Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Onderzoek rekenkamer over toegang WLz; met aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
klik  hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                  De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres

 • ‘Verlaging vergoeding voor huisvestingskosten hoogst ongelukkig’
  In de tarieven van gehandicapteninstellingen zit ook een vergoeding voor de kosten van huisvesting en inventaris.
  De NZa, die over die tarieven gaat, adviseert de minister om die vergoeding omlaag brengen. VGN vindt die verlaging op dit moment hoogst ongelukkig vanwege
  de snel stijgende kosten voor bijvoorbeeld huur, bouw, verduurzaming en energie. VGN wil (evenals de andere instellingen in de langdurige zorg), dat deze verlaging
  niet doorgaat. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN) en dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • NZa: geld voor de langdurige zorg lijkt toch toereikend voor 2022
  VWS stelt jaarlijks het bedrag vast dat voor de langdurige zorg beschikbaar is. Dat bedrag kan gedurende het jaar worden aangepast. Dat gebeurt dan op advies
  van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).. De NZa heeft in een recente advies (link) geconstateerd dat het bedrag toereikend lijkt
  en dat het niet hoeft te worden verhoogd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer mensen in de langdurige zorg krijgen de ‘zorg thuis’
  Dat blijkt uit een publicatie van Vektis. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Klik voor de factsheet van Vektis hier.
 • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren? (2)
  In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg.
  Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma. Dat uitgewerkt programma (link) is eerder deze maand met een begeleidende brief (link)
  gepubliceerd. Voor de uitvoering van de plannen is € 138 miljoen beschikbaar. Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen
  van Ieder(in) (link), VGN (link) en MEE NL (link) van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur: ’Zorg gemeenten voor mensen met
  levenslange beperking moet beter’ (link).
 • Brief over onmogelijkheid van toekenning PGB met terugwerkende kracht
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Helder in een brief kort de indicatiestelling voor de Wlz, de rol van het CIZ en de onmogelijkheid van toekenning
  van PGB  met terugwerkende kracht. Die brief is hier te vinden.
 • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren?
  In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg.
  Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma. Dat uitgewerkt programma (link) is deze week met een begeleidende brief (link)
  gepubliceerd. Voor de uitvoering van de plannen is € 138 miljoen beschikbaar. Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen
  van Ieder(in) (link), VGN (link) en MEE NL (link).
 • Rapport over toekomst tandheelkundige zorg in Wlz
  Tandheelkundige zorg is nu voor cliënten in de Wlz verschillend geregeld. Het hangt  bijvoorbeeld vanaf of de client in een instelling verblijft mèt of zonder behandeling.
  Bij zorg in de thuissituatie is het weer afhankelijk van de leveringsvorm (mpt, vpt, of pgb).
  Op verzoek van VWS is onderzoek gedaan  naar deze verschillen en naar mogelijk oplossingen. Deze week stuurde minister Helder het onderzoeksrapport (link) naar de
  Tweede Kamer in de begeleiden brief (link) zegt zij in het najaar op dit onderwerp terug te zullen komen.
 • In 2023 is voorlopig € 30.3 miljard beschikbaar voor de Wlz.
  Dat blijkt uit een brief (link) die minister Helder naar de NZa heeft gestuurd. Het bedrag van € 30.3 miljard kan in de loop van het jaar nog worden bijgesteld.
  Meer info en details  in dit bericht (bron: VGN).
 • Meer plaatsen logeeropvang voor jongvolwassenen in de Wlz nodig
  Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek naar knelpunten in de logeeropvang voor deze groep. Dat onderzoek is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer.
  Minister Helder stuurde het onderzoeksrapport (link) deze week naar de Kamer. In de begeleidende brief (link) zegt de minister toe om met de VG-sector
  in gesprek te gaan over uitbreiding van logeermogelijkheden. Daarnaast gaat de NZa onderzoek naar de vergoedingen voor logeeropvang
 • ‘Laat waar nodig familie (her)indicatie Wlz aanvragen en eis daarvoor geen formeel mentorschap
  Nieuw: Minister Helder gaat dit regelen
  Voor zo’n aangepaste aanvraagprocedure pleitten enkele weken terug een aantal belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Zie voor de achtergrond
  van die brief deze berichten van KansPlus (link) en VGN (link). Minister Helder heeft nu in een brief (link) aan de Tweede Kamer bericht dat zij dit
  gaat regelen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (Ieder(in)).
 • VGN en ZN gestart met uitvoering afspraken over toekomstbestendige gehandicaptenzorg
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken.
  KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link). LSR en KansPlus stuurden vervolgens een brief (link) aan cliëntenraden
  in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder.
  VGN en ZN zijn nu gestart met de uitvoering van die afspraken (bron: VGN).
 • CAK blijft problemen houden met inning eigen bijdragen Wmo en Wlz
  Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr/ANP). De brief zelf is via deze link
  te vinden (bron: Nationale Ombudsman).
 • Weinig nieuws in aanvullend inkoopkader 2023 Wlz van zorgkantoren
  Die aanvullingen zijn vorige week door Zorgverzekeraars Nederland gepubliceerd en gelden voor alle zorgkantoren. Meer info over de inhoud van die aanvullingen in
  dit bericht (bron: VGN).
 • Aanpassing eigen bijdrage Wlz en Wmo per 1.1.2023
  Door VWS is een concept besluit gepubliceerd met enkele voorgenomen aanpassingen. Die concept-AMvB en de toelichting is via deze link te vinden.
 • Zijn mensen in de Wlz soms dubbel verzekerd voor tandartskosten? (2) Nieuw:  de rechter vindt van niet
  Die dubbele verzekering kan gelden voor mensen die een indicatie hebben voor verblijf met behandeling. De tandartskosten komen in dat geval voor rekening van de Wlz.
  Soms is er echter ook en aanvullende verzekering en zijn ze dubbel verzekerd. Als de verzekeraar hen daar niet attent op maakt, dan betalen zij onnodig premie.
  Over deze kwestie loopt een rechtszaak. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: MAXmeldpunt).
  Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij vindt dat er geen sprake is van een dubbele verzekering. Meer over die uitspraak in dit bericht (bron: NZG).
  Eerder had minister Helder al in dezelfde zin antwoord (link) gegeven op Kamervragen van het CDA.
 • Landelijke afspraken in de maak over hulpmiddelen bij logeren thuis
  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen
  houden voor het geval ze daar gaan logeren. Minister Helder is nu met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken.
  Die zullen naar verwachting per 1 oktober a.s. ingaan. Tot die tijd geldt er een praktische overgangsregeling.
  Meer over die afspraken en de overgangsregeling in dit besluit bericht (bron: VNG).

 

 • Stand van zaken overheveling behandeling en medicijnen van Wlz naar Zvw
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat behandeling en medicijnen, die (voor een deel) nu nog vergoed worden uit de Wlz, overgeheveld gaan worden
  naar de Zvw. In dit bericht  zet VGN de actuele stand van zaken van deze overheveling op een rijtje
 • Experimenten met zorg in schooltijd
  Zorg in schooltijd is moeilijk te organiseren en te financieren door ingewikkelde regelgeving. Om daar oplossingen voor te zoeken, word er nu op twee plaatsen
  geëxperimenteerd met een eenvoudiger vorm van financiering. De NZa heeft daar toestemming voorgegeven.
  In deze brief (link) informeert minister Helder de Tweede Kamer over dit experiment.
 • Welke bezwaren hebben KansPlus en LSR tegen het akkoord tussen VGN en ZN over de toekomst van de gehandicaptenzorg?
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken.
  KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link). LSR en KansPlus stuurden vervolgens deze week een brief (link) aan cliëntenraden
  in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder.
 • Voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid
  Vorige week was er een debat in de Tweede Kamer over de langdurige zorg, waaronder de gehandicaptenzorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met
  voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
  De Minister stuurde voor dat debat een brief (link) over de verdere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Op VGN-website staat een kort verslag (link) van het debat
 • Veel gehandicapteninstellingen overwegen te stoppen met Wmo en Jeugdwet
  Dat blijkt uit een onderzoek van VGN bij zijn leden. Gehandicapteninstellingen vinden de gemeentelijke tarieven te laag en de administratiekosten te hoog.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar het rapport.
 • Subsidieregeling VWS voor coronabanen weer heropend
  Die subsidieregeling maakt het mogelijk om vergoeding te krijgen voor tijdelijk banen in de zorg in coronatijd. Vanwege een aantal fraudegevallen.
  kon tijdelijk geen gebruik gemaakt worden van die regeling. Na aanscherping  van de regels is de subsidieregeling nu heropend en kunnen er weer aan aanvragen
  worden gedaan. Meer informatie in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). De brief van minister Helder is via deze link te lezen.
 • TNO onderzoekt binnenklimaat langdurige zorg
  Er bestaan nu geen richtlijnen voor het binnenklimaat in instellingen voor  langdurige zorg.  NO gaat daar onderzoek naar doen, zodat dergelijke richtlijnen
  gemaakt kunnen  gaan worden. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Hoge energiekosten drukken het sterkst op de gehandicaptensector
  Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van ABN AMRO, waarover meer in dit bericht (bron: Skipr); onderaan het bericht gaat het over de gehandicaptenzorg.
 • VGN en ZN sluiten overeenkomst over toekomstbestendige gehandicaptenzorg; KansPlus zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord (2)
  VGN, de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen, en ZN, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, sluiten deze overeenkomst
  voor vier jaar. Meer over die overeenkomst, de doelstellingen en de uitvoering daarvan in deze berichten van Skipr (link) en vooral van VGN (link). De overeenkomst zelf is hier
  te lezen.  Belangennetwerk KansPlus is verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de
  kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor de reactie van KansPlus hier.
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met de reactie van KansPlus.
 • Kosten langdurige zorg stijgen in 2021 met 10,8%
  Dat blijkt uit cijfers van het Zorginstituut. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
  De kosten stijgen tot € 25,7 miljard. Het rapport van het zorginstituut is via deze link te lezen.
 • In 2022 is voorlopig € 29,8 miljard beschikbaar voor de Wlz
  Dat heeft minister Helder in een brief aan de Tweede kamer laten weten (link). Het bedrag van € 29,8 mld. kan gedurende dit jaar nog worden bijgesteld.
 • WLz / Zorgverzekeringswet.  Mensen in de Wlz soms dubbel verzekerd voor tandartskosten
  Dat kan gelden voor mensen die een indicatie hebben voor verblijf met behandeling. De tandartskosten komen in dat geval voor rekening van de Wlz. Soms is er echter ook
  een aanvullende verzekering en zijn ze dubbel verzekerd. Als de verzekeraar hen daar niet attent maakt, dan betalen zij onnodig premie. Over deze kwestie loopt
  een rechtszaak. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: MAXmeldpunt).
 • Politieke keuzes nodig om langdurige zorg betaalbaar te houden
  Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die op verzoek van VWS een inschatting heeft gemaakt of het gereserveerde budget voor de
  langdurige zorg toereikend is voor 2022.  Meer info in dit bericht (bron: NZG); de brief van de NZa is hier te vinden.
 • Wlz-geïndiceerd: welke voorzieningen vallen dan onder Wlz of Wmo?
  Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte maakt daar jaarlijks
  een handig overzicht van. Dat overzicht is via dit bericht te vinden (bron: VNG).
 • ‘Voornemen om behandeling over te hevelen van Wlz naar Zorgverzekeringswet is zeer zorgwekkend’
  In het regeerakkoord staat dat behandeling in de langdurige zorg zal worden overgeheveld van de Wlz  naar de Zorgverzekeringswet. VGN noemt dat
  -om een aantal redenen -zorgwekkend. Meer over die bezwaren in dit bericht (bron:VGN).
  Eerder hadden zorgverleners en directeuren zich al in de pers tegen die overheveling uitgesproken. Zie bv. dit artikel in NRC (link).
 • VGN en ZN sluiten overeenkomst over toekomstbestendige gehandicaptenzorg
  VGN, de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen, en ZN, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, sluiten deze overeenkomst
  voor vier jaar. Meer over die overeenkomst, de doelstellingen en de uitvoering daarvan in deze berichten van Skipr (link) en vooral van VGN (link).
  De overeenkomst zelf is hier te lezen.
 • Nieuwe website zorgkantoren over regelen langdurige zorg
  Sinds deze week hebben de zorgkantoren een nieuwe website met informatie over het regelen van langdurige zorg. Deze website
  lijkt vooral nuttig voor mensen die nog met hun ‘zorgcarrière’ beginnen. De website bevat nu alleen nog informatie over de sector verpleging en verzorging.
  Informatie over de  gehandicaptenzorg word later toegevoegd. De website is te vinden via https://zorgkantoor.nl .
 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg (2)
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht
  (bron: ANP/Binnenlands Bestuur). Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer
  nog een brief (link gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen. Meer over die fraude in dit bericht (link) (bron: Skipr). Zie voor een reactie van
  vakbond NU’91 hier (bron: NZG). Hier nog een bericht van Per Saldo met een kort verslag van het overleg in de Kamer en met een reactie die vooral ingaat op het PGB.
 • Regio Haaglanden stelt maximum winst van 5% vast in de jeugdzorg
  Deze regio, met daarin centrumgemeente Den Haag, is de eerste regio dit doet in reactie op de berichten over hoge winsten in de jeugdzorg. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gehandicaptenzorg werkte deze week een dag in pyjama vanwege loonprotest
  Meer over dat protest in dit bericht van Skipr (link).
 • Waar kan de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag beter?
  Het Zorginstituut heeft samen met veldpartijen een ‘Verbetersignalement ’ opgesteld met een aantal verbeterpunten.  Staatssecretaris Blokhuis heeft
  dat signalement (link) deze week met een begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Zorgkantoren moeten harder werken om toekomstig tekortin de langdurige zorg te voorkomen
  Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek. Meer informatie daarover in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link);
  in beide berichten staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Kamervragen over misstanden bij gehandicapteninstelling De Trans beantwoord
  In eerdere Docu-alerts berichtten we over de problemen bij één van de vestigingen van deze instelling. Naar aanleiding van die problemen zijn Kamervragen gesteld
  door de SP. Die vragen zijn deze week beantwoord door staatssecretaris Blokhuis.
 • Toegang tot langdurige zorg; wat valt er te verwachten van zorgkantoren?’
  Cruciaal voor die toegang is de uitvoering van de zorgplicht door zorgkantoren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft over de uitvoering van die zorgplicht
  een aantal handvatten gepubliceerd voor de zorgkantoren. Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: NZa); in het bericht staat een link naar het rapport
  met de handvatten.
 • Brief met zeven rapporten over Wlz-gehandicaptenzorg
  Deze week verstuurde staatssecretaris Blokhuis die zeven rapporten naar de Tweede Kamer. In zijn begeleidende brief (link) worden de rapporten
  kort samengevat.
 • Toekomstagenda gehandicaptenzorg richt zich op vijf punten
  Die Toekomstagenda Gehandicaptenzorg is door VWS in samenspraak met anderen opgesteld en is een vervolg op het programma Volwaardig Leven.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG); het nieuwe Programma is via deze link te vinden.
 • Zorgkantoren en VGN werken samen rondom ethische dilemma’s bij meerzorg
  In de praktijk hebben zowel instellingen als zorgkantoren te maken met vragen over de toekomst en de betaalbaarheid van meerzorg. Dat leidt tot morele dilemma’s.
  VGN en de zorgkantoren hebben nu besloten om die vragen en dilemma’s te gaan bespreken in een gezamenlijke Morele Beraadkamer Meerzorg.
  Meer toelichting daarover is te vinden in dit bericht (bron: VGN).
 • Mogelijk tijdelijk meer geld voor zorginstellingen met financiële problemen vanwege cliënten met VG7
  Er zijn al langer problemen met het tarief dat instellingen krijgen voor cliënten met zorgprofiel VG7. Een aantal zorginstellingen komt daar niet mee uit.
  Er wordt gezocht naar een structurele oplossing, maar die is er nog niet op korte termijn. Om de instellingen met de grootste problemen te helpen wordt
  nu gepraat over een tijdelijke tegemoetkoming in afwachting van een structurele oplossing. Meer informatie in dit bericht (bron: VGN).
 • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg in de Wlz
  Het kabinet wil de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen voor cliënten in de Wlz vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft adviesbureau HHM een
  overzicht (link) gemaakt van de dingen die moeten gebeuren om deze vereenvoudiging te realiseren. VWS is nu aan zet om die vereenvoudiging in wet- en regelgeving
  vast te leggen. Ook heeft HHM een notitie (link) gemaakt met een aantal voorbeelden van de gevolgen voor cliënten
 • VGN wil overleg met minister over korting zorgkantoren op budget instellingen
  Het gaat om de zorgkantoren van Zilveren Kruis. VGN is het niet eens met die korting. Meer info in dit bericht (bron: VGN). En dit bericht
  (bron: Skipr), waaruit blijkt dat de korting te maken heeft met tekorten bij de zorgkantoren van Zilveren Kruis.
 • Geld voor de langdurige zorg in 2022 wordt nog verder verhoogd
  Voor 2022 is inmiddels € 29.981 miljoen beschikbaar voor de langdurige zorg. Het extra geld (€ 221 miljoen) is beschikbaar voor verhoging van de zorgsalarissen.
  Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede bericht (link).
 • Gehandicapteninstelling Talant krijgt subsidie voor inzet van coördinerend verpleegkundigen
  Deze coördinerend verpleegkundigen worden ingezet bij de zorg voor ouder wordende bewoners met een verstandelijke beperking. Meer daarover in
  dit bericht (bron: Skipr).
 • VWS stelt nog €159 miljoen beschikbaar voor langdurige zorg in 2021
  Dat heeft minister De Jonge bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer (link). Het totaalbedrag voor 2021 komt daarmee uit op € 27.574 miljoen.
  In dezelfde brief staat dat voor 2022 € 27.960 miljoen beschikbaar is voor de langdurige zorg.
 • CIZ houdt achterstanden bij beoordelingen Wlz
  Het is het CIZ niet gelukt die achterstanden in de afgelopen periode in te lopen. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Meer informatie in dit bericht (bron: NZG). De brief van de minister is hier te vinden.
 • Vijf tips voor verbetering medicatieveiligheid in gehandicaptenzorg
  Die tips zijn opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van het IVM. Meer over die verbeteracties in dit bericht (bron: VGN).
 • Volgend jaar € 28,5 miljard beschikbaar voor de Wlz
  Dat blijkt uit de brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer (link). Dit bedrag kan in de loop van de tijd nog worden bijgesteld.
  In aansluiting hierop is hier nog een link naar een kort artikel van VGN daarover (link).
 • Wijzigingen in NZa-beleidsregels langdurige zorg 2022
  Zie voor die wijzigingen dit korte artikel (bron: VGN),
 • Stand van zaken actualisatie zorgprofiel VG7
  Zie voor die stand van zaken dit bericht (bron: VGN).
 • Wanneer hebt u recht op hulpmiddelen in de Wlz?
  Dat staat helder beschreven in een nieuwe brochure van het Zorginstituut. Die brochure is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • VGN teleurgesteld over inkoopbeleid zorgkantoren voor 2022
  De zorgkantoren hebben hun inkoopbeleid voor 2022 gepubliceerd. Meer over dat inkoopbeleid in dit bericht (bron: ZN); het document over de inkoop is
  hier te vinden. VGN is teleurgesteld over dat inkoopbeleid. Zie daarvoor dit bericht (bron: VGN) en dit bericht (bron: Skipr).
 • Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgkantoren
  Het kabinet wil dat zorgkantoren kunnen meebetalen aan zorg in andere domeinen (bv Wmo) als daarmee kosten bespaard kunnen worden. Dat is één van de
  doelstellingen van een concept-wetsontwerp, dat voor reactie is vrijgegeven. Meer over de bedoelingen van het wetsontwerp in dit bericht.
  Het concept-wetsontwerp is hier te vinden op de site internetconsultatie.
 • Hof bekrachtigt uitspraak zorginkoopbeleid 2021-2023
  Vorig jaar stelde de kort geding rechter een aantal koepels en zorginstellingen in onder meer de gehandicaptenzorg in het gelijk in hun zaak tegen de zorgkantoren
  over het inkoopkader 2021.De zorgkantoren gaven vervolgens voor het inkoopbeleid over 2021 gehoor aan die uitspraak. Maar ze gingen tegelijkertijd in hoger beroep over
  de gevolgen van die uitspraak voor de jaren na 2021. Het gerechtshof bepaalt nu dat het oorspronkelijk vonnis van de kort geding rechter alleen ging over 2021.
  Daarnaast vindt het gerechtshof dat het niet aan de rechter is om uitspraken te doen over het inkoopbeleid over de jaren 2022 e.v. Dat is aan zorgkantoren en instellingen.
  Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link), VGN (link) en ZN (link).
 • Hoger beroep in zaak over Wlz-tarieven gehandicaptenzorg e.a.
  Deze week behandelde het Haagse Gerechtshof de zaak van de (onrechtmatige) Wlz-tarieven in hoger beroep. De zaak was oorspronkelijk aangespannen door
  onder meer instellingen in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de GGZ tegen het inkoopkader WLz en de tarieven die daarin werden genoemd.
  In eerste aanleg oordeelde de rechter in kort geding dat de tarieven inderdaad onrechtmatig waren. ZN en de zorgkantoren gingen tegen deze uitspraak
  in hoger beroep. Die rechtszitting was dus deze week. Het Gerechtshof doet op 30 maart uitspraak.
  Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link), ZN (link) en VGN (link).
 • Stand van zakenbrief VWS over diverse onderwerpen langdurige zorg
  Die brief (link) gaat onder meer over Seksueel Grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg, de actualisatie van zorgprofiel VG7 en de mogelijkheden
  van het Project Spelderholt. Bij de brief zitten diverse onderzoeksrapporten als bijlage.
 • VWS-brief over verschil bekostiging logeren bij PGB en bij naturazorg
  Die brief is via deze link te vinden.
 • VWS-reactie op initiatiefnota Ouderen met een verstandelijke beperking
  Die initiatiefnota (link) is afkomstig van het Kamerlid Vera Bergkamp. Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor VWS stuurt minister Van Ark nu haar reactie (link).
  op die nota.
 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder Wmo of Wlz?
  De gemeente Raalte maakt jaarlijks een handig overzicht waarin snel te zien is, wanneer een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder
  de Wmo en wanneer onder de Wlz valt. Deze week verscheen de versie voor 2021. Die is te vinden via deze link.
 • Samenvattend rapport over uitvoering Wlz door zorgkantoren
  De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de uitvoering van de Wlz door de zorgkantoren. Deze week verscheen het samenvattend rapport
  over 2019/2020 (link). Minister De Jonge heeft inmiddels op dat rapport gereageerd. Zie voor zijn reactie hier.
 • Geen algemene kwijtschelding eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Dat is de reactie van minister De Jonge op een rapport van de Nationale Ombudsman van oktober vorig jaar. In dat rapport (link) werden signalen gegeven over de inning van
  eigen bijdragen,  terwijl geen zorg geleverd was tijdens de coronaperiode. Zie voor de reactie van de minister dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); zijn brief
  is hier te vinden.
 • Zorgkantoren moeten geld als sturingsmiddel gebruiken
  Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dat de zorgkantoren veel meer de regierol in de regio moeten nemen. Zie meer over die uitspraak
  in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZa).
 • Wie heeft recht op welke hulpmiddelen in de Wlz?
  Omdat hierover veel vragen bestaan, heeft het Zorginstituut een handreiking gemaakt. Die is via dit bericht van VGN te vinden.
 • Kabinet wil wijziging van de Wlz
  Die wetswijziging moet zorgkantoren meer mogelijkheden geven om mee te werken aan preventie in het sociaal domein en aan cliëntondersteuning, nog voor
  een Wlz-indicatie gegeven is. Dat zei minister De Jonge deze week in een debat met de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Zorgkantoren zijn blij met deze voorgenomen wetswijziging. Zie daarvoor dit bericht (bron: Zorgverzekeraars Nederland).
 • Nieuwe registratie van wachtenden in de Wlz per januari 2021
  Meer info over de nieuwe wachtlijsten in dit bericht (bron: Skipr).
 • Eerste resultaten programma Volwaardig leven (2)
  In aanvulling op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een bericht van VGN over de resultaten van dit programma.
 • Eerste resultaten programma Volwaardig leven
  Dit programma moet zorgen voor een meer passende en toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Het programma loopt nu 2 jaar en de eerste resultaten worden
  zichtbaar. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage. Meer daarover in dit bericht (bron: Volwaardig leven). De voortgangsrapportage zelf is hier te vinden.
 • Brief over indicatiestelling voor de langdurige  zorg.
  In die brief gaat Minister Van Ark in op de verbeteringen in de indicatiestelling door het CIZ. Daarnaast wordt ingegaan op de knelpunten bij de zwaarste
  zorgprofielen in de VG (VG 7 en VG 8). DeVWS-brief is hier te vinden.
 • Reactie VWS op uitspraak rechter over inkoopbeleid zorgkantoren
  In eerdere Docu-alerts maakten we melding van de uitspraak van de Haagse rechter die onderdelen van het inkoopbeleid van zorgkantoren
  afkeurde. In latere berichten meldden we dat de betrokken zorgkantoren hun aankoopbeleid voor het jaar 2021 aanpassen aan de uitspraak
  van de rechter. We meldden ook dat de betrokken zorgkantoren daarnaast een principiële uitspraak over het tariefbeleid van de rechter willen en
  dat zij daarom in hoger beroep zijn gegaan. Deze week kwam minister De Jonge met een reactie op de uitspraak van de rechter. Zijn brief is via deze link te vinden.
 • Zorgkantoren in hoger beroep tegen uitspraak inkoopbeleid langdurige zorg
  Eerder keurde de rechter in kort geding het Wlz- inkoopbeleid van enkele zorgkantoren af. Dat was op verzoek van VGN en onder meer een aantal
  gehandicapteninstellingen. Deze zorgkantoren hebben enkele weken geleden aangekondigd het vonnis te zullen uitvoeren voor het aankoopbeleid van 2021/2022.
  Daar blijven ze bij. Maar nu hebben die zorgkantoren aangekondigd om ook in hoger beroep te gaan.Zie daarvoor deze berichten van Skipr (link) en
  Zorgverzekeraars Nederland (link).
 • Ombudsman: klachten over eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd
  Bij de Ombudsman zijn vragen en klachten binnengekomen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. De ombudsman heeft minister
  De Jonge per brief om duidelijkheid gevraagd. Meer daarover in dit bericht van de Ombudsman; onderaan het bericht staat een link naar de brief die de Ombudsman stuurde.
 • Gehandicaptenzorg is financieel redelijk gezond, maar onzekerheid neemt toe
  Dat zijn twee van de bevindingen uit de jaarlijkse analyse van de jaarrekeningen van gehandicapteninstellingen door Intrakoop en Verstegen. Zie voor meer resultaten
  dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het rapport zelf.
 • Zorgkantoren geven na vonnis duidelijkheid voor 2021
  Recent heeft de rechter in kort geding bepaald dat zorgkantoren niet mogen korten op de tarieven voor 2021. In de vorige Docu-alert meldden we dit vonnis en verwezen
  we naar enkele reacties.  Deze week hebben de betrokken zorgkantoren aangeven dat ze in 2021 de tariefpercentages voor dit jaar (2020) zullen aanhouden. Dat betekent geen
  verdere korting. Zie voor de hele reactie van de zorgkantoren dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Hoeveel geld is er volgend jaar beschikbaar voor de Wlz?
  Jaarlijks stelt VWS vast hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Voor volgend jaar is dat bedrag nu vastgesteld op ruim 27 miljard Euro. Klik hier voor
  de brief die minister De Jonge hierover schreef. In de loop van volgende jaar kan dat bedrag nog veranderen.
 • Zorgkantoren mogen tarieven van o.a. gehandicapteninstellingen niet korten
  Dat heeft de rechter in kort geding deze week bepaald. Deze zaak was aangespannen door een aantal gehandicapteninstellingen, GGz-instellingen,
  verplegingshuizen en hun belangenorganisaties. Uitgebreide informatie  over deze zaak in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link).
  De reactie van de zorgkantoren is hier te vinden.
 • Gehandicapteninstellingen dagen zorgkantoren voor de rechter
  VGN en veertig gehandicapteninstellingen hebben een kort geding aangespannen tegen de zorgkantoren omdat zij het niet eens zijn met een verhoogde korting op
  hun tarief. Ook de Nederlandse GGZ (de koepel van instelling voor geestelijke gezondheidszorg) en 19 ggz-instellingen , een viertal oudereninstellingen en
  enkele instellingen voor zintuiglijk gehandicapten hebben zo’n rechtszaak aangespannen. Al die kort gedingen vonden deze week plaats.
  Zie voor meer toelichting deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). Er is een kort verslag van de rechtszaak (link). De uitspraak wordt op 8 oktober verwacht.
 • Dit jaar meer geld nodig voor de langdurige zorg
  Dat schrijft de NZa in een advies aan het kabinet. Belangrijke oorzaak van die kostenstijging is corona. Meer info in dit bericht (bron: NZa); in het bericht staat
  een link naar de brief die de NZa daarover schreef aan het kabinet.
 • Menzis en DSW vullen inkoopkader langdurige zorg op eigen manier in
  De zorgkantoren van deze verzekeraars wijken daarmee af van het landelijke inkoopkaderkader 2021-2023 dat door de gezamenlijke verzekeraars is vastgesteld.
  voor meer toelichting zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Oplossing voor knelpunten bij overgang Wmo-zorg naar Wlz
  Er bestaan op dit moment knelpunten bij clientondersteuning, als een client overgaat van de Wmo 2015 naar de Wlz. De regelingen sluiten niet goed op
  elkaar aan. In een brief (link) aan de Tweede Kamer schetst minister De Jonge mogelijke oplossingen om die knelpunten op te lossen.
  Er is inmiddels een concept-wetsontwerp gepubliceerd over dit onderwerp. Op dat concept kan voor 1 september gereageerd worden. Zie daarvoor ook dit bericht (bron: VNG)
 • Huidige dagbesteding past niet in nieuwe normaal”
  Dat concludeert KPMG Zorg op basis van onderzoek bij een aantal gehandicapteninstellingen. Zie verder dit bericht van KPMG .
 • Nieuwe tarieven voor vervoer van en naar dagbesteding in 2021
  Die tarieven zijn bekend gemaakt door de Nza. Zie voor die tarieven deze publicatie (bron: Nza); op blad. 6 staan de nieuwe tarieven.
 • Financieel deskundigen ontevreden over inkoopkader langdurige zorg
  Eerder signaleerden we in Docu-alert het nieuwe inkoopkader 2021-2023 voor de langdurige zorg. We noemden toen  de grote bezwaren bij VGN tegen  dit inkoopkader.
  Volgens de financieel deskundigen in zorginstellingen leidt dat inkoopkader tot grote onzekerheid bij zorginstellingen, zoals de gehandicapteninstellingen. Meer info in
  dit bericht (bron: Skipr).
 • Nza wil volgend jaar weinig in zorgregels veranderen
  Dit vanwege de carona-uitbraak, maar ook omdat er in diverse sectoren wordt gewerkt aan lange termijnplannen voor verbetering in de zorg. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorggebruik gehandicaptenzorg verandert: vaker pgb en meerzorg
  Dat blijkt uit de Monitor gehandicaptenzorg die deze week is gepubliceerd door de NZa.
  De Monitor geeft inzicht in getallen en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.
  Meer info in deze berichten van NZG (link) en Skipr (link).
  De Monitor zelf en een samenvatting zijn te vinden via dit bericht (bron: NZa).
 • Verslag van het debat afgelopen maandag over de (langdurige) zorg
  Zie voor een kort verslag van dat debat in de Tweede kamer dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Komende maandag debat in Tweede Kamer over de (langdurige) zorg
  Diverse organisaties hebben hun knelpunten en vragen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Zie voor de inbreng van Ieder(in) (hier), Per Saldo (hier) en VNG (hier).
 • VGN start kort geding over Zorginkoopkader Wlz 2021-2023
  Dat zorginkoopkader is uitgangspunt voor de zorgkantoren bij de inkoop van de gehandicaptenzorg voor de komende jaren. VGN vindt dat zorginkoopkader op een
  aantal punten onjuist. VGN heeft nu samen met 40 gehandicapteninstellingen een kort geding aangespannen tegen ZN en de zorgkantoren. Zie daarvoor
  deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). In het laatste bericht staan links naar achterliggende stukken.
 • Hoeveel geld is er volgend jaar beschikbaar voor de langdurige zorg?
  Dat bedrag is door het kabinet voorlopig vastgesteld op € 26,4 mld. Dit bedrag kan in de loop van het jaar nog worden bijgesteld. Hierbij is geen rekening gehouden met
  de extra kosten voor corona. Die worden apart gebudgetteerd. Minister De Jonge heeft de Kamer hierover geïnformeerd. Zie voor zijn brief hier.
  Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit  Klik voor dat NZa-advies hier.
 • VGN zeer ontevreden over Zorginkoopkader Wlz 2021-2023
  Dat zorginkoopkader is uitgangspunt voor de zorgkantoren bij de inkoop van de gehandicaptenzorg voor de komende jaren. VGN vindt dat zorginkoopkader op een
  aantal punten onjuist. Die reactie van VGN is hier te vinden. Onderaan het bericht staat een link naar een samenvatting van het inkoopkader. Het inkoopkader zelf
  is via deze link te vinden.
 • Voortgang project volwaardig leven, onderdeel complexe zorg
  In een brief (link) aan de Tweede Kamer schetst minister De Jonge de voortgang die is geboekt op het onderdeel complexe zorg van het Project Volwaardig Leven.
 • Nieuw inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 gepubliceerd
  Het inkoopkader geeft de kaders waarbinnen zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken kunnen maken over de inkoop van de zorg.
  Klik hier voor de brief die minister Van Rijn aan de Tweede Kamer stuurde over dit inkoopkader. Het inkoopkader zit als bijlage bij die brief.
  De gehandicaptenzorg is (evenals de andere aanbieders in de langdurige zorg zoals verpleeghuizen) ontevreden over dit inkoopkader. Zie voor de
  discussie met Zorgverzekeraars Nederland dit bericht (bron: Skipr).
 • Advies over bekostiging zorg aan o.a. verstandelijk beperkten met zeer ernstige gedragsproblemen
  Dat advies is uitgebracht door het NZa. Het gaat over de bekostiging van langdurige zorg aan mensen die complexe, intensieve zorg nodig hebben. Daartoe behoren ook
  mensen met een verstandelijke beperking en zeer ernstige gedragsproblematiek. Meer over dit advies is te vinden in dit bericht (bron: NZa). In het bericht staat
  een link naar het volledige advies.  Minister De Jonge komt voor de zomer met een reactie. Dat schrijft hij in deze brief (link) aan de Tweede Kamer.
 • Kamervragen over nachtzorg door zorgcentrale Eindhoven beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn deze week beantwoord (link).
 • Kamerdebat over programma Volwaardig leven gehandicaptenzorg
  Dat debat was deze week. Op de website van de Tweede Kamer staat een kort verslag (link).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • In 2020 financieel tekort verwacht in de langdurige zorg
  Op verzoek van het kabinet maakt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een paar keer per jaar een raming van de kosten in de langdurige zorg. Deze eerste raming in 2020
  komt uit op een stevig tekort. Zie verder dit bericht (bron: NZa).
 • Philadelphia Zorg gaat zich ‘regelarm’ verantwoorden
  Dat heeft deze gehandicapteninstelling afgesproken met zorgkantoren en NZa. Op die manier kunnen de administratieve lasten verminderd worden.
  De NZa maakt dit mogelijk door het experiment ‘vernieuwend verantwoorden’. Meer over dit experiment in dit bericht (bron: NZa).
 • Meer crisisteams om complexe zorg te verbeteren
  Volgens dit bericht (bron: Zorgvisie) komt minister De Jonge binnenkort met dit voorstel.
 • Inspectie: kleine gehandicapteninstellingen doen het over het algemeen goed
  Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij 26 kleine instellingen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Het inspectierapport is
  via deze link te vinden.

 

beheerder