Dat blijkt uit een onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevoerd naar de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking
  Het ministerie van SZW heeft dat onderzoek uitgevoerd. Er is gebruik  gemaakt van gegevens over de jaren 2016-2018.
  Dat onderzoek (link) is door minister Koolmees met een begeleiden brief (link)  naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Meeste zorginstellingen laten positieve cijfers zien dankzij coronasteun
  Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een enquête van beroepsvereniging Fizi  en onderzoeksbureau Finance Ideas onder ‘financials’ in de zorg. Dankzij de
  coronasteun van de overheid hebben de meeste zorginstellingen geen tekorten  over 2020. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); het rapport zelf is hier te vinden.
  Vanaf pag. 55 gaat het over de gehandicaptensector.
 • Verbod voor gemeenschappelijke rookruimtes in de zorg per 1 juli 2021
  Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad, waarover VGN bericht (link).
 • Voorstel voor een Europese gehandicaptenkaart
  Dat voorstel komt van de Europese Commissie. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (NZG).
 • Gericht nachtelijk toezicht versterkt privacy en eigen regie van bewoners
  Dat is de ervaring van zorginstelling Koraal die een pilot uitvoerde naar meer maatwerk in het nachttoezicht. Meer info daarover in dit bericht (bron: Kennisplein
  gehandicaptensector).
 • Nieuw Wegingskader voor meewegen van cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg
  Dat Wegingskader is ontwikkeld door een aantal organisaties en is bedoeld om de wensen en behoeften van o.m. mensen met een verstandelijke beperking mee
  te kunnen wegen in beslissingen over (onvrijwillige) zorg, Meer over dat Wegingskader in dit bericht (bron: VGN).
  Het Wegingskader zelf is te vinden op website www.hetwegingskader.nl.
 • Kritiek Raad van State op overhevelen sociaal domein naar gemeente
  De Raad van State (RvSt) schrijft dat in een publicatie, waarin hij terugkijkt op deze decentralisaties en adviseert over de (on)wenselijkheid van
  toekomstige decentralisaties. Meer over deze publicatie in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG).
  Het advies zelf is hier te vinden. (bron: Raad van State).
 • Nieuw wetsvoorstel waarin zwijgcontracten in de zorg worden verboden
  Afgelopen week stuurde minister De Jonge een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarin geregeld word dat zwijgcontracten over incidenten in zorg en ondersteuning
  niet geldig zijn.  Zwijgcontracten zijn overeenkomsten waarin afspraken tussen een client en een zorgaanbieder staan, die een client verbieden om over een incident te spreken
  met anderen.
 • Nieuwe eisen aan brand- en vluchtveiligheid in woongebouwen
  Meer info over die eisen in dit bericht (bron: VGN) en op de site https://www.dezorgbrandveilig.nl/ .
 • Maak de grenzen tussen de zorgwetten wat minder knellend
  Dat is één van de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een recent advies. De RVS is een adviesorgaan van het kabinet.
  Het advies is mede bedoeld voor de kabinetsformatie. Het advies is via dit bericht te lezen (bron: Ieder(in)).
 • Nieuwe kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen
  Diverse instellingen hebben zich aanéén gesloten in een coalitie om de kennis over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten en
  beter toepasbaar te maken. Meer info daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Minder schulden en betere gezondheid door gemeentepolis
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek naar de kosten en baten van de gemeentepolis. Gemeenten bieden deze polis aan mensen met
  een laag inkomen en hoge ziektekosten aan. Gemeenten dragen bij aan de kosten van deze zorgverzekeringen.
  Meer info over de uitkomsten van het onderzoek in dit bericht (bron: Divosa).
 • Informatieve site over aftrekmogelijkheden zorgkosten bij beperking
  Binnenkort begint het aangifteseizoen weer. Ieder(in) heeft een aparte site met veel informatie over mogelijkheden en tips om zorgkosten af te trekken
  bij een beperking. Daarnaast staan er ook tips over inkomensondersteuning. Die site is te vinden op https://meerkosten.nl/ .
 • Ervaringsverhalen van normaal begaafde kinderen met verstandelijk beperkte ouders
  Die verhalen zijn in opdracht van VWS verzameld en uitgegeven. Meer info over deze publicatie in dit bericht (bron Sien); onderaan het bericht staat
  een link naar de publicatie.
 • Handreiking voor cliëntenraden over technologie in gehandicaptenzorg
  Zorgtechnologie wordt steeds meer toegepast in de gehandicaptensector. LSR heeft nu samen met andere organisatie een handreiking (link) gemaakt
  voor cliëntenraden.
 • NZa moet bij fusiebeoordeling ook naar familieraad luisteren
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet bij fusiebeoordelingen ook de mening van de familieraad laten meewegen. Dat heeft het College van Beroep voor het
  bedrijfsleven (CBb) bepaald in het geding dat was aangespannen door de familievereniging van gehandicapteninstelling LeekerweideGroep. Deze familieraad
  verzette zich tegen de fusie van deze gehandicapteninstelling met een oudereninstelling. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr).
 • 50 medewerkers in gehandicaptenzorg ontslagen na diefstal, agressie of fout gedrag
  Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Het rapport van de IGJ is via deze link te vinden; zie voor de cijfers vanaf pagina 26.
 • Brochure met goede voorbeelden Meerzorg
  Die brochure is gemaakt door het CCE en Zilveren Kruis-Zorgkantoor en geeft vijf voorbeelden van goede samenwerking rondom mensen met complexe problematiek.
  Die brochure is via deze link te vinden (bron: VGN).
 • Deelname aan ‘zwarte lijst’ zorgmedewerkers niet verplicht
  Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Er bestaat momenteel een Waarschuwingsregister, waarin zorgmedewerkers
  worden opgenomen, die wegens grensoverschrijdend gedrag zijn ontslagen. Er zijn echter te weinig zorginstellingen bij aangesloten, waardoor dit
  Waarschuwingsregister niet goed kan functioneren. Recent is onderzocht of aansluiting verplicht moet worden voor zorginstellingen. Minister De Jonge
  heeft nu op basis van het adviesrapport besloten om niet tot een verplichte aansluiting over te gaan. In plaats daarvan wil hij aansluiting op vrijwillige basis
  bevorderen. Zie voor meer info hier (bron: Skipr). De brief van de minister is via deze link te lezen.
 • Hogeschool Utrecht start met opleiding van mensen met een verstandelijke beperking tot ervaringsdeskundige
  Meer over die opleiding in dit bericht (bron:  NZG).
 • Onderzoek naar werking coronavaccin bij mensen met Downsyndroom
  Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht  en het RIVM. Meer informatie  over dat onderzoek in dit bericht
  (bron: Stichting Downsyndroom) en dit bericht (Skipr).
 • Geen Toekomstvisie voor de zorg zonder volwaardig plan gehandicaptenzorg
  Het kabinet heeft een Toekomstvisie voor de Zorg gepubliceerd. In die visie wordt weinig aandacht besteed aan de gehandicaptenzorg.
  Omdat deze visie waarschijnlijk een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie heeft Ieder(in) samen met een aantal andere cliëntenorganisaties kritisch op deze visie
  gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Informatieve site over aftrekmogelijkheden zorgkosten bij beperking
  Binnenkort begint het aangifteseizoen weer. Ieder(in) heeft een aparte site met veel informatie over mogelijkheden en tips om zorgkosten af te trekken
  bij een beperking. Daarnaast staan er ook tips over inkomensondersteuning. Die site is te vinden opa https://meerkosten.nl/ .
 • Uitgaven ziekenhuizen stijgen sterker dan in de langdurige zorg
  Dat blijkt uit de Jaarverslagenanalyse Zorgsector van Intrakoop over de periode 2011-2019. Naar verhouding beschikt de gehandicaptensector over de meeste reserves.
  Zie voor meer informatie dit bericht (bron: Skipr). Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: Intrakoop).
 • Infectiepreventie in kleinschalige instellingen gehandicaptenzorg kan beter
  Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die onderzoek daarnaar heeft gedaan. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het rapport van
  de IGJ is via deze link te vinden.
 • Verzuim in gehandicaptenzorg 11% hoger dan in 2019
  Meer cijfers en informatie in dit bericht (bron: VGN)
 • Kamerbrief voortgang (Ont)Regel de Zorg
  Al langer loopt er een project om het aantal regels in de zorg terug te brengen. Minister Van Ark stuurt een voortgangsrapportage over 2020 aan de Tweede Kamer,
  waarin zij ingaat op de bereikte resultaten. Klik voor de rapportage met bijlagen deze link.
 • Academische werkplaatsen VG bundelen krachten
  In Nederland zijn 8 academische werkplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking actief. Deze werkplaatsen hebben nu hun krachten gebundeld
  in een Associatie, zodat zij nog beter kunnen aansluiten op de vraag.  Meer info daarover in dit bericht (Bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Gehandicaptenzorg doet te weinig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die een aantal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag heeft onderzocht. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Het rapport van de Inspectie is hier te vinden.
 • Criminelen krijgen veel ruimte in de zorg
  Dat zegt het Informatieknooppunt Zorgfraude, dat onderzoek deed naar de verwevenheid van criminaliteit en zorg in Twente. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr). Het rapport zelf is hier te vinden. Zie voor een reactie van een Twentse wethouder hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wanneer krijg je geen VOG in de zorg?
  Op die vraag wordt antwoord gegeven in dit korte artikel (bron: NZG).
 • Kritische reactie op, advies over ‘Goede vertegenwoordiging’
  De Gezondheidsraad heeft eerder een advies uitgebracht over een goede vertegenwoordiging van cliënten in de langdurige zorg. Kansplus, Sien en Ieder(in)
  hebben nu een kritische reactie op dat advies gestuurd naar de Tweede Kamer. Meer toelichting daarover in dit bericht (bron: KansPLus).; in het bericht staat
  een link naar de brief.
 • Nieuwe website van Steffie vertelt begrijpelijk over stoppen met roken
  Die nieuwe website is hier te vinden. Die website geeft in begrijpelijke taal en pictogrammen informatie over (stoppen met) roken (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Nieuwe cijfers over besmettingen e.d. in verstandelijk gehandicaptenzorg
  Die cijfers zijn te vinden in stand van zaken-brief  van het kabinet (link) (zie pag. 75 e.v.) en in het nieuwe factsheet van de Academische Werkplaats
  Sterker op eigen benen in Nijmegen. Deze houdt op verzoek van VWS een registratie bij, waaraan zo’n 70 gehandicapteninstellingen meedoen.
 • Evaluatie regeling gratis VOG voor vrijwilligers
  Eind vorig jaar stuurde VWS een evaluatie van deze regeling naar de Tweede Kamer. Van deze regeling wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.
  Zie voor de brief van VWS deze link.
 • Weinig aandacht gehandicaptenzorg in begrotingsdebat VWS 2020
  Daarover schrijft VGN in dit bericht.
 • Begrotingsbehandeling VWS
  Deze week behandelde de Tweede Kamer de begroting van VWS Voorafgaand en tijdens het debat stuurde VWS antwoorden op vragen van de Kamer.
  Die zijn via deze twee links te vinden (link) (link) Een kort verslag van het debat is hier en hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving
  Dat is de samenvatting van het onderzoek ‘Maatwerk in Meedoen’ van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP). Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).
  Klik voor het rapport zelf (link) en voor de samenvatting (link) op de desbetreffende links.
 • Kamervragen over seksueel misbruik bij verstandelijk beperkte jongeren beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA. De antwoorden zijn hier te vinden.
 • Nieuwe handreiking kindzorg: een verbetering
  Dat vindt Per Saldo. Zie voor verder commentaar op die Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) dit bericht (bron: per Saldo).
 • Waar wil de gehandicaptenzorg naar toe? Visie op de zorg in 2030
  VGN (de belangenorganisatie van gehandicapteninstellingen) heeft het Visiedocument ‘Een betekenisvol leven, gewoon meedoen’ gepubliceerd.
  In dit document schetst de vereniging een visie op de zorg in de komende 10 jaar. Meer info in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link naar de Visie.
 • Bewindvoerders overtreden noodgedwongen de wet met DigiD-inlogs’
  Zie voor meer info deze berichten van Schulinck) (link) en Omroep Max (link).
 • Reactie VWS op rapport Blijvende Zorg van de Ombudsman
  In oktober publiceerde de Nationale Ombudsman een kritisch rapport  (link) over de toegankelijkheid van de zorg voor bepaalde groepen. In een eerdere Docu-alert
  verwezen we daarnaar. In antwoord op Kamervragen van het CDA geeft minister De Jonge een reactie op dat rapport. Zie voor zijn reactie hie
 • Nieuwe vereniging bundelt ouderinitiatieven
  Die Landelijke Vereniging .van Ouderinitiatieven (LVOI) is deze zomer opgericht. Meer over die vereniging in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector)
  en deze website (bron: LVOI).
 • In ouderinitiatieven is  onafhankelijk toezichthouder niet verplicht.
  Dat heeft de Tweede Kamer besloten in een motie. Zie verder dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Resultaten Monitor gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie hebben in juni een enquête gehouden bij gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein.
  De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd.  Zie voor die uitkomsten dit bericht (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein) .
 • FNV wil één Cao voor de hele zorgsector
  De FNV zegt dat (link) in reactie op een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In dat Rapport pleit de RVS onder meer voor betere
  arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. Zie voor dat rapport dit bericht(bron: Skipr).
 • Verkiezingen in begrijpelijke taal
  De LFB heeft een aparte pagina met informatie over de komende Kamerverkiezingen. Die pagina (link) wordt geregeld geactualiseerd.
 • ‘Volledig digitaal bankieren is niet inclusief’
  Dat zegt Ieder(in) in een reactie (link) naar de Nederlandse Betaalvereniging.
 • Eénderde zorginstellingen heeft jaarverslag over 2019 nog niet op orde
  Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen
  Ieder(in) heeft een manifest gepubliceerd voor de verkiezingen van 2021. Dat manifest is via dit bericht te vinden *bron: Ieder(in)).
 • Door coronacrisis nóg meer artsen voor verstandelijk
  Dat meldt Nieuwsuur. Meer info is hier te vinden
 • Zorgpunten Ieder(in) voor begroting VWS begroting.
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van VWS. Ieder(in) stuurde deze week een brief met aandachtspunten. Belangrijke
  punten zijn de kwaliteit van leven en het sociaal domein, die als gevolg van de coronacrisis verslechteren.
 • Ziekteverzuim in zorginstellingen afgelopen maanden sterk gestegen
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Petitie over verplichte anticonceptie naar Tweede Kamer
  Die petitie is afkomstig van de Beraadsgroep verplichte anticonceptie. Deze verplichte anticonceptie zou onder andere moeten gelden voor  kwetsbare vrouwen met een
  verstandelijke beperking. Meer infoin dit bericht (bron: NZG).
 • 25 jaar Markant
  Markant is het tijdschrift van VGN. Het bestraat dit jaar 25 jaar. In een
  jubileumnummer kijkt een aantal mensen terug op  veranderingen
  in de verstandelijk gehandicaptenzorg in die jaren.
 • Het kan wél! Complexe zorgvragen bij VWS
  Bij VWS bestaan diverse units die zich bezighouden met het oplossen van  complexe zorgvragen. Een aantal van die complexe zorgvragen zijn nu in
  een boek samengebracht. Dat boek is via deze link te vinden.
 • Nieuwe genen gevonden als oorzaak verstandelijke beperking
  Dat is gebeurd in een onderzoek waar Radboudumc aan meedeed. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • 4 Meest bizarre registratielasten in de gehandicaptenzorg
  Die zijn terug te vinden in dit bericht op Kennisplein gehandicaptensector.
 • Handreiking versterking onafhankelijke clientondersteuning gemeenten
  Die handreiking (link) is gemaakt door Movisie. Bij het schrijven is gebruik gemaakt van de ervaringen uit de Koplopenprojecten, die door een aantal gemeenten zijn uitgevoerd.
 • Financieel vertrouwen zorginstellingen laat herstel zien
  Dat blijkt uit de recente Financiële Zorgthermometer van Fizi (link). Ruim 90% verwacht geen negatief resultaat over 2020. Fizi is de vereniging van financiële professionals in de zorg.
 • Contant betalen verder onder druk
  Steeds meer winkels accepteren alleen pinbetaling. Ieder(in) maakt zich zorgen over die ontwikkeling en wil maatregelen om de mogelijkheid van contant betalen
  in stand te houden. Zie verder dit bericht van Ieder(in).
 • Dat concludeert de Nationale Ombudsman na onderzoek. Zie voor zijn conclusies dit bericht (bron: Nationale Ombudsman).
 • Kamerbrief over werken in de zorg
  In een brief (link) gaan minister De Jone en de staatssecretarissen Blokhuis en Van Ark in op allerlei aandachtspunten voor het werken in de zorg.
  Zie ook dit bericht (bron NZG). Zij willen daarmee bereiken dat meer mensen kiezen voor een baan in de zorg.
 • Nieuw: Handreiking over Cliënt en inwonerparticipatie
  Die handreiking is gemaakt voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Handreiking is via dit bericht te vinden.
 • Handreiking Intensieve kindzorg schiet tekort
  Dat vindt Per Saldo. Deze week was daarover een hoorzitting in de Tweede Kamer. Zie voor meer info deze berichten van Per Saldo van 4 september (link) en 9 september (link).
 • Middelgrote gehandicapteninstellingen zijn financieel beter af  dan grote en kleine
  Dat blijkt uit de jaarlijkse Zorgbarometer van accountantskantoor EY. Die barometer is via dit bericht te vinden. De cijfers voor de gehandicaptenzorg
  staan op pagina 66-70 (bron: EY).
 • Instellingen maken onvoldoende gebruik van het waarschuwingsregister
  Dat blijkt uit onderzoek..
  In het waarschuwingsregister worden zorgmedewerkers opgenomen die over de schreef zijn gegaan. Zo moet worden voorkomen dat zij na ontslag ongemerkt
  elders in de zorg aan het werk kunnen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Hoewel het bericht vooral over de verpleeghuizen gaat, kan het toch ook van belang
  zijn voor gehandicapteninstellingen.
 • Mensen met verstandelijke beperking krijgen minder zorg bij kanker
  Dat komt naar voren uit onderzoek van Radboudmc. Skipr schrijft daarover (link); in het bericht staat een link naar het artikel in Cancer Medicine.
 • Eenvoudige info over orgaandonatie op Steffie
  Op de website Steffie staat een onderdeel “Hoe werkt orgaandonatie?’, dat in eenvoudige taal uitleg geeft (link)
 • Meer onderzoek nodig naar mensen met ernstige verstandelijke beperking
  Dat adviseert het College voor de Rechten van de Mens, dat  vindt dat er te weinig aandacht is voor de groep.  Meer daarover in dit bericht (bron: College voor
  de Rechten van de Mens ).
 • Wat merken zorgprofessionals van het schrappen van regels in de zorg?
  De afgelopen jaren zijn via het Programma (Ont)Regel de Zorg overbodige regels geschrapt in de zorg. Door KPMG is onderzocht wat professionals
  daarvan in de praktijk merken. Het Eindrapport van dat onderzoek is nu gepubliceerd (link). In de gehandicaptenzorg zijn de effecten onderzocht
  van het vereenvoudigen van de regelingen rondom meerzorg en mondzorg. Paragraaf 3.8. gaat hierover (blz. 57 e.v.). Voor een korte samenvatting zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuw informatieblad over ‘gemeentelijke’ zorgpolis
  Veel gemeenten kennen een zorgpolis voor inwoners met een laag inkomen. Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in die polissen én in de bijdrage
  die gemeenten geven aan verzekerden. Ieder(in) heeft de huidige situatie in kaart gebracht in een informatieblad. Lokale belangenbehartigers
  kunnen die gebruiken in het gesprek met de gemeente. Meer info én een link naar het informatieblad is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in))
 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht. De Tweede Kamer is
  deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van
  Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).
 • Maak één gemeenschappelijke crisisdienst voor de care
  Daarvoor pleiten beroepsorganisaties van psychiaters, AVG-artsen, Specialisten ouderenzorg en koepels van zorgaanbieders in die sectoren. Meer details in dit bericht (bron:  Skipr).
 • Gemeenten willen minstens 2 miljard van het Rijk
  Dat is de eis die gemeenten zullen neerleggen bij het Rijk en de Tweede Kamer.  Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verslag van het debat afgelopen maandag over de (langdurige) zorg (2)
  Zie voor een kort verslag van dat debat in de Tweede kamer dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Nieuwe website van Steffie met eenvoudige uitleg over wilsonbekwaamheid
  Die website is via deze link te vinden.
 • Komende maandag debat in Tweede Kamer over de (langdurige) zorg (1)
  Diverse organisaties hebben hun knelpunten en vragen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Zie voor de inbreng van Ieder(in) (hier), Per Saldo (hier) en VNG (hier).
 • Sociale wijkteams komen niet meer toe aan vroegsignalering en preventie
  Terwijl dat wel kerntaken van de wijkteams zijn. Dat is één van de conclusies van de Vierde landelijke peiling ‘(Sociale) wijkteams, 5 jaar later’ van Movisie.
  Meer onderzoeksresultaten in dit bericht ( bron: Binnenlands Bestuur).
 • Één op zeven zorgaanbieders mogelijk malafide
  Dat concludeert onderzoeksbureau Kurtosis. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Naasten van mensen met beperking voelen zich niet gehoord
  Dat komt naar voren uit een project van MEE NL en ’s Heeren Loo bij mensen met een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis. Meer daarover in dit bericht (bron: MEE NL).
 • Zorginstelling Noorderbreedte wordt onderdeel van ’s Heeren loo
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Minister wil ‘zwijgcontracten’ in de zorg wettelijk verbieden
  Bij ‘zwijgcontracten’ mag een gedupeerde client niets aan anderen vertellen over wat hem of haar is overkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Op de site https://www.internetconsultatie.nl/zwijgcontracten staat een concept-wetsontwerp met toelichting over dit onderwerp. Via die site kan
  gereageerd worden op dat ontwerp.
 • ‘Meebeslissen moet de norm zijn’
  Dat is de kern van het Manifest Meedenken en Meebeslissen dat is opgesteld door een drietal cliëntenkoepels in de zorg, waaronder Ieder(in). Meer over dat
  Manifest in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan dat bericht staat een link naar het Manifest.
 • Info over aftrekbaarheid zorgkosten
  Dat en andere informatie over de aangifte is te vinden op de website
  www.Meerkosten.nl. Zie ook dit korte bericht van Ieder(in).
 • Moeten gemeenten elkaar bij zorgfraude informeren?
  Dat is op dit moment niet duidelijk. Daarom heeft de SP minister De Jonge om opheldering gevraagd. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Hoe te voorkomen dat mensen met foute bedoelingen in de zorg werken? (2)
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge in een brief (link) hoe dat voorkomen kan worden. In aansluiting op bovenstaand bericht in de vorige
  Docu-alert is hier nog een bericht daarover van VGN.
 • Infografic over wilsonbekwaamheid en Donorwet
  Die Infografic is via dit bericht te vinden (bron: Sien); in het bericht staat een link naar de infografic.
 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een verwijzing naar een bericht (bron: Skipr), waarin duidelijk wordt dat ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  een beperking wil van het aantal zzp-ers en externe krachten  in de zorg. Reden zijn de hoge kosten van die externe krachten.  De notitie van ZN is hier te vinden.
 • Drie Brabantse gehandicapteninstellingen gaan samenwerken
  Het gaat om de gehandicapteninstellingen SDW, S&L Zorg en SOVAK. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamerbrief over complexe zorgvragen
  In die brief aan de Tweede Kamer laat minister De Jonge zien wat VWS, direct en indirect, doet om tot een oplossing van problemen bij complexe zorgvragen te komen.
  Die brief is hier te vinden.
 • Hoe te voorkomen dat mensen met foute bedoelingen in de zorg werken? (1)
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge in een brief (link) hoe voorkomen kan worden dat mensen met verkeerde bedoelingen in de zorg gaan werken.
 • ‘Wees duidelijk over respijtzorg’
  Dat zegt Per Saldo in een reactie (link) op het Rapport van de ‘aanjager’ respijtzorg. In dat rapport gaat het vooral over mantelzorg voor ouderen. Per Saldo vindt dat er ook aandacht
  moet zijn voor mantelzorg bij mensen met een levenslange/levensbrede  beperking.
 • Gemeenteraad benut ruimte in sociaal domein onvoldoende
  Dat concludeert de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur; een adviesorgaan van e regering) in een recent advies. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Cliënten met LVB zijn ‘mediawijzer’ dan zorgprofessionals
  Dat blijkt uit het onderzoek van VGN, NJI en Netwerk Mediawijsheid. Meer uitkomsten van dat onderzoek in dit bericht ( Bron: Skipr).
 • Prikkel je gemeente om de gemeentewebsite toegankelijker te maken
  Websites van gemeenten moeten in 2020 volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In een aantal gemeenten is dat nog niet het geval. Ieder(in) heeft
  nu een ‘toolkit’ voor belangenbehartigers gemaakt, waarmee zij gemeenten kunnen aansporen om aan de slag te gaan met het (verder) toegankelijk maken van de website.
  Zie voor die ‘toolkit dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (1)
  Volgens een bericht vandaag in het AD overweegt minister De Jonge zo’n maatregel. Dit moet voorkomen dat flexwerkers en zzp-ers te hoge tarieven gaan vragen waardoor
  de zorgsector te duur wordt en  de continuïteit van de zorg niet gewaarborgd is. Meer in dit bericht (bron: NZG/AD).
  Deze week verscheen een onderzoek naar de motieven van zorgmedewerkers om zzp-er of flexwerker te worden. Dat onderzoek is op verzoek van VWS uitgevoerd. Zie meer over
  de uitkomsten dit bericht (bron: Skipr).
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders aan
  Deze wet eist onder andere dat nieuwe zorgaanbieders zich eerst melden bij de Inspectie. Zo’n meldingsplicht bestond tot nu toe niet voor nieuwe zorgaanbieders.
  Zie voor meer info over de voorgestelde veranderingen dit bericht (bron:VGN).
 • Zorggroep Alliade vereenvoudigt de organisatiestructuur
  Dat doet deze Friese zorginstelling omdat er kritiek was op de onduidelijke structuur met diverse stichtingen en b.v.’s. Die kritiek kwam onder meer van de Inspectie en
  van de NVTZ  (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn). Meer in dit  bericht (bron: Skipr).
 • Nieuwe proef met één integraal budget voor meervoudige zorgvragen
  Aan die proef doen acht gemeenten mee. In de proef wordt samengewerkt met zorgkantoren en zorgverzekeraars. Behalve een integraal budget, moet er ook
  één aanspreekpunt zijn voor de cliënt en één zorgplan. Op die manier moeten de schotten in de financiering worden ‘overwonnen’. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Wat kunnen we leren van Denemarken?
  Illya Soffer, directeur van Ieder(in), heeft een artikel geschreven over de manier waarop in Denemarken de zorg aan mensen met een beperking is georganiseerd en  wat Nederland daarvan kan leren. Dat artikel is via dit bericht te vinden (bron:  Ieder(in)).
 • Gehandicaptenzorg moet zich beter wapenen in lobbyspel’
  Dat zegt Gertrude van den Brink, afscheidnemend bestuurder van Middin, in een interview met VGN. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Skipr). Het hele interview is op
  podcast is te vinden via dit bericht (bron: VGN).
 • Nieuwe campagne om mogelijkheden cliëntondersteuning bekender te maken
  Die campagne wordt uitgevoerd door gemeenten en zorgkantoren. Meer over die campagne in deze berichten van Sociaalweb (link),
  Er is een speciale website voor deze campagne: https://www.clientondersteuning.co.nl
 • Hoe gaat het nu met hulp door een AVG-arts
  Vanaf 1 januari jl. valt die hulp onder de Zorgverzekeringswet. Officieel heet die hulp nu: Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP).
  Over die verandering bestaan veel vragen: VGN heeft die met antwoorden op een rijtje gezet. Die zijn te vinden via dit bericht (bron: VGN).
 • Minister De Jonge wil af van verplichte Europese aanbesteding zorg
  Dat heeft hij laten weten in een gesprek met Europarlementariërs deze week. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Zorgorganisaties en huisartsen moeten beter samenwerken’
  Dat is de conclusie van een promotie-onderzoek van Marloes Heutmekers. Zij deed onderzoek naar de huisartsenzorg ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend
  voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor meer info over dit onderzoek dit bericht (bron: VGN)
 • ‘Frauderen in de zorg is veel te makkelijk’
  Dat zeggen het Openbare Ministerie (OM) en zorgverzekeraars in een recente uitzending van Nieuwsuur. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 

 

 

beheerder